6-8-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان :
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از فعاليت ميداني تحقيق توسط نرم افزار SPSS ، حكايت از آن دارد كه مهمترين عواملي كه ايجاد مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان را در مقايسه با ساير استان ها با كاهش مواجه ساخته است ، به ترتيب عواملي نظير شيوة بافت خاص استان ،‌ذهني باف بودن طرح و نقشه ها ، تنوع رنگي محدود در نقشه هاي خاص استان ، عدم دسترسي به رنگزاهاي طبيعي مرغوب و كيفيت پشم قابل دسترسي در استان ارزيابي شده اند . نتايج تفصيلي حاصل از تجزيه وتحليل آماري اطلاعات حاصله در خصوص عوامل مؤثر در مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان در ادامه ارائه شده است .
جدول(1-6-4):بررسي مشخصه هاي آمارتوصيفي ويژگي هاي دموگرافيك پرسشنامه هاي توليدي(نوعA–استان همدان)
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهتحصيلات2228/06/02شغل2222/14/13بازارهاي فروش داخلي2225/03/01مقاصد صادراتي2237/06/02سابقه فعاليت در امورفرش4434/19/15سابقه فعاليت در توليد فرش4444/125سابقه فعاليت در صادرات فرش4447/16/25
• وضعيت مشخصات دمو گرافيك «تحصيلات » در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (1-1-6-4): توزيع فراواني تحصيلات
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح6/236/236/2326زير ديپلم5/649/409/4045ديپلم1005/355/3539بالاي ديپلم100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، افراد با تحصيلات « ديپلم » بيشترين تعداد و افراد با تحصيلات « زير ديپلم» كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-1-6-4) : مقايسه وضعيت تحصيلات

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «شغل» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (2-1-6-4): توزيع فراواني شغل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح5/255/255/2528توليد كننده 8/614/364/3640فروشنده2/684/64/67صادر كننده1008/318/3135بيش از يك مورد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، بيشترين افراد « فروشنده » و كمترين تعداد افراد « صادر كننده » بوده اند. روند مذكور در نمودار زير قابل پيگيري است.
– نمودار (2-1-6-4) : مقايسه وضعيت شغل
• وضعيت مشخصات دمو گرافيك «بازار فروش» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (3-1-6-4): توزيع فراواني بازار فروش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح1/481/483/4752داخل استان1009/519/5056خارج استان1002/98108كل8/12انحراف آماري100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، بيشترين افراد محصولات خود را در «خارج از استان » عرضه كرده و به فروش رسانده اند و به « داخل استان » فروش كمتري داشته اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-1-6-4) : مقايسه وضعيت بازار فروش
• وضعيت مشخصات دمو گرافيك «مقاصد صادراتي» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (4-1-6-4) : توزيع فراواني مقاصد صادراتي
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح4/154/156/34آسيا506/342/89اروپا100508/1113امريكا1006/2326كل4/7684انحراف آماري100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، عمده ترين مقاصد صادراتي كشورهاي قاره « آمريكا » بوده اند و كمترين محصولات به كشورهاي قاره « آسيا » صادر شده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-1-6-4) : مقايسه وضعيت مقاصد صادراتي

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در امور فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (5-1-6-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در امور فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح9/09/09/015-08/219/209/202310-65/447/227/222515-114/668/218/212420-165/851/191/192125-211005/145/1416بالاي 25100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي
«15-11» سال در امور فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «5-0» سال بوده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-1-6-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در امور فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در توليد فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
– جدول (6-1-6-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در توليد فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح6/16/19/015-03/208/189/101210-65/372/17101115-118/683/312/182020-167/799/104/6725-211003/208/1113بالاي 251002/5864كل8/4146انحراف آماري100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي
«20-16» سال در توليد فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد « 5-0 » سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند.روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-1-6-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در توليد فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در صادرات فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان
جدول (7-1-6-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در صادرات فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح7/87/88/125-04/307/215/4510-61/397/88/1215-116/694/304/6720-166/82137/2325-211004/176/34بالاي 251009/2023كل1/7987انحراف آماري100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان همدان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي
«20-16 » سال در صادرات فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «5-0و15-11» سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-1-6-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در صادرات فرش
جدول(2-6-4): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان همدان
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهآموزش بافندگان3339/09/04ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش3449/09/04وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش333114هماهنگي بين بخش توليد و صادرات4458/07/03استفاده از رنگزاهاي طبيعي4439/08/03استفاده از مواد اوليه مرغوب4459/08/03تسهيلات و اعتبارات دولتي3338/07/04ايجاد بازار بورس فرش3339/08/03شيوه بافت خاص استان (نوع گره،شيوه پودگذاري،…)4447/06/03ذهني باف بودن طرح و نقشه (فرش هاي روستايي)4447/06/03تنوع رنگي محدود در نقشه هاي خاص فرش4448/07/04عدم دسترسي به رنگزاهاي طبيعي متنوع4448/07/03كيفيت پشم قابل دسترس در استان3342/13/14

« تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (1-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق6/36/36/34بسيار ضعيف4/167/127/1214ضعيف3/579/409/4045متوسط8/915/345/3438زياد1002/82/89بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (1-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح18-224بسيار ضعيف8-2214ضعيف232245متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو162238زياد99%46113-229بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 61 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (2-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق5/45/45/45بسيار ضعيف7/222/182/1820ضعيف2/485/255/2528متوسط3/971/491/4954زياد1007/27/23بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (2-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (2-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح17-225بسيار ضعيف2-2220ضعيف62228متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو322254زياد99%49/7719-223بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 9/77 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (3-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/91/91/910بسيار ضعيف5/254/164/1618ضعيف9/605/355/3539متوسط5/955/345/3438زياد1005/45/45بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (3-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح12-2210بسيار ضعيف4-2218ضعيف172239متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو162238زياد99%418/4517-225بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 18/45 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (4-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف8/18/18/12ضعيف8/21202022متوسط502/282/2831زياد100505055بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (4-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/25-5/272ضعيف5/5-5/2722متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/35/2731زياد99%369/525/275/2755بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 69/52 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (5-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف5/55/55/56ضعيف9/405/355/3539متوسط4/765/355/3539زياد1006/236/2326بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « متوسط و زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (5-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/21-5/276ضعيف5/115/2739متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/115/2739زياد99%351/265/1-5/2726بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 51/26 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (6-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف5/45/45/45ضعيف8/213/173/1719متوسط2/584/364/3640زياد1008/418/4146بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (6-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/22-5/275ضعيف5/8-5/2719متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/125/2740زياد99%316/395/185/2746بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 16/39 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (7-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق5/55/55/56بسيار ضعيف1/396/336/3337ضعيف6/835/445/4449متوسط1/995/155/1517زياد1009/09/01بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (7-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح16-226بسيار ضعيف152237ضعيف272249متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5-2217زياد99%418/7621-221بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 18/76 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد بازار بورس » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان
– جدول (8-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق5/145/145/1416بسيار ضعيف6/331/191/1921ضعيف4/867/527/5258متوسط1006/136/1315زياد0000بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (8-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (8-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح5/11-5/2716بسيار ضعيف5/6-5/2721ضعيف5/305/2758متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/12-5/2715زياد99%385/45000بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 85/45 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير شيوه بافت خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان
– جدول (9-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف3/73/73/78ضعيف5/343/273/2730متوسط9/904/564/5662زياد1001/91/910بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه بافت خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (9-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (9-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/19-5/278ضعيف5/25/2730متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/345/2762زياد99%347/685/17-5/2710بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 47/68 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ذهني باف بودن طرح و نقشه» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان
– جدول (10-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف6/36/36/34ضعيف9/203/173/1719متوسط4/765/555/5561زياد1006/236/2326بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود « تأثير ذهني باف بودن طرح و نقشه» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (10-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (10-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/23-5/274ضعيف5/8-5/2719متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/335/2761زياد99%360/635/1-5/2726بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 60/63 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير تنوع رنگي محدود در نقشه هاي خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان
– جدول (11-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق9/09/09/01بسيار ضعيف5/55/45/45ضعيف5/35303033متوسط9/805/455/4550زياد1001/191/1921بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود « تأثير تنوع رنگي محدود در نقشه هاي خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (11-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح21-221بسيار ضعيف17-225ضعيف112233متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو282250زياد99%436/741-2221بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 36/74 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير عدم دسترسي به رنگزاهاي طبيعي در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان
– جدول (12-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف4/64/64/67ضعيف406/336/3337متوسط8/818/418/4146زياد1002/182/1820بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود « تأثير عدم دسترسي به رنگزاهاي طبيعي در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (12-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (12-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف5/20-5/277ضعيف5/95/2737متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو5/185/2746زياد99%305/335/7-5/2720بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 05/33 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير كيفيت پشم قابل دسترس در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان
– جدول (13-2-6-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق4/64/64/67بسيار ضعيف306/236/2326ضعيف7/527/227/2225متوسط4/866/336/3337زياد1006/136/1315بسيار زياد100100110حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود « تأثير كيفيت پشم قابل دسترس در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان همدان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (13-2-6-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (13-3-6-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح15-227بسيار ضعيف42226ضعيف32225متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو152237زياد99%481/237-2215بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 81/23 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
282قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید