پرسشنامه دبیران
گویه ها خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم
1- ارزشیابی مستمر از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را مورد توجه قرار می دهد. 2- نظرات، پیشنهادات و آرای شما را محترم می شمارد و آنها را در تصمیم گیری ها بکار می گیرد. 3- نظارت مؤثری در استفاده از وقت کلاس بعمل می آورد. 4- برای شما وظایف و مسؤلیتهای مناسب بر اساس توانایی های علمی و فنی تان تعیین می کند. 5- در کار معلمان هماهنگی و انسجام ایجاد می کند. 6- کسانی را که می توانند در حل مشکلات مدرسه کمک کنند، بخوبی شناسایی و از همکاری آنها استفاده می کند. 7- در شرایط اضطراری اقدامات و تصمیم گیری های مناسب بعمل می آورد. 8- در زمینه مسائل شخصی معلمان با آنان همفکری می کند. 9- در تطبیق برنامه های آموزشی و درسی با تغییرات در حال تکوین دانش آموزان، مهارت دارد. 10- از توانایی افراد، فضا، تجهیزات و امکانات موجود در زمینه بهبود شرایط کار، حداکثر استفاده را می کند. 11- در جهت تأمین، توسعه و بهبود تسهیلات و تجهیزات مدرسه، برنامه ریزی ودر اجرای آن کوشش می کند. 12- معمولاً دبیران رفتار مدیر را به عنوان الگو قبول دارند. 13- برنامه درسی را به طور فعال مورد ارزیابی قرار می دهد. 14- دبیران را بطور مؤثری در فعالیتهای تصمیم گیری شرکت می دهد. 15- جلسات شورای معلمان را در موقع مناسب تشکیل می دهد و تصمیمات گرفته شده در آن را اجرا می کند. 16- برنامه های درسی را با زمان، امکانات فیزیکی و پرسنل موجود هماهنگ می کند. 17- برای رشد و پیشرفت حرفه ای خود و دبیران برنامه های منظمی را دنبال می کند. 18- نسبت به رسیدگی به مشکلات و مسائل معلمان و دانش آموزان توجه نشان می دهد. 19- در امر کنترل و نظارت به جای مچگیری بیشتر راهنما و هدایت کننده است. 20- برای تصمیم گیری درباره مسائلی که به دبیران مربوط می شود با آنها مشورت می کند. 21- ملزومات و تجهیزات مورد نیاز مدرسه را فراهم می کند. 22- با روندهای نوآورانه در آموزش و پرورش همگام و هماهنگ است. 23- زمینه لازم را برای مشارکت دانش آموزان در فعالیتهای علمی، ورزشی، هنری، اجتماعی، فرهنگی و … فراهم می کند. 24- هنگام بروز اختلاف نظر بین معلمان، با آنان بطور مناسب (بدون تبعیض) برخورد می کند.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید