مقدمه
در اين فصل كه تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات آماري است متشكل از دو قمست است. بخش اول آمار توصيفي و بخش دوم آمار استنباطي است.
كه در بخش آمار توصيفي نمودار ستوني هر يك از سيزده سئوال تكميلي اطلاعات كه توسط گروه پژوهش طرح شده است نشان داده مي شود. سپس پس از محاسبة فراواني طبقات نمودار چند ضلعي افسردگي دو گروه امدادگر نمايش داده شده است و در بخش دوم يعني آمار استنباطي براي بررسي فرضية پژوهش از آزمون t استيودنت استفاده شد و نتايج تحقيق تجزيه و تحليل شدند و ميانگين و انحراف استاندارد و درصد و درصد متراكمي دو گروه امدادگر محاسبه شد.

1- در انتهاي يك روز پس از عمليات امداد و نجات
الف: خسته و كوفته به درد هيچ كاري نمي خوريم
ب: خوشحال از اينكه مي توانيد زندگي شخصي خود را دنبال كرده و اوقات خوشي را سپري كنيد
ج: گاهي اوقات خسته و معمولاً خشنود هستيد
(توضيح: در تمامي نمودارها نمونه هاي بالاي 4 سال سابقه كار با series 1 ، زير 4 سال سابقه كار با series2 و مجموع با series3 نشان داده شده است.)

نمودار 4-1
تغيير درصد فراواني در ستون “ج” نسبت به بقيه ستون ها نشان دهنده خشنودي و احساس آرامش امدادگران عملياتي بعد از انجام عمليات امداد و نجات است.
2- با كدام يك از جملات زير موافقيد؟
الف: در عمليات امداد و نجات از تمام مهارت هاي شما استفاده نمي شود.
ب: در عمليات امداد و نجات بايد بيش از مهارت هاي خود كار كنيد.
ج: در عمليات امداد و نجات كارهايي بايد انجام دهيد كه هرگز فكر نمي كرديد از عهده‌اش برآييد.

نمودار 4-2
يكساني ستون ها حاكي از نظرات متفاوت در زمينه مهارت هاي امدادگران است.
3- آيا روياي فعاليت داوطلبانه ديگري در سر مي پرورانيد؟
الف: خيلي كم
ب: نه درباره فعاليتي ديگر بلكه درباره موقعيتي بهتر در همين زمينه
ج: بله

نمودار 4-3
نمايان اين مسئله است كه حضور در فعاليت هاي امدادي، انگيزه شركت در فعاليت‌هاي داوطلبانه ديگر و تكرار فعاليت هاي امدادي را از بين نبرده است.
4- آيا در عمليات امداد و نجات احساس مي كنيد كه :
الف: در اكثر مواقع صاحب توانايي و قابليت هستيد.
ب: گاهي اوقات صاحبت قابليت و توانايي هستيد.
ج: اكثر اوقات مضطرب و فاقد توانايي هستيد.

نمودار 4-4
فراواني بيشتر در ستون هاي “الف” و “ب” بيانگر اين مطلب است كه امدادگران بدون توجه به سابقه، با درصد اطمينان بالايي نسبت به توانايي و قابليت هاي خود در فعاليت هاي امدادي شكرت مي كنند.
5- از بين ويژگي هاي زير آنهايي را كه نقاط قوت شما هستند علامت بزنيد؟
الف: احساس همدردي
ب: قدرت تمركز
ج: تخصص

نمودار 4-5
نقاط قوت امداگران قديمي تر احساس همدردي با مصدوم و قدرت تمركز بالا است كه در مقابل نقطة قوت امدادگران جديدتر يعني تخصص قرار دارد.
6- آيا در عمليات امداد و نجات اضافه كاري مي كنيد؟
الف: تنها در صورتي كه بابت آن بهايي پرداخت شود
ب: فقط بخاطر علاقه
ج: در صورت داشتن وقت كافي و علاقه

نمودار 4-6
افزايش فراواني ستون “ج” حاكي از اين است كه ريسك كردن امدادگران بيشتر در مواردي اتفاق مي افتد كه آنها وقت كافي داشته باشند. ضمناً علاقه نسبت به فعاليت نيز مزيد بر علت است.
7- خود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
الف: بسيار جاه طلب
ب: فاقد جاه طلبي
ج: كمي جاه طلب

نمودار 4-7
فراواني ستون ها نشان دهندة بي توجهي امدادگران نسبت به مسئله “جاه طلبي” است.
8- آيا درباره مشكلات امدادي
الف: تنها با امدادگران صحبت مي كنيد
ب: تنها با مسئولين صحبت مي كنيد
ج: جز در موارد ضروري صحبتي نمي كنيد

نمودار 4-8
فراواني تقريباً يكسان در ستون ها نشانة اعتماد نسبي افراد نسبت به امدادگران ديگر و مسئولين است.
9- اگر در رسيدگي به امور خانه مانند بيماري يكي از اعضاي خانواده و پرداختن به فعاليت امدادي تعارض ايجاد شود كدام يك برنده مي شود؟
الف: هر بار خانواده
ب: هر بار فعاليت امدادي
ج: در موقعيت كاملاً اضطراري خانواده و در غير اين صورت احتمالاً فعاليت امدادي

نمودار 4-9
فراواني بيشتر “ج” نسبت به ستون هاي “الف” و “ب” نشان دهنده اين مطلب است كه امدادگران حضور فعال در عمليات امداد را مقدم بر مسائلي كم اهميت خانواده دانسته
10- اگر از فعاليت امدادي اخراجتان كنند براي كداميك از موارد زير دل تنگ مي شويد؟
الف: حق الزحمه دريافتي
ب: فعاليتي كه انجام مي داديد
ج: مصاحبه با امدادگران

نمودار 4-10
تفاوت فاحش ستون “ب” علاقة مفرط امدادگران به كاري كه مي كنند را نشان مي‌دهد و در مرحلة دوم ديدار با دوستان داراي اهميت است.
11- آيا احساس مي كنيد در هلال احمر و عمليات امداد و نجات قدر شما را نمي دانند؟
الف: گاهي
ب: اغلب
ج: به ندرت

نمودار 4-11
تراكم بيشتر در موارد “الف” و “ب” بيانگر اين است كه احساس نداشتن “منزلت كافي” با ميزان متفاوت در اكثر امدادگران وجود دارد.
12- از چه چيز فعاليت امدادي بدتان مي آيد؟
الف: اينكه وقت شما در اختيار خودتان نيست
ب: ملامت و خستگي از فعاليت امدادي
ج: اينكه نمي توانيد كارها را هميشه به ميل خودتان انجام دهيد

نمودار 4-12
فراواني با اختلاف كم نشان دهنده روند خاصي در پاسخ گويي نيست
13- آيا به ديگران توصيه مي كنيد فعاليت شما را پيش گيرند؟
الف: بله در صورتي كه او خلق و خو و استعدادهاي آن را داشته باشد
ب: خير آنها را از اين كار برحذر مي كنم
ج: او را به ادامه كار وادار نمي كنم اما سرزنش هم نمي كنم

نمودار 4-13
فراواني ستون “الف” نمايشگر اين موضوع است كه امدادگران شرط حضور در عمليات را سازگاري روحيات و خلق و خو با شرايط موجود مي دانند
آمار توصيفي

XIFi2Fi1طبقات5/514310-15/134716-115/183220-175/2531030-215/351340-31ــبيش از 40 جدول (4-1)

با توجه به فراواني طبقات در جدول (4-1) نمودار چند ضلعي افسردگي دو گروه امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج نمايش داده شده است.
شاخص آماري
گروه هافراوانيدرصددرصد تراكميامدادگران با بيش از 4 سال سابقه فعاليت25100100امدادگران با كمتر از 4 سال سابقه فعاليت25100100
در جدول (4-2) اطلاعاتي در مورد فراواني، درصد و درصد تراكمي دو گروه امدادگر مرد هلال احمر بدست آمده.

شاخص آماري
گروه هاتعدادميانگينانحراف استانداردامدادگران با بيش از 4 سال سابقه فعاليت254/2001/10امدادگران با كمتر از 4 سال سابقه فعاليت2544/1234/8
جدول (4-3) نتايج حاصل از اجراي آزمون افسردگي بك بر روي گروه امدادگران مرد هلال احمر شهرستان كرج است.
آمار استنباطي
فرض صفر:
بين ميزان افسردگي امدادگران مردي كه بيش از 4 سال سابقه در فعاليت هاي امدادي دارند ميزان افسردگي با امدادگران مردي كه كمتر از 4 سال سابقه در فعاليت‌هاي امدادي دارند تفاوت معناداري وجود ندارد.
فرض خلاف:
ميزان افسردگي در امدادگران مردي كه بيش از 4 سال سابقة فعاليت امدادي دارند بيشتر از امدادگران مردي است كه كمتر از 4 سال سابقه در فعاليت امدادي دارند.
چون t محاسبه شده 917/0 كوچكتر از t جدول در سطح 01/0 (70/2) و 05/0 (02/2) است، بنابراين فرض صفر تاييد مي شود و نتيجه مي گيريم بين ميانگين هاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود ندارد. بنابراين با توجه به اطلاعات جمع آوري شده نتيجه مي گيريم كه بين ميزان افسردگي امدادگران با بيش از 4 سال سابقه و امدادگران با كمتر از 4 سال سابقه تفاوت معناداري وجود ندارد.

1

93قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید