جدول شماره : نمرات توانه خواندن(بر حسب مقياس (sten) به تفكيك پايه درسي و جنسيت هنجار توانه خواندن حسب مقياس دمكي و چاركي ارزشيابي نهائي
پنجم دختران پنجم پسران چهارم دختران چهارم پسران سوم دختران سوم پسران دهك D چارك Q 22/3 33/3 0 20/4 18/3 0 16/4 04/3 0 44/4 30/3 0 35/4 31/3 0 20/4 01/3 0 %10 ضعیف D1 چارک اول Q1 كودك مشكوك بهاختلال خواندن
04/4 34/3 95/3 19/3 8/3 05/3 90/3 31/2 87/3 32/3 95/3 02/3 %20 ضعیف D2 40/4 05/4 43/4 96/3 51/4 81/3 90/4 91/3 57/4 88/3 40/4 96/3 %30 زیر متوسط D3 10/5 76/4 41/4 20/5 89/4 44/4 29/5 09/5 52/4 50/5 25/5 91/4 36/5 02/5 58/4 18/5 84/4 41/3 %40 زیرمتوسط D4 چارک دوم Q2 کودک با توانایی متوسط در توانه خواندن
40/5 77/4 54/5 90/4 61/5 10/5 76/5 26/5 71/5 03/5 47/5 85/4 %50 متوسط D5 70/5 41/5 85/5 55/5 99/5 62/5 02/6 77/5 05/6 72/5 76/5 48/5 %40 بالای متوسط D6 85/5 6 71/5 00/6 24/6 86/5 12/6 36/6 6 19/6 35/6 04/6 11/6 37/6 02/6 91/5 10/6 77/5 %30 بالای متوسط D7 چارک سوم Q3 کودک خوشخوان
64/6 01/6 73/6 25/6 72/6 37/6 67/6 36/6 68/6 28/6 58/6 11/6 %20 قوی D8 9 65/6 9 74/6 9 73/6 9 68/6 9 69/6 9 59/6 %10 قوی D9قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید