بحث و نتيجه گيري
موضوع پژوهش حاضر مقايسة ميزان افسردگي امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه امدادگري دارند با امدادگران مردي كه كمتر از چهار سال سابقة امدادگري دارند.
هدف از اين پژوهش دستيابي به اين پاسخ بود كه آيا تفاوتي در ميزان افسردگي دو گروه امدادگر وجود دارد يا خير؟
بدين منظور ميزان افسردگي دو گروه امدادگر با استفاده از پرسشنامة افسردگي بك سنجيده شد.
در اين پژوهش يك فرضيه شكل گرفت كه عبارت است از:
ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند بيشتر از افسردگي امدادگران مردي است كه كمتر از چهار سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.
به منظور بررسي فرضيه فوق از آزمون t استيودنت استفاده گرديد.
در اين پژوهش جامعه مورد بررسي كلية امدادگران مرد جمعيت هلال احمر شهرستان كرج هستند كه در عمليات امداد و نجات سال‌هاي 83 – 82 شركت كرده‌اند كه از جامعة مورد بررسي 50 نمونه به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند كه از اين 50 نمونة تحقيق حاضر 25 نفر امدادگراني هستند كه بيش از چهار سال سابقه دارند كه از اين تعداد 3 نفر از نظر افسردگي در حد طبيعي قرار دارند يعني در طبقه 10-1 قرار مي‌گيرند و 7 نفر آنها كمي افسرده هستند يعني در طبقه 16-11 قرار مي‌گيرند و 2 نفر آنها نيازمند مشورت با روان‌پزشك هستند و در طبقة 20-17 قرار مي‌گيرند و 10 نفر آنها به نسبت افسرده هستند يعني در طبقه 30-21 قرار مي‌گيرند و 3 نفر آنها افسردگي شديد دارند كه در طبقة 40-31 قرار مي‌گيرند و 25 نفر بعدي شامل امدادگراني هستند كه سابقة فعاليت امدادي آنها كمتر از چهار سال است كه از اين تعداد 14 نفر آنها در حد طبيعي قرار دارند و 4 نفر آنها كمي افسرده هستند و 3 نفر آنها نيازمند مشورت با روان‌پزشك هستند و 3 نفر آنها به نسبت افسرده و 1نفر آنها افسردگي شديد دارند.
با استفاده از فرمول t و محاسبة ميانگين و انحراف استاندارد و جايگزيني در جدول مشخص شد كه چون t بدست آمده (917/0) كوچكتر از t جدول در سطح 01/0 (70/2) و 05/0 (02/2) است، بنابراين فرض صفر تأييد مي شود و نتيجه مي گيريم بين ميانگين‌هاي مورد مقايسه تفاوت معنا داري وجود ندارد. بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده نتيجه مي گيريم كه بين ميزان افسردگي امدادگراني كه بيش از چهار سال سابقه دارند با امدادگراني كه كمتر از چهار سال سابقه دارند تفاوت معناداري وجود ندارد.
محدوديت هاي پژوهش
1- عدم همكاري بعضي از نمونه هاي پژوهش
2- نامفهوم بودن بعضي از سئوالات پرسشنامه
3- وقت محدود براي انجام پژوهش
4- در دسترس نبودن نمونه‌هاي بيشتر
پيشنهادات
1- پيشنهاد مي شود كه پژوهشگران آتي در جهت رفع ابهام موجود در بعضي از سئوالات آزمون پيش از به كار گيري آنها اقدام نمايند.
2- شايسته است كه نتايج حاصله از پژوهش هايي كه در زمينه افسردگي انجام مي گيرد جنبة كاربردي پيدا نمايد.
3- توصيه مي شود كه براي استفاده از آزمون افسردگي از شيوه هاي ديگر سنجش مانند مصاحبه هم استفاده لازم انجام پذيرد.
4- توصيه مي شود كه اين پژوهش در نمونة بزرگتري اجرا شود تا نتايج قابليت تعميم بيشتري داشته باشد.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید