5-7-3-4-تجزيه و تحليل آماري نقش عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان خراسان :
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده از فعاليتهاي ميداني تحقيق توسط نرم افزار SPSS، حكايت از آن دارد كه عواملي نظير شيوة بافت خاص استان ، قابليت دسترسي و فراواني رنگزاهاي طبيعي در استان ، نوع مواد اولية قابل دسترس در استان ، طرح و نقشه هاي بومي خاص استان و شيوه هاي مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل تأثيرگذار بر مزيت نسبي استان خراسان در توليد فرشهاي 30 رج ارزيابي شده اند . نتايج تفصيلي حاصل از تجزيه و تحليل آماري اطلاعات حاصله در خصوص عوامل مؤثر بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان در ادامه ارائه شده است .
جدول(1-5-4): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي ويژگي هاي دموگرافيك پرسشنامه هاي توليدي
(نوعA – استان خراسان )
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهتحصيلات2228/06/02شغل22211/13بازارهاي فروش داخلي1115/02/01مقاصد صادراتي2337/05/02سابقه فعاليت در امورفرش4466/14/25سابقه فعاليت در توليد فرش5563/16/14سابقه فعاليت در صادرات فرش4443/16/14
• وضعيت مشخصات دمو گرافيك «تحصيلات » در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
– جدول (1-1-5-4):توزيع فراواني تحصيلات
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق4/294/294/2942زير ديپلم657/357/3551ديپلم100353550بالاي ديپلم100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، افراد با تحصيلات « ديپلم » بيشترين تعداد و افراد با تحصيلات « زير ديپلم» كمترين تعداد را به خود اختصاص داده اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-1-5-4) : مقايسه وضعيت تحصيلات

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «شغل» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
– جدول (2-1-5-4): توزيع فراواني شغل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح21212130توليد كننده 4/734/524/5275فروشنده5/751/21/23صادر كننده1005/245/2435بيش از يك مورد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، بيشترين افراد « فروشنده » و كمترين تعداد افراد « صادر كننده » بوده اند. روند مذكور در نمودار زير قابل پيگيري است.
– نمودار (2-1-5-4) : مقايسه وضعيت شغل

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «بازار فروش» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
• – جدول (3-1-5-4): توزيع فراواني بازار فروش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح3/603/604/5985داخل استان1007/392/3956خارج استان1006/98141كل4/12انحراف آماري100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، بيشترين افراد محصولات خود را در «داخل استان » عرضه كرده و به فروش رسانده اند و به « خارج از استان » فروش كمتري داشته اند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-1-5-4) : مقايسه وضعيت بازار فروش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «مقاصد صادراتي» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
جدول (4-1-5-4) : توزيع فراواني مقاصد صادراتي
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح10101/23آسيا3/433/33710اروپا1007/569/1117امريكا1002130كل79113انحراف آماري100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، عمده ترين مقاصد صادراتي كشورهاي قاره « آمريكا » بوده اند و كمترين محصولات به كشورهاي قاره « آسيا » صادر شده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-1-5-4) : مقايسه وضعيت مقاصد صادراتي

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در امور فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
– جدول (5-1-5-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در امور فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح2/42/42/465-08/236/196/192810-65/457/217/213115-113/649/189/182720-166/773/133/131925-211004/224/2232بالاي 25100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «بالاي 25» سال در امور فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «5-0» سال بوده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-1-5-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در امور فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در توليد فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
جدول (6-1-5-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در توليد فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح00005-08/68/68/2410-66/138/68/2415-114/428/289/111720-162/549/119/4725-211008/459/1827بالاي 251003/4159كل7/5884انحراف آماري100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «بالاي 25» سال در توليد فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد « 5-0 » سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند.روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-1-5-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در توليد فرش

وضعيت مشخصات دمو گرافيك «سابقه فعاليت در صادرات فرش» در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان
جدول (7-1-5-4) : توزيع فراواني سابقه فعاليت در صادرات فرش
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلقشرح00005-08/138/138/2410-66/278/138/2415-11694/414/81220-168/828/138/2425-211002/175/35بالاي 251003/2029كل7/79114انحراف آماري100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «در پرسشنامه هاي توليدي استان خراسان» ، بيشترين افراد داراي سابقه اي «20-16 » سال در صادرات فرش دستباف بوده اند. كمترين سابقه اين افراد «5-0» سال بوده است. انحراف آماري شديد بدان علت است كه افراد پرسش شونده يكبار سابقه خود را در امور فرش نيز اعلام كرده بودند. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-1-5-4) : مقايسه وضعيت سابقه فعاليت در صادرات فرش
جدول(2-5-4): بررسي مشخصه هاي آمار توصيفي عوامل مؤثر بر مزيت نسبي در توليد فرش دستباف در استان خراسان
ميانگينميانهمدانحراف استانداردواريانسدامنهآموزش بافندگان4449/07/04ايجاد كارگاههاي مجتمع توليد فرش3449/08/04وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش344114هماهنگي بين بخش توليد و صادرات4448/07/03استفاده از رنگزاهاي طبيعي4448/06/03استفاده از مواد اوليه مرغوب4449/08/04تسهيلات و اعتبارات دولتي33319/04ايجاد بازار بورس فرش33419/04شيوه بافت خاص استان (گره،چله كشي،پودگذاري،…)4447/06/03قابليت دسترسي و فراواني رنگزاهاي طبيعي 4447/05/03شيوه هاي مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه4447/06/03نوع مواد اوليه قابل دسترس دراستان4447/05/03طرح و نقشه هاي بومي استان4447/05/03

« تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (1-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق1/21/21/23بسيار ضعيف8/97/77/711ضعيف6/478/378/3754متوسط8/883/413/4159زياد1002/112/1116بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير آموزش بافندگان » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (1-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (1-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/25-6/283بسيار ضعيف6/17-6/2811ضعيف4/256/2854متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/306/2859زياد99%417/946/12-6/2816بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 17/94 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليدي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (2-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق2/42/42/46بسيار ضعيف7/145/105/1015ضعيف3/486/336/3348متوسط938/448/4464زياد1007710بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد كارگاههاي مجتمع توليدي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (2-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (2-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/22-6/286بسيار ضعيف6/13-6/2815ضعيف4/196/2848متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/356/2864زياد99%439/936/18-6/2810بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 39/93 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (3-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق8/98/98/914بسيار ضعيف8/167710ضعيف8/44282840متوسط9/971/531/5376زياد1001/21/23بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (3-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/14-6/2814بسيار ضعيف6/18-6/2810ضعيف4/116/2840متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/476/2876زياد99%457/1256/25-6/283بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 57/125 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (4-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف8/28/28/24ضعيف2/254/224/2232متوسط9/628/378/3754زياد1001/371/3753بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (4-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (4-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/31-8/354ضعيف8/3-8/3532متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/188/3554زياد99%323/463/178/3553بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 23/46 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (5-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف8/28/28/24ضعيف9/321/301/3043متوسط3/785/455/4565زياد1007/217/2131بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (5-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (5-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/31-8/354ضعيف3/78/3543متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/298/3565زياد99%323/548/4-8/3531بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 23/54 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (6-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق7/07/07/01بسيار ضعيف4/87/77/711ضعيف4/36282840متوسط7/794/434/4362زياد1003/203/2029بسيار زياد100100100حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (6-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/27-6/281بسيار ضعيف6/17-6/2811ضعيف4/116/2840متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/336/2862زياد99%402/814/06/2829بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 02/81 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (7-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق5/105/105/1015بسيار ضعيف3/348/238/2334ضعيف9/767/427/4261متوسط9/97212130زياد1001/21/23بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (7-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (7-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/13-6/2815بسيار ضعيف4/56/2834ضعيف4/326/2861متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/16/2830زياد99%417/676/25-6/283بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 17/67 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير ايجاد بازار بورس فرش» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان
– جدول (8-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق77710بسيار ضعيف5/245/175/1725ضعيف9/555/315/3145متوسط3/994/434/4362زياد1007/07/01بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس فرش» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (8-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (8-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح6/18-6/2810بسيار ضعيف6/3-6/2825ضعيف4/166/2845متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو4/336/2862زياد99%46/876/27-6/281بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 6/87 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير شيوه بافت خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان
– جدول (9-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف9/49/49/47ضعيف8/309/259/2537متوسط7/869/559/5580زياد1003/133/1319بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه بافت خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (9-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (9-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/28-8/357ضعيف3/18/3537متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/448/3580زياد99%378/858/16-8/3519بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 78/85 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير قابليت دسترسي و فراواني رنگزاهاي طبيعي در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان خراسان
– جدول (10-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف8/28/28/24ضعيف3/275/245/2435متوسط9/836/566/5681زياد1001/161/1623بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير قابليت دسترسي و فراواني رنگزاهاي طبيعي در استان» بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (10-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (10-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/31-8/354ضعيف8/0-8/3535متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/458/3581زياد99%304/908/12-8/3523بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 04/90 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير شيوه هاي مختلف بافت متأثر از تعدد اقوام منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان
– جدول (11-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف5/35/35/35ضعيف9/324/294/2942متوسط861/531/5376زياد100141420بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه هاي مختلف بافت متأثر از تعداد اقوام منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (11-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/30-8/355ضعيف3/68/3542متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/408/3576زياد99%38/798/15-8/3520بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 8/79 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير نوع مواد اوليه قابل دسترس » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان
– جدول (12-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف5/35/35/35ضعيف4/369/329/3247متوسط2/908/538/5377زياد1008/98/914بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير نوع مواد اوليه قابل دسترس » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (12-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (12-3-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/30-8/355ضعيف3/118/3547متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/418/3577زياد99%382/908/21-8/3514بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 82/90 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

« تأثير طرح و نقشه هاي بومي » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان
– جدول (13-2-5-4): توزيع فراواني وضعيت عامل
درصد تجمعيدرصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق0000بسيار ضعيف1/21/21/23ضعيف5/314/294/2942متوسط3/858/538/5377زياد1007/147/1421بسيار زياد100100143حجم نمونهچنانچه ملاحظه مي شود «تأثير طرح و نقشه هاي بومي » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان خراسان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (13-2-5-4) : مقايسه وضعيت عامل
– جدول (13-2-5-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل
پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح000بسيار ضعيف8/32-8/353ضعيف3/68/3542متوسطسطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو3/418/3577زياد99%378/848/14-8/3521بسيار زيادمقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 78/84 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.
248قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید