« فهرست مطالب »
عنوان : صفحه :
چکیده
فصل اول
پیشگفتار
بیان مساله
موضوع تحقیق
نوع تحقیق
فایده و اهمیت تحقیق
فرضیه مورد بررسی
تعریف عملیاتی
فصل دوم
تاریخچه قاعدگی
تاریخچه پرخاشگری
طبقه بندی تنش پیش از عادت ماهانه از نظر دکتر آبراهام مازلو
تقویم عادت ماهانه
آمنوره
فصل سوم
جامعه تحقیق
نمونه تحقیق
چگونگی نمونه برداری
توضیح درباره نمونه ها از سن، جنس، خانواده تحصیل
ابزار تحقیق
بیان متغیرها
اجرای تست
جدولها
استخراج نتایج جدولها
محاسبات آماری
فصل چهارم
جدول سندرم پیش از قاعدگی
نمودارهای درختی
محاسبات آماری : میانگین، آزمون T
تفسیر نتایج
بحث و مطابقت یافته های تحقیق با یافته های قبلی و تعیین اینکه آیا فرضیه تائید شده است یا نه و علل رد آن
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
خلاصه پژوهش
پیشنهادات
منابع
چکیده :
تا بوده، سندرم پیش از عادت ماهانه هم بوده، و شگفتی این جاست که پساز پژوهشهای بسیار در این زمینه، پزشکان هنوز نمی توانند پاسخ گوی بیماران خود در روبرو شدن این سندرم باشند. سندرم پیش از عادت ماهانه موضوع بیش از سیصد مقاله علمی در دهه اخیر بوده است.
سندرم پیش از عادت ماهانه و معالجه آن پنجاه سال پیش به وسیله دکتر روبرت ت . فرانک، پزشک1 برجسته مدرسه پزشکی مونت سینایی در نیویورک ارائه شده است. از آن زمان تاکنون پژوهشگران پیوسته از دکتر فرانک که معتقد است، سندرم پیش از عادت ماهانه امری واقعی است، حمایت کرده اند، امروز نیز همچنان معتقدند که این سندرم غیر تخیلی است.
فصل اول :
پیشگفتار :
جای شگفتی نیست که زنان نتوانسته اند مشکلات بهداشتی و احساس درونی خود را با پزشکان مرد در میان نهند، زیرا امکان داشت اجتماع، زن را موجودی مزاحم به حساب آورد و مانع فعالیت او گردد. از سوی دیگر جامعه زنی را کامل می شمارد که حتی به هنگام درد و رنج نیز بر خود مسلط بوده و آرام باشد. در نتیجه زنانی که می کوشیدند خود را با این تصویر تطبیق دهند، نمی توانستند مشکلات خود را با پزشک در میان نهند، اما گاهی شدت درد و رنج آن چنان آنان را از پای در می آورد که شکیبایی از کف می دادند و به مشاوران پزشکی پناه می بردند.
زنان در شکایت از درد خود به پزشک اغلب پاسخ می شنوند که مشکل آنان، جنبه عصبی و تلقینی دارد. در نتیجه داروهای آرام بخش به بیماران تجویز می کنند، تا دیگر لب فروبسته و زبان به شکایت نگشایند و این مساله دردناکی است. هیچ زنی نباید احساس کند که مجبور است درد خود را در سکوت تحمل کنند، و یا در صورت درد او را موجودی نامتحمل بشمارند. امروزه زنان باید احساسشان را نشان بدهند و از تجربه های پزشکی در زمینه این سندرم سود جویند. این سندرم به هیچ وجه تخیلی نیست، بلکه مشکلی واقعی است که هم بیماران و هم پزشکان باید مصمم شوند که به درمان آن بپردازند (لارسن، 1368 ).
از آنجا که نشانه های این سندرم در زنان متفاوت است، امکان دارد برخی از پزشکان با تشخیص آن ناتوان باشند. حتماً دیده شده است که خود زن نمی داند دچار این سندرم است. زیر نشانه های آن گاه خیلی ضعیف و کم رنگ بروز می کند. اخیراً روزنامه تایمز گزارش کرده است، درصد زنانی که از سندرم پیش از عادت ماهانه آشفته می شوند بین 20 تا 90 درصد است.
متخصصان بیشتر بر این باور هستند که 40 درصد همه زنان بین چهارده و پنجاه ساله از سندرم پیش از عادت ماهانه آشفته می شوند. اکثر زنان می توانند این سندرم را تحمل کنند اما 10 تا 12 درصد زنان به نحوی ناراحت می شوند که قادر به ادامه زندگی روزمره خود نیستند و باید درمان شوند (لارنس ، 1368 ).
نشانه های این سندرم دو تا چهارده روز پیش از عادت ماهانه آغاز می گردد و تا روز شروع عادت ماهانه و یا حتی چند روز پس از خونریزی ادامه دارد. نشانه های بسیار ضعیف را نیز می توان به این سندرم مربوط دانست که عبارتند از : اشتهای کاذب، ولع برای خوراکیهای شور یا شیرین که بسیار رایج است، تورم، نفخ شکم، یبوست، تکرار ادرار، حساس شدن پستانها، پشت درد، فراموشی، عصبانیت، دمدمی شدن، اضطراب و افسردگی و بسیاری از علائم دیگر که زنها از آن شکایت دارند (لارسن، 1368 ).
پرخاشگری دو نوع است : پرخاشجویی خوش خیم و پرخاشجئیی بدخیم در این جا سوالی که مطرح است این است که چگونه باید این «پرخاشجویی زیاد» انسان را توضیح داد؟ آیا سرچشمه اش با پرخاشجویی جانوری یکسان است؟ آیا دارای استعداد انسانی ویژه ی دیگری برای ویران سازی است؟
در مورد نخستین فرض می توان چنین استدلال کرد که جانوران نیز به هنگام برهم خوردن توازن محیطی و اجتماعی، ویران سازی شدید و شرارتباری نشان می دهند. برای مثال : در میان آنان باشد آنها از خود شرارت نشان می دهند ( فروم، 1369 ).
می توان استنتاج کرد علت این که انسان این چنین پرخاشگر است، آفریدن اوضاعی مانند ازدحام یادگیری صورتهای ایجاد کننده پرخاشجویی است که در تاریخ او بیشتر به صورت امری معمولی درآمده است تا استثنایی.
از این رو پرخاشجویی زیاد انسان به سبب استعداد پرخاشجویی بیشتر نیست بلکه به خاطر این واقعیت است که اوضاع ایجادگر پرخاشجویی نزد انسانها به مراتب بیشتر از جانورانی است که در سرزمین طبیعی ویژه خود زندگی می کنند. این استدلال تا انجا که مناسبت دارد معتبر است. همچنین از این رو معتبر است که به تحلیل انتقادی وضعیت انسان در تاریخ راهبر می شود (فروم، 1369).
پرخاشجویی بدخیم، شقاوت و ویران سازی :
در نظر انسان، امروزه ریختن خون چیزی جز ویران سازی به نظر نمی رسد مطمئناً از دیدگاهی واقع بینانه این چنین است. لیکن چنانچه خود عمل که معنی آن را نیز در ژرفترین و باستانی ترین لایه های تجربه درنظر گیریم در آن صورت ممکن است به نتیجه گیری متفاوتی برسیم.
تردیدی نیست که در سده های گذشته همجنس خواری غیرآیینی در میان مردم ابتدایی رسمی معمول بوده است و همه آنچه که درباره منش شکارچی، گردآورندگان خوراک امروزی و یا درباره جماعتهای پیش از تاریخ می دانیم، این است که این مردمان کشتارگر نبوده و بسیار غیرمتحمل است که همجنس خوار باشند. هم چنانکه مامفورد به گونه ای موجز مطرح می کند «درست» به همان طور که انسان ابتدایی ناتوان از نمایشهای توده ای شقاوت، شکنجه و نابود سازی روزگار ما بوده است ممکن است از کشتار انسان به خاطر خوراک نیز کاملاً مبری2 باشد ( مامفورد ، 1967 ).
اظهارات پیش گفته بیشتر به منظور هشداری نسبت به تفسیر شتابزده ی هر رفتار ویران ساز به عنوان غریزه ای ویران ساز می باشد تا تشخیص کثرت انگیزشهای دینی و غیر ویران ساز.
در پس چنان رفتاری، مقصود از این گفته ها، کاستن از فورانهای شقاوت و ویران سازی واقعی که اکنون به آن می پردازیم نبوده است. بلکه مقصود این است که ویران سازی تا چه حد باعث تخریب رفتار او می شود.
بیان مسأله :
با توجه به این که در مورد سندرم پیش از عادت ماهانه اطلاعات دقیقی در دست نداریم. این مسأله و مشکل در مورد دختر و زنانی شدیدتر است که آگاهی قبلی و کاملی در مورد این امر ندارند و گاه چنان دچار تغییر رفتار می شوند که تحمل آنها از سوی خودشان و دیگران مشکل است.
این سندرم واقعاً وجود دارد و در واقع هر کسی باید این سندرم را بشناسد و با چگونگی آسیبهای آن آشنا باشد. نشانه های سندرم در زنان متفاوت است و در واقع تلقین در عوارض مربوط به سندرم موثر است. عوارض سندرم شامل : افسردگی، پرخاشگری، دردهای جسمانی و غیره است (لارسن، 1368 ).
زیست دوستی3 عشق شورانگیزی است به زندگی و هر آنچه زنده است. خواه در شخص، گیاه، اندیشه یا گروه اجتماعی، شخص زنده دوست ترجیح می دهد بیشتر بسازد تا حفظ کند.
ویران سازی و پرخاشگری نه محادی با زیست دوستی، بلکه شق دیگری در برابر آن است. عشق به زندگی یا عشق مردگان دو چاره بنیادینی است که در برابر هر موجود انسانی قرار می گیرد.
موضوع تحقیق :
بررسی رابطه بین سندرمهای پیش از قاعدگی و پرخاشگری دختران دانشجوی رشته زبان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار.
نوع تحقیق : شبه تجربی :
یعنی پزوهشگر هیچ نوع دستکاری و تغییری در متغیرها انجام نمی دهد و فقط متغیر را به صورتی که در جامعه وجود دارد مورد سنجش و بررسی قرار می دهد.
فایده و اهمیت تحقیق :
پیشگیری بهتر از درمان است. اهمیت این تحقیق در این است که دختران که مادران آینده هستند تا حدی با وضعیت جسمانی خود و هرآنچه که در بدن خود می گذرد آگاهی پیدا کرده تا بتوانند از سلامت جسمانی و روانی برخوردار باشند، چرا که کودکان تحت تأثیر رفتار والدین قرار می گیرند.
از طرف دیگر سعادت و خوشبختی می تواند برای هر فرد در زندگی به عنوان یک هدف تعقیب شود.
هدف : بررسی شدت عواملی است که سبب بروز این اختلال می شود.
فرضیه مورد بررسی :
بین سندرمهای پیش از قاعدگی و میزان پرخاشگری دختران رابطه معنی داری وجود دارد.
تعریف عملیاتی :
قاعدگی : خونریزی اَدواری و طبیعی زهدان، عملی فیزیولوژیک است که معمولاً بین سنیت 11 و 14 سالگی ظاهر می شود و تحت تأثیر هورمونهای هیپوفیز و تخمدان قرار دارد. فاصله بین دوره های قاعدگی بر حسب سن، سلامت بدنی و روانی و محیط تفاوت می کند. دوره 28روزه را معمولاً قاعدگی طبیعی گویند.
زن با شناختن سندرم شخصی خود پی می برد که در مورد او باید بر معالجات ویژه ای بیش از سایر معالجات تاکید شود.
فصل دوم :
تاریخچه :
احیای یک مشکل دیرینه :
سندرم پیش از قاعدگی یک مشکل دیرینه است. با وجود آن که در سراسر سده بیستم و در واقع برای مدت پنجاه سال بسیاری از پژوهشگران علمی – غددشناسان، متخصصان زنان و زایمان و روانکاوان با دقت بسیار در این زمینه به مطالعه پرداخته اند و در سطح گسترده ای وجود چنین سندرمی را گزارش کرده اند، با این حال هنوز کاملاً شناخته نشده است و در پنجه تابوی4 عادت ماهانه گرفتار آمده است.
دکتر لئون در سال 1938 در جامعه انجمن پزشکی آمریکا اظهار داشت که جنبش زنان موجب پیشرفت بهداشت آنان در اواخر دهه 70 گردید و این امر نقطه پایانی بر ابهامات ارگانیسم بدن زن گذاشت. می توان گفت از آن پس زنان بسیاری برای از بین بردن تابوی عادت ماهانه به آموزش خود و سایر زنان و مردان پرداختند و به این آگاهی رسیدند که عادت ماهانه چیزی جز پاکسازی رحم نیست (بیگدلی، 1375 ).
تاریخچه در مورد پرخاشگری :
همانطور که گفته شد پرخاشگری شامل دو نوع خوش خیم و بدخیم است. پرخاشجویی بدخیم از غریزه حیوانی سرچشمه نمی گیرد و با اینکه بخش مهمی از کارکرد روانی انسان است، به بقای فیزیولوژیک انسان خدمت نمی کند. پرخاشگری خوش خیم به صورت لحظه ای است و تقریباً کمتر آسیب به فرد می رساند (فروم، 1369 ).
درمورد پرخاشگری نظریات و کتب گوناگونی است که از جمله می توان موارد ذیل را نام برد.
1 ) در میان یونانیان، رواقیان و در عصر تجرد انسانگرایانی چون اراسموس، توماس، مورو، یوز مستثنی هستند.
2 ) ریچارد، م . باک . روانپزشک کانادایی، او در روزگار خود از شخصیتهای برجسته روانپزشکی در آمریکای شمالی بود. اگرچه روانپزشکان تقریباً او را فراموش کرده اند، اما کتابش «آگاهی جهانی» تقریباً یکصد سال است که به وسیله افراد غیرمتخصص خوانده شده است.
داروین خود از این واقعیت آگاه بود که انسان نه تنها با صفتهای جهانی ویژه بلکه با صفتهای روانی هم مشخص می شود. داروین مهمترین این صفتها را در انسان به قرار ذیل نام برد (سمپن، 1368 ).
بی تردید یکی از نیازهای اساسی مردم در هنگام قاعدگی پیدایش آرامش است. افراد در آحاد انسان در تمامی طبقات و درجات علمی و اخلاقی در هنگام قاعدگی دچار پرخاشگری شده و در این میان هر قدر آسیب پذیری فردی کمتر باشد فرد به درجات بیشتری از آرامش و عزت نفس دست پیدا کرده است (هوگو، 1364 ).
به هر حال با این که تمدن پیش می رفت اما حقایق مربوط به عادت ماهانه دچار تحول نگردید و همزمان با تمدن پیش نرفت.
منطقی به نظرمی رسد که واژه عادت ماهانه menstruation از واژه لاتین mens به معنای دوازده مال سال است. همگان از دیرباز عادت ماهانه را یک چرخش ماهانه کنترل شده عالم هستی همانند صور ماه می پنداشتند.
دوازده ماه سال < ــــ منظور ــــ ماه < ــــ به معنی ــــ mens < ــــ به معنی ــــ menstruation
تغییرهایی که از عادت ماهانه شده است انسان را سردرگم می کند. در چند دهه گذشته زمانی که دانشمندان در زمینه مشکلات مربوط به عادت ماهانه را بررسی می کردند، از بروز مداوم آنچه که انان برحسب تنش پیش از عادت ماهانه بر آن زدند به خود آمدند. عبارت سندرم پیش از عادت ماهانه دربر گیرنده افسردگی، خستگی بیش از حد، تحریک پذیری و همچنین شامل علائم دیگری بود. به هر حال همانطور که پژوهشها پیش می رفت روشن گردید که این تنشها تنها بخشی از چیزی بود که باید سندرم پیش از عادت ماهانه نامیده می شد (لارسن، 1368 ).
پژوهشگران با توجه به نشانه های موجود پی بردند که با سندرمی تکراری و با مشکلات گوناگون مواجه هستند و با همه حقایقی که در پیش روی خود داشتند بر آن شدند که عبارت سندرم پیش از عادت ماهانه با همه نارساییهایش بخشی از سندرم شدید پیش از عادت ماهانه است.
اما از آنجا عادت دیرینه را تغییر دادن دشوار است بسیاری از پزشکان هنوز هم اغلب برای اشاره به اختلالات گوناگون پیش از عادت ماهانه از عبارت «تنش پیش از عادت ماهانه» استفاده می کنند. حتی دیده شده است که این نامگذاریها بر مبنای جغرافیایی تغییر می کند، چنانچه که پزشکان و دانشمندان اروپا و آمریکای شرقی از عبارت «اختلالات پیش از عادت ماهانه» استفاده می کنند در حالیکه پزشکان و دانشمندان ساحل غربی آمریکا «تنش پیش از عادت ماهانه» را ترجیح می دهند (لارس، 1368 ).
چه تعدادی از زنان از سندرم پیش از عادت ماهانه رنج می برند؟ سالها پیش پزشکان دریافتند که زنان از ناراحتیهای شدیدی که در آن زمان پیش از عادت ماهانه شناخته شده بود رنج می بردند این نقش شامل : افسردگی، خستگی بیش از حد، تحریک پذیری، اقدام به خودکشی، سر درد میگرنی و گاهی رفتارهای وحشیانه و بسیاری از موارد دیگر است. در حقیقت این گونه افراد گرفتار سندرم پیش از عادت ماهانه بودند.
این سندرم نشانه های ضعیفتری را به دنبال دارد از قبیل : اشتهای فراوان، جوش، احساس سنگینی در پاها، خشکی بدن، حساس شدن پستانها، عدم تمرکز و بسیاری از موارد دیگر (شکوهی، 1374).
اتخاذ شیوه نوین (طبقه بندی دکتر آبراهام مازلو از تنش پیش ازعادت ماهانه) :
دکتر آبراهام عبارت «تنش پیش از عادت ماهانه» را برای طبقه بندی وضعیتی که در حال حاضر به عنوان سندرم پیش از عادت ماهانه به آن توجه شده است به کار می برد. بنابراین تنش پیش از عادت ماهانه که در مورد خرده سندرم به کار می رود در کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه را می توان به چهار خرده گروه طبقه بندی کرد.
تنش پیش از عادت ماهانه A ، تنش پیش از عادت ماهانه H ، تنش پیش از عادت ماهانه C ، تنش پیش از عادت ماهانه D که در زیر توضیح داده شده است.
تنش پیش از عادت ماهانه A :
زنانی در این گروه قرار می گیرند که به طور عمده اضطراب، تحریک پذیری و تنش عصبی در آنان از اواسط فاصله بین دو عادت ماهانه شروع شده و هرچه به شروع آن نزدیک تر می شوند شدت می یابد (لارسن، 1368 ).
تنش پیش از عادت ماهانه H :
شاید دکتر آبراهام حرف H را برای نشان دادن (Heaviness) به معنی سنگینی برگزیده است. زیرا زنانی که در این رده قرار می گیرند، پیش از عادت ماهانه دچار چاقی، نفخ شکم، حساسیت دور شکم و پستانها، احتقاق و ورم متناوب صورت و پاها و بازوان می شوند و معمولاً پیش از عادت ماهانه حدود یک و کیلو و نیم به وزن بدنشان اضافه می شود. اما زنانی که از تنش پیش از عادت ماهانه H شدیدتری رنج می برند دو کیلو و نیم و یا حتی بیشتر اضافه وزن پیدا می کنند.
تنش پیش از عادت ماهانه H در 60 تا 66 درصد کسانی که از سندرم پیش از عادت ماهانه رنج می برند پدید می آید که اغلب همراه با نشانه هایی از سایر خرده گروهها است.
مشکلات تنش پیش از عادت ماهانه از افزایش مایع خارج سلولی یا ساده تر بگوییم ذخیره آبی که در خارج عروق خونی تجمع می یابد منشاءمی گیرد.
تنش پیش از عادت ماهانه C :
زنانی که از این تنش رنج می برند اسیر اشتهای بیش از حد، ولع برای خوردن شیرینی دارند و 20 دقیقه یا یک ساعت پس از این که مقدار زیادی ئیدرات کربن 35 تصفیه شده و قند خوردند، دچار حالت غش، خستگی، تپش قلب و سردرد می شوند. پژوهشگران نیز رابطه مثبت بین اشتهای وافر به شیرینی پیش از عادت ماهانه و تنش ناشی از احساس فشار را تائید کرده اند. همانطور که دکتر آبراهام در تحلیل خود از این خرده گروه توضیح می دهد، مغز در حالت طبیعی 20 درصد از کل انرژی بدن را مصرف می کند. در این زمان که فرد زیر فشار قرار دارد نیاز به انرژی بیشتری پیدا می کند و این انرژی اضافی باید از گلوکزی حاصل شود که کبد آن را از طریق تجزیه قند تامین می کند.
انواع هورمونها : آلدسترون – پروژسترون :
آلدسترون :
هورمونی است که دارای فعالیت الکترونیکی است و از غدد فوق کلیوی تشرح شده وقویترین منیرال کورتیکویید5 است. آلدسترون دفع پتاسیم و جذب مجدد سدیم و کلرور را از طریق لوله های ادرار افزایش می دهد (صالحی، 1363 ).
پروژسترون :
در طول نیمه دوم عادت ماهانه، یعنی چهارده روز بین تخمک گذاری و عادت ماهانه ترشح استروژن و پروژسترون ابتدا زیاد و سپس کم می شود. اگر این دو هورمون تعادل درست و طبیعی خود را از دست بدهند، همین امر می تواند راه حل مداوای سندرم پیش از عادت ماهانه باشد. اگرچه نشانه های این سندرم منحصر به خود است ولی احتمال دارد عوامل خفیف دیگری متنج به این نشانه ها شود.
غالباً سرچشمه این سندرم مستقیم یا غیرمستقیم می تواند با مکانیزم تعادل هورمونی بدن زن در ارتباط باشد. تئوریهایی وجود دارد که این وضع را به هورمونهای مغز نسبت می دهد، ولی در بیشتر موارد تغییرات پیچیده هورمونها می تواند موجب شود که زن آرام ناگهان مانند یک فنر از شدت ناراحتی به خود پیچید. ترشح زیاداستروژن و پروستروژن پس از تخمک گذاری موجب می شود که استروژن خود را در آندومتر که جدار داخلی رحم است افزایش داده و پژوسترون آنان را نیز به صورت جایگاهی برای باروری آماده کند (صالحی، 1363 ).
شرایطی که بر سندرم پیش از عادت ماهانه اثر می گذارد :
چنانچه زنی مبتلا به سندرم باشد روش زندگی، ساختمان بدنی ویژه و پرونده پزشکی اش تماماً بستگی به شدت سندرم او دارد و اگر نتواند فعالیت هورمونی بدنش را کنترل کند در عوض می تواند بیوشیمی 23بدن خودرا کنترل نماید. زن با آگاهی به این که در برابر چه عواملی واکنش نشان می دهد می تواند با تغییر یکی از متغیرها سندرم خود را تسکین بخشد.
این اثرات به وضوح مشخص کننده آن است که این سندرم بی تردید به چگونگی حالت جسمی و روانی شخص بستگی دارد.
تقویت عادت ماهانه :
پزشک برای تشخیص این سندرم باید از بیمار خود بخواهد به مدت دو یا سه ماه نشانه های سندرم را در تقویم عادت ماهانه یادداشت کند تا پزشک بتواند کار تشخیص و بهبود را سرعت بخشد. این کار نه تنها کمک به پزشک به شمار می رود، بلکه آگاهی بیمار را از شدت سندرم خود افزایش می دهد.
زن می تواند نشانه های سندرم خود را روی تقویم معمولی که برنامه های دیگرش را یادداشت می کند یا در تقویمی که در پایان کتاب اختلالات پیش از عادت ماهانه داده شده است بنویسید و یا حتی می تواند از کاغذ خط دار استفاده و جدولی مانند جدول زیر تهیه نماید (پورافکاری، 1368 ).
تقویم عادت ماهانه زنی که مبتلابه سندرم پیش از عادت ماهانه است.
1شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبهجمعه112234567839101112
بی قرار تحریک پذیر13
بی خوابی بی قراری14
بی خوابی بی قراری15
تحریک پذیر افسرده416
افسرده تحریک پذیر17
افسرده تحریک پذیر18
افسرده تحریک پذیر19
افسرده تحریک پذیر20
گرسنگی21
تورم22
تورم523
افسرده تحریک پذیر24
تسکین25
عالی (ع)26
عالی (ع)27
خیلی خوب28
خوب29
خوب630
خوب پرانرژی31
خوبتقویم عادت ماهانه مهرماه 1364
این تقویم بیانگر ویژگیهای نشانه های بیمار مبتلا به سندرم پیش از عادت ماهانه است. توجه کنید که چگونه نشانه های مربوط به سندرم طی چند روز آخر پیش از خونریزی شدت می یابد و چگونه با آغاز خونریزی ناپدید می شود شروع خونریزی را در این تقویم باغ مشخص کرده ایم که آغاز خونریزی این بیمار روز 24 مهرماه است (صالحی، 1363 ).
آمنوره :
آمنوره عبارت است از عدم پیدایش قاعدگی و یا قطع قاعدگی بیش از سه پریود (دوره).
باید متذکر شد که آمنوره تظاهری از بیماری اصلی است نه خود بیماری، به عبارت دیگر خود، علامتی (symptom) از بیماری اصلی است. برای سهولت بحث آمنوره را به دو گروه اولیه تقسیم می نمایند.
1 ) آمنوره اولیه (فیزیولوژیک) :
عبارت است از عدم وجود قاعدگی قبل از بلوغ، دوران حاملگی، دوران شیردهی.
آمنوره ثانویه (پاتولوژیک) :
عبارت است از توقف قاعدکی بیش از سه پریود متوالی در خانمی که قبلاً قاعده شده است.
آمنوره ثانویه خود به دو گروه تقسیم می گردد :
– Long Term Amenorrhea – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از یکسال باشد.
– Short Term Amenorrhea – به آمنوره ای اطلاق می گردد که مدت آن بیش از 6 ماه حداکثر تا یکسال باشد.
علل آمنوره :
برای بررسی علل آمنوره باید نظری اجنالی به فیزیولوژی قاعدگی بی افکنیم.
فیزیولوژی قاعدگی : در پیدایش قاعدگی اعضای زیر دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارند :
هیپوتالاموس ، کرتکس مغز ، هیپوفیز قدامی ،تیروئید ، تخمدان ، رحم ، دستگاه تناسلی خارجی .
باید بین این اعضا هماهنگی خاص وجود داشته باشد تا قاعدگی به وجود آید و اگر اختلالی در هر یک از اعضای یاد شده به وجود آید انواع مختلف اختلال از جمله آمنوره بروز می کند (صارمی ، 1367).
فصل سوم
روش تحقیق
1) جامعه تحقیق :
جامعه مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از :
کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
2) نمونه تحقیق :
نمونه تحقیق عبارت است از تست سندرم پیش از قاعدگی که دارای تعداد 36 متغیر است که در اختیار دانشجویان دختر قرار گرفته است.
چگونگی نمونه برداری
روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی است.
به این ترتیب که برحسب اتفاق و با روش قرعه کشی 20 نفر را انتخاب کرده و در اختیار هر کدام از آنها یک عدد تست قرار داده که این تست دارای 36 متغیر است و هر متغیر سه سطح دارد. کم ، متوسط ، زیاد و به ترتیب امتیازهای یک ، یک ، دو ، سه به آنها تعلق گرفته است.
4- توضیح درباره نمونه ها از نظر سن ، جنس ، خانواده ، تحصیل.
سن : حدود سنی نمونه ها از 18 تا 26 سال است.
جنس : جنسیت تمامی آنها مونث است.
تحصیلات : از لحاظ تحصیلات کلیه افراد دانشجو هستند.
خانواده : از لحاظ خانواده اکثر والدین آنها تحصیل کرده هستند و از لحاظ مادی در طبقه متوسط قرار دارند.
ابزار تحقیق
تست مربوط به سنجش سندرم پیش از قاعدگی است.
این تست توسط دانشجویان رشته علوم پزشکی دانشگاه شیراز تهیه گردیده و دارای اعتبار و روایی است و ایت آزمون دارای 36 متغیر است و دانشجویان با توجه به دارا بودن هر کدام از متغیرها و شدت علائم آن کم ، متوسط ، زیاد در خانه هایی که جلوی هر متغیر وجود دارد علامت گذاشته ، کم 1 ، متوسط 2 ، زیاد 3 امتیاز به آنها تعلق گرفته است.
بیان متغیرها
الف ) متغیر مستقل : در این تحقیق متغیر مستقل سندرم پیش از قاعدگی است که تست مربوط به این سندرم توسط دانشجویان رشته پزشکی شیراز تهیه گردیده است.
ب ) متغیر وابسته : در این تحقیق متغیر وابسته پرخاشگری است که تست آن همان تست متغیر مستقل است.
اجرای تست
آخرین سندرم پیش از قاعدگی در اختیار آزمودنیها قرار گرفت.
به آنها گفته شد که مشخصات خود را بالای ورقه بنویسند. توضیحی به دانشجویان داده شده است این است که این تست دارای 36 متغیر است و شما دانشجویان، هر کدام از این متغیرها را که دارا هستید باید توجه به شدت آن کم، متوسط یا زیاد در خانه هایی که جلوی آنها گذاشته شده است با گذاشتن X (ضربدر) مشخص نمایید بعد از اتمام کار اوراق را جمع کرده و امتیاز را محاسبه می نماییم.
برای متغیرهای کم، متوسط، زیاد به ترتیب 1 و 2 و 3 امتیاز به آنها تعلق می گیرد.
به عنوان مثال : اولین نمونه دل درد است و مربوط به یک دختر 20 ساله است که تاریخ شروه قاعدگی او از 21 تا 25 فروردین و 5 روز قبل از آن 16 تا 20 فروردین است. علامتی در جای خالی نزده است و این نشان دهندۀ آن است که در این روزها هیچ گونه علائمی نداشته است و امتیاز او برابر با صفر است.
دومین نمونه دل درد مربوط به یک دختر 18 ساله است که تاریخ شروع قاعدگی از 20 تا 25 فروردین و 5 روز قبل آن 15 تا 19 فروردین است که امتیازات او در دورۀ قاعدگی و 5 روز قبل به این ترتیب است.
روز هیجدهمروز هفدهمروز شانزدهمروز پانزدهمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (
روز بیست و دومروز بیست و یکمروز بیستمروز نوزدهمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (( ( (
روز بیست و پنجمروز بیست و چهارمروز بیست و سومزیاد متوسط کمزیاد متوسط کمزیاد متوسط کم( ( (( ( (( ( (

دورۀ قاعدگی از 20 تا 25 فروردین = 2=0+ 1 + 1 + 0+ 0 + 0
5 روز قبل از 15 تا 20 فروردین = 0 = 0 + 0 + 0 + 0+ 0
نمونه دل درد در تمامی 20 نفر دانشجویی که تست در اختیار آنها قرار داده شده است و 35 متغیر دیگر را به این ترتیب محاسبه کرده و ستون X , Y را تشکیل داده، ستون X جمع امتیازات دورۀ قاعدگی و ستون Y جمع امتیازات 5 روز قبل است.
جمع امتیازات 36 متغیر از دل درد تا بدبینی به دیگران به شرح جدول است.
جدول شماره 25
امتیاز5 روز قبل اضطرابامتیازدوره قاعدگی اضطرابامتیاز5 روز قبل بی قراریامتیازدوره قاعدگی بی قراریامتیاز5 روز قبل عصبانیتامتیازدوره قاعدگی عصبانیتامتیاز5 روز قبل دل دردامتیازدوره قاعدگی دل دردفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25416 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19320 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19320 تا 252417 تا21622 تا 30017 تا21022 تا 30517 تا21722 تا 30017 تا21622 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15215تا 2010 تا15315تا 2010 تا15015تا 24013 تا17318تا 25213 تا17218تا 25013 تا17018تا 25013 تا17318تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2212 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21322 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21922 تا27017 تا 21322 تا27909 تا13014 تا1919 تا13214 تا1909 تا13114 تا1909 تا13014 تا1910510 تا61111 تا17710 تا6711 تا17810 تا61311 تا17510 تا61211 تا171101 تا596 تا1101 تا506 تا1101 تا526 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1847 تا11912 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17418 تا28013 تا17018 تا281451 تا566 تا1041 تا546 تا1051 تا546 تا1001 تا566 تا101509 تا13014 تا1919 تا13114 تا1939 تا13214 تا1929 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا627 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا131714 تا839 تا1514 تا859 تا1544 تا809 تا1564 تا839 تا1518217 تا21222 تا27017 تا21622 تا27017 تا211022 تا27017 تا21222 تا2719012 تا16417 تا24012 تا16017 تا24112 تا16217 تا24012 تا16417 تا242017= ستون Y50= ستون X16= ستون Y36= ستون X34= ستون Y65= ستون X13= ستون Y42= ستون Xبه طور کلی این جداول 36 متغیر تست سنجش سندرم پیش از قاعدگی و رابطه آن با پرخاشگری مربوط است. در جدول شکاره 48 و 4 متغیر دل درد، عصبانیت، بی قراری، اضطراب موجود است و امتیازات در داخل جدول جلوی هر کدام از روزها نوشته شده است. ستون X دوره قاعدگی و ستون 5 روز قبل از شامل است و جمع امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است.
جدول شماره 25
امتیاز5 روز قبل فراموشیامتیازدوره قاعدگی فراموشیامتیاز5 روز قبل بی میل به گوشی نشینیامتیازدوره قاعدگی بی به گوشی نشینیامتیاز5 روز قبل گیجیامتیازدوره قاعدگی گیجیامتیاز5 روز قبل احساس خستگیامتیازدوره قاعدگی احساس خستگیفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20421 تا 25016 تا20021 تا 25116 تا20021 تا 251015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 25115 تا19120 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21222 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24113 تا17018تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25113 تا17518تا 255020 تا24025تا 30120 تا24125تا 30020 تا24025تا 30020 تا24225تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21422 تا27017 تا 211122 تا27017 تا 21822 تا27017 تا 21722 تا27909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1919 تا13114 تا1909 تا13114 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17210 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا536 تا1101 تا506 تا1121 تا536 تا111207 تا11012 تا1867 تا111012 تا1867 تا111112 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17418 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281411 تا506 تا1011 تا506 تا1051 تا536 تا1081 تا556 تا101519 تا13014 تا1919 تا13314 تا1909 تا13014 تا1909 تا13214 تا191612 تا617 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1322 تا6117 تا131704 تا809 تا1534 تا849 تا1514 تا8129 تا1514 تا869 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21322 تا27017 تا21022 تا27017 تا21122 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24512 تا16017 تا24512 تا16017 تا24204= ستون Y9= ستون X12= ستون Y41= ستون X21= ستون Y29= ستون X20= ستون Y45= ستون Xجدول شماره 26
امتیاز5 روز قبل تپش قلبامتیازدوره قاعدگی تپش قلبامتیاز5 روز قبل افزایش اشتهاامتیازدوره قاعدگی افزایش اشتها امتیاز5 روز قبل افزایش میل جنسیامتیازدوره قاعدگی افزایشمیل جنسیامتیاز5 روز قبل سردردامتیازدوره قاعدگی سردردفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251115 تا19520 تا 25415 تا19120 تا 25015 تا19220 تا 25215 تا19520 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15115تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15215تا 24313 تا17118تا 25313 تا17518تا 25013 تا17018تا 25313 تا17418تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا2271519 تا24725 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31419 تا24025 تا318017 تا 21222 تا27017 تا 21322 تا27017 تا 21422 تا27017 تا 21222 تا27949 تا13214 تا1929 تا131014 تا199 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6211 تا17010 تا6011 تا17610 تا6711 تا17510 تا61111 تا171101 تا506 تا1141 تا526 تا1151 تا576 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813913 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281421 تا546 تا1001 تا506 تا10111 تا506 تا1031 تا556 تا101509 تا13214 تا1939 تا13314 تا1999 تا131414 تا1929 تا13114 تا191602 تا607 تا1302 تا637 تا1302 تا697 تا1302 تا607 تا131734 تا829 تا1534 تا849 تا1534 تا849 تا1544 تا849 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24112 تا16317 تا24012 تا16017 تا24012 تا16117 تا242037= ستون Y26= ستون X20= ستون Y34= ستون X34= ستون Y47= ستون X23= ستون Y35= ستون X
جدول شماره28
امتیاز5 روز قبل کاهش میل جنسیامتیازدوره قاعدگی کاهش میل جنسیامتیاز5 روز قبل افزایش وزن امتیازدوره قاعدگی افزایش وزنامتیاز5 روز قبل بی خوابیامتیازدوره قاعدگی بس خوابیامتیاز5 روز قبل گریه کردنامتیازدوره قاعدگی گریه کردنفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20521 تا 25316 تا201221 تا 251015 تا19120 تا 25015 تا19120 تا 25015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21722 تا 30017 تا21222 تا 303010 تا15015تا 2310 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24713 تا17318تا 25713 تا17318تا 25613 تا17118تا 25313 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24125 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21122 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21522 تا27017 تا 21122 تا27909 تا13014 تا1909 تا13114 تا1909 تا13114 تا1919 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1111 تا506 تا1101 تا526 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281401 تا506 تا1001 تا506 تا1021 تا526 تا1011 تا526 تا101509 تا13014 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1939 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا657 تا131734 تا849 تا1534 تا849 تا1504 تا839 تا1504 تا809 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27317 تا21222 تا2719012 تا16017 تا24512 تا16817 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا242010= ستون Y10= ستون X18= ستون Y17= ستون X10= ستون Y24= ستون X14= ستون Y26= ستون X
جدول شماره 30
امتیاز5 روز قبل تکرر ادرارامتیازدوره قاعدگی تکرر ادرارامتیاز5 روز قبل تهوعامتیازدوره قاعدگی تهوعامتیاز5 روز قبل درد مفاصلامتیازدوره قاعدگی درد مفاصلامتیاز5 روز قبل دمدمی شدنامتیازدوره قاعدگی دمدمی شدنفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19420 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19320 تا 25015 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21022 تا27117 تا 21022 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21022 تا27929 تا13014 تا1909 تا13014 تا1919 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17018 تا28113 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281401 تا516 تا1001 تا506 تا1011 تا506 تا1001 تا506 تا101509 تا13014 تا1909 تا13414 تا1909 تا13114 تا1979 تا13114 تا191602 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا131704 تا819 تا1504 تا849 تا1504 تا839 تا1574 تا839 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24012 تا16417 تا24012 تا16517 تا24202= ستون Y6= ستون X1= ستون Y10= ستون X2= ستون Y11= ستون X0= ستون Y9= ستون X
جدول شماره 29
امتیاز5 روز قبل گرگرفتگیامتیازدوره قاعدگی گرگرفتگیامتیاز5 روز قبل آکنهامتیازدوره قاعدگی آکنهامتیاز5 روز قبل چربی پوست امتیازدوره قاعدگی چربی پوستامتیاز5 روز قبل درد سینه و پستانامتیازدوره قاعدگی درد سینه و پستانفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19020 تا 25015 تا19320 تا 25015 تا19720 تا 25015 تا19120 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21322 تا 303010 تا15315تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24013 تا17018تا 25013 تا17318تا 25013 تا17018تا 25313 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30120 تا241125تا 306012 تا16117 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24125 تا31019 تا24025 تا31019 تا24625 تا318017 تا 21022 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 211122 تا27017 تا 21322 تا27909 تا13014 تا1909 تا13114 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17810 تا61011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813113 تا17018 تا28113 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17218 تا281401 تا506 تا1001 تا506 تا1001 تا506 تا1001 تا506 تا101509 تا13014 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1979 تا131614 تا191602 تا607 تا1302 تا607 تا1302 تا627 تا1312 تا6177 تا131734 تا849 تا1534 تا849 تا1584 تا879 تا1574 تا859 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16117 تا24012 تا16017 تا24012 تا16417 تا24012 تا16017 تا24204= ستون Y9= ستون X4= ستون Y12= ستون X16= ستون Y41= ستون X19= ستون Y65= ستون X
جدول شماره 31
امتیاز5 روز قبل غیبت در کارامتیازدوره قاعدگی غیبت در کارامتیاز5 روز قبل رضایت کارامتیازدوره قاعدگی رضایت کارامتیاز5 روز قبل تحریک پذیریامتیازدوره قاعدگی تحریک پذیریامتیاز5 روز قبل عدم تمرکزامتیازدوره قاعدگی عدم تمرکزفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251315 تا19420 تا 25415 تا19820 تا 25015 تا19820 تا 25215 تا19020 تا 252017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24013 تا17018تا 25913 تا171318تا 25013 تا17018تا 25013 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30720 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31319 تا241125 تا31019 تا24825 تا318017 تا 21022 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21822 تا27017 تا 21022 تا27909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1929 تا13014 تا1909 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1191 تا5136 تا1101 تا506 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1857 تا11912 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28213 تا17118 تا28013 تا17018 تا281401 تا516 تا1001 تا516 تا1001 تا506 تا1021 تا516 تا101509 تا13014 تا1909 تا13414 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا191602 تا607 تا1302 تا617 تا1302 تا617 تا1302 تا607 تا131704 تا819 تا1504 تا809 تا1534 تا819 تا1514 تا829 تا1518117 تا21422 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24204= ستون Y10= ستون X13= ستون Y26= ستون X19= ستون Y43= ستون X17= ستون Y20= ستون X
جدول شماره 32
امتیاز5 روز قبل بی حوصلگیامتیازدوره قاعدگی بی حوصلگیامتیاز5 روز قبل میل به خودکشیامتیازدوره قاعدگی میل به خودکشیامتیاز5 روز قبل تنشامتیازدوره قاعدگی تنشامتیاز5 روز قبل درد کمرامتیازدوره قاعدگی درد کمرفرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19020 تا 25015 تا19020 تا 25415 تا19520 تا 25015 تا19520 تا 252017 تا21122 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 30017 تا21022 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25113 تا17018تا 25413 تا17018تا 255220 تا24825تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24325 تا31019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31219 تا24025 تا318017 تا 21922 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21622 تا27017 تا 21022 تا27909 تا13414 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1919 تا13014 تا1910010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا1101 تا506 تا111297 تا111012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1807 تا11012 تا1813013 تا17718 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281441 تا546 تا1001 تا526 تا1031 تا556 تا1001 تا516 تا101509 تا13414 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا1909 تا13414 تا191622 تا657 تا1302 تا607 تا1302 تا627 تا1302 تا607 تا131784 تا859 تا1504 تا859 تا1504 تا819 تا1504 تا869 تا1518117 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا2719212 تا16117 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا24012 تا16017 تا242028= ستون Y62= ستون X0= ستون Y7= ستون X8= ستون Y19= ستون X7= ستون Y16= ستون X
جدول شماره 33
امتیاز5 روز قبل نفخ شکمامتیازدوره قاعدگی نفخ شکمامتیاز5 روز قبل بدبینی به دیکرانامتیازدوره قاعدگی بدبینی به دیگرانامتیاز5 روز قبل احساس خشمامتیازدوره قاعدگی احساس خشمامتیاز5 روز قبل افسردگی امتیازدوره قاعدگی افسردگی فرودین 75 تعداد افراد016 تا20021 تا 25016 تا20021 تا 25016 تا20221 تا 25016 تا20021 تا 251015 تا19520 تا 25015 تا19020 تا 25015 تا19220 تا 25015 تا19120 تا 252017 تا21022 تا 30917 تا21922 تا 30017 تا211422 تا 301017 تا211522 تا 303010 تا15015تا 2010 تا15215تا 2010 تا15015تا 2010 تا15015تا 24013 تا17018تا 25013 تا17018تا 25413 تا17018تا 25413 تا17018تا 255020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30020 تا24025تا 30620 تا241025تا 306012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا22012 تا16017 تا227019 تا24025 تا31019 تا24025 تا31119 تا24025 تا31019 تا24025 تا318017 تا 21122 تا27017 تا 21022 تا27017 تا 21222 تا27017 تا 21222 تا27909 تا13314 تا1909 تا13014 تا1929 تا13014 تا1909 تا13114 تا19101110 تا6411 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا17010 تا6011 تا171101 تا526 تا1131 تا5116 تا1121 تا506 تا1111 تا566 تا111207 تا11012 تا1807 تا11012 تا1887 تا11012 تا1887 تا11912 تا1813013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا28013 تا17018 تا281401 تا506 تا1001 تا506 تا1021 تا506 تا1021 تا506 تا101529 تا13414 تا1919 تا13514 تا1909 تا13014 تا1909 تا13014 تا191602 تا6127 تا1302 تا607 تا1302 تا607 تا1342 تا627 تا131754 تا869 تا1504 تا819 تا1504 تا839 تا1514 تا839 تا1518017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27017 تا21022 تا27317 تا21022 تا2719012 تا16017 تا24012 تا16117 تا24012 تا16017 تا24012 تا16417 تا242018= ستون Y46= ستون X13= ستون Y29= ستون X16= ستون Y25= ستون X39= ستون Y53= ستون X
استخراج نتایج جدولها
بعد از اجرای تست و جمع آوری اوراق، برای محاسبۀ امتیازها باید جدولی تشکیل شود. این جدول دارای ستونهایی است و هر کدام از این ستونها دارای متغیرهایی است.
امتیازاتمربوط بههر متغیر جلوی هر کدام از روزهای مربوط به آن نوشته شده است.
ستون X دورۀ قاعدگی و ستون Y 5 روز قبل (پرخاشگری) را شامل است. به طور کل 36 متغیر در این جدولها قرار دادهشده است و در انتهای هر ستون جمع امتیاز کل هر متغیر نوشته شده است.
محاسبات آماری
محاسبات آماری شامل یک جدول است که این جدول دارای ستونهای , Y , X 2X , 2Y , XY است.
این جدول دارای 36 متغیر است که این متغیرها را از اولین متغیر (دل درد) تا آخرین متغیر (بدبینی به دیگران) به ترتیب نوشته که این 36 متغیر شامل : دل درد، عصابیت، بی قراری، اضطراب، سردرد،افزایش میل جنسی، افزایش اشتها، تپش قلب، احساس خستگی، گیجی، میل به گوشه نشینی، فراموشی، گریه کردن، بی خوابی، افزایش وزن،کاهش میل جنسی، درد سینه و پستان، نفخ شکم، چربی پوست، آکنه، گرگرفتگی، دمدمی شدن، درد مفاصل، تهوع، تکرر ادرار، عدم تمرکز، تحریک پذیری، رضایت کاری، غیبت در کار، درد کمر، تنش، میل به خودکشی، بی حوصلگی، افسردگی، احساس خشم، بدبینی به دیگران است.
برای تشکیل ستون X امتیازات دورۀ قاعدگی هر کدام از متغیرها را محاسبه کرده و برای تشکیل ستون Y امتیازات 5 روز قبل از دوره قاعدگی هر کدان از متغیرها را به دست آورده و به همین ترتیب جمع امتیازات 36 متغیر را در ستونهای Y , X قرار می دهیم.
امتیازات در ستون X مجذور شده و ستون 2X را تشکیل داده، امتیازات در ستون Y مجذور شده و ستون 2Y را تشکیل داده ضرب دوستون Y , X با هم ستون XY را تشکیل داده است.
برای تشکیل ستون d باید از فرمول زیر استفاده شود.
d = X – Y
به این ترتیب امتیازات دو ستون d نوشته شده و مجذور امتیازات در ستون d ستون 2d را تشکیل داده است جمع تمامی امتیازات در انتهایی هر ستون نوشته شده است.
جمع امتیازات ستون X با هم و تقسیم آن بر تعداد متغیر X (میانگین)را تشکیل داده است.

جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن بر تعداد 36 متغیر Y (میانگین) را تشکیل داده است.

چون تنها 20 نفر را آزمایش کرده و آنها را در دورۀ قاعدگی و پیش از قاعدگی مقایسه نموده بنابراین از آزمون T در مورد گروههای همتا استفاده شده است که فرمول آن عبارت است از :
d تفاوت نمرات و sd انحراف استاندارد و نمرات است فرمول میانگین تفاوت نمره ها
فرمول انحراف استاندارد تفاوتها
درجه آزادی
35 = 1 – 36 1 – N
35 = N
99/095/0N704/2021/235 = 1 – 36
فصل چهارم
جدول سندرم پیش از قاعدگی
2 dd = X-YXY2 Y2 XYXمتغیرها7842853316916811341دل درد961312210115642253465عصبانیت4002057625612961636بی قراری10893385028925001750اضطراب1441280552912252335سردرد169131598115622093447افزایش میل جنسی1961468040011562034افزایش اشتها12111-96213696763726طپش قلب6452590040020252045احساس خستگی6486094418412129گیجی8412949214416811241میل به گوشه نشینی25536168149فراموشی144123641966761426گریه کردن196142401005761024بی خوابی11-3063242891817افزایش وزن001001001001010کاهش میل جنسی211646123536142251965درد سینه و پستان7842882832421161846نفخ شکم6252562525616811641چربی پوست6484816144412آکنه25536168149گرگرفتگی819008109دمدمی شدن819224121211 درد مفاصل81911100110تهوع1641243626تکرر ادرار113803614001920عدم تمرکز7292773128918491743تحریک پذیری169133381696761326رضایت کاری3664016100410غیبت در کار81911249256716درد کمر12111115264361819تنش 497004907میل به خودکشی115634173678438442862بی حوصلگی196142067152128093953افسردگی8194002566251625احساس خشم256163771698411329بدبینی به دیگران1054 = 533 = 41632 = 11705 = 204010 = 522 = 12508 = 36 = N
ستون X = دوره قاعدگی است.
ستون Y = 5 روز قبل از دوره قاعدگی است.
ستون 2X = مجذور امتیازات ستون X است.
ستون 2Y = مجذور امتیازات ستون Y است.
ستون XY = ضرب امتیازات دو ستون X , Y با هم است.
ستون X – Y = d = برای این که دو متغیر موجود است از این فرمول استفاده شدۀ امتیازات ستون X در امتیازات ستون Y کم ستون شده است.
ستون 2d = مجذور امتیازات در ستون d = X – Y است.
جمع هر کدام از امتیازات در انتهای هر ستون نوشته شده است. جمع امتیازات ستون X و تقسیم آن بر تعداد متغیرها X (میانگین) و جمع امتیازات ستون Y با هم و تقسیم آن تعداد متغیرها Y (میانگین) را تشکیل داده است.
نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه

نمودار سندرم قاعدگی در طی دوره عادات ماهانه
این نمودار مربوط به سندرم پیش از قاعدگی است. سندرم پیش از قاعدگی خود دوره عادت ماهانه است. محور عمودی در این نمودار تعداد امتیازها و محور افقی تعداد متغیرها است که با توجه به امتیازهای به دست آمده نمودار رسم شده است.
این نمودار نشان دهنده آن استقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید