فهرست مطالب صفحه
تقديم و تشکر
– چكيده 1
2
– پيشگفتار 3
فصل اول : ” طرح تحقيق” – مقدمه 6
1-1- بيان مسئله 11
2-1- سئوال تحقيق 15
3-1- اهداف تحقيق 16
4-1- ضرورت و اهميت تحقيق 18
فصل دوم: ” ادبيات تحقيق” الف- ازدواج 1-1-2- تعريف ازدواج 22
2-1-2- ازدواج بعنوان يك پديده اجتماعي و تحول آن 25
3-1-2- انواع ازدواج و معيارهاي آن 31
4-1-2- تاريخ تحولات خانواده و ازدواج در ايران 37
ب- پيشينه تحقيق 1-2-2- تحقيقات داخلي 47
2-2-2- تحقيقات خارجي 51
ج- چارچوب نظري 1-3-2- نظريه همسان همسري 59
2-3-2- نظريه نيازهاي شخصيتي مكمل 69
3-3-2- نظريه مجاورت مكاني (همجواري) 74
4-3-2- نظريه تأثير تصور از والدين در انتخاب همسر 76
5-3-2- تئوري تصور از همسر مطلوب 79
– بسوي يك نظريه تركيبي 79
6-3-2- نظريه مبادله 82
– بيان فرضيه ها 85
– مدل تحليلي 86
فصل سوم: ” چارچوب روش تحقيق” 1-3- روش تحقيق 88
2-3- تكنيك جمع آوري اطلاعات 89
3-3- اعتبار و روائي 89
4-3- نمونه تحقيق 90
5-3- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه 90
6-3- روشهاي آماري تجزيه و تحليل اطلاعات 92
7-3- زمان و مكان تحقيق 93
8-3- كاربرد علمي و عملي پژوهش 93
9-3- متغيرهاي تحقيق 94
10-3- تعاريف عملياتي متغيرهاي تحقيق 94
فصل چهارم : توصيف داده ها 98
فصل پنجم: – نتيجه گيري 149
– محدوديت ها 151
– پيشنهادات 152
– منابع و مأخذ
– پيوست 153
159
فهرست جداول صفحه
جدول 1-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 1 (زيبايي ظاهري) 99
جدول 2-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 2 (آراستگي ظاهري) 100
جدول 3-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 3 (خوش اندام بودن) 101
جدول 4-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 4 (سن همسر) 102
جدول 5-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 5 (خواندن قرآن و كتابهاي ديني) 103
جدول 6-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 6 (رعايت حجاب) 104
جدول 7-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 7 (روزه گرفتن) 105
جدول 8-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 8 (فاميل بودن همسر) 106
جدول 9-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 9 (همشهري بودن همسر) 107
جدول 10-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 10 (زبان و قوميت يكسان) 108
جدول 11-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 11 (شغل پدر همسر) 109
جدول 12-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 12 (شغل مادر همسر) 110
جدول 13-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 13 (درآمد پدر همسر) 111
جدول 14-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 14 (درآمد مادر همسر) 112
جدول 15-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 15 (تحصيلات پدر همسر) 113
جدول 16-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 16 (تحصيلات مادر همسر) 114
جدول 17-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 17 (درآمد همسر) 115
جدول 18-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 18 (تحصيلات تحصيلات همسر) 116
جدول 19-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 19 (شغل همسر) 117
جدول 20-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 20 (مهريه) 118
جدول 21-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 21 (جهيزيه) 119
جدول 22-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 22 (اهميت توجه به نظر والدين) 120
جدول 23-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 23 (همسان تحصيلي) 121
جدول 24-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 24 (ميزان تحصيلات همسر) 122
جدول 25-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 25 (اعتقاد ديني خود فرد) 123
جدول 26-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 26 (تناسب سني) 124
جدول 27-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 27 (سن مورد نظر براي همسر) 125
جدول 28-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 28 (مقبوليت اجتماعي خانواده همسر) 126
جدول 29-4- فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سئوال شماره 29 (اصالت خانواده همسر) 127
جدول 30-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك جنس 128
جدول 31-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك تحصيلات 129
جدول 32-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك سن 130
جدول 33-4- فراواني و درصد آزمودنيها به تفكيك جنس و سطح تحصيلات 131
جدول 34-4- خلاصه شاخص های آماری نمره های آزمایشی در ملاکهای ازدواج 132
جدول 35-4- خلاصه نتايج تحليل و اريانس يك طرفه (به تفكيك چهار گروه سني) 141
جدول 36-4- خلاصه نتايج آزمون t گروههاي مستقل (به تفكيك جنس) 143
جدول 37-4- خلاصه نتايج آزمون t گروههاي مستقل (به تفكيك سطح تحصيلات) 145
فهرست نمودارها صفحه
شكل 1 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك جنس 128
شكل 2 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك تحصيلات 129
شكل 3 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك سن 130
شكل 4 : نمودار ستوني فراواني آزمودني ها به تفكيك جنس و سطح تحصيلات 131
شكل 5 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك زيبايي ظاهري 134
شكل 6 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك اعتقاد مذهبي 135
شكل 7 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك قوميت 136
شكل 8 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك رفاه مادي 137
شكل 9 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك سطح تحصيلات همسر 138
شكل 10 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك سن همسر 139
شكل 11 : هيستوگرام نمره هاي آزمودني ها در ملاك اصالت 140قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید