فصل اول- کلیات تحقیق
1- مقدمه :
خیلی از مردم عقیده دارند که آموزش حسابداری زمینه های بیشتری را برای تجارت و دوره های گزارش دهی آماده می کند و به همین دلیل یک رشد انفجاری در ثبت نام دانشجویان در رقابت های آموزش مجازی دیده می شود زیرا که وقت طلا و دارای ارزش است و ثبت نام در آموزش مجازی رشدی مشابه یک داستان دارد که هر روز بر تعداد رقابت های حسابداری فعلی برای آموزش مجازی افزوده می شود و تعداد آن روز به روز در حال افزایش است. مطابق با بررسی سلیمی(2007) از وقتی که رقابت های آموزش مجازی حسابداری پیشنهاد شده است خیلی از قسمت ها و بخش های مختلف برنامه های آموزش حسابداری چندان خوب است که آموزش مجازی را پیشنهاد کرده است و در دوره لیسانس و سطوح عالي که در بالا ذکر شده است فارغ التحصیل نیز داشته است.
مطابق چشم انداز حرفه ای کتابهای درسی در سال 2006 توقع استخدام شدن از حسابداری و حسابرسی این است که رشد سریع خود را بیشتر از اين نیز افزایش دهند. که این رشد سریع برای همه حرفه ها تا سال 2014 باعث افزایش درآمدها نیز خواهد شد. در میان بازرگانی و دیگر حرفه های مالی حسابداران و حسابرسان و مدیران تجزیه و تحلیل می خواهند مشاغل دیگری را اضافه و دسته بندی نمایند با توجه به اینکه پیش بینی می شود که میانگین درآمدها تا سال 2014 به 000/386 دلار در سال در ایالات متحده خواهد رسید.
رشد انفجاری حسابداری سرعت کلاسهای آموزش مجازی را در سطوح آموزش عالی در دهه گذشته هدیه کرده است و اصلاً به نظر نمی رسد که این رشد انفجاری آهسته و رو به پایین باشد. تکامل اینترنت و دسترسی گسترده و آسان به آن در خانه و منزل باعث این احتمال شده است که آنها که می خواهند در کلاسهای درس شرکت کنند بدین وسیله بتوانند باعث ادامه رشد خود شوند. مطابق يك گزارش نقل شده آموزش مجازی باعث رتبه ساختن هم می شود: آموزش مجازی در ایالات متحده توسط آلفرد اسلوان تأسیس شد و توسط گروه بررسی تحقیق باب سون جریان پیدا کرده است و در رابطه با کالج نیزیک رشد هم نواخت و یک دستی در ثبت نام های آموزش مجازی وجود داشته است. موسسات آموزش عالی نیز گزارشات ثبت شده ای دارند که ثبت نام آموزش مجازی هم از لحاظ عددی و هم از لحاظ درصدی به طور اساسی رو به افزایش است.
مطابق یک گزارش تحویلي به حوزه آموزش ایالات متحده تقریباً 75% درصد دانشجویان دوره لیسانس که این روزها مورد بررسی قرار گرفته اند غیر سنتی و مدرن هستند زیرا که سن و سال بالا و اوضاع و احوال مالی یا موارد دیگر باعث ثبت نام آنها در دانشکده های مدرن شده است گاهی اوقات دانشجویان آموزش مجازی که مراجعه می کنند سنتی هستند زیرا که معمولاً 25 ساله یا بزرگتر هستند و یا اینکه به عنوان کارکنان بالغ مشغول به کار هستند و برخی نیز متأهل هستند و وقت کمتری را برای رفتن به مدرسه در طول شبانه روز و يا در طول هفته دارند دانشجویان آموزش مجازی حسابداری هم اکنون مشغول به کار در میدان هاي حسابداری می باشند و برای پیشرفت خود به مدرسه می روند تا مهارتهای خود را افزايش دهند و بتواند گواهینامه عمومی حسابداری را از طریق امتحان CPA دریافت نمایند (وان نورد 2006) اوب لی جز و دلی کارت (2000) بیان کردند که افزایش ثبت نام های زیاد در آموزش عالی حق دانش آموزان بالغ مي باشد . او ب لی جر (2003) بررسی کرد که رشد ثبت نام دانشجویان مجازي نشانه پاره وقت بودن آنان است زیرا که اکثراً 25 ساله به نظر می رسند. در سال 2004 نادسان مطالعه ای را انجام داد و اظهار عقیده کرد که شیوه های آموزش افراد بالغ غیرسنتی اختلاف دارد و اين اختلافات در شیوه های آموزش وقتی که روشهای تدریس آموزش مجازی انتخاب شده اند بیشتر خواهد بود. مطابق تحقیق و تینگ هام (2005) دانشجویان بالغ شیوه های آموزش خود را توسعه می دهند و نیاز دانشکده ها استفاده از وسیله های مختلف موجود و کلاسهای درس مادی که تعهد اثربخشی را در دانشجویان ایجاد کند مي باشد و تکنیک های آموزش همه دانشجویان را بهبود مي بخشد و مخاطبان روشهای تدریس برای دانشجویان حسابداری غیرسنتی در موارد ذیل اهمیت دارد:
1- اگر دانشجویان درخواست هاي خوب از حسابداري بکنند حرفه حسابداری درآمد آن ها را واقعا افزایش می دهد.
2- واقعاً نیاز است که هرکدام از حسابداران فرض های دانشجویان را اجرا کنند.
جین کتر (2003) گزارشی تسلیم کرد که دانشجویان غیرسنتی بالغ غالباً با این نیت به مدرسه می روند که حرفه های حسابداری بتوانند درآمدهای خوب برایشان آماده کنند بوسیله چنين آمادگی که رشته حسابداری دارد.
رفتار های دانش آموزان بالغ ممکن است مناسبت بهتری نسبت به دانشجویان جوان تر سنتی داشته باشد. زیرا که آنها می توانند از تجربیات خودشان برای گزارش دادن درحرفه حسابداری استفاده کنند. روش اصلاح آموزش دانشجویان مجازی مدرن بالغ مطالعه کردن حسابداری مي باشد بنابراین اهمیت دارد آموزش عالی از وسايل تعلیم وتربيت آموزشي مربوط به هم استفاده کند. این مطالعه کیفی توصیفی توانایی های دانشکده ها را در زمینه های فرآیند آموزش حسابداری برای کیفیت آموزش دانشجویان مجازی را در یک دوره چهارساله لیسانس بررسي مي نمايد . مفهوم از این مطالعه تعیین روش تحقیق هایی می باشد که اعضا هیئت علمی توانایی اصلاح و بهبود آنها را در آموزش حسابداری برای دانشجویان مجازی بالغ خواهند داشت و بوسیله تمرینات و کار بهتر در محیط آموزش مجازی به کار خواهند گرفت و آنها را رشد خواهند داد.
2- بیان مسئله:
این حق کارفرمایان می باشد که از کارمندانشان بخواهند که مهارتهای خود را به وسیله آموزش حسابداری از طریق آموزش مجازی ارتقا دهند و باعث رشد آموخته های خود شوند و در طی یک جریان فرآیند آموزش مجازی به عنوان دانش آموز بالغ وارد مؤسسات آموزش عالی شوند و با داشتن دسترسی آسان به اینترنت زمینه یک آموزش مجازی دائمی را برای خود فراهم آورند.
3- اهداف تحقیق:
1-3: اهداف اصلی:
1- شناخت عوامل موثر بر میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان رشته حسابداری با استفاده از تجربیات اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی.
2- استفاده از تدریس آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری به عنوان یک اصل کلی.
2-3:اهداف فرعی:
1- شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شغل حسابداری در صورت استفاده از آموزش مجازی برای دانشجویان رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
2- شناخت میزان تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر تعهدات دانشجویان آموزش دیده رشته حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی.
3- شناخت میزان تأثیر تجربیات اساتید تدریس کننده آموزش مجازی در دانشگاه آزاد اسلامی.
4- شناخت میزان تأثیر مؤسسات آموزش دهنده وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی.
5- آموزش حسابداری به روش مجازی به عنوان یک روش کم هزینه ساده وآسان.
4- فرضیات تحقیق:
1- بین میزان اثر بخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی و دانشجویان رشته حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین روش تدریس های آموزش مجازی و دیدگاههای اساتید حسابداری رابطه معناداری وجود دارد
5- روش تحقیق:
در این روش تحقیق میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی در رابطه با دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و یک روش تحقیق کیفی توصیفی به نام بررسی ارائه نموده است که قابل تغيير و توسعه می باشد و از وسایلي مانند پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات و اظهارنظر و بیانات مصاحبه شوندگان یا پاسخ دهندگان استفاده كرده است تا باعث شود نتایج بهتری بدست آید. متغیرهای اصلی مورد استفاده دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و آموزش مجازی می باشند و هم چنین از متغیرهای کمی و کیفی مانند سطوح آموزش عالی دانشگاه ها و یا انگیزه دانشجویان در یادگیری آموزش مجازی و متغیرهای شغلی و دیگر متغیرهای مستقل و یا وابسته استفاده شده است و یکی از مهم ترین متغیرهای آن اینترنت می باشد که نقش بسیار مهمی در یادگیری و تدریس آموزش مجازی دارد.
و یکی دیگر از مزایای این روش تحقیق این است که از طریق پرسشنامه نظرات 225 نفر از اعضاي هيئت علمي را درباره مزاياي استفاده از روش آموزش مجازي براي دانشجويان رشته حسابداري آموزش مجازی جمع آوری کرده است كه از آنها به عنوان روش تحقیق های تدریس استفاده خواهد شد و دیدگاه اساتید حسابداری را در رابطه با میزان این اثربخشی ها در رابطه با آموزش مجازی بدست آورده است . ولی در حال حاضربه خاطر اینکه در دانشگاه آزاد اسلامی از آموزش مجازی استفاده نمی شود پرسشنامه های تحقیق توسط اساتید دانشگاههای دولتی و غیردولتی تکمیل شده است و البته این نکته لازم است که برخی از اساتید دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد مشترک هستند که کمک خوبی می تواند به این روش تحقیق بنماید و هم چنین نظرات اساتید دانشگاه آزاد اسلامی نیز در نتایج تحقیق دخالت شده است و هم چنین از برخی اساتید حسابداری دانشگاه آزاد که در این زمینه اطلاعاتی دارند نظرخواهی به عمل آمده است و برای تجزيه و تحلیل پرسشنامه ها از روشهای پارامتری و غیرپارامتری استفاده شده است .
6- روشهای جمع آوری اطلاعات:
روش معمول جمع آوری اطلاعات همان کتب، مقالات، مشاهدات و سایر روشهای جمع آوری اطلاعات می باشد و در اين تحقيق از روش پرسش نامه اي به صورت حضوري استفاده شده است. که اين پرسش نامه های حاوی سئوالات در رابطه با میزان اثربخشی استفاده از سیستم آموزش مجازی بین اعضاي هيئت علمي دانشگاههای دولتی و غیردولتی توزیع شده است و سپس اطلاعات خواسته شده و نظرات اعضاي هيئت علمي جمع آوری شده است. لازم به ذکر است که این پرسشنامه شامل دو نوع سئوال دمگرافی و ادراکی می باشد.
7- قلمرو تحقیق:
این تحقیق کلیه دانشگاهها و اساتید و دانشجویان و حتی کسانی را که مشغول تهیه و طراحی و نصب و فروش نرم افزارهای کامپیوتری هستند ر ا شامل می شود و در بر می گیرد.
8- دوره زمانی تحقیق :
یک دوره هفت ساله از زمان پیشنهاد آموزش مجازی تا کنون یعنی از 1381 تا 1387 را در بر می گیرد ولی آموزش مجازی در ایران سابقه اي سه تا چهار ساله بیشتر ندارد و اما در ايالت متحده از سال 1998 تدريس آموزش مجازي شكل گرفته است و حدود ده سال است كه در دانشگاه ها از اين روش استفاده مي شود..
9- جامعه آماری:
دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي به عنوان جامعه آماری انتخاب شده است.
10- نمونه های آماری:
اعضا هیئت علمی و اساتید دانشکده های دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامي شهرستان مشهد به عنوان نمونه به طور تصادفي انتخاب شده اند و پرسش نامه ها به طور حضوري بين آنها توزيع شده است.
11- استفاده کنندگان از تحقیق:
تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاههای دولتی و غیردولتی، دانشگاهیان، اساتید، محققان و دانشجویان مختلف قرار بگیرد.
12-محدودیت های تحقیق:
این تحقیق شامل پنج محدودیت بزرگ می باشد که به شرح ذیل می باشند:
1- اول اینکه یافته ها محدود به همین مشارکت کنندگانی می باشد که پرسشنامه ها بین آنها توزیع شده است .
2- دومین محدودیت بزرگ اینکه تفسيراتي که به وسیله محقق انجام شده است فقط محدود به همین جوابهای مشارکت کنندگان می باشد.
3- سوم اینکه ممکن است محقق به طور ناخواسته کمی در نتایج دست کاری کرده باشد و یا اینکه تجربه کافی را برای این کار را نداشته باشد.
4- چهارم اینکه مشارکت کنندگان شناخت کافی یا علاقه ای نسبت به آموزش مجازی نداشته باشند.
5- پنجم اين كه هيچكدام از مشاركت كنندگان در رشته حسابداري تدريس آموزش مجازي نداشته اند. :
13- تعریف واژها و نکات کلیدی :
1- 13 : دوره تحصیلات: به رقابت های رسمی برای گرفتن مهارت یا بدست آوردن گواهینامه های حسابداری عمومی دوره تحصیلات گفته می شود در برخی از کشورها مؤسسات بزرگی زیر نظر آموزش عالی قراردارند که این مؤسسات گواهینامه های حسابداری را به دانشجویان و یا کارآموزان خود اعطاء می کنند که مورد تأیید آموزش عالی نیز می باشد.
2-13 :کمیسیون تغییرات آموزش حسابداری (AECC). این یک سازمان غیرانتفاعی می باشد که در سال 1989 به وسیله انجمن حسابداری ایالات متحده تأسیس شد و شش شرکت بزرگ از لحاظ مالی این سازمان را پشتیبانی می کنند. وظیفه AECC این است که فهرستی از کمبودهای آموزش حسابداری را تهیه کند و آنها را بهبود بخشد و شناخت حسابداران را نسبت به رشته حسابداری بیشتر نماید و زمینه های رشد و ارتقای مهارتهای حسابداری را فراهم آورد و برگزاری دوره های حسابداری را از لحاظ کیفیت بهتر زیر نظر داشته باشد.
3-13 :حسابداری پزشکی: یک حسابداری حرفه ای می باشد که به کسانی که می خواهند در شرکت های عمومی استخدام شوند گواهینامه عمومی اعطا می کند. هدف حسابداری پزشکی وابسته کردن استانداردهای حرفه حسابداری می باشد زمانیکه خدمات مشاوره ای مدیریت برای مشتری و ارباب رجوع لازم باشد.
4-13 :برنامه حسابداری: برنامه های حسابداری مطالعات آماده شده حسابداری می باشند که مؤسسات آموزش عالی در حدود استوارنامه آنرا امضا می کنند. این برنامه ها مجموعه ای از قوانين می باشند که منجر به یک رتبه حسابداری می شوند. این برنامه های حسابداری شامل رقابتهای آموزش عمومی، بازرگانی و گزارشات ناحیه ای یا دورن سازمانی منطقه ای می باشند.
5-13 : دانش آموزان بالغ: به افرادی گفته می شود که معمولاً حدود 25 سال یا بالاتر مي باشند که این افراد معمولاً مشغول به کار و دارای تجربه زندگی هستند خیلی از آنها نیروی کار برگشت پذیرو سودآوري هستند که می توانند مهارتهاي خود را توسعه و رشد بدهند. و برخی از آنها نیروهای تحصیل کرده ای هستند که آماده بازارکار می باشند و منتظر استخدام شرکتها هستند و یا اینکه خودشان برای خود شغلی پیدا می نمایند و به رقابت های خود در بازار ادامه می دهند.
6-13 : ارتباط غیرهمزمانی: ارتباط و اثربخشی بین بخشهای مختلف یک سازمان را در زمانها و مکانهای مختلف به طور نا هماهنگ را ارتباط غیرهمزمانی می گویند.
7-13 : ارتباط همزمانی : ارتباط و ابلاغ اثربخشی هرکدام از بخشها را بر همدیگر به طور همزمان ارتباط همزمانی مي گويند.
8-13 : امتحان برای گواهینامه عمومی حسابداری (CPA): یک امتحان غیررسمی داخلي برای حسابداران حرفه ای می باشد که حالتهای مختلف حسابداری را بررسی می کند. این امتحان در دو روز و به صورت سنتی در ابالات متحده برگزار می شود و مهم ترین مطالب آن شامل حسابداری مالی، حسابرسی، قانون تجارت، مالیات، مدیریت و سیاست می باشد. امتحان (CPA) تمام استانداردهای شناخته شده حسابداری را به رسمیت شناخته است و برای کسانی که شیفته کارکردن در حسابداری عمومی می باشند بسیار مفید می باشد.
9-13 : کلاس درس چهره به چهره: منظور از کلاس چهره به چهره یک کلاس درس سنتی می باشد که در یک مکان و زمان معین تشکیل می شود و استاد و دانشجویان به طور فیزیکی در آن حضور دارند.
10-13 : ابزار شیوه آموزش کولب(LSI): یک پرسشنامه توسعه داده شده می باشد که شیوه های آموزش آن توسط کولب در سال (1984) شناسایی شده بود آموزش تجربی کولب شرح و توصیفی از چهارنوع شیوه آموزش شامل تقارب، منشعب، جذابیت و همراهی می باشد.
11-13 : شیوه هاي آموزش: به مجموعه ای از طریقه های آموزش گفته می شود که هرکدام آنها بیشترین تأثیر را بر دانشجو داشته باشد و یا هر چیزديگري که باعث یادآوری دانش شود.
12-13 : رقابت مجازی: یک رقابت همزمانی یا غیرهمزمانی می باشد که می تواند در همه جا قابل دسترسی باشد. این رقابت از طریق اینترنت به وسيله كامپيوتر و بدون جلسات کلاس درس سنتی انجام می گیرد.
13-13 : آموزش مجازی: یک فرآیند آموزشی می باشد که دانش آموزان از طریق رسانه ها ي آموزشي مطالب خود را فرا می گیرند ولی در این جا آموزش مجازی بدین مفهوم است که استاد از طریق اینترنت در محل کار یا منزل برای 10 یا 20 دانشجو به مدت چند ساعت تدریس یا صحبت می نماید و دانشجویان نیز اگر سئوال یا مشکلی داشتند در همان لحظه و زمان می توانند از استاد بپرسند و کلاس به همین صورت اداره می شود.
14-13 : دانشجوی مجازی: به یک دانشجو گفته مي شود که در یکی از رقابت های آموزش مجازی دانشگاهها برای ادامه تحصیل واحدهای درسی خود ثبت نام می کند این دانشجویان معمولاً 25 ساله یا بیشتر هستند که در شرکت ها و مؤسسات یا سازمانهای اداری مشغول به کار هستند.
15-13 : مؤسسه خصوصی: به مؤسسه ای گفته می شود که با توجه به توانایی های خود تعدادی از دروس آموزش مجازی را پیشنهاد می کند. این مؤسسات انتفاعی هستند و زیرنظر آموزش عالی قراردارند و مدارک آنها مورد تأیید نیز می باشد این مؤسسات بیشتر از مدلهای بازرگانی برای آموزش مجازی استفاده می کنند.
فصل دوم-ادبیات موضوع تحقیق
1- مقدمه:
مرور ادبی این تحقیق در پنج بخش بزرگ تقسیم بندی شده است: 1)چشم انداز شغل حسابداری 2)آموزش مجازی
3) آموزش دانش آموزان بالغ 4) آموزش حسابداری 5)روش هاي تدريس دانشكده هاي حسابداري مجازي
2- چشم انداز شغل حسابداری:
مطالعات حسابداری خيلي مفيد هستند زیرا که انتظار می رود اقتصاد محصولات بیشتر و بزرگتری را برای بازرگانی جدید با توجه به آموزش و مهارتهای روزافزون و متعدد تولید نماید و به همین خاطر حسابداران و حسابرسان بیشتری اهمیت حرفه حسابداری را می دانند. مطابق یک بررسی که برای حرفه های حسابداری توسط سالزمان (2006) انجام شد بازار حرفه های حسابداری داغ هستند و باید بازارشان داغتر از این هم بماند تا زمانی که موارد ذیل را داشته باشند:
1- ثبت نام های مدارس بازرگانی در این سالهای اخیر به دریایی بزرگ تبدیل شده است که به وسیله کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات و مدیریت بازرگانی صورت گرفته است فارغ التحصیلان تازه در حسابداران جامعه را کفایت نمی کند و شکاف بین عرضه و تقاضارا در حسابداری بوجود آورده است.
2- رویدادهای تجاری جدید در جهان عمومي شده است و بازرگانان کوچک حالا می خواهند تا برای خودشان یک پشتوانه اقتصادی داشته باشند بازرگانان کوچک به حسابداراني برای کمک به رویدادهای بازرگانی، مشاوره اظهارات مالی، بودجه و برگشت مالیات اضافی که پرداخت شده است نیاز دارند.
3- اختلاس و رسوایی های تازه در حسابداری تغییرات عمده ای را در قوانین و مقررات به وجودآورده است این افزایش تقاضا برای حسابداران و تخصص های حسابداری که جدید هستند جالب است و تلاش حرفه حسابداری براي جلوگیری از فریب و کلاهبرداری رو به بالا خواهد بود.
4- افزایش تعداد حوزه های بازرگانی و رویدادهای بالای میانه سالهای 1990 نشان می دهد که افزایش تقاضا برای حسابداران وجود داشته است و شرایط موجود در بازارتقاضا را برای حسابداران افزایش داده است زيرا كه شرکاء تجاری علاقه مند می باشند که چگونه می توانند با حساب و كتاب کردن در حوزه های بازرگانی درآمدها را افزایش و هزینه ها را کاهش دهند.
مطابق بررسی سالوین(2000) آموزش حسابداری در حال تغییرات تند و سریعمي باشد و حق استفاده بیشتری را برای مردم به وسیله اینترنت و مسیر آموزش بوجود آورده است و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه ای را از میان دانشجویان بالغ مدرن استخدام کنند.
شرکت هاي بزرگ هم اکنون در حال شمارش کمبودهای مسیر آموزش حسابداری می باشند تا به وسیله آن برنامه هاي آموزش حسابداری را آماده کنند تا فارغ التحصیلان حسابداری و غیرحسابداری آموزش حرفه ای خود را فرا بگيرند و یک آموزش همیشگی و فراگیر را برای کارمندان خود فراهم کنند. خیلی از افراد بالغ کم تجربه هستند زیرا از نظر اوضاع اقتصادی فقیر هستند و به همین خاطر به دنبال ترفیعات گم شده خود هستند که آن را ناشی از فقدان آموزش می دانند
این حق کارفرمایان است که تقاضاهای معقول و خوب از کارمندانشان داشته باشند تا بوسیله آموزش حسابداری زمینه هاي رشد خود را فراهم آورند و در آموزش مجازی حسابداری شرکت کنند تا جزء جامعه دانشجویان مجازی به حساب بيايند و خیلی از آرزوهايي که دانش آموزان بالغ مجازی می خواستند برآورده شود از طریق نمرات آموزش مجازی حسابداری به حقیقت پيوسته است.
3- آموزش مجازی:
در سال (1997 )یک مرکز داخلی آمریکا برای آموزش مجازی آماری را ارائه داده بود که فقط یک سوم از مؤسسات آموزش عالی آموزش مجازی را پیشنهاد کرده بودند. در (1999) محققان ادعا کردند که( 85%) از دانشکده ها و دانشگاهها در سطح پیشنهاد مقدماتی تدريس آموزش مجازی هستند و رقابتهای آموزش مجازی به وسیله آنها هموار شده است (2002).
خیلی از دانشکده های مدرن غیرسنتی و دانشگاهها انتظار داشتند که پیشنهادات رقابت هاي مختلف آموزشی و تماما در آموزش مجازی باشد. و اما امروزه انتطارات فراتر از رتبه دادن یا نمره دادن دانشکده ها می باشد که چگونه آن ها در رقابت های آموزش مجازی نمرات را مشخص می کنند.
در سال 2005 در ایالات متحده یک گزارش تاييد شده وجود داشت که آموزش مجازی به وسیله آلفرد اسلوان تأسیس شد و به وسیله گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها مشارکت داشتند هدایت و انتقال یافت و در گزارش سالانه خودشان یک وضعيت از آموزش مجازی به آموزش عالی ایالات متحده ارائه کردند که آموزش مجازی و هم آموزش سنتي در دو نوع کوچک يا بزرگ از برنامه ها و رقابت ها رخنه دارد.
گروه تحقیق باب سون یافته های خودشان را به صورت ذیل ارائه کرده اند:
1- ثبت نام آموزش مجازی یک نرخ بالای 10 ساعت را نشان می دهد که این موضوع به وسیله مرکز داخلی آموزش حسابداری عمومی تایید شده است.
2- 63% از مدارس که کلاسهای چهره به چهره دوره لیسانس حسابداری داشتند پیشنهاد کردند که به آموزش مجازی تبدیل شود.
3- از میان همه مدارسی که پیشنهاد كلاس هاي بازرگانی چهره به چهره را داشته اند 43% نیز پیشنهاد کرده اند که آموزش برنامه های بازرگانی به صورت مجازی باشد.
در مطالعه دیگری که توسط اسلوان ضمانت داشت گزارش خود را اینطور تعریف کرده بود:
از آموزش مجازی در ایالات متحده سال 2006 یک گزارش توسط گروه تحقیق باب سون که با دانشکده ها در ارتباط بوده است نتیجه گیری شده بود که اهميت وسعت آموزش مجازی در میان مؤسسات آموزش عالی ایالات متحده گزارش شده است که برخی یافته ها نيز به صورت ذیل بوده اند:
1- تقریباً 000/200/3 دانشجو در رقابت آموزش مجازی سال گذشته منتهی به ترم آخر 2005 ثبت نام کرده اند و تعداد 000/300/2 نفر هم در سال گذشته گزارش شده بود.
2- در ترم های جاری رقابت آموزش مجازی 000/800 نفر اضافی ثبت نام كرده بودند .
3- دانشجویان مجازی مانند لباس کار بدن دانشجو در مقابل فشار سخت دوره لیسانس هستند.
4- مؤسسات آموزش عالی گزارش ثبت شده اي از رشد آموزش مجازی دارند که این رشد ناشی از رشد عددی و هم درصدی می باشد و آن رشد زمانی اساسی تر می شود که اساتید و دانشجویان به وسیله فاصله فیزیکی و تکنولوژی كاملا جداگانه هستند.
اینترنت مبنی بر کلاسهای درس نقش های اساسی را در مسیر آموزش افراد دارد چنانچه قبلاً مسیر آموزش نیز ویدئوها بودند . شناخت کلاسها نیز شباهت به رقابت های شتر با برجستگی دیررس قرن نوزدهم دارد. تکنولوژی های گذشته نیز رادیو و تلویزیون بوده اند اما امروزه اینترنت فاصله و مسیر آموزش را برای خیلی از مردم در فضاهای گسترده دگرگون ساخته است.
لی ویز(1993) یک مطالعه قبلی و گذشته را در آموزش مجازی هدایت کرد. این مطالعه ضمانتی برای شناسایی مبارزات و علاقه مندان به آموزش مجازی می باشد. زمانیکه تدریس کلاسها در دانشگاهها برسر اختلافات بین تعلیم دادن کلاسهای مجازی و سنتی متمرکز شده بودند مبنی بر این گواه می باشد. مطابق بررسی پان(2004) صفحه گستر وب مسیر آموزش را بر مبنای ترکیب بندی ایده آل از آموزش خود انفعالی و اثر بخش آماده می کند صحبت ها و گفتگوهای مجازی، نگهداری ایمیل و تشریک مساعی یک حس خوب از جامعه را برای دانشجویان فراهم می کند. پان(2004) بیان کرد که آموزش مجازی می توان چندان خوب یا از نظر کیفیت چنان بهتر باشد که در جلسات کلاسها یک یا چند گواه تحقیق از بحث و مذاکره وجود داشته باشد. آماده کردن کیفیات مختلف آموزش مجازی در یک ابزار آلات با چندین مقیاس کنترل کیفی موافقت گفته های پان می باشد.
4- مدارس اختصاصی در ایالات متحده :
این خیلی مهم است که مالکیت مؤسسات خصوصی مورد بحث قرار بگیرد زیرا که آنها بخش بزرگی از بازار آموزشی را ثبت نام می کنند.
با فرض اینکه شرکتهای عالی و بزرگ مبارزه بازاریابی و سرمایه لازم سرمایه گذاری را برای رشد نقدینگی دارند. دورنمای بازار اختصاصی رشد سودی بین 14 تا 15% در سال 2007 بوده است و برای رسیدن به درآمد سالانه 20 بیلیون دلاری در حال تلاش و رقابت هستند.
کالج هر(2005) اعتقاد داشت که چشم و هم چشمی نیز در مؤسسات خصوصی وجود دارد تا آنها شناخت بهتری از دانشجويان و مشتریان خود داشته باشند و مؤسسات خصوصی نيز نیازهای خود را از زمان ثبت نام دانشجويان برای حفظ مشتریان برابر و یکسان مطرح می کنند و از درآمد اجاره برای استمرار برنامه ها کمک می گیرند.
تا تابلوی نمایشی تبلیغاتی با قابلیت های اینچنینی جذب کنند: آراستگی یا وضع ظاهری، اتاق برای اساتید، صحبت و سمینارهای زنده ویدئوئی و دسترسی نامحدود به کتابخانه ها و کتابخانه های مجازی نامحدود دیگر و وسایل نوشتن واقعی که هرکدام به دانش آموزان و دانشجویان کمک می کند که نوشته های خود را اصلاح و بهبود بخشند و از معلم خصوصی مجازی نیز استفاده کنند.
با خیلی از فرض ها سازمانهای خصوصی تلاش مي كنند كه برای حفظ دانشکده اثربخش و حضور شخصیت ها در محیط آموزش مجازی در صورت کلاس درس را با حداقل تعداد روزهای هفته برگزار كنند. به وسیله ترسیمات فوق برنامه برای دانشجویان فرصتي را برای تصمیم گرفتن انتشارت، پرسشها و جوابها، و مراقبت کردن از واکنش های کیفی را برای همه اوقات فراهم آورند. برخی از مدارس خصوصی نیز شرکتهای عمومی هستند که زیرفشار سخت اداره کردن سهامداران یا سرمایه گذاران ويا موجودی کالای بازار می باشند.
5- اعتبار قانونی مدارس خصوصی:
مطابق دو مطالعه که توسط اسلوان جریان داشت نشان داد که رشد دادن دانشجويان به وسیله نمره دادن می باشد و آموزش مجازی در ایالات متحده در سال 2005نمره و رتبه نيز داشته است. آموزش مجازی در سال 2006 اعتبار قانونی پيدا كرده است و برنامه های آموزش مجازی رشد بالایی را در این سالهاي اخير داشته است و برنامه های آموزش مجازی مورد قبول همه واقع شده است همچنین از روش معمول توجه کردن به مدارس برای سودبخشی موافقت کرده بودند. در اندازه های فرصت دهی، نیز برای کیفیت و تمدید کردن آموزش مجازی در ایالات متحده 2002 و 2003 یک گزارش عمومی به وسیله اسلوان منتشر شد که مؤلفان تاکید داشته اند که بیشتر دانشجویان هم زمانی را ترجیح می دهند و موسسه و مؤسساتي که آموزش مجازی را پذیرفته اند روشهاي تحویلی توجه شده بیشتر و گسترده تری را در آینده نزدیک ارائه خواهند داد.
بایر (2006) یادداشت کرده بود که اعتبار بخشی برای دانشجویان خیلی مهم است زیرا آنها می خواهند که اعتمادهای کارفرمایان خود را جلب کنند تا این برنامه هاي آموزش مجازی را به رسمیت بشناسند.
بنابراین آموزش مجازی برای جامعه سودآور است و دانشجویان آرام موارد باورکردنی و اطمینان را جستجو می کنند هرچند که برخی دانشجویان از جریان یافتن نمرات آموزش مجازی عقب می مانند. هرجا که جزر و مد وجود داشته باشد حقانیت و درستی بیشتری برای برنامه های آموزش مجازی نمایان می شود. اگر یک دانشكده تعهد نامه نداشته باشد اینطور برداشت می شود که از نظر اعتباری فقیر است پس کارفرمایان مجبورند که دانشجویانش را استخدام نکنند و یا بیشتر مورد توجه و رسیدگی قرار دهند.
6- آموزش مجازی آسان:
کن ویلز، هالتون، اسوانسون (1998) عقیده داشتند که مربیان و اساتید قطعاً آرزو دارند که شناخت علم را انتشار دهند اما آنها برای راهنمایی آمده اند که به دانشجویانی که شناخت لازم را به وسیله تکنولوژی مساعدت شده است بدست آورده اند كمك كنند . مطابق بررسی کنولز(1984) رقابت های مسیر آموزش تاکید داشتند که اين محیط ها دانشجوسالاری باشند و هم چنین با محیط استاد سالاری مخالفت شده بود مدل متداول این نوع روشها را می توان در کلاسهای درس سنتی یافت. کارزلی (1998) اظهار کرد که هیچ استاد یا کارشناس متخصصی چگونه در لحظه کنفرانس یا سخنرانی در یک گروه آموزش مجازی می تواند لحن و آهنگ خود را خارج از آن چیزهایی که تمرین کرده است سرعت بخشد.
7- آموزش دانش آموزان مجازی بالغ:
آموزش افراد بالغ یک پویایی و حادثه طبیعی پیچیده است که لازمه شناخت فرآیندهایی از آموزش و نیازهای آمادگی دانش آموزان و زمینه های لازم آن می باشد و ثبت نام دانشجویان بالغ منعکس کننده تعهدات آنها به وسیله آموزش عالی برای دسترسی بیشتر به نیازهای عمومی می باشد. زنان درصد بیشتری از دانش جویان بالغ را از آن خود ساخته اند که این یک تهدید می باشد و زنان تعدادشان بیشتر از حد تصور می باشد و به طرف این نرخ رشد تندتر حرکت می کنند و بیشتر دانشجویان بالغ یک دوره كه بررسی شده بودند ( 85%) آن دوره مسئول و یا دارای سمت اداری بوده اند که برای اهداف کلیدی خود ثبت نام کالج را انجام داده اند.
از آن زمان که شناخت اثربخشی ها فرض شد ساختن شکل تجربه قدیمی تر از افراد بلوغ انتظار نیست و برای آموختن اثربخشی ها مي توان از میان اساتید با تجربه و هم چنین مذاکره و یا حل کردن مسئله و يا هرکدام که مورد استفاده تجربيات قدیم بوده است استفاده کرد. براي آفریدن یک محیط آموزشي اثربخش که دانش آموزان آن گرفتار شده اند می توان از میان تشویق و تحریک دانش آموزان برای دنبال کردن اهداف نهایی ايشان استفاده کرد آن معمولاً باورکردنی است که یک سطح عالی از اثربخشی بین یک مسیر دانش آموزی و استاد چندان خوب از میان همه مسیرهاي دانش آموزي بهتراست وکلاسهای ویژه مسلماً می تواند تجربه گرانتر دانش آموزان و رضایتمندی دانشجویان را فراهم کند.
در تحقیقات قبلی تایید شده بود که اثربخشی در آموزش مجازی یکی از مهمترين اهداف و عوامل اساسی در تعیین کردن موفقیت یک رقابت مجازی مي باشد و اثربخشی های خوب طراحی شده نه فقط ارضاء کننده آموزش راضی کننده می باشند بلکه آنها می توانند راهنمایی، واکنش را برای دانش آموزانی که آموزش مجازي را دوست دارند آماده کنند.
مورد دیگری که رسیدگی شده بود فرصت اثربخشي است زيرا مسیرهاي آموزش اثربخش رشد شرح داده شده اي دارند و شکل هاي مختلف توانایی ها قاطعیت پیدا کرده اند در خیلی از مطالعات که خیلی از محققان آنرا بررسي کرده اند برخی از مطالعات ادعا کرده اند که دانشجویان به سطوح عالی گزارش می دهند و دانشجویان آموزش دیده در محیط آموزش مجازی بايد به سطوح عالی نيزگزارش دهند در یک گزارش دستی خیلی از محققان روش مشارکتی آموزش دانشجو-دانشجو رابه کار برده بودند و در آن اهمیت بیشتر اثربخشی ها را در مسیر آموزش مشاهده کرده بودند آنها گمان کرده بودند که روش دانش آموز-دانش آموز بلند کردن تجربه آموزش دانشجویان برای سطوح عالی خواهد بود.
زاهو ولی و تن (2005) بر اين دلالت داشتند كه اثربخشی کلید ترکیب کننده اثرگذاری مسیر آموزش است زیرا که رفتار انسانی با تکنولوژی سودمندی بیشتری را برای آموزش دانشجو به دنبال دارد.
هانج(2002) یادداشت کرده بود که باید خواسته های دانش آموزان بالغ در جمع آوری اطلاعات برای دختر یا پسر بلافاصله مفید باشند. دانش آموزان بالغ احتياج دارند که برای آموختن و مهارتها گزارش دهند وآن را برای تجربه کاری خودشان و یک زندگی واقعی به كار ببرند و محیط آموزش باید مبنی بر محیط های آموزش معنی دار وبا شناخت صحیح صورت گیرد. گروههای مذاکره مجازی توصیف شده اند و نیز مصحح مبنای موضوعات پرسشهای تمرکز یافته هستند و تشریک مساعی زیادی دارند و این توانایی ها را برای کاربرد گزارشات و برای اهداف دانش آموزان بالغ وقتی که آنها وارد آموزش عالی شدند را لازم دارند.
تجربیات زندگی دانش آموزان بالغ به آنها اجازه می دهد که به آوردن اطلاعات برای کلاس درس و دنیای تجاری به محل کار بروند و 40 یا 50 یا 60 ساعت کار در هفته داشته باشند. آیا یک استاد نمی تواند ببیند از میان کار تجربی یا از میان فعالیت کلاس درس کدام مفهوم کاربردها اثربخشی بیشتری دارد. رقابت های آموزش مجازی هرچند که همیشه و هرکجا موجود هستند اما دانشجو باید به اینترنت دسترسی داشته باشد.و موفقیت دانشجويان در نیازهای آموزش مثبت و راست دسته بندی شده اند و مبارزه کردن دانشجویان و انگیزه دانشجو برای کامیاب شدن آنها صورت می گیرد. و مساعدت و کمک دانشجویان بالغ در توانایی خودشان برای کامیابی و موفقیت در آموزش عالی انجام می شود.
8- شیوه های آموزش افراد بالغ:
جیمز و گاردنر(1995) شیوه های آموزش را اینطور تعریف کردند، هرکدام از طریقه های آموزش که بیشترین اثربخشی را بردانش آموزان داشته باشد مانند مشاهده، فرآیندها، ذخیره کالا و یادآوری هر آنچه که باعث آموختن آنها شود و بیشتر محققان توافق کرده اند که شناخت سبک های آموزش زیاد اثربخش، معلم چندان خوب نیز می تواند به شناسایی دانش آموزان و آموزش استراتژی کمک کند.
بروک فیلد(1986) موارد ذیل را مشخص كرده بود :
دانش آموزان بالغ حالت خود انفعالی و خودمفهومی از استقلال فعلی خود دارند و انتخاب آزادی آنها در آموزش استراتژی خيلي مهم است و به نظر می رسد که بیشترین اهمیت برای دانش آموزان بالغ حس استقلال داخلی مي باشد . مشکلات آموزش افراد بالغ وقتی است که دانش آموزان بالغ می خواهند که استقلال بیشتری را در آموزش خودشان داشته باشند اما اين فرصت ها به وسیله دانشكده ها تکذیب شده بود.
خیلی از تئوری ها در آموزش دانشجويان رشد دارند اخیراً تصدیق و ثابت شده بود که شیوه های آموزش افراد بالغ به طور جداگانه و بدون حضور افراد انجام می شود. در گذشته نوشتن و دانستن عاریه بود که به افراد بالغ آموزش داده می شد و مانند آموزش بچه ها راههای یکسان و یکنواخت وجود داشت. کن ولز(1980) گاهی اوقات در آموزش پدر تئوری آموزش افراد بالغ نامیده می شد زیرا که او یکی از افرادی بود که آنرا به رسمیت شناخته بود و برای شناخت و بی نظیر بودن آموزش دانش آموزان بالغ از این تئوری و از وسایل تعلیم و تربیت استفاده کرده بود.
کن ولز (1980) بعداً به طور اساسی تئوری خود را توسعه داد و چهار فرض کلیدی ذیل را برای اثبات این تئوری ارائه کرد:
1- اساتید برای کمک كردن دانش آموزان بالغ برای آمدن بیشتر به سمت خودسالاری مسئولیت دارند
2- تجربه وسیع دانش آموزان بالغ باید در آموزش منابع نیز استفاده شود.
3- دانش آموزان بالغ می خواهند اطلاعات جدید را اگر شناختند و قابل اجرا بود آن را در اوضاع زندگی واقعی شان استفاده کنند.
4- دانش آموزان بالغ نظر اداره آموزش را برای بدست آوردن مهارتها رعایت می کنند.
5- دانش آموزان بالغ برای آموختن تکنولوژی به شناخت و استدلال نیاز دارند.
6- بزرگترین انگیزه برای آموزش دانش آموزان بالغ انگیزه های ذاتی هستند.
* * دو مورد آخر بعداً اضافه شد (1998)
کارزلی (1998) تفاوت های بین آموزش افراد بالغ و بچه ها را شناسایی کرد که دانش آموزان بالغ به مرکز کانوني نیاز دارند تا در فرآیندهای آموزش بیشتر خشنود شوند.
اصول مرکز ثقل نمایش های آموزش افراد بالغ این است که قادر باشيم طراحی کردن و جمع آوری کردن افراد بالغ را برای ساختن اثربخشی بیشتر فرایندهای آموزش برای افراد بالغ در نظر بگیريم و این یک مدل آموزشی در صحبت کردن می باشد که است یک صفت ویژه تعلیم دادن آموزش نه برای هدف زدن بلکه برای آموزش استفاده می شود. که به وسیله هریک از اداره آموزش یا افراد بالغ قابل اجرا و عملی می باشد.
کولب (1984) چهار سیکل صحنه تاتر نمایش آموزش را که شامل مدل آموزش تجربی بودند توسعه داد (ELM). مدل کولب داخل یک فرایند چرخه ای چهار صحنه آموزش باز شده بود.
A) تجربه هماهنگ
B) بازتاب مشاهدات
C) خلاصه تصورگرایی
D) اثر آزمایشی
کولب (1984) چهارشیوه آموزش صحنه های بالا را به صورت ذیل بیان کرده است. الف) متقارب ب) منشعب ج) جذابیت د) وفق دادن.
مدل کولب یکی از ابزارهای شیوه آموزش مي باشد که غالباً بیشتر در تحقیق و امتحان گرفتن دانش آموزان بالغ استفاده مي شود زیرا آن سه معنی مالکیت آموزش را پوشش می دهند و شامل اثربخشی، آگاهی و رضايتمندي می باشند. کولب سپس این روشها را توسعه داد و آن را وسایل شیوه آموزش کولب نامید که هرکدام شامل 12 سئوال خودارزیابی بودند که پاسخ دهندگان برای مزایا و ارزیابی هاي فردی خود در شیوه هاي آموزش ویژه استفاده می کنند.
اساتید آموزش دهنده مجازی افراد بالغ باید تشویق کردن دانشجویان خود را در یک گفتگوی روان دائمی راجع به صرفه جویی مادی و آنچه که باعث بستانکارشدن تجربیات بزرگتر آنها و هم چنین شناخت لازم مي شود را انجام دهند.
نادسون (2004) سفارش هایی برای آموختن دانشجویان غیرسنتی بالغ انجام داد که چگونه برای کار كردن در همه چهار روش شیوه های آموزش براي بدست آوردن جوابها از هریک از سئوالات، چرا، چگونه، اگرچه و غیره استفاده کنیم فرض استفاده از چهارسئوال ساختار داخلی را نشان می دهد که انواع شیوه های آموزش آن به وسیله کولب (1984) شناسایی شده اند. مطابق یک دسته بندی که توسط مک کارتی (1987) انجام شد از شکل مدلهای آموزش همه چهار شیوه آموزش این طور استنباط می شود که این وسيله را می توان در سطوح آموزش عالی نیز استفاده کرد .
الیوت(2006) اظهار کرده بود که هریک از وسایل شیوه آموزش کولب نیز می تواند توسط اعضاي هیئت علمی برای ابراز ارزیابی به كار گرفته شوند که این می تواند نشان دهنده تمایل دانشجویان باشد که در جریان یک شیوه آموزش مسلم و قطعی قرار بگیرند تا یک ترکیب بندی از شیوه های آموزش داشته باشند. این اطلاعات وقتی می تواند به وسیله مؤسسات در نمایش و اجرای خودشان مورد استفاده قرار بگیرد که کار رقابتی حاضر برای دانشجویان بیشتر سودمند باشد.
آن وقتی که دانشجویان شیوه های آموزش خودشان را تغییر مي دهند و به آموزش نزدیکترمي شوند توانایی ها نيز سودمندتر خواهد بود که از دیگران عقب تر نمانند. الیوت(2006) اظهاراتی داشت که اساتید باید هریک از شیوه های آموزش را وقتی که تدریس می کنند به حساب آورند زیرا که فرایندهایی از رویدادهای گوناگون آموزش برای هریک وجود دارد. و همه شکل های تدریس باعث انگیزه دادن می شود گاهی یک راه برای دانش آموزانی که نزدیکتر شده اند می تواند انگیزه بیشتری با شیوه های آموزش دانشجویان به او بدهد وقتی که این روش محصول بهتری برای درک و فهم مادی موجود در پی دارد.
9- آموزش حسابداری:
در 50 سال قبل دانشکده های حسابداری از سخنرانی و حل کردن روتین مسائل برای تدریس حسابداری استفاده می کردند اما امروزه این مختصر شده است و تغییرات زیادی پیدا کرده است واما امروزه در آموزش آرام حسابداری از کنفرانس و حل کردن مسایل روتین برای تدریس حسابداری استفاده نمي شود بلكه از گامهای روبه رشد مورد بحث و مذاکره و تاکیدات بیشتر و از آموزش مجازی استفاده می شود.
در پاسخ به انتقاد از روشهای تدریس در حسابداری باید گفت که اول هشت شرکت بزرگ بودند و سپس تعدیل شدند و چهار شرکت بزرگتر حسابداری را تحت عنوان کمیسیون تغییر آموزش حسابداری را در ایالات متحده تشکیل دادند (AECC 1989). AECC سخن گوهایی را برای کمیته انتخاب کرد که هرکدام در صورت نیاز از روشهای آموزش حسابداری گزارش دهند.
اما این کافی نبود AECC با نیازهایی مواجه شد که حرفه حسابداری را منبسط تر از این که هست بنماید. تمام روشهای حسابداری که استفاده می شدند ناکافی بودند زیرا که آموزش داده نمی شدند بلکه به تفکرات تزریق می شوند و یا برخی از اساتید خود توسعه گری در آموزش دانشجویان داشتند. کمیته گزارش داد آن تأکیداتی که بیشتر در منازل خلق می شده اند در قوانین واقعی آموزش و رویه ها موثرتر بوده اند گزارشگر عقیده داشت که دانشجویان نیاز دارند که برای تغییر شکل آفریدن منفعل باشند که چه کسی از اساتید قوانین حسابداری را برای اثربخشی دانش آموزان فعلی می آموزد و یا اینکه چه کسی می آموزد که بیاموزد. مطابق بررسی بایر(1992) آموزش حسابداری بر نیازهايي تاکیده کرده بود که دانشجویان حسابداری برای خودآموزی بیشتر آن آموخته های بلند زندگی را بیاموزند که لازمه شناخت پول درآوردن مي باشد. یک جریان خود تعلیمی یا خودمستقیمی تاکیدات آموزش همیشگی و اهمیت شناخت درباره آموزش افراد بالغ می باشد. برای انجام دادن یک آموزش گروهی مربیان و آموزش چندان خوب مؤسسات و کارکردن با هم براي توسعه مشترك لازم است.
فرانسوی و کاپاچ(2000) تاکید کردند که دانش پژوهان، توقیف شدگان دیگر تجربه های آموزش اصلی هستند و خیلی می خواهند که دانشجویان پیشرفت و ترقی داشته باشند و برای شروع به کار استراحت یک نیمه ترم اساسی بعد از گذراندن چهارساله آموزش ضروری است. فرصت طلبی های امکان دهنده و انتظارات حقوق بالا برای فارغ التحصیلان همیشه رشد بزرگتری در تعیین تصمیم گیری ها و معین کردن هریک از بخش های دوره که به دنبال اداره کردن آن هستند وجود دارد.
یک برنامه خوب از تعلیم و آموزش باید ضمانت یک مقدار زياد از دانشجو را داشته باشد تا بتوانند تجدید قوا کنند. دانشگاههای حسابداری از سخنرانی هاي مقدماتی و حل کردن عادی مسایل برای آموزش حسابداری استفاده می کنند. فقدان دانشجویان در توانایی برای نوشتن، گفتن، گوش دادن و مرتب کردن گفته هاي اثربخش چندان خوب و توانایی برای کارکردن در گروهها و تاثیر متقابل با جامعه عقلایی مشکلاتی را به همراه دارد.
خواب و رویایی کمیته حسابداری این است که به وسیله AECC 28 پیشنهاد و توصیه برای بهبود آموزش حسابداری انجام داده است تا آموزش حسابداری را افزایش دهد که برخی از اینها گزارشات ویژه برای آموزش روش تحقیق ها می باشد.
روش هاي ویژه گزارش دادن دانشجویان که به وسیله AECC پیشنهاد شده اند به شرح ذيل مي باشند :
1- دانشجویان باید فعالیت کاری داشته باشند و دانش آموزان مستقل باحل کردن مسائل بیشتر از طریق اطلاعات جمع آوری شده به گیرنده حالت انفعالی دست می دهد.
2- برنامه های حسابداری باید افزایش اثربخشی بین دانشجویان و دانشکده ها و توسعه شخصی برای دانشجویان خود داشته باشند.
3- برنامه های حسابداری باید به صورت مادی طراحی شوند و تغییرات جدید را پشتیبانی کنند.
4- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش تفاهم ها را در دنیای امروز داشته باشند.
5- برنامه های حسابداری باید افزایش توانایی دانشجویان را با اثرگذاری های گوناگون برای مردم و برای دانشجویان و ترازهای مالی در معاملات و معاوضات عقلایی را داشته باشد.
6- برنامه های حسابداری باید قدرت افزایش یک تفاهم را در مقابله کردن با اقتصاد و سیاست و نیروی انسانی در جهان را داشته باشد.
7- برنامه های حسابداری باید دانشجویان با تجربه را برای ارزش گذاري قضاوت و دادرسی در داوری آماده کند.
8- شرکت کنندگان آموزش عمومی از آموزش دانشگاه باید پشتیبانی شوند و عوامل پیشرفت آنها را فراهم کنند و باید انگیزه دانشجویان را برای یک آموزش همیشگی و زنده افزایش دهند.
برای انجام دادن توصیه های AECC که مورد سنجش قرار گرفته اند می توان از شش روش ذیل استفاده کرد که به دوره تحصیل حسابداری اضافه شده اند.
A- مشارکت فعال B- شناسایی و حل کردن مسائل ساختاری C- آموزش به وسیله انجام دادن D- گروه کاری
E- کاربرد استفاده از تکنولوژی F- تجدید قوا از ارتباط اساسی و تاثیر مهارت های شخصی
اهمیت بیشتر کلاسهای دانشجویان حسابداری این است که خودشان می خواهند آن را بدست بگیرند این کلاسها با یک آهنگ آهسته شروع خواهد شد و از تجربیات حسابداری در دوره های آینده نيز براي حسابداری استفاده خواهد شد.
با ظهور محیط آموزش مجازی به دانشجویان اجازه داده شده است که برای یک رقابت حسابداری مجازی به طور 24 ساعته هر روزه بدون هرگونه مزاحمت افراد در کلاس درس تلاش كنند. یک نمره مجازی حسابداری تمام و کمال می تواند آسایش دانشجو را در خانه به صورت 100% تأمین کند. به علاوه شرکتها نیز شروع کننده پیشنهاد و ادامه دهنده آموزش مجازی هستند و به صورت جدی برای آموزش کارآموزان و کارمندان خودشان از طریق رقابت های آموزش مجازی تلاش می کنند. سلاوین (2000) پیشنهاد کرد که موارد ذیل درباره آموزش حسابداری انجام شود:
1- آموزش حسابداری همیشه در حال تغییر کردن است و این حق مسیر آموزش جامعه را از لحاظ ملی افزایش می دهد.
2- دانشجویان بازرگانی هم اکنون در دانشگاهها و دانشکده هایی که برنامه های نمره دادن را دارند بدون اینکه به دانشگاه بروند ثبت نام کرده اند. و شرکتهای حسابداری می خواهند بزودی کارمندان تازه را از میان دانشجویان غیرسنتی بالغ استخدام کنند.
3- چهارشرکت بزرگ حسابداری هم اکنون مسیرهای آموزش را برای مقابله با کمبودهای حسابداری به وسیله آماده کردن آموزش حسابداری برای لیسانسهای حسابداری و غیرحسابداری و برای آموزش حرفه ای و همیشگی کارمندان خود که آن را استفاده مي کنند ، بکار می برند.
4- جین کنز (2003) عقیده داشت که دانشکده ها در رقابت اولیه حسابداری باید یک تقدم اولیه از اثربخشي هاي خودشان را در رابطه با دانشجویان و وسایل اثربخش برای دانشجویان مطرح کنند و فرض های یکسان شامل به کاربردن یک محیط آموزش مجازی می باشد و در تدریس حسابداری باید اندوخته های خودشان را در محیط آموزش مجازی فراهم کند. شیوه های آموزش و تفاوت روشهای تدریس حسابداری می تواند در قابلیت دانشجویان حسابداری برای آموختن آنها تفاوت ساز باشد.
انجمن حسابداری آمریکا پیشنهاد کرده بود که آکادمی باید تجربه های آموزش یک دنیای واقعی را به کار ببرد و آنها باید دانشجویان را برای آمدن به سمت آموختن های همیشگی کمک کنند و از شکل سخنراتی تغییر یافته و حل کردن مسائل برای پرسشها و حل کردن مسئله برای ترقی و جلو بردن آنها استفاده کنند. آداب و رسوم مؤسسات این حقیقت را قبول دارند که این ایده و افتخار برای خودشان می باشد كه در کرایه دادن موسسه و استفاده کردن از اساتید فرعی چگونه در شروع کلاس تجربیات دنیای واقعی را داخل کلاس درس بیاورند. بانر (1999) تصور کرد که برای اهداف ویژه روشهای تدریس ویژه بر اهداف آموزش اولیه نياز مي باشد. و دانشکده های حسابداری نیاز دارند که برای روشهای تدریس چند گزینه ای و چند رسانه ای براي آموزش محیطی از اهداف آموزش مختلف و شیوه های گوناگون استفاده کنند.
10- انگیزه دانشجویان مجازی حسابداری از آموختن:
انگیزه های بیرونی و درونی نیز فرض هایی هستند که می تواند باعث پیشرفت دستمزدها و حقوقهای عالی شوند و این انگیزه های درونی یا بیرونی باعث رضایت مندی شغلی می شود که می توانند باعث خود احترامی یا کیفیت زندگی بهتر شود و انگیزه های درونی با انتظارات عالی که برای موفقیت در رقابت های شخصی لازم می باشد، مطابقت دارند.
مک میلین (1998) از یک مقام مسئول نقل قول می کند: که یک دانشجو که هيچ انگیزه ای ندارد ممکن است كه ایمان بیاورد به سرنوشت های سخت کوشیدن و اهداف بلند مدت دانشجویان خاور زمین که در دیگران چگونه انگیزه ایجاد کرده اند. کلید توجه داشتن در ساختاری کردن کلاس درس انگیزه است و انگیزه نیز سود بیشتری می دهد برای آنها که زیان کرده اند. به نظر می رسد که دانشگاههای خصوصیقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید