مقدمه:
در اين فصل ابتدا ويژگي هاي فردي خانوادگي (وضعيت اقتصادي-فرهنگي و جو عاطفي) و تحصيلي دختران فراري را بوسيله آمار توصيفي به شكل جداول و نمودارها آماره هاي توصيفي فرواني و درصد ارائه نموده و تصويري از وضعيت جمعيت شناختي آنان ارائه مي گردد. در اين قسمت به توصيف عوامل موثر در فرار از منزل اين دسته از دختران نيز پرداخته خواهد شد. پس از آن فرضيه هاي پژوهش مطرح شده و يافته هاي تحليلي در خصوص رد يا تاثير اين فرضيه ها بر اساس نتايج آزمون خي دو دو متغيره بررسي خواهد شد. از آنجايي كه مقياس اندازه گيري متغيرهاي مستقل در اين پژوهش اسمي ميباشد. مناسب ترين آزمون استنباطي براي بررسي فرضيه ها تحليل خي دو دو متغيره مي باشد.
1)ويژگيهاي توصيفي دختران فراري
جدول شماره 1: توزيع فراواني پايه تحصيلي و سطح تحصيلي دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.
پايه تحصيلي
پايه تحصيليفراوانيدرصددرصد خالصدرصد تجمعيابتدائي915.015.315.3اول راهنمائي1423.323.739.0دوم راهنمائي813.313.652.5سوم راهنمائي58.38.561.0اول دبيرستان23.33.464.4دوم دبيرستان1321.722.086.4سوم دبيرستان23.33.489.8پيش دانشگاهي23.33.493.2ديپلم46.76.8100.0کل5998.3100.0بی پاسخ11.7جمع60100.0
طبق محتواي جدول, 15 درصد از دختران داراي تحصيلات ابتدايي 3/23 درصد تحصيلات اول راهنمايي 3/13 درصد دوم راهنمايي 8 درصد دوم راهنمايي 3/3 درصد اول دبيرستان 7/21 درصد دوم دبيرستان و 3/3 درصد سوم دبيرستان و 3/3 درصد سوم دبيرستان و 3/3 درصد پيش دانشگاهي و 7/6 درصد ديپلم هستند. 9/51 درصد از دختر تحصيلات راهنمايي و ابتدايي 6/31 درصد متوسطه و 7/6 درصد ديپلم هستند. اكثر دختران تحصيلات را در دوره ي راهنمايي رها كرده اند.
جدول شماره 2: توزيع فراواني رشته تحصيلي دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.
رشته تحصيلي
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيرشته تحصيلي
8.98.96.74رياضي24.415.611.77تجربي42.217.813.38انساني84.442.231.719عمومي100.015.611.77فني و حرفه اي100.075.045کل25.015بی پاسخ100.060جمع
بر اساس نتيجه جدول. 7/6 درصد از دختران رشته رياضي 7/11 درصد تجربي 3/13 درصد علوم انساني و 7/11 درصد فني و حرفه اي مي باشند. مابقي دختران يعني 7/56 از آنها (7/21 درصد رشته عمومي و 25 درصد بي پاسخ) هنوز وارد دوره ي متوسطه نشده اند كه رشته ي تحصيلي خود را انتخاب نمايند.
جدول شماره 3: وضعيت شغل پدر دختران فراري گروه نمونه را نشان مي دهد.
شغل پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيشغل پدر26.826.825.015بيكار58.932.130.018دولتي100.041.138.323آزاد100.093.356کل6.74بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, 25 درصد از پدران بيكار 30 درصد داراي شغل دولتي 3/38 درصد داراي شغل آزاد و 7/6 درصد نيز به اين مولفه پاسخي نداده اند. بنابر اين در صد بيشتري از پدران داراي شغل آزاد و پس از آن داراي شغل دولتي هستند درصد پدران بيكار نيز قابل توجه مي باشد.
جدول شمار 4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پدر دختران فراري را ارائه مي دهد.
تحصيلات پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيتحصیلات پدر18.518.516.710بيسواد38.920.418.311ابتدائي63.024.121.713سيكل88.925.923.314ديپلم100.011.110.06ليسانس100.090.054کل10.06بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول. شماره 4 7/16 درصد از پدر دختران بيسواد 3/18 درصد ابتدايي 7/21 از تحصيلات سيكل 3/23 ديپلم و 10 درصد نيز ليسانس و نهايتا 10 درصد از دختران نيز به اين نمونه پاسخ نداده اند. بنابراين 7/56 درصد از پدران داراي تحصيلات زير ديپلم و كم سواد هستند و 3/23 درصد از آنها تحصيلات متوسطه دارند.
جدول شماره 5: وضعيت زنده يا فوت پدر دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.
فو ت پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيفوت پدر96.796.796.758خير100.03.33.32بلي100.0100.060کل
بر اساس محتواي جدول, 7/96 درصد از پدران زنده بوده و فقط 3/3 درصد از دختران گروه نمونه پدر خود را از دست داده اند.
جدول شماره 6: وضعيت معتاد بودن يا نبودن پدر دختران فراري گروه نمونه را نشان مي دهد.
اعتياد پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانياعتیاد پدر44.244.238.323بلي100.055.848.329خير100.086.752کل13.38بی پاسخ100.060جمع
طبق جدول شماره 6, 3/38 درصد از پدران طبق اظهار اعضاي گروه نمونه معتاد و 3/48 درصد از آنها نيز اعتياد ندارند و 3/13 درصد از آنها نيز به اين مولفه پاسخ نداده اند. پس درصد زيادي از پدر دختران معتاد هستند.
جدول شماره 7: وضعيت نوع مواد مصرفي و اعتياد پدر دختران فراري گروه نمونه را نشان مي دهد.
نوع اعتياد پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانينوع اعتیاد51.751.751.731عدم اعتياد61.710.010.06سيگار66.75.05.03هروئين95.028.328.317ترياك100.05.05.03ساير مواد100.0100.060کل
بر اساس محتواي جدول, 10 درصد از پدران به سيگار. 5 درصد به هروئين 3/28 درصد به ترياك و 5 درصد به ساير مواد روان گردان معتاد هستند. بنابراين از 3/38 درصد افراد معتاد به مواد مخدر درصد زيادي به ترياك و مابقي به هروئين و ساير مواد معتاد هستند.
جدول شماره 8: توزيع فراواني ميزان درآمد پدر دختران فراري را ارائه مي دهد.
درآمد پدر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان درآمد پدر9.89.88.3550هزار تومان31.421.618.31151-10072.541.235.021101-150100.027.523.314بالاي 150 هزار100.085.051کل15.09بی پاسخ100.060جمع
طبق محتوي جدول, 3/8 درصد از پدران داراي درآمد زير 50 هزار تومان 3/18 درصد بين 51 تا 100 هزارتومان 35 درصد بين 101 تا 150 تومان و 3/23 درصد بالاي 150 هزار تومان درآمد دارند. بنابراين درصد زيادي از پدران بين 51 تا 150 هزار تومان درآمد دارند.
جدول شماره 9 : سطح تحصيلات مادر دختران فراري را نشان مي دهد.
تحصيلات مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيتحصیلات مادر31.631.630.018بيسواد49.117.516.710ابتدائي66.717.516.710سيكل94.728.126.716ديپلم100.05.35.03ليسانس100.095.057کل5.03بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, 30 درصد از مادران بيسواد 7/16 درصد سواد ابتدايي 7/16 درصد سواد سيكل و 7/26درصداز آنها ديپلم و 5 درصد ليسانس هستند. بنابراين مشاهده مي گردد كه اكثر مادران داراي تحصيلات پايين هستند.
جدول شماره 10 : توزيع فراواني شغل مادر اعضاي گروه نمونه را نشان مي دهد.
شغل مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيشغل مادر80.480.468.341خانه دار88.27.86.74دولتي100.011.810.06آزاد100.085.051کل15.09بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول فوق, 4/68 درصد از مادران خانه دار 7/16 درصد مشاغل (7/6 درصد شغل دولتي و 10 درصد شغل آزاد) و درصد نيز به اين مولفه پاسخي نداده اند. بنابراين اكثر مادران خانه دار هستند.
جدول شماره 11: وضعيت اعتياد مادر دختران فراري را نشان مي دهد.
اعتياد مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانياعتیاد مادر11.111.110.06بلي100.088.980.048خير100.090.054کل10.06بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, 10 درصد از مادران معتاد هستند. و مابقي اظهار كرده اند به موادي اعتياد ندارند.
جدول شماره 12: وضعيت نوع اعتياد و مادر به انواع مواد مخدر را ارائه مي دهد.
نوع اعتياد مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانينوع اعتیاد85.085.085.051عدم اعتياد91.76.76.74سيگار95.03.33.32هروئين96.71.71.71ترياك100.03.33.32ساير مواد100.0100.060کل
بر اساس جدول فوق, 85 درصد از مادران به هيچ موادي اعتياد ندارند 7/6 درصد به سيگار 3/3 درصد به هروئين 7/1 درصد به ترياك و 3/3 درصد به ساير مواد مخدر اعتياد دارند. بنابراين مشاهده مي شود كه در بين 10 درصد مادران معتاد, اعتياد به هروئين و ساير مواد مخدر بيشتر است.
جدول شماره 13 : توزيع فراواني ميزان درآمد مادران دختران فراري گروه نمونه را ارائه مي دهد.
درآمد مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان درآمد75.075.075.045خانه دار81.76.76.7450هزار تومان88.36.76.7451-10096.78.38.35101-150100.03.33.32بالاي 150 هزار100.0100.060کل
مشاهده مي گردد كه 75 در صد از مادران خانه دار بوده درآمدي ندارند, اما 7/6 درصد از مادران زير 50 هزار تومان 7/6 درصد بين 51 تا 100 هزار تومان 3/8 درصد نيز بين 101 تا 150 هزار تومان و 3/3 درصد نيز بالاي 150 هزار تومان درآمد دارند. بنابراين از 25درصد داراي درآمد, 4/13 درصد درآمد زير 100 هزارتومان و 6/11 درصد بالاي 100 هزار تومان درآمد دارند.
جدول شماره 14: توزيع فراواني زنده يا فوت مادران اعضاي گروه نمونه دختران فراري را ارائه مي دهد.
فوت مادر
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيفوت مادر91.791.791.755خير100.08.38.35بلي100.0100.060کل
مطابق جدول, 7/91 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه مادر آنها زنده است و 3/8 درصد آنها مادر خود را از دست داده اند.
جدول شماره 15: وضعيت حجم خانواده (تعداد خواهر و برادر)دختران فراري را نشان مي دهد.
حجم
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيحجم خانواده41.741.741.7251-280.038.338.3233-5100.020.020.012بالاي 6 نفر100.0100.060کل
بر اساس نتيجه جدول, 7/41 درصد از دختران فراري داراي 1 تا 2 برادر يا خواهر 3/38 درصد داراي 3 تا 5 برادر و خواهر و 20 درصد نيز بالاي 6 نفر خواهر و برادر دارند. مشاهده مي گردد كه حجم خانواده دختران فراري در 3/58 درصد از موارد بيش از حد طبيعي است.
جدول شماره 16: وضعيت كساني كه تامين كننده هزينه زندگي دختران فراري هستند را مشخص مي كند.
تامين هزينه
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمنبع78.078.065.039پدر90.012.010.06مادر94.04.03.32دائي96.02.01.71عمو100.04.03.32ساير بستگان100.083.350کل16.710بی پاسخ100.060جمع
مشاهده مي گردد كه 65 درصد از دختران اظهار كرده اند كه هزينه زندگي آنها بوسيله پدر 10 درصد مادر , 3/3 درصد دائي, 7/1 درصد عمو و 3/3 درصد توسط ساير بستگان پرداخت مي شود. بنابراين 35 درصد از هزينه زندگي دختر بوسيله فردي غير از پدر تامين مي شود.
جدول شماره 17: وضعيت فعلي زندگي دختران فراري نزد اعضاي خانواده و سايرين را نشان مي دهد.
توزيع درصدي زندگي دختران فراري با خانواده
بليخيرمنبع تاميندرصددرصد61.7%38.3%پدر60.0%40.0%مادر100.0%ناپدري100.0%دائي1.7%98.3%عمو8.3%91.7%ساير
طبق اين جدول, 7/61 درصد از دختران فراري پيش پدر و مادر و 7/1 درصد نيز نزد عمو و 3/8 درصد نيز در نزد كسان ديگري زندگي مي كنند.
جدول شماره 18: توزيع درصدي زندگي كردن افراد ديگر با خانواده دختران فراري را ارائه مي دهد.
توزيع درصدي زندگي با افراد ديگر
بليخيرافراد ديگردرصددرصد3.3%96.7%پدر بزرگ8.3%91.7%مادر بزرگ1.7%98.3%دائي1.7%98.3%عمو100.0%ناپدري10.0%90.0%نامادري3.3%96.7%سايربستگان
بر اساس محتواي جدول, 3/3 درصد پدر بزرگ , 3/8 درصد از مادر بزرگ, 7/1 درصد از موارد دائي , 7/1 در صد از موارد عمو و در 10 درصد موارد نامادري با دختران فراري با هم زندگي مي كنند. بنابراين مشاهده مي شود كه 10 درصد دختران با نامادري خود زندگي مي كنند.
جدول شماره 19: توزيع درصدي اظهار نظر دختران فراري در خصوص وضعيت عاطفي خانواده را ارائه دهد.
توزيع درصدي وضعيت عاطفي خانواده
بليخيروضعیت عاطفیدرصددرصد16.7%83.3%كاملا رضايت بخش23.3%76.7%رضايت بخش43.3%56.7%ناسازگاري26.7%73.3%مشاجره11.7%88.3%متاركه6.7%93.3%طلاق و ازدواج مجدد3.3%96.7%مرگ پدر8.3%91.7%مرگ مادر
براي اساس محتواي جدول, 7/16 درصد از دختران فراري وضعيت عاطفي را كاملاً رضايت بخش و 3/23 آنرا رضايت بخش توصيف كرده اند و مابقي آنان 3/23 درصد وضعيت عاطفي را ناسازگارانه, 7/26 درصد مشاجره, 7/11 درصد متاركه و 7/6 درصد طلاق و ازدواج مجدد توصيف كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه درصد رضايت بسيار پايين بوده و اكثريت دختران فراري از وضعيت عاطفي خانواده (6/76%) ناراضي هستند و وضعيت عاطفي خانواده را نامناسب گزارش كرده اند.
جدول شماره 20: وضعيت تنبيه شدن دختران فراري در خانواده را ارائه مي دهد.
تنبه
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيتنبه شدن64.364.360.036بلي100.035.733.320خير100.093.356کل6.74بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول 60 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه در خانواده تنبيه مي شده اند. اين درصد قابل توجه مي باشد. و نشان مي دهد كه وضعيت خانواده ي دختران فراري نامناسب بوده است.
جدول شماره 21 : توزيع درصدي نوع و شدت تنبيه دختران فراري را ارائه مي دهد.
توزيع درصدي نوع و شدت تنبه
هميشهبيشتر اوقاتبندرتهيچ گاهنوع تنبهدرصددرصددرصددرصد38.3%11.7%5.0%45.0%لفظي16.7%16.7%10.0%56.7%بدني16.7%8.3%75.0%هردو
بر اساس جدول فوق, 45 درصد از دختران فراري اعلام كرده اند كه هيچ گاه تنبيه لفظي نشده اند, 5 درصد بندرت, 7/11 درصد بيشتر اوقات و 3/38 درصد هميشه تنبيه لفظي شده اند. 7/56 درصد از آنان اظهار كرده اند كه تنبيه بدني نشده اند, 10 درصد بندرت, 7/16 درصد بيشتر اوقات و 7/16 درصد براي هميشه تنبيه بدني مي شده اند. 75 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه هيچگاه تنبيه بدني يا لفظي نشده اند. 7/16 درصد هر دو نوع تنبيه را براي هميشه و 3/8 درصد بيشتر اوقات تجربه كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه 50 درصد از دختران فراري تنبيه لفظي را بيشتر اوقات, 4/33 درصد تنبيه بدني را بيشتر اوقات و 25 درصد نيز هر دو را تجربه كرده اند.
جدول شماره 22 : توزيع درصدي وضعيت تحصيلي دختران فراري را نمايش مي دهد.
وضعيت تحصيلي
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيوضعیت تحصیلی3.53.53.32بسيار ضعيف26.322.821.713ضعيف61.435.133.320متوسط84.222.821.713خوب100.015.815.09عالي100.095.057کل5.03بی پاسخ100.060جمع
بر اساس محتواي جدول, (25=2/3+7/21) درصد از آنها از نظر درسي ضعيف 3/33 درصد متوسط و (7/36=15+7/21) 7/36 درصد خوب بوده اند توزيع پيشرفت تحصيلي در بين دختران فراري طبيعي به نظر مي رسد.
جدول شماره 23: وضعيت ترك مدرسه بدون اجازه اولياي مدرسه را نشان مي دهد.
ترك مدرسه
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيترک مدرسه46.346.341.725هيچ55.69.38.35چند ساعت70.414.813.38يك روز83.313.011.77سه روز100.016.715.09بالاي سه روز100.090.054کل10.06بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, 7/41 درصد از دختران فراري اظهار كرده اند كه هيچ گاه مدرسه راه بدون اجازه ترك نكرده اند. 3/8 درصد از آنها براي چند ساعت, 3/13 درصد براي يك روز , 7/11 درصد براي سه روز و 15 درصد براي سه روز مدرسه را بدون اجازه ترك كرده اند. بنابراين مشاهده مي شود كه بيش از نيمي از دختران فراري براي يكبار مدرسه را بدون اجازه ترك كرده و سابقه ترك مدرسه را بدون اجازه را داشته اند.
جدول شماره 24 , وضعيت مقررات مدرسه از ديد دختران فراري را ارائه مي دهد.
مقررات مدرسه
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمقررات مدرسه5.55.55.03آسان گير10.95.55.03بي تفاوت61.850.946.728سخت گير100.038.235.021مناسب100.091.755کل8.35بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, 35 درصد از دختران مقررات مدرسه را مناسب , 7/46 درصد آنرا سخت گير, و 5 درصد بي تفاوت و 5 درصد آنرا آسان گير توصيف كرده اند. بنابراين مشاهده مي گردد كه درصد زيادي از دختران مقررات مدرسه را سخت گير توصيف نموده اند.
جدول شماره 25: توزيع درصدي ارتباط مناسب دختران در دوران مدرسه با اولياي مدرسه را ارائه مي دهد.
ارتباط مناسب
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمنابع ارتباط2.12.11.71مدير14.612.510.06معاون25.010.48.35مربي پرورشي47.922.918.311دبير64.616.713.38مشاور100.035.428.317هيچ كدام100.080.048کل20.012بی پاسخ100.060جمع
بر اساس محتواي جدول, 3/28 درصد از دختران فراري با هيچ يك از اولياي مدرسه ارتباط مناسبي نداشتند 3/18 درصد از آنها با دبيران 3/13 درصد با مشاور 10 درصد با معاون 3/8 با مربي پرورشي و 7/1 درصد با مدير ارتباط مناسب داشته اند.
جدول شماره 26: وضعيت انگيزيش تحصيلي دختران فراري از ديد خود را نشان مي دهد.
انگيزه تحصيلي
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان انگیزه24.124.121.713بسيار كم40.716.715.09كم64.824.121.713متوسط79.614.813.38زياد100.020.418.311بسيار زياد100.090.054کل10.06بی پاسخ100.060جمع
طبق محتواي جدول, شماره 26 (7/36=15+7/21) 7/36 درصد از دختران انگيزه تحصيلي خود را كم, 7/21 درصد در حدود متوسط و (6/31=3/13+3/18) 6/31 درصد از آنها انگيزه تحصيلي خود را زياد توصيف نموده اند توزيع انگيزش تحصيلي در بين دختران فراري نشان مي دهد كه درصد دختران با انگيزه پايين, قابل توجه مي باشد.
جدول شماره 27 : ميزان علاقه به رشته تحصيلي دختران فراري را ارائه مي دهد.
علاقه به رشته
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان علا قه28.028.023.314عمومي48.020.016.710بسيار كم62.014.011.77كم72.010.08.35متوسط100.028.023.314زياد100.083.350کل16.710بی پاسخ100.060جمع
طبق نتيجه توزيع درصدي فوق, 40 درصد از دختران فراري (40= 7/16+3/23) هنوز رشته اي را انتخاب نكرده اند اما در بين مابقي (4/28=7/16+7/11) در حد كمي به رشته تحصيلي خود علاقه دارند 3/8 درصد در حد متوسط و 3/23 درصد علاقه زيادي به رشته تحصيلي خود دارند.
جدول شماره 28: وضعيت ميزان تاييد دوستان دختران فراري توسط خانواده و اولياي مدرسه نشان مي دهد.
تائيد دوستان
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان تائید17.617.615.09بدون شناخت39.221.618.311اصلا56.917.615.09كم76.519.616.710تا حدودي100.023.520.012زياد100.085.051کل15.09بی پاسخ100.060جمع
طبق نتيجه جدول, 15 درصد از دختران پاسخ داده اند كه خانواده و مدرسه, شناختي از دوستان وي نداشتند, 3/18 گفته اند كه اصلاً مورد تاييد نبوده اند, 15 درصد كم, 7/16 تا حدودي مورد و تاييد و 20 درصد در حد زياد مورد تاييد خانواده و مدرسه قرار گرفته است.
جدول شماره 29 : زيع درصدي نوع ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را نشان مي دهد.
توزيع درصدي نوع ارتباط با جنس مخالف
بليخيرنوع ارتباطدرصددرصد35.0%65.0%گفتگو10.0%90.0%نامه26.7%73.3%ملاقات25.0%75.0%ارتباط جنسي20.0%80.0%تماس تلفني25.0%75.0%هيچ ارتباطي1.7%98.3%موارد ديگر
بر اساس جدول فوق, دصد از دختران پاسخ داده اند كه ارتباط آنها در حد گفتگو بوده است. 10 درصد از طريق نامه 7/26 درصد ملاقات, 20 درصد تماس تلفني و 25 درصد نيز ارتباط جنسي با جنس مخالف داشته اند. و 25 درصد نيز پاسخ داد اند كه ارتباطي نداشته اند. مشاهده مي گردد كه درصد نوع ارتباط با جنس مخالفختران فراري قابل توجه و چشمگير است.
جدول شماره 30 :يزان ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را ارائه مي دهد.
ميزان ارتباط
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان ارتباط35.035.035.021هيچ53.318.318.311اولين بار65.011.711.77دومين بار100.035.035.021چندمين بار100.0100.060کل
طبق محتواي جدول,35 درصد از دختران هيچ نوع ارتباط نداشته اند 3/18 درصد براي اولين بار, 7/11 براي دومين بار و 35 درصد براي چندمين بار با جنس مخالف ارتباط داشته اند.
جدول شماره 31 توزيع فراواني مدت ارتباط دختران فراري با جنس مخالف را ارائه مي دهد.
مدت ارتباط با جنس مخالف
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمدت ارتباط35.035.035.021هيچ55.020.020.012زير يك ماه65.010.010.06يك تا سه ماه81.716.716.710يك سال100.018.318.311يالاي يك سال100.0100.060کل
توزيع فراواني فوق,نشان مي دهد كه 35 درصد از دختران فراري هيچ ارتباطي با جنس مخالف نداشته اند 20 درصد از آنها براي مدت زير يك ماه, 10 درصد براي يك تسه ماه 7/16 درصد براي يكسال و 3/18 درصد براي به مدت بالاي يكسال با جنس مخالف ارتباط داشته اند.
جدول شماره 32:درصد مشورت دختران فراري با افراد را براي فرار از منزل را ارائه مي دهد.
مشورت با ديگران براي فرار
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراواني13.313.313.38بی پاسخ33.320.020.012دوست صميمي45.011.711.77افراد خانواده53.38.38.35دوست پسر100.046.746.728هيچكس100.0100.060كل
طبق محتواي جدول,7/46 درصد از آنان با هيچ فردي براي فرار از منزل مشورت نكرده اند 3/13 درصد نيز به اين مولفه پاسخي نداده اند اما از درصد باقي مانده 20درصد آنها با يك دوست صميمي,7/11 درصد با يكي از اعضاي خانواده و 3/8 درصد از آنها با دوست جنس مخالف (دوست پسر) خود مشورت كرده اند. بنابراين مشاهد مي گردد كه فقط درصد بسيار كمي از آنها با اعضاي خانواده ي خود در اين زمينه مشورت كرده اند.
جدول شماره 33:توزيع درصد زمان فكر فرار از منزل دختران گروه نمونه را ارائه مي دهد.
فكر فرار از منزل
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيفکر فرار32.032.026.716مدتها قبل58.026.021.713شب قبل فرار88.030.025.015ناگهاني100.012.010.06موارد ديگر100.083.350کل16.710بی پاسخ100.060جمع
بر اساس محتواي جدول,7/26 درصد از دختران مدتها قبل به فكر فرار بوده اند 7/21 درصد شب قبل از فرار به آن فكر كرده اند. 25 درصد با تصميم ناگهاني اقدام كرده اند و 10 درصد آنها به نحوه ديگري فكر كرده اند و 7/16 درصد نيز به اين سوال پاسخي نداده اند. توزيع درصد فوق نشان مي دهد كه تصميم به فرار درصد زيادي از دختران,بعلت آشفتگي هيجاني,همان لحظه بوده است.
جدول شماره 34:توزيع درصدي ميزان برنامه ريزي براي فرار از منزل دختران گروه نمونه را نشان مي دهد.
برنامه ريزي فرار
درصد تجمعيدرصد خالصدرصدفراوانيمیزان برنامه ریزی13.013.011.77خيلي زياد38.925.923.314كم100.061.155.033اصلا100.090.054کل10.06بی پاسخ100.060جمع
توزيع درصدي فوق نشان مي دهد كه,بيش از نيمي از دختران (55درصد) اصلاً از قبل براي فرار از منزل تصميم نگرفته اند 3/23 درصد از آنها براي اين فرار تا حد كمي برنامه داشته اند و 7/11 درصد براي فرار كاملاً به صورت برنامه ريزي شده عمل كرده اند.
جدول شماره 35 توزيع درصدي نقش هر عامل در فرار از منزل دختران گروه نمونه از نظر خود آنان را نشان مي دهد.
توزيع درصدي نقش هر عامل در ترك منزل
بسيار زيادزيادتا حدوديبدون نقسمیزان نقش عواملدرصددرصددرصددرصد41.7%15.0%11.7%31.7%خانواده3.3%13.3%8.3%75.0%مدرسه10.0%8.3%16.7%65.0%دوستان16.7%10.0%10.0%63.3%دوست پسر8.3%6.7%21.7%63.3%عوامل ديگر
بر اساس توزيع درصدي فوق (7/56=15+7/41) 7/56 درصد از دختران فراري نقش خانواده را نسبت به عوامل مدرسه (3/16%),دوستان (3/18%) دوست پسر و (7/16%) را بسيار مهم و در حد زياد ارزيابي كرده اند. بنابراين به اعتقاد اكثر دختران فراري خانواده آنها عامل اصلي در فرار آنها از منزل بوده است.
ب ) يافته هاي تحليلي
فرضيه 1 نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران نوجوان را افزايش مي دهد.
جدول شماره 36 :لاصه نتايج آزمون خي دو دو متغيره بين وضعيت عاطفي خانواده و عضويت در گروه فراري را عادي را نشان مي دهد.
گروه * وضعيت عاطفي خانواده
کلنا مناسبمناسبگروه 36078282FOعادي360.0113.5246.5FE360149211FOفراري360.0113.5246.5FE720227493FOکل720.0227.0493.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000132.432X2
براساس, محتوي يافته ي جدول فوق, كه محتوي آن از مجموع پاسخ هاي مثبت به ناسازگاري خانواده. مشاجره, متاركه, و طلاق و ازدواج مجدد اعضا گروه نمونه به اضافه پاسخ هاي منفي به كاملا رضايت بخش بودن رضايت بخش بودن وضعيت عاطفي (گزينه الف ب سوال 10 پرسشنامه) خانواده به دست آمده, است نشان مي دهد كه مقدار خي دو مشاهده شده (43/32= X2) و پاسخ اطمينان 9/99 درصد معني دار بوده و بيانگر أن است كه بين وضعيت عاطفي خانواده و عضويت در گروه دختران فراري و عادي ارتباط معني داري وجود دارد. به صورتي كه وضعيت عاطفي نامناسب در خانواده هاي عادي فراري از حد انتظار مي باشد. پس مي توان نتيجه گرفت كه جو عاطفي نامناسب در خانواده احتمال به فرار را افزايش مي دهد. همچنين از شاخص هاي ديگر جو عاطفي تنبيه فرزند توسط خانواده است كه نتايج أن در جدول بعدي ارائه شده است.
FO فراواني مشاهده شده
FE فراواني مورد انتظار
جدول شماره 37- خلاصه نتايج ارتباط بين تنبيه شدن و عضويت در گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
گروه * تنبه
کلخيربليگروه584711FOعادي58.034.123.9FE562036FOفراري56.032.923.1FE1146747FOکل114.067.047.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000124.151X2
براساس يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (15/14=x2) در سطح 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه در جامعه مورد مطالعه بين تنبيه كردن و عضويت در گروه عادي و فراري رابطه معني داري وجود دارد. به صورتي كه ميزان تنبيه در گروه فراري بسيار بيش از فراواني مورد انتظار ا ست. در حالي كه در گروه عادي عدم تنبيه از فراواني مورد انتظار بيشتر است.
براساس شاخص هاي جو عاطفي خانواده كه در جدول شماره 37 و 37 بررسي شده مي توان نتيجه گرفت كه فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفته است و نامساعد بودن جو عاطفي خانواده احتمال فرار دختران نوجوان را افزايش مي دهد.
2- ارتباط بين دختر و پسر (وجود غشق فانتزي) يكي از عامل موثر بر فرار دختران از خانه:
شاخص هاي مربوط به اين فرضيه عبارتند از ارتباط با جنس مخالف, ميزان ارتباط و مدت ارتباط كه در جداول 38 و 39و40 مورد بررسي قرار گرفته است. جدول شماره 39 ارتباط بين درستي با جنس مخالف و عضويت در گروه عادي و فراري را مورد بررسي قرار مي دهد.
کلبليخيرگروه601347FOعادي60.026.533.5FE604020FOفراري60.026.533.5FE1205367FOکل120.053.067.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000124.635X2
مقدار خي دو مشاهده شده (64/24= x2) جدول فوق در سطح 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه از نظر أماري بين ارتباط با جنس مخالف و عضويت در گروه عادي و فراري رابطه معني داري وجود دارد. به گونه اي كه ميزان اين ارتباط با جنس مخالف در گروه عادي و فراري (40 نفر از 20 نفر) بيش از فراواني مورد انتظار (5/26 نفر) مي باشد. بنابراين ميزان ارتباط با جنس مخالف در گروه فراري بسيار بسشتر از گروه عادي مي باشد و اين دو از نظر با هم تفاوت چشمگيري دارند.
جدول شماره 39 :خلاصه نتايج أزمون خي دو متغيره بين ميزان ارتباط با جنس مخالف و عضويت در گروه (عادي و فراري) را نمايان مي سازد.
کلچندمين باردومين باراولين بارهيچمیزان ارتباطگروه6024945FOعادي60.011.55.510.033.0FE602171121FOفراري60.011.55.510.033.0FE12023112066FOکل120.023.011.020.066.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000325.441X2.
براساس محتواي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (4/54= x2) با 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و بيانگر أن است كه توزيع مشاهده شده ي ميزان ارتباط با جنس مخالف در بين گروه عادي و فراري كاملا با هم از نظر أماري تفاوت دارد. به صورتي كه ميزان اين ارتباط در گروه فراري براي چندين بار و دومين بار بسيار بيشتر از گروه عادي بوده است. در حالي كه در گروه عادي از 13 نفر دوستي با جنس مخالف 9 نفر براي اولين بار بوده است. در مقابل از 40 مورد دوستي با جنس مخالف گروه فراري, 28 مورد أن براي دومين و چندمين بار مي باشد.
جدول شماره 40: ارتباط أماري بين مدت ارتباط با جنس مخالف با عضويت در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
کليالاي يك ساليك ساليك تا سه ماهزير يك ماههيچمدت ارتباطگروه60237345FOعادي60.06.56.56.57.533.0FE60111061221FOفراري60.06.56.56.57.533.0FE1201313131566FOکل120.013.013.013.015.066.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000424.204X2.
براساس محتواي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (20/24= x2) با 9/99 درصد اطمينان معني دار بوده و بيانگر أن است كه توزيع مشاهده شده ميزان ارتباط با جنس مخالف در بين گروه عادي و فراري تفاوت معناداري با هم دارد . به صورتي كه درصدي بيشتري از دختران فراري به مدت يك سال و بيشتر با جنس مخالف ارتباط داشته اند. در حالي كه گروه دختران عادي ضمن اينكه تعداد بدون ارتباط زياد است, مدت ارتباط نيز بيشتر در سه ماه اخير بوده است.
فرضيه شماره 3: فقر اقتصادي گرايش به فرار در دختران را افزايش مي دهد.
شاخص هاي شغل پدر و مادر و ميزان درأمد أنها به عنوان وضعيت اقتصادي خانواده را نشان مي دهد.
کلآزاددولتيبيكارشغل پدرگروه5624275FOعادي56.023.522.510.0FE56231815FOفراري56.023.522.510.0FE112474520FOکل112.047.045.020.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.03326.821X2
براساس جدول فوق, مقدار مشاهده شده 82/6= x2) در سطح 95 درصد اطمينان معنادار است. و نشان مي دهد كه توزيع شغل پدر در بين دختران گروه عادي و فراري متفاوت است. به صورتي كه تعداد افراد بيكار در گروه فراري بيشتر است. بنابراين بين وضعيت اشتغال پدر گروه دختران فراري با عضويت أنها در اين گروه ارتباط معني داري وجود دارد. ضمن أنكه در بخش توصيفي مشاهده شد كه منابع تامين مالي دختران فراري اكثرا پدر أنها مي باشد.
جدول شماره 42: خلاصه نتايج أزمون خي دو دو متغيره بين ميزان درأمد پدر با عضويت أنها در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
کلبالاي 150 هزار101-15051-10050هزار توماندرآمد پدرگروه56232283FOعادي56.019.422.59.94.2FE511421115FOفراري51.017.620.59.13.8FE1073743198FOکل107.037.043.019.08.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.39832.959X2
طبق يافته هاي جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (95/2= x2) در سطح ألفاي (5/0= ) معنادار نبوده و نشان مي دهد بين ميزان درأمد پدر با عضويت دختران أنها در گروه عادي و فراري ارتباط معني داري وجود ندارد. با اينحال در جدول قبلي مشاهده گرديد كه درصد پدران بيكار از گروه عادي بالاتر است. اكنون كه توزيع درأمد أنها با گروه عادي متفاوت نيست نشان مي دهد كه احتمالاً منابع درأمد أنها از راه هاي غير قانوني است.
جدول شماره 43: ارتباط بين شغل مادر با عضويت دختران أنها در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
کلآزاددولتيخانه دارشغل مادرگروه582551FOعادي58.04.34.849.0FE516441FOفراري51.03.74.243.0FE1098992FOکل109.08.09.092.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.25222.760X2
طبق يافته جدول فوق, بين توزيع مشاغل مادران گروه عادي و فراري تفاوت معنا داري وجود نداشته و مقدار خي دو مشاهده شده (76/2= x2) در سطح ألفاي (5/0= ) معني دار نمي باشد. بنابارين بين شغل مادران با فرار دختران ارتباط معنا داري مشاهده نمي گردد.
جدول شماره 44: ارتباط بين ميزان در امد مادر با عضويت در گروه عادي و فراري را نشان ميدهد.
کلبالاي 150 هزار101-15051-10050هزار تومانخانه داردرآمد مادرگروه60170151FOعادي60.01.56.02.02.548.0FE60254445FOفراري60.01.56.02.02.548.0FE1203124596FOکل120.03.012.04.05.096.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.14446.842X2
طبق يافته جدول فوق توزيع مشاهده شده ميزان درآمد مادران گروه عادي و فراري با هم تفاوت معني داري نداشته. و يك است چون مقدار خي دو مشاهده شده (84/6=x2 ) با درجه ازادي (4=df ) در سطح الفاي (05/0= (معنادار نيست پس بين ميزان درآمد مادران با فرار كردن دختران از منزل ارتباط معني دار وجود ندارد.
مجموع يافته هاي جداول شماره 41 تا 43 نشان مي دهد كه با وجود تفاوت در توزيع مشاغل پدر بين گروه عادي و فراري و بيشتر بودن تعداد بيكاران در گروه فراري اما بين ميزان درك والدين بعنوان مهمترين شاخص اقتصادي تفاوت معني داري مشاهده نشد. بنابراين فرضيه سوم تحقيق رد شده و فرضيه مقابل مبني بر نظر اقتصادي با گرايش به فرار دختران ارتباطي وجود ندارد تاييد مي گردد.
فرضيه 4: فقر فرهنگي خانواده (تحصيلات والدين اعتياد والدين و كثرت اولاد) احتمال فرار دختران را از خانه افزايش مي دهد.

کلبالاي ليسانسليسانسديپلمسيكلابتدائيبيسوادتحصيلات پدرگروه57221417211FOعادي57.01.04.114.415.416.45.6FE540614131110FOفراري54.01.03.913.614.615.65.4FE1112828303211FOکل111.02.08.028.030.032.011.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.011514.952X2
طبق يافته جدول شماره 45, مقدار خي دو مشاهده شده (95/14=X2) در سطح 95 درصد اطمينان معنادار بوده است و نشان مي دهد كه توزيع سطح تحصيلات پدران دختران گروه عادي و فراري بطور چشمگير و معني داري با هم تفاوت دارد. به صورتي كه سطح تحصيلات پايين (بي سوادي) در بين گروه فراري بيش از گروه عادي و در مقابل تحصيلات عالي در بين گروه عادي بيشتر از گروه فراري است. بنابراين بين تحصيلات پدر با عضويت در گروه دختران و عادي ارتباط وجود دارد.
جدول شماره 46: ميزان ارتباط بين اعتياد پدر با عضويت در گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
کلخيربلياعتياد پدرگروه45369FOعادي45.030.214.8FE522923FOفراري52.034.817.2FE976532FOکل97.065.032.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.01116.407X2
بر اساس يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (4/6=X2) با درجه ازادي (1=df) در سطح 99 درصد اطمينان معنادار است و توزيع ميزان افراد معتاد در بين گروه عادي و فراري كاملاً با هم تفاوت دارد. به صورتي كه تعداد پدران معتاد گروه فراري بسيار بيشتر از گروه عادي است.
جدول شماره 47 :ميزان ارتباط بين تحصيلات مادر با عضويت در گروه عادي و فراري را ارائه مي دهد.
کلليسانسديپلمسيكلابتدائيبيسوادتحصيلات مادرگروه591623272FOعادي59.02.011.216.818.810.2FE57316101018FOفراري57.02.010.816.218.29.8FE116422333720FOکل116.04.022.033.037.020.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000431.252X2
مشاهدات جدول فوق نشان مي دهد كه توزيع سطح تحصيلات مادر گروه عادي و فراري با هم تفاوت معناداري داشته است و مقدار خي دو مشاهده شده (25/31=X2) در سطح 9/99 درصد اطمينان با هم معني دار است. به صورتي كه تعداد مادران بيسواد گروه فراري بسيار بيشتر از گروه عادي بوده و بيش از حد انتظار است.
جدول شماره 48: ميزان ارتباط بين اعتياد مادران با فرار دختران نوجوان را نشان مي دهد.
کلخيربلياعتياد مادرگروه48480FOعادي48.045.22.8FE54486FOفراري54.050.83.2FE102966FOکل102.096.06.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.01715.667X2
مشاهده جدول فوق نشان مي دهد كه توزيع مادران معتاد در بين گروه عادي و فراري متفاوت بوده و مقدار خي دو مشاهده شده (67/5=X2) در سطح الفاي (5/0= و 95 درصد اطمينان معنادار است. بصورتي كه تعداد مادران معتاد در بين دختران فراري بيشتر از گروه عادي است. يعني در گروه عادي اصلاً مادر معتاد وجود ندارد. در حاليكه درصدي از مادران گروه فراري معتاد هستند. پس ميتوان نتيجه گرفت اعتياد مادران نيز با فرار دختران ارتباط دارد.
جدول شماره 49 : ارتباط بين جمعيت خانواده با فرار دختران نوجوان را نشان مي دهد.
گروه * حجم
کلبالاي 6 نفر3-51-2حجم خانوادهگروه6082428FOعادي60.010.023.526.5FE60122325FOفراري60.010.023.526.5FE120204753FOکل120.020.047.053.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.6092.991X2
بر اساس يافته جدول, مقدار خي دو مشاهده شده (99/0=X2) در سطح آلفاي (05/0=) معنادار نبوده و نشان مي دهد كه توزيع جمعيت خانواده دختران عادي و فراري با هم يكسان است.
جدول شماره 15: ارتباط بين و ضعيت تحصيلي دختران با فرار را نشان مي دهد.
کلعاليخوبمتوسطضعيفبسيار ضعيفوضعيت تحصيليگروه598302010FOعادي59.08.621.920.37.11.0FE5791320132FOفراري57.08.421.119.76.91.0FE116174340142FOکل116.017.043.040.014.02.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.001419.037X2
طبق يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (04/19= X2 ) در سطح 99 درصد اطمينان معنادار بوده و نشان مي دهد كه وضعيت تحصيلي دختران عادي و فراري با هم تفاوت معني داري دارد به صورتي كه وضعيت تحصيلي دختران فراري عادي است. پس بين فشار رواني دختران از جانب مدرسه و وضعيت تحصيلي آنها در مدرسه با فرار دختران از خانه ارتباط معنادار وجود دارد.
جدول شماره 51 : خلاصه نتيجه آزمون خي دو دو متغير براي ميزان ترك بدون اجازه مدرسه در بين گروه عادي و فراري را نشان مي دهد.
کلبالاي سه روزسه روزيك روزچند ساعتهيچترك مدرسهگروه58000157FOعادي58.04.73.64.13.142.5FE54978525FOفراري54.04.33.43.92.939.5FE112978682FOکل112.09.07.08.06.082.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000439.061X2
مطابق با يافته جدول فوق مقدار خي دو مشاهده شده (06/39=X2) در سطح 9/99 درصد اطمينان معنادار بوده و بين دختران عادي و فراري از نظر ترك بدون اجازه مدرسه تفاوت چشمگير و معناداري وجود دارد به صورتي كه ميزان ترك بدون اجازه مدرسه دختران فراري بسيار بيشتر از دختران عادي مي باشد. پس ترك بدون اجازه مدرسه نيز با فرار از منزل دختران ارتباط دارد.
جدول شماره 52: ميزان ارتباط بين نظر دختران فراري و عادي نسبت به مقررات مدرسه با فرار آنان را نشان مي دهد.
کلمناسبسخت گيربي تفاوتآسان گيرمقررات مدرسهگروه59292343FOعادي59.025.926.43.63.1FE55212833FOفراري55.024.124.63.42.9FE114505176FOکل114.050.051.07.06.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.62031.775X2
طبق يافته جدول فوق, مقدار خي دو مشاهده شده (77/1=X2) در سطح آلفاي (05/0=) معنادار نبوده است و نشان مي دهد كه بين دختران عادي و فراري از نظر نگرش به مقررات مدرسه تفاوت معني داري ندارد. با اينحال نكته قابل توجه اينكه در هر دو گروه تعداد قابل توجهي از آنان مقرارت مدرسه را سخت گيرانه توصيف كرده اند.
جدول شماره 53 خلاصه نتيجه آزمون خي دو دو متغيره براي ارتباط مناسب با اولياي مدرسه در دو گروه دختران عادي و فراري ارائه مي دهد.
کلهيچ كداممشاوردبيرمربي پرورشيمعاونمديرارتباط مناسبگروه5822913842FOعادي58.021.39.313.17.15.51.6FE4817811561FOفراري48.017.77.710.95.94.51.4FE10639172413103FOکل106.039.017.024.013.010.03.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.92951.361X2
طبق نتيجه جدول, خي دو مشاهده شده (36/1=X2) در سطح آلفاي (05/0 =) معنادار نبوده و نشان مي دهد كه نوع ارتباط مناسب با اولياي مدرسه در بين در دختران عادي و دختران فراري با هم يكسان بوده و بيشترين ارتباط با دبيران, مشاوران و مربيان در مدرسه است.
جدول شماره 54: ميزان انگيزش تحصيلي گروه عادي و فراري را با هم مقايسه مي كند.
کلبسيار زيادزيادمتوسطكمبسيار كمانگيزه تحصيليگروه592822900FOعادي59.020.415.711.54.76.8FE5411813913FOفراري54.018.614.310.54.36.2FE113393022913FOکل113.039.030.022.09.013.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000436.521X2
بر اساس نتيجه ي جدول, مقدار خي دو مشاهده شده (52/36=X2) 9/99 در صد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه توزيع انگيزيش تحصيلي در بين دختران عادي و فراري با هم تفاوت معني داري دارد به صورتي كه انگيزه تحصيلي دختران فراري بسيار كمتر از دختران عادي است پس مي توان نتيجه گرفت كه احتمالاًَ انگيزش تحصيلي پايين دختران فراري با فرار آنان از مدرسه ارتباط دارد.
جدول شماره 55: خلاصه ي نتيجه ي آزمون خي دو ميزان علاقه به رشته تحصيلي در بين گروه عادي و فراري را مقايسه مي مي كند.
کلزيادمتوسطكمبسيار كمعموميعلاقه به رشتهگروه563115217FOعادي56.023.810.64.85.811.1FE5014571014FOفراري50.021.29.44.25.29.9FE106452091121FOکل106.045.020.09.011.021.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000423.633X2
طبق يافته جدول فوق مقدار خي دو مشاهده شده (63/23=X2) در سطح 9/99 در صد اطمينان معني دار بوده و بيانگر آن است كه توزيع ميزان علاقه به رشته تحصيلي در بين دختران عادي و فراري با هم تفاوت چشمگيري دارد به صورتي كه ميزان علاقه به رشته در ميان دختران فراري بسيار كم و كم مي باشد. در حاليكه در دختران عادي ميزان علاقه اكثراً زياد و متوسط مي باشد. پس بين علاقه به رشته تحصيلي با فرار دختران فراري ارتباط معني داري وجود دارد.
جدول شماره 56: به مقايسه ميزان تاييد دوستان دختران عادي و فراري از ناحيه مدرسه را نشان مي دهد.
کلزيادتا حدوديكماصلابدون شناختتائيد دوستانگروه562719118FOعادي56.020.415.25.26.38.9FE5112109119FOفراري51.018.613.84.85.78.1FE1073929101217FOکل107.039.029.010.012.017.0FE
Chi-Square Tests
سطح معني داریدرجه آزادیمقدار.000423.171X2
بر اساس جدول فوق مقدار خي دو مشاهده شده (17/23=X2) در سطح 9/99 در صد اطمينان معني دار بوده و نشان مي دهد كه توزيع ميزان تاييد دوستان در بين دختران عادي و فراري از نظر مدرسه تفاوت چشمگيري وجود دارد. به گونه اي كه دوستان دختران فراري اكثرا مورد تاييد نبوده است.
فصل چهارم: تحليل آماري 90قیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید