عزت نفس X1 رديف
441
576
25/702
784
25/812
729
64
225
25/380
324
25/272
324
25/420
25/380
400 21
24
5/26
28
5/28
27
8
15
5/19
18
5/16
18
5/20
5/19
20 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
عزت نفس X1 رديف
25/756
529
676
25/132
441
576
625
25/462
576
25/600
25/756
25/702
900
25/702
676 5/27
23
26
5/11
21
24
25
5/21
24
5/24
5/27
5/26
30
5/26
26 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نمرات جانبازان
نمرات افراد عادي
عزت نفس X1 رديف
25/756
625
529
441
841
529
25/380
361
289
121
324
25/380
169
324
256 5/27
25
23
21
29
23
5/19
19
17
11
18
5/19
13
18
16 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
عزت نفس X1 رديف
529
529
625
25/552
25/702
529
784
576
484
900
441
784
484
625
25/600 23
23
25
5/23
5/26
23
28
24
22
30
21
28
22
25
5/24 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

پرسشنامه آيزنگ
پاسخ‌دهنده عزيز پرسشنامه زير شامل 30 سؤال است. بطور كلي سعي كنيد با اولين برداشتتان از پرسشها به آنها پاسخ دهيد. پاسخهاي خود را در پاسخنامه زير ستون مربوط علامت بگذاريد و كوشش نماييد پاسخهايتان به صورت «آري» يا «خير» باشد. تنها در مواردي كه امكان تصميم‌گيري برايتان دشوار است پاسخ «؟» را علامت بزنيد.
1- آيا به اندازه ديگران در كارهاي خود موفقيت داريد؟
2- آيا در زندگي‌تان چيزهايي وجود دارد كه به آنها افتخار كنيد؟
3- آيا اغلب اوقات احساس مي‌كنيد در زندگي ناموفق بوده‌ايد؟
4- آيا دچار احساس خود كم‌بيني هستيد؟
5- بطور كلي آيا به خود اطمينان كافي داريد؟
6- اغلب آرزو مي‌كنيد اي كاش شخص ديگري مي‌بوديد؟
7- وقتي قرار باشد در برابر عده‌اي صحبت كنيد آيا احساس نگراني مي‌كنيد كه ممكن است بخوبي از عهده اين كار برنياييد؟
8- آيا احساس مي‌كنيد كه مايليد خيلي چيزهاي زندگيتان تغيير كند؟
9- آيا فكر مي‌كنيد كه روي هم رفته مردم شما را دوست دارند؟
10- آيا به تصميم‌هاي خود بسيار اطمينان داريد؟
11- آيا در نظر خودتان آدم با ارزشي هستيد؟
12- آيا اغلب اوقات نسبت به كارهايي كه كرده‌ايد احساس شرمساري مي‌كنيد؟
13- آيا وقتي به عكس‌هايتان نگاه مي‌كنيد، اغلب ناراحت مي‌شويد و فكر مي‌كنيد كه هيچ‌وقت قيافه شما را خوب نشان نمي‌دهد؟
14- آيا در ميان خانواده‌تان كسي هست كه در شما اين احساس را ايجاد كند كه آدم چندان خوبي نيستيد؟
15- اگر كسي از كارهاي شما انتقاد كند خيلي ناراحت مي‌شويد؟
16- آيا فكر مي‌كنيد كه مردم دوست دارند شما دور و برشان باشيد، چون شما را آدم مفيدي مي دانند؟
17- آيا اغلب اوقات درباره ارزش و شايستگي خود ترديد مي‌كنيد؟
18- وقتي كه ديگران از شما تعريف مي‌كنند آيا در صداقت آنها شك مي‌كنيد؟
19- گاهي وقتها پيش آمده است كه از ترس تمسخر و انتقاد ديگران نظريات خود را بيان نكرده‌ايد؟
20- آيا بطور كلي در موقعيت‌هاي اجتماعي خود را فردي خجالتي مي‌دانيد و از اين مسأله نگرانيد؟
21- آيا حتي در برابر افرادي كه مقام اجتماعي پايين‌تري از شما دارند احساس حقارت مي‌كنيد؟
22- آيا معمولاً‌ احساس مي‌كنيد مي‌توانيد كارهايي را كه دوست داريد با موفقيت انجام دهيد؟
23- آيا از شكل و قيافه خود راضي هستيد؟
24- آيا در برخورد با ديگران معمولاً خاموش مي‌مانيد، چون مي‌ترسيد حرفهاي شما سبب شود كه مردم شما را دوست نداشته باشند؟
25- آيا معمولاً برايتان مشكل است كارهايتان را طوري انجام دهيد كه مورد تأييد و تحسين قرار گيرد؟
26- آيا زياد پيش مي‌آيد كه احساس كنيد سعي داريد خودتان را بهتر از آنچه هستيد نشان دهيد؟
27- آيا گاهي احساس مي‌كنيد كه هرگز نخواهيد توانست كاري را درست انجام دهيد؟
28- آيا گاهي اوقات احساس مي‌كنيد كه مردم از شما سوء استفاده مي‌كنند؟
29- آيا شما دست كم در حد عادي براي خود ارزش و احترام قائل هستيد؟
30- آيا فكر مي‌كنيد شخصيت شما براي جنس مخالف جذاب باشد؟
پاسخنامه آيزنگ
نام و نام خانوادگي:ميزان تحصيلات:
جنس:سن:
رديف آري خير ؟ رديف آري خير ؟
1 16 2 17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9 24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15 30قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید