پرسشنامه مدیران
به نظر شما هدف از برنامه ریزی چیست؟
الف) ایجاد نظم در کارها ب) انتخاب نیروی انسانی مناسب
ج) گزینش بهترین راه حل جهت رسیدن به هدف د) الف و ب
نخستین گام در فرآیند تصمیم گیری چیست؟
الف) یافتن بهترین شیوه عمل ب) اتخاذ تصمیم
ج) تعیین و تشخیص مشکل د) مشکل گشایی
وحدت و یگانگی بخشیدن به همه کوششها و فعالیت ها بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر می باشد؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) هماهنگی د) ارزشیابی
هدف نهایی فرآیند سازماندهی چیست؟
الف) صرفه جویی در اموال سازمان ب) توجه به ساختار مناسب سازمانی
ج) نظم و ترتیب در کارها د) تحقق اهداف سازمانی
کدامیک از تعاریف زیر بیانگر مفهوم برنامه ریزی است؟
الف) برنامه ریزی عبارت است از تعیین درآمدها و هزینه ها
ب) برنامه ریزی عبارت است از ابزاری برای کنترل سیستم
ج) برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی و تدارک وسایل و امکانات برای آینده
د) برنامه ریزی عبارت است از هدایت در جهت دهی افراد برای انجام کارها
6- هدف از ارزیابی عملکرد کارکنان چیست؟
الف) تشخیص میزان همکاری کارکنان ب) تشخیص میزان خلاقیت آنها
ج) موارد الف و ب د) تشخیص میزان مطابقت عملکرد آنها با اهداف سازمانی
7- چرا نظارت و کنترل بر فعالیت های افراد سازمان اهمیت دارد؟
الف) چون میزان پیشرفت برنامه ها را در جهت تحقق اهداف سازمانی اندازه گیری می کند و نهایتاً ممکن است موجب اصلاح برنامه ها شود.
ب) چون در فرآیند نظارت و کنترل اعضاء، افراد ضعیف از قوی قابل تشخیص می باشند و می توان به تشویق یا تنبیه آنها پرداخت.
ج) چون در فرآیند نظارت و کنترل شدید بهره وری سازمان افزایش پیدا می کند.
د) چون کنترل و نظارت باعث می شود کارکنان وظایف خود را به خوبی انجام دهند.
8- منظور از رهبری چیست؟
الف) سرپرستی زیردستان ب) فرآیند اثر گذاری و نفوذ در زیردستان
ج) قدرت دستور دهی مدیر و پذیرش زیردستان د) نظارت و کنترل مستمر
9- هماهنگی منابع انسانی و مادی معمولاً چه مواقعی ضروری است؟
الف) بعضی اوقات ضروری است. ب) فقط در ابتدای امر ضروری است.
ج) همیشه ضرورت دارد د) در زمان بروز مشکل ضرورت دارد.
10- در فرآیند تصمیم گیری کدام مرحله مستلزم خلاقیت ذهنی است؟
الف) یافتن بهترین شیوه عملب) مشکل گشایی
ج) گزینش راه حل د) قوانین و مقررات سازماندهی
11- مدیر مدرسه در مقام رهبر به کدامیک از فعالیت های زیر می پردازد؟
الف) سرپرستی زیر دستان ب) انگیزش زیردستان
ج) حل مسائل و مشکلات دبیران و کارکنان د) همه موارد
12- در انتخاب بهترین راه حل بعنوان مهمترین بخش تصمیم گیری توجه به کدام عامل ضروری است؟
الف) واقع بینانه بودن راه حل ها با توجه به منابع و اهداف سازمان
ب) اینکه هر کدام از راه حل ها تا چه اندازه به حل مشکل کمک می کند.
ج) هر راه حلی چه عواقبی به بار می آورد و نیز ضمن اجرا چه مسائل و نتایجی به بار خواهد آمد.
د) همه موارد
13- به عقیده شما در یک سازمان آموزشی که تقسیم کار بر اساس تخصص صورت گرفته است، آیا نیاز به سازماندهی هست؟
الف) بله نیاز به سازماندهی هست. ب) ممکن است ضرورتی نداشته باشد.
ج) ضرورتی ندارد. د) سازماندهی همان تقسیم کار است.
14- فلسفه هدایت و رهبری کارکنان چیست؟
الف) اهداف فرد و سازمان توأمان تحقق پیدا کند. ب) توجه به اهداف سازمان
ج) رفع نیازها و مشکلات سازمان د) هیچکدام
15- مدیر چگونه می تواند کارکنان را در جهت تحقق اهداف سازمانی برانگیزد؟
الف) از طریق قدرت مقام و قدرت قانونی ب) قدرت پاداش
ج) هدایت و رهبری آنها د) قدرت پاداش
16- سازماندهی منابع انسانی و مادی در چه مواقعی ضروری است؟
الف) در آغاز کار ب) سازماندهی به صورت مستمر
ج) در پایان برنامه ها د) هیچکدام
17- چرا برنامه ریزی ضرورت دارد؟
الف) منابع محدود است ب) منابع نامحدود است
ج) خواسته ها محدود است د) خواسته ها نامحدود است.
18- مهمترین نوع تصمیم گیری در سازمان مدرسه کدام است؟
الف) تصمیمات مربوط به امور اداری ب) تصمیمات خلاق و نامعقول
ج) تصمیمات جاری د) تصمیمات مربوط به مسائل معمولی
19- عقیده شما در مورد شرکت دادن کارکنان و دبیران در تصمیم گیری ها چیست؟
الف) شرکت آنها در تصمیم گیری ها ضروری است. ب) مشارکت آنها ضرورتی ندارد.
ج) گاهی ممکن است ضروری باشد. د) تصمیم گیری کار مدیر است و به کارکنان ربطی ندارد.
20- در یک سازمان آموزشی سازماندهی شامل چه مواردی است؟
الف) فعالیتها ب) نیروی انسانی ج) تجهیزات د) همه موارد
21- نظارت و کنترل فعالیتهای کارکنان و دبیران در چه زمانی صورت می گیرد؟
الف) قبل از انجام فعالیتها ب) در حین انجام فعالیتها
ج) در پایان کار د) نظارت و کنترل یک فرآیند مستمر است.
22- به عقیده شما مدیر توانایی رهبری خود را چگونه بدست می آورد؟
الف) از طریق قدرت قانونی و پست مدیریتی ب) دانش تخصصی
ج) شخصیت مدیر د) همه موارد
23- در برنامه ریزی به چه عواملی بایستی بیشتر از سایر عوامل توجه شود؟
الف) اهداف ب) دوستی و روابط انسانی مطلوب ج) بودجه د) نیازهای کارکنان
24- کار مدیر در سازماندهی نیروی انسانی چیست؟
الف) تعیین جانشینهای احتمالی برای خود و کارکنان ب) جبران کمبود ها
ج) گذاشتن هر کس در جای مناسب خود د) آشنایی با مشکلات کارکنان
25- نخستین گام در نظارت و کنترل کارکنان و دبیران سازمان مدرسه کدام است؟
الف) تعیین اهداف ب) سنجش عملکردها
ج) اصلاح و تغییر د) بازخورد گرفتن از کارکنان و دبیران
26- واقع بینانه عمل کردن در ارزشیابی کارکنان و دبیران چه پیامدی دارد؟
الف) کارکنان انگیزه چندانی برای فعالیت و تدریس نخواهند داشت. ب) اعتماد به مدیر بیشتر می شود
ج) هر کس به تناسب تلاش خود پاداش خواهد گرفت. د) موارد ب و ج
27- مرتبط ساختن افراد، منابع و وظایف به یکدیگر بیانگر کدام یک از مفاهیم زیر است؟
الف) برنامه ریزی ب) سازماندهی ج) هماهنگی د) تصمیم گیری
28- کدامیک از موارد زیر در زمره ملاکهای تعیین هدف در برنامه ریزی می باشد؟
الف) هدف باید آرمانی باشد. ب) هدف باید کوتاه مدت باشد.
ج) هدف باید قابل اندازه گیری باشد. د) هدف باید بلند مدت باشد.
29- بهترین هماهنگی در یک سازمان آموزشی چه زمانی بوجود می آید؟
الف) هیچ اختلاف نظری بین افراد نباشد.
ب) کارکنان کاملاً مطیع مدیر خود باشند.
ج) افراد ببینند که کارهایشان سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می رساند.
د) مدیر خود را با کارکنان از هر لحاظ هماهنگ کند.قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید