6-5-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم :
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از فعاليت ميداني تحقيق توسط نرم افزار SPSS ، حكايت از آن دارد كه عواملي نظير وجود مهارت ويژة رنگرزي در استان ، قابليت دسترسي سريع وكم هزينه به مراحل اجرايي فرايند تخصصي در تبديل ابريشم خام به خامة ابريشمي ، وجود مهارت ويژة بافت در استان ، نزديكي استان به مراكز تهية رنگزاهاي طبيعي و طرح و نقشه هاي بومي خاص استان به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار بر مزيت نسبي استان قم در توليد 65 رج چله ابريشمي گل ابريشم كرك ارزيابي شده اند . نتايج تفصيلي حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات حاصله در خصوص عوامل مؤثر بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم در ادامه ارائه شده است .
جدول (1-3-4): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي ويژگي هاي رموگرافيك پرسشنامه هاي توليدي(نوعA –استان قم)
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهتحصيلات2238/06/02شغل2242/15/13بازارهاي فروش داخلي2225/02/01مقاصد صادراتي2238/07/02سابقه فعاليت در امورفرش3326/16/25سابقه فعاليت در توليد فرش3326/17/25سابقه فعاليت در صادرات فرش3224/19/15

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «تحصيلات » در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
-جدول (1-1-3-4): توزيع فراواني تحصيلات
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح6/236/233/2321زير ديپلم4/588/344/3431ديپلم1006/411/4137بالاي ديپلم1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، افراد با تحصيلات « بالاي ديپلم » بيشترين تعداد و افراد با تحصيلات « زير ديپلم» كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-1-3-4) : مقايسه وضعيت تحصيلات

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «شغل» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
– جدول (2-1-3-4): توزيع فراواني شغل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح1/281/288/2725توليد كننده 6/595/311/3128فروشنده4/679/78/77صادر كننده1006/322/3229بيش از يك مورد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، بيشترين افراد « بيش از يك مورد » و كمترين تعداد افراد « صادر كننده » بوده اند. روند مذكور در نمودار زير قابل پيگيري است.
– نمودار (2-1-3-4) : مقايسه وضعيت شغل

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «بازار فروش» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
– جدول (3-1-3-4): توزيع فراواني بازار فروش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/425/421/4137داخل استان1005/576/5550خارج از استان1007/9687كل3/33انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، بيشترين افراد محصولات خود را در «خارج از استان » عرضه كرده و به فروش رسانده اند و به « داخل استان » فروش كمتري داشته اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-1-3-4) : مقايسه وضعيت بازار فروش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «مقاصد صادراتي» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
جدول (4-1-3-4) : توزيع فراواني مقاصد صادراتي
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح28288/77آسيا56288/77اروپا100442/1211امريكا1008/2725كل2/7265انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، عمده ترين مقاصد صادراتي كشورهاي قاره « آمريكا » بوده اند و كمترين محصولات به كشورهاي قاره « آسيا و اروپا» صادر شده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-1-3-4) : مقايسه وضعيت مقاصد صادراتي

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در امور فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
– جدول (5-1-3-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در امور فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح2/112/111/11105-04/402/299/282610-64/58188/171615-113/759/167/161520-163/8499/8825-211007/156/1514بالاي 251009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي « 10-6» سال در امور فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «25-21» سال بوده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-1-3-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در امور فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در توليد فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
– جدول (6-1-3-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در توليد فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/115/117/665-03/428/308/171610-69/516/96/5515-11751/233/131220-166/846/96/5525-211004/159/88بالاي 251008/5752كل2/4238انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «10-6» سال در توليد فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد « 15-11و25-21 » سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند.روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-1-3-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در توليد فرش
• وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در صادرات فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان قم
– جدول (7-1-3-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در صادرات فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح16164/445-0523610910-66082/2215-1192329/8820-169641/1125-2110041/11بالاي 251008/2725كل2/7265انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان قم» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «10-6» سال در صادرات فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «25-21 و بالاي 25» سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-1-3-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در صادرات فرش
جدول(2-3-4): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان قم
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهآموزش بافندگان3321/12/14ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش344114وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش3441/13/14هماهنگي بين بخش توليد و صادرات4558/06/04استفاده از رنگزاهاي طبيعي4448/06/04استفاده از مواد اوليه مرغوب4446/04/02تسهيلات و اعتبارات دولتي2228/06/04ايجاد بازار بورس فرش3339/08/03قابليت دسترسي سريع و كم هزينه به مراحل اجرايي فرايند تخصصي (كلياب كشي،رنگرزي) در تبديل ابريشم خام به خامه ابريشمي4448/06/04نزديكي استان به مراكز تهيه رنگزاهاي طبيعي4448/07/03وجود مهارت ويژه بافت براي توليد فرش ابريشم4447/05/02وجود مهارت ويژه رنگرزي در استان4447/05/02طرح و نقشه هاي بومي خاص استان4448/06/03

« تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (1-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق2/22/22/22بسيار ضعيف4/342/322/3229ضعيف6/651/311/3128متوسط7/861/211/2119زياد1003/133/1312بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « ضعيف» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (1-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح16-182بسيار ضعيف111829ضعيف101828متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو11819زياد99%456/286-1812بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 56/28 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (2-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق3/33/33/33بسيار ضعيف3/23202018ضعيف6/452/222/2220متوسط2/927/467/4642زياد1008/78/77بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (2-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (2-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح15-183بسيار ضعيف01818ضعيف21820متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو241842زياد99%444/5111-187بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 44/51 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود متوليان مختلف درفرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (3-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/111/111/1110بسيار ضعيف2/221/111/1110ضعيف6/453/233/2321متوسط904/444/4440زياد10010109بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف درفرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (3-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح8-1810بسيار ضعيف8-1810ضعيف31821متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو221840زياد99%4399-189بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 39 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (4-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/11/11/11بسيار ضعيف0000ضعيف1/1110109متوسط9/388/278/2725زياد1001/611/6155بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (4-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح5/21-5/221بسيار ضعيف000ضعيف5/13-5/229متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/25/2225زياد99%387/755/325/2255بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 87/75 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (5-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/11/11/11بسيار ضعيف2/21/11/11ضعيف1/219/189/1817متوسط9/688/478/4743زياد1001/311/3128بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « ضعيف و بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (5-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح17-181بسيار ضعيف17-181ضعيف1-1817متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو251843زياد99%444/72101828بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 44/72 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (6-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف0000ضعيف2/122/122/1211متوسط7/664/544/5449زياد1003/333/3330بسيار زياد10010090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « ضعيف و بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (6-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف000ضعيف19-3011متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو193049زياد99%206/2403030بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 06/24 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 2 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (7-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق2/112/111/1110بسيار ضعيف5/683/577/5651ضعيف3/937/244/2422متوسط9/986/56/55زياد1001/11/11بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « ضعيف» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (7-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح8/7-8/1710بسيار ضعيف2/338/1751ضعيف2/48/1722متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو8/12-8/175زياد99%439/918/16-8/171بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 39/91 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم
– جدول (8-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق6/146/144/1413بسيار ضعيف7/421/288/2725ضعيف8/881/466/4541متوسط1002/111/1110زياد0000بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (8-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (8-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح3/9-3/2213بسيار ضعيف8/23/2225ضعيف8/183/2241متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/12-3/2210زياد99%373/263/220بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 73/26 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير قابليت دسترسي سريع و كم هزينه به مراحل اجرايي فرايند تبديل ابريشم خام به خامه ابريشمي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم
– جدول (9-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/11/11/11بسيار ضعيف4/32/22/22ضعيف8/345/311/3128متوسط3/844/499/4844زياد1007/156/1514بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير قابليت دسترسي سريع و كم هزينه به مراحل اجرايي فرايند تبديل ابريشم خام به خامه ابريشمي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (9-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (9-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح8/16-8/171بسيار ضعيف8/15-8/172ضعيف2/108/1728متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو2/268/1744زياد99%41/758/3-8/1714بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 1/75 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير نزديكي استان به مراكز تهيه رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم
– جدول (10-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف9/79/78/77ضعيف2/383/303027متوسط5/863/488/4743زياد1005/133/1312بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير نزديكي استان به مراكز تهيه رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (10-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (10-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف3/15-3/227ضعيف8/43/2227متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو8/203/2243زياد99%353/353/10-3/2212بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 53/35 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
• « تأثير وجود مهارت ويژه بافت براي توليد فرش ابريشم » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم
– جدول (11-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف0000ضعيف9/169/167/1615متوسط3/664/499/4844زياد1007/333/3330بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت ويژه بافت براي توليد فرش ابريشم » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « ضعيف وبسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (11-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف000ضعيف7/14-7/2915متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/147/2944زياد99%218/143/07/2930بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 18/14 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 2 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود مهارت ويژه رنگرزي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم
– جدول (12-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف0000ضعيف9/169/167/1615متوسط5/687/511/5146زياد1005/311/3128بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت ويژه رنگرزي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « ضعيف وبسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (12-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (12-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف000ضعيف7/14-7/2915متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/167/2946زياد99%233/167/1-7/2928بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 33/16 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 2 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
• « طرح و نقشه هاي بومي خاص استان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم
– جدول (13-2-3-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف2/22/22/22ضعيف2/29277/2624متوسط4/762/477/4642زياد1006/233/2321بسيار زياد1009/9889كل1/11انحراف آماري10090حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «طرح و نقشه هاي بومي خاص استان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان قم، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (13-2-3-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (13-3-3-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف3/20-3/222ضعيف8/13/2224متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو8/193/2242زياد99%317/363/1-3/2221بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 17/36 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
184قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید