مقدمه‌ (بيان‌ مسئله‌، توجيه‌ اهميت‌ موضوع‌):
سوء استفاده از دارو يك پديده جهاني است. اين پديده تقريبا برهمه كشورها تاثيردارد با اين تفاوت كه وسعت و ويژگي هاي آن ازيك ناحيه به ناحيه ديگر فرق مي كند .اين خطرمتوجه سراسر جهان است به خصوص درميان جوانان و در چندين دهه گذشته مشكل بزرگي بوده است .بيشترين دارويي كه به طور وسيع در سراسر جهان استفاده مي شود حشيش بوده است كه سه- چهارم گزارش كشورها راجع به سوءاستفاده از دارو در مورد هروئين و دو-سوم آنها در مورد كوكائين بوده است(2) .
در سالهاي اخير،در ايران اعتياد به هروئين بيشترين استفاده را نسبت به داروهاي ديگر داشته است .در ايران 000/60 نفر سوءاستفاده كننده از دارو يعني تقريبا10 % از جمعيت كل كشور وجود دارد (3).
هروئين يك داروي اعتياد آور است و استفاده از آن يك مشكل جدي درآمريكا به شمار مي رود ،مطالعه اي كه اخيرا انجام شده بيانگر اين مطلب است كه مشكل به سطح اپيدميك رسيده و برطبق بررسي ملي سال 2002 در مورد سوءاستفاده از دارو و سلامتي :گزارش شده است كه تقريبا 7/3 ميليون نفر آمريكايي12ساله و مسن تر حداقل يك با ر در طول زندگيشان مصرف هروئين داشته اند كه 6 /1% جمعيت در سن 12سالگي و بيشتر بوده اند ، در سال گذشته تقريبا 000/404 نفر(2/0%) مصرف كننده هروئين و در طول ماه گذشته 000 /166نفر(1/0%) گزارش شده است (4). سيستم مديريت اطلاعات معتادين به هروئين (HAIMS ) سيستمي است كه اطلاعات معتادين به هروئين را ثبت ،جمع آوري ،ذخيره ،بازيابي ،تحليل ،توزيع و به منظور پيشگيري و درمان استفاده مي كند .
دلايل انتخاب موضوع اعتياد :
چرا اعتياد به هروئين انتخاب شده است ؟
1-وسعت استفاده : پاكستان و ايران در حال حاضر بالاترين ميزان اعتياد به هروئين را در جهان دارند و برآورد مي شودكه تقريبا 10% جمعيت ايران دارو مصرف مي كنند (5) .
2-دسترسي آسان : در سال 2001 تعداد تخميني استفاده كنندگان داروي تزريقي در ايران وسعتي بين 000/200 تا 000/300 داشته است و اين افزايش ناشي از تغيير روشهاي دادوستد و افزايش دسترسي به هروئين است (6).
3- ارزاني : علت تزريق كردن هروئين اين است كه اين دارو نسبت به داروهاي ديگر ارزانتر است و به راحتي مي توان حتي در خيابان به آن دسترسي يافت اما براي مثال ترياك گرانتر بوده و دسترسي به آن مشكل است (7).
4- خطرات هروئين براي سلامتي : استفاده هروئين با بروز بيماريهاي جدي و تهديد سلامتي همراه است اين بيماريها شامل :سقط خودبه خودي ،رو هم افتادن ديواره وريدها،عفونت لايه هاو دريچه هاي قلب و حتي مرگ در نتيجه دوز مصرف بالا .گاهي ممكن است پديده هايي(مانند عوارض كاهش دهنده تنفسي ) درنتيجه فقر،وضعيت سلامتي فرد مصرف كننده را بخطر بياندازد .معتادان تزريقي ممكن است به بيماريهاي عفوني مثل ايدز و هپاتيت مبتلا شوند.در پايان سال 2002 تقريبا 000/000/42 نفر در سراسر جهان به ايدز مبتلا بوده اند در طول همان سال 000/000/5 عفونت جديد گزارش شده است .
يك سوم افراد مبتلا به ايدز بين 15تا 24سال سن دارند به تدريج تزريق مواد مخدر حالت اپيدميك به خودمي گير ند و 5% موارد انتقال ايدز در اثر تزريق همين مواد است (8).
5- جنايت (بزهكاري): استفاده از هروئين با ارتكاب جنايت در ارتباط است به اين علت كه واردات و توزيع آن غير قانوني است و بسياري از معتادان جهت به دست آوردن پول براي خريد دارو به دزدي و فحشا گرايش دارند علاوه براين رقابت شديد بين دلالان داروها باعث مرگ افراد تماشاچي بيگناه مي شود (9) .
براي كاهش و حذف استفاده از هروئين نياز به آمارهاي جديد در موردعلت شناسي مصرف هروئين داريم يعني اينكه چه كساني هروئين مصرف مي كنند و به چه دليل ؟AHIMS سيستمي است كه مي تواند چنين خدماتي را فراهم كند اما ايجاد اين سيستم نياز به راههاي ارتباطي و مشاركتي دارد. سپس بايد راههاي عملي و فرمولهاو وسايل و روشهاي مناسب رابراي برنامه ريزي شناسايي كرد .
لذا مانياز به مشاركت بين سازمانها و افراد ذيل را داريم :
1- سازمانهاي دولتي
2- سازمانهاي غير دولتي
3- والدين
4- معلمين
5- متخصصين بهداشتي
6- سازمانهاي جامعه و جوانان
7- سازمانهاي كارگران و كارمندان
8- بخش خصوصي
ضرورت‌ اجراي‌ طرح‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ شرح‌ دهيد:
در دنياي امروز به سبب پيچيدگي مسائل و مشكلات ، نياز به اطلاعات و آمار و ارقام در تصميم گيري مديريت بيش از هر زمان ديگر احساس ميشود.هنگام تصميم گيري پيرامون يك مساله نه تنها بايد اطلاعات آماري و تحليلي وسيعي فراهم كرد ، بلكه بايد تدابيري اتخاذ شود كه اطلاعات مورد نياز فورا و به سرعت در دسترس تصميم گيرندگان قرار گيرد. اطلاعات صحيح ، كامل و به روز هستند كه مديران را در رسيدن به اهدافشان ياري ميكنند . چون اعتياد به خصوص اعتياد به هروئين به همراه خود بيماريهاي خطرناكي مثل ايدز ،هپاتيت ،كنسرها، بيماريهاي ريوي و… را به همراه دارد و از آنجايي كه فراواني مصرف اين ماده نسبت به مواد مخدر ديگر بيشتر مي باشد و صدمات جبران ناپذيري از نظر اقتصادي و نيروي فكري بر پيكر جامعه وارد مي كند و با درمان و پيشگيري ازآن مي توان سلامت ، اقتصاد و نيروي كار جوان را به جامعه برگرداند.
بنابراين براي برنامه ريزيهاي پيشگيري و درمان اعتياد دسترسي به اطلاعات ، مشاركت و كار گروهي وسيع جهت حل اين مسئله ضروري است.همچنين بمنظور كاهش و حذف استفاده از هروئين در جامعه نياز به آمارهاي جديد در مورد علت شناسي مصرف هروئين يعني اينكه چه كساني هروئين مصرف مي كنند و به چه دليل داريم.
رئيس دادگاههاي انقلاب استان اصفهان در بازديدي كه از زندان استان اصفهان به عمل آورد چنين اذعان داشت كه : بيش از نيمي زندانيان در ارتباط با اعتياد در زندانهاي استان اصفهان دوران محكوميت خود را ميگذرانند، بنابراين بايستي علل گرايش ساير خصوصيات آنها به منظور مبارزه بهتر با اين وضعيت كاملا مشخص گردد(1).
HAIMS (نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين): سيستمي است كه مي تواند چنين خدماتي را فراهم كند اما ايجاد اين سيستم نياز به راههاي ارتباطي و مشاركتي دارد. سپس بايد راههاي عملي و فرمولهاو وسايل و روشهاي مناسب رابراي برنامه ريزي شناسايي كرد .
لذا مانياز به مشاركت بين سازمانها و افراد ذيل را داريم :
1- سازمانهاي دولتي2-سازمانهاي غير دولتي3-والدين4-معلمين 5-متخصصين بهداشتي
6-سازمانهاي جامعه و جوانان7-سازمانهاي كارگران و كارمندان 8-بخش خصوصي
ضرورت ايجاد نظام مديريت اطلاعات معتادين به هروئين:
1- ثبت دقيق اطلاعات معتادين به هروئين
2- نظاممند نمودن اطلاعات معتادين به هروئين
3- دسترسي آسان و سريع به اطلاعات معتادين به هروئين
4- تعيين سازمانهاي متولي ، تقسيم كار و تعيين وظايف هر سازمان در فرآيند نظام مديريت اطلاعات
5- ارزيابي داده ها و اطلاعات مربوط به معتادين به هروئين و تعيين علل وقوع آنها و تدوين استراتژيهاي اثربخش و كارا بمنظور ريشه كني و كاهش وقوع آن در جامعه
6- هدايت پژوهشهاي مربوط به استراتژيهاي پيشگيري و درمان مربوط به اعتياد به هروئين
7- اطلاع رساني به موقع و صحيح در ارتباط با نتايج تحليل اطلاعات به سازمانهاي ذي ربط و آحاد جامعه
8- اثرات اجتماعي ، قانوني و اخلاقي منتج از انتشار داده ها و اطلاعات دموگرافيك و علي معتادين به هروئين
9- تدارك و برنامه ريزي در ارتباط با بيماريهاي خطرناك ناشي از مصرف هروئين در جامعه.
ضرورت ايجاد نظام مديريت اطلاعات معتادين به هروئين:
ثبت دقيق اطلاعات معتادين به هروئين
نظاممند نمودن اطلاعات معتادين به هروئين
دسترسي آسان و سريع به اطلاعات معتادين به هروئين
تعيين سازمانهاي متولي ، تقسيم كار و تعيين وظايف هر سازمان در فرآيند نظام مديريت اطلاعات
ارزيابي داده ها و اطلاعات مربوط به معتادين به هروئين و تعيين علل وقوع آنها و تدوين استراتژيهاي اثربخش و كارا بمنظور ريشه كني و كاهش وقوع آن در جامعه
هدايت پژوهشهاي مربوط به استراتژيهاي پيشگيري و درمان مربوط به اعتياد به هروئين
اطلاع رساني به موقع و صحيح در ارتباط با نتايج تحليل اطلاعات به سازمانهاي ذي ربط و آحاد جامعه
اثرات اجتماعي ، قانوني و اخلاقي منتج از انتشار داده ها و اطلاعات دموگرافيك و علي معتادين به هروئين
تدارك و برنامه ريزي در ارتباط با بيماريهاي خطرناك ناشي از مصرف هروئين در جامعه.
تعريف‌ واژه‌ها:
تعريف نظري نظام مديريت اطلاعات (MIS:management information system ) : نظام هاي رسمي و غيررسمي كه اطلاعات گذشته،حال وآينده رابه صورت كتبي وشفاهي براي انجام فعاليتهاي داخلي و خارجي به مديران ،كاركنان و سايرعناصر كليدي درزمان مناسب به منظوراخذ تصميم مناسب ارائه مي دهد (10)
تعريف عملياتي نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين (AHMIS:Addiction Heroin Management Information System ):نظامي است كه اطلاعات هويتي وعلي مربوط به معتادان به هروئين را ثبت، جمع آوري، نگهداري، بازيابي،تحليل ، تفسير و مورد استفاده قرار ميدهد.
تعريف نظري پيشگيري:مجموعه اقدامات لازم جهت كاهش عواملي كه افراد را در معرض خطر قرار مي دهد وافزايش عواملي كه افراد رااز تمايل دسترسي ومصرف موادحفظ مي كند(11).
تعريف عملياتي پيشگيري:منظور از پيشگيري در اين تحقيق مجموعه عملياتي است كه به كمك اطلاعات نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين جهت پيشگيري از ابتلا به اعتياد انجام ميشود.
تعريف نظري معتاد : معتاد به فردي اطلاق مي شود كه به صورت دوره اي يا پي در پي اقدام به مصرف يك دارو يا ماده(كه در اين تحقيق منظور هروئين است)ميكند وبه دليل وابستگي فيزيولوژي ورواني قادر نيست آن را متوقف كند(12)
تعريف عملياتي معتاد: بنابر ملاكهاي تشخيصي DSM IV و مصاحبه باليني داراي تشخيص وابستگي به مواد است ومصرف فعلي وي هروئين است كه به شيوه هاي تزريق وخوردن مورداستفاده قرار مي دهد.
تعريف نظري درمان: علاج،معالجه،چاره،دوا،دارو(13) .
تعريف عملياتي درمان:منظور پژوهشگر،درمان معتادين به هروئين است به كمك اطلاعات جمع آوري شده از نظام مديريت اطلاعات اعتياد به هروئين كه درمان صحيح و منطقي در گرو دستيابي به اطلاعاتي است درمورد علل گرايش و ويژگيهاي افرادي است كه معتاد شده اند و سپس درمان آنها و بازتواني آنها و بازگرداندن آنها به حالت طبيعي .
تعريف نظري هروئين : اين ماده درحدوديك قرن درشركت داروسازي بايرآلمان وبااضافه كردن انيدريك استيك به مورفين براي اولين بارساخته شدنام صنعتي آن دي استيل مورفين است وبه جهت مقارن باورودآن به بازاراروپا درابتدا به غلط تصورگرديدكه اين ماده داروي معجزه گردرمان معتادان به مورفين مي باشدوبه عنوان داروي قهرمان وسپس هروئين ظهور گرديد.هروئين پودربسيار نرم وسفيدرنگي است كه اشكال بسيارناخالص آن قهوه اي رنگ است به شيوه تدخين (بااستفاده از زرورق)،استنشاق(دماغي)وتزريق (حل كردن درآبليمو)آن دروريدمورداستفاده قرار ميگيرد.(13).قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید