6-6-3-4-تجزيه وتحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان :
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از فعاليت ميداني تحقيق توسط نرم افزار SPSS ، حكايت از آن دارد كه عواملي نظير طرح و نقشه هاي خاص منطقه ، فراواني رنگزاهاي طبيعي ، وجود مهارت استادكاران رنگرزي گياهي ، وجود مهارت ويژة بافت در استان و شيوه هاي خاص بافت به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل مؤثر بر ايجاد مزيت نسبي در توليد فرشهاي 65 رج چله ابريشمي گل ابريشم كرك در استان اصفهان ارزيابي شده اند . نتايج تفصيلي حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات حاصله در خصوص عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان در ادامه ارائه شده است .
جدول (1-4-4) : بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي ويژگي هاي دموگرافيك پرسشنامه هاي توليدي(نوعA –استان اصفهان )
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهتحصيلات2227/06/05شغل2222/14/13بازارهاي فروش داخلي2225/02/01مقاصد صادراتي3337/06/02سابقه فعاليت در امورفرش3326/14/25سابقه فعاليت در توليد فرش3326/15/25سابقه فعاليت در صادرات فرش4446/16/25

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «تحصيلات » در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (1-1-4-4) : توزيع فراواني تحصيلات
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق9/209/209/2036زير ديپلم4/634/424/4273ديپلم1006/366/3663بالاي ديپلم100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، افراد با تحصيلات « ديپلم » بيشترين تعداد و افراد با تحصيلات « زير ديپلم» كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-1-4-4) : مقايسه وضعيت تحصيلات

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «شغل» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (2-1-4-4): توزيع فراواني شغل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/285/285/2849توليد كننده 6/611/331/3357فروشنده8/691/81/814صادر كننده1002/302/3052بيش از يك مورد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، بيشترين افراد « فروشنده » و كمترين تعداد افراد « صادر كننده » بوده اند. روند مذكور در نمودار زير قابل پيگيري است.
– نمودار (2-1-4-4) : مقايسه وضعيت شغل

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «بازار فروش» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (3-1-4-4): توزيع فراواني بازار فروش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح8/418/413/4171داخل استان1002/586/5799خارج از استان1008/98170كل2/12انحراف آماري100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، بيشترين افراد محصولات خود را در «خارج از استان » عرضه كرده و به فروش رسانده اند و به « داخل استان » فروش كمتري داشته اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار ( 3-1-4-4) : مقايسه وضعيت بازار فروش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «مقاصد صادراتي» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (4-1-4-4) : توزيع فراواني مقاصد صادراتي
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/125/125/36آسيا3/338/208/510اروپا1007/666/1832امريكا1009/2748كل1/72124انحراف آماري100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، عمده ترين مقاصد صادراتي كشورهاي قاره « آمريكا » بوده اند و كمترين محصولات به كشورهاي قاره « آسيا » صادر شده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-1-4-4) : مقايسه وضعيت مقاصد صادراتي

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در امور فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (5-1-4-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در امور فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح7/87/87/8155-03/346/256/254410-69/596/256/254415-11751/151/152620-169/849/99/91725-211001/151/1526بالاي 25100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «10-6و 15-11» سال در امور فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «5-0» سال بوده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-1-4-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در امور فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در توليد فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
جدول (6-1-4-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در توليد فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/75/77/485-05/41349/203610-68/533/126/71315-114/776/235/142520-16837/55/3625-21100175/1018بالاي 251006/61106كل4/3866انحراف آماري100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «10-6» سال در توليد فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد « 25-21 » سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند.روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-1-4-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در توليد فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در صادرات فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان
– جدول (7-1-4-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در صادرات فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح13135/365-08/347/218/51010-65/437/83/2415-117/713/286/71320-16872/151/4725-21100135/36بالاي 251007/2646كل3/73126انحراف آماري100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان اصفهان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «20-16 » سال در صادرات فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «15-11 » سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-1-4-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در صادرات فرش
جدول( 2-4 ): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان اصفهان
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهآموزش بافندگان3339/08/04ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش4448/07/04وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش344114هماهنگي بين بخش توليد و صادرات4457/06/03استفاده از رنگزاهاي طبيعي4447/05/03استفاده از مواد اوليه مرغوب4447/05/04تسهيلات و اعتبارات دولتي2227/06/04ايجاد بازار بورس فرش33319/04وجود مهارت ويژه بافت در استان4447/05/03طرح و نقشه هاي خاص منطقه 4446/03/03رنگ آميزي (تركيب بندي رنگها) خاص استان (نظير رنگ آميزي فرش هاي نائين)4447/05/03وجود مهارت خاص استادكاران رنگرزي گياهي4447/04/03فراواني رنگزاهاي طبيعي4447/05/03شيوه خاص بافت و نقشه ذهني باف (نظير فرش يلمه)4442/14/14•
« تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (1-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق5/35/35/36بسيار ضعيف255/215/2137ضعيف1/791/541/5493متوسط4/924/134/1323زياد1006/76/713بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير آموزش بافندگان» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (1-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/28-4/346بسيار ضعيف6/24/3437ضعيف6/584/3493متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/11-4/3423زياد99%456/1404/21-4/3413بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 56/140 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (2-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق2/12/12/12بسيار ضعيف9/167/157/1527ضعيف7/478/308/3053متوسط9/953/483/4883زياد1001/41/47بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (2-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (2-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/32-4/342بسيار ضعيف4/7-4/3427ضعيف6/184/3453متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو6/484/3483زياد99%465/1324/27-4/347بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 65/132 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (3-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق6/76/76/713بسيار ضعيف9/163/93/916ضعيف2/443/273/2747متوسط6/934/494/4985زياد1004/64/611بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/21-4/3413بسيار ضعيف4/18-4/3416ضعيف6/124/3447متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو6/504/3485زياد99%411/1184/23-4/3411بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/118 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (4-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف2/12/12/12ضعيف1/15141424متوسط5/534/384/3866زياد1005/465/4680بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه «بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف41-432ضعيف19-4324متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو234366زياد99%362/91374380بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/91 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (5-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف9/29/29/25ضعيف3/164/134/1323متوسط757/587/58101زياد100252543بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف38-435ضعيف20-4323متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5843101زياد99%311/12104343بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/121 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (6-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق6/06/06/01بسيار ضعيف2/16/06/01ضعيف8/126/116/1120متوسط2/624/494/4985زياد1008/378/3765بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «ضعيف و بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/33-4/341بسيار ضعيف4/33-4/341ضعيف4/14-4/3420متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو6/504/3485زياد99%453/1726/304/3465بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 53/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (7-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق8/58/58/510بسيار ضعيف7/548/488/4884ضعيف6/93393967متوسط3/987/47/48زياد1007/17/13بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « ضعيف» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/24-4/3410بسيار ضعيف6/494/3484ضعيف6/324/3467متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/26-4/348زياد99%464/1684/31-4/343بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 64/168 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
– جدول (8-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق11111119بسيار ضعيف2/372/262/2645ضعيف3/771/401/4069متوسط8/985/215/2137زياد1002/12/12بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (8-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/15-4/3419بسيار ضعيف6/104/3445ضعيف6/344/3469متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو6/24/3437زياد99%467/754/32-4/342بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 67/75 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
– جدول (9-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف2/52/52/59ضعيف6/434/384/3866متوسط9/913/483/4883زياد1001/81/814بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (9-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف34-439ضعيف234366متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو404383زياد99%395/9529-4314بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 95/95 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
– جدول (10-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف6/06/06/01ضعيف184/174/1730متوسط9/849/669/66115زياد1001/151/1526بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (10-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف42-431ضعيف13-4330متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو7243115زياد99%323/17217-4326بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 23/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير رنگ أميزي خاص استان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
– جدول (11-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف7/17/17/13ضعيف7/15141424متوسط9/702/552/5595زياد1001/291/2950بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير رنگ أميزي خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف40-433ضعيف19-4324متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو524395زياد99%362/10974350بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/109 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
– جدول (12-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف6/06/06/01ضعيف144/134/1323متوسط6/687/547/5494زياد1004/314/3154بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (12-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف42-431ضعيف20-4323متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو514394زياد99%362/113114354بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
– جدول (13-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف2/12/12/12ضعيف9/167/157/1527متوسط3/734/564/5697زياد1007/267/2646بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (13-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف41-432ضعيف16-4327متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو544397زياد99%307/11334346بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 07/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان
– جدول (14-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق77712بسيار ضعيف4/175/105/1018ضعيف4/389/209/2036متوسط1/727/337/3358زياد1009/279/2748بسيار زياد100100172حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (14-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح4/22-4/3412بسيار ضعيف4/16-4/3418ضعيف6/14/3436متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو6/234/3458زياد99%404/446/134/3448بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 04/44 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
214قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید