نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 7/12/ 86 روش :مشاركتي شماره طرح درس : 1 موضوع درس : علوم تجربي كلاس : پنجم ابتدايي مدت تدريس : 60 دقيقه
عنوان درس : مبارزه‌ي پنهان ( درس 9)‌
هدف كلي : آشنايي با بيماريها و عوامل آنها رئوس مطالب : بيمارها و علل آنها
هدفهاي جزئي :
الف : راههاي دفاع بدن ب: كمك به دفاع بدن ج : واكسن چيست ؟
هدف‌هاي رفتاري :
الف – هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي شناختي
1- دانش آموز راه‌هاي دفاع بدن را شرح دهد (‌كاربرد )
2- دانش آموز بتواند در مورد واكسن توضيحاتي ارائه دهد .( كاربرد )
3- دانش آموز بدون كمك معلم راههاي كمك به دفاع از بدن را شرح دهد ( كاربرد)
جدول طبقه بندي هدف‌هاي رفتاري ، در حيطه هاي شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×ب- هدفهاي رفتاري در حيطه رواني حركتي
1- دانش آموز به تنهايي بتواند وظيفه گلبول سفيد و قرمز خون را در يك جدول نشان دهد ( هماهنگي )
2- دانش آموز با دقت متن كتاب را بخواند و شرح دهد ( دقت )
3- دانش آموز بتواند درباره تفاوت گلبول قرمز و سفيد خون توضيحاتي ارائه دهد (‌اجزاي مستقل )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج- هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي دهد .( دريافت )
2- دانش آموز در بحث كلاسي به طور فعال شركت مي‌كند ( ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبت‌هاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي دهد .( واكنش )
4-دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي‌شود . (سازماندهي ارزشها)
5- دانش آموز مي‌تواند از اين شيوه براي خوديادگيري در هر درس بهره ببرد .( دروني شدن ارزشها )‌
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- جاندار خاصي به نام ميكروب وجود ندارد و موجوداتي مانند باكتري و قارچ را ميكروب مي‌گويند .
2- صحبت كردن در مورد واكسن و گلبول قرمز وگلبول سفيد خون .
ارزشيابي تشخيصي
الف : آزمون رفتار ورودي
1- چه راههايي براي جلوگيري از بيمار شدن وجود دارد .
2- چه راههايي براي كمك به دفاع از بدن وجود دارد .
ب: پيش آزمون كه شامل :
3- توضيحاتي در مورد ميكروب ارائه دهد .
4- در مورد وظيفه گلبول قرمز و سفيد خون توضيحاتي ارائه دهد .
نتيجه : سوال 1و 2 مثبت وسوال 3و 4 منفي است .
نقطه شروع تدريس : از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا :
1- آمادگي و ايجاد انگيزه
معلم ضمن سلام و احوال پرسي و توجه به حضور و غياب دانش آموزان و نيز صحبت كردن در مورد موضوعات گوناگون با طرح سوالات ارزشيابي تشخيصي و با نشان دادن ميز و موادي مانند واكسن ، پني سيلين ، به ايجاد انگيزه در دانش آموزان اقدام مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي .
2- روش : پرسش و پاسخ – توضيحي – نمايشي
3- رسانه : اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم : پرسش از شاگردان و هدايت آنها
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دادن به معلم
7- مدت : 5 دقيقه
2- معرفي درس :
مشخص كردن اهداف و انتظارات ،‌معرفي كلي مطالب و موضوعاتي كه براي دانش آموزان بيان شود ، اهداف درس بايد به روشني بيان گردند .
1- مدل كلاس :دايره‌اي 2- روش : توضيحي و بياني ، همياري
3- رسانه : تخته سياه و ماژيك 4- فعاليتهاي معلم : توضيح و روش گفتاري
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس 6- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم 7- مدت : 5 دقيقه
3- ارائه درس :
الف ) فعاليت معلم
معلم دانش آموزان را به گروههاي مختلف تقسيم مي‌كند و به هر يك از اعضاي گروه يك وظيفه محول مي‌نمايد مثلاً يكي وظيفه ناظر گروه ، ديگري وظيفه خلاصه كننده بحثها و گزارشها ، به طوري كه فعاليت مشاركتي در بين اعضاي گروه صورت گيرد . بيان توضيحاتي در مورد مواد و مطالب درسي انجام آزمايشات ارائه شده در كتاب درسي .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي .
2- روش : نمايشي – مشاركتي ، پرسش و پاسخ و توضيحي
3- رسانه : تخته سياه – گچ و اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب تدريس ، گروه بندي دانش آموزان و راهنمايي لازم به آنها .
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاسي و…
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
7- زمان : 20 دقيقه
ب) فعاليت شاگردان
يكي از دانش آموزان داوطلب را پاي تابلو مي آوريم با نشان دادن دارو به او از او مي‌خواهيم در مورد آن توضيحاتي ارائه بدهد . و همچنين مي‌توانيم در صورت لزم راهنمايي‌هايي را به او ارائه دهيم.
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : فعال – مشاركتي
3- رسانه : دارو و پني سيلين
4- فعاليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي دانش آموزان – كمك به دانش آموز داوطلب « در صورت نياز »
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : بحث و گفتگو در موردمطالب ارائه شده
مدت : 10 دقيقه
ج) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان « مثلاً به گروه‌هاي سه نفره تقسيم شده‌اند » مي‌خواهيم كه سه نوع از آزمايشات انجام شده دركلاس را به صورت گروهي انجام دهند و ضمن بحث كردن در مرد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهاي همديگر گوش دهند و آراء يكديگر را نقدكنند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروههاي كوچك
2- روش : فعال – بحث و گفتگو
3- رسانه : مواد لازم جهت انجام آزمايش ( واكسن – دارو و…..)
4- فعاليتهاي معلم: نظارت و راهنمايي گروهها و تشريح وظيفه و مسئوليت هر فرد در گروه.
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي دانش آموزان در گروههاي 4 نفره
6- فعاليتهاي شاگردان :انجام تمرينات گروهي – مسئوليت پذيري و ارائه نتايج به صورت نوشته يا ثبت شده .
7- مدت زمان : 5 دقيقه
4- جمع بندي مطالب تدريس شده :
در پايان هر درس آنچه حائز اهميت است اين است كه معلم به ارائه خلاصه بپردازد.
معلم بايد درس را مرور و كارهاي دانش آموزان را تقويت كند . معلم در اين قسمت نكات مهم تدريس شده را يادآوري مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : گروههاي كوچك
2- روش : مشاركتي ،‌بياني وتوضيحي به صورت دايره‌اي
3- رسانه : كتاب درس ، مواد و وسايل آزمايش
4- فعاليتهاي معلم : توضيح مطالب و نمايش آنها
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي گروهها
6- فعاليتهاي شاگردان : گوش دادن به معلم – پرسش از معلم
7- مدت زمان : 10 دقيقه
5- دادن تكليف و پايان درس :
از شاگردان مي‌خواهيم در مورد راههاي جلوگيري از بيمار شدن تحقيقي نوشته و در جلسه بعد همراه بياورند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : فعال
رسانه : كتاب درسي ، قلم و وسايل مورد نياز 4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروههاي آموزش گيرنده : كل كلاس 6- فعاليت شاگردان : انجام تكليف و ارائه به معلم 7- مدت : 5 دقيقه
نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 12/12/ 86
شماره طرح درس : 2موضوع درس : علوم تجربي
كلاس : پنجم ابتدايي روش : مشاركتي
مدت تدريس : 45 دقيقه عنوان درس : انسان و محيط زيست
هدف كلي : شناخت محيط زيست
رئوس مطالب : الف : محيط زيست ب: اثر انسان بر محيط زيست
هدفهاي جزئي :
1- شبكه غذايي چيست ؟ 2- بعضي منابع جبران شدني و بعضي منابع جبران نشدني هستند .
الف)‌ هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
1- دانش آموز بتواند اثر انسان بر محيط زيست را شرح دهد (‌كاربرد )
2- دانش آموز بتواند تفاوت بين منابع جبران شدني و جبران نشدني را بدون كمك معلم بيان كند .(‌ درك )
3- راههاي محافظت از محيط زيست را بيان كند .( كاربرد )

جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×
ب) هدفهاي رفتاري در حيطه رواني حركتي
1- دانش آموز بتواند بدن كمك معلم شبكه غذايي را ترسيم كند .( اجراي مستقل)
2- دانش آموز به راحتي بتواند يك زنجيره غذايي را روي مقوا كشيده و به كلاس بياورد. (‌اجراي مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت اثرات انسان بر روي محيط زيست را مطالعه كرده و براي بچه‌ها توضيح دهد (‌دقت )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه رواني حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج) هدفهاي رفتاري در حيطه‌ عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي‌دهد ( دريافت )
2- دانش آموز در بحث كلاسي به طور فعال شركت مي‌كند (‌ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي دهد (‌واكنش )
4- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي‌شود (‌سازماندهي ارزشها )
5- دانش آموز تكاليف را با دقت انجام مي‌دهد (‌سازماندهي ارزشها )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- قسمتهاي اصلي دستگاه عصبي مغز و نخاع هستند .
2- مفهوم نزديك بيني ودوربيني .
ارزشيابي تشخيصي :
الف ) آزمون رفتار ورودي :
1- قسمتهاي اصلي دستگاه عصبي را شرح دهد .
2- نزديك بيني و دور بيني را توضح دهد .
ب‌) پيش آزمون كه شامل :
3- كاراندامهاي حسي چيست ؟
4- دستگاه عصبي چه وظيفه‌اي بر عهده دارد .
نتيجه : پاسخ سوال 1و 2 مثبت و سوالات 3و4 منفي هستند.
نقطه شروع تدريس: از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا
1- آمادگي و ايجاد انگيزه : معلم ضمن سلام و احوالپرسي و با توجه به حضور و غياب دانش آموزان و نيز صحبت كردن در مورد موضوعات گوناگون ، يك طرح از دستگاه عصبي انسان و همچنين يك طرح از ساختمان چشم را به بچه‌ها نشان مي‌دهد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش: نمايشي و توضيحي
3- رسانه : طرح‌ةاي كشيده شده و پرسش از شاگردان
4- فعاليتهاي معلم : سوال پرسيدن از دانش آموزان
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دادن به معلم
مدت : 5 دقيقه
2)‌معرفي درس
مشخص كردن اهداف و انتظارات ، معرفي كلي مطالب و موضوعاتي كه براي دانش آموزان بيان مي‌شود ، اهداف درس بايد به روشني مشخص گردند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي 2- روش : توضيحي و بياني
3- رسانه : تخته سياه و ماژيك 4- فعاليتهاي معلم : توضيح و روش گفتاري
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم 7- زمان : 5 دقيقه
3) ارائه درس
الف) فعاليت معلم
معلم دانش آموزان را به گروههاي 4 نفره تقسيم مي كند و به هر يك از اعضاي گروه يك وظيفه محول مي نمايد به طوري كه فعاليت مشاركتي در بين اعضاي گروه صورت گيرد . معلم توضيحاتي در مورد مطالب درسي ارائه مي‌دهد و همچنين انجام آزمايشات ارائه شده در كتاب درسي .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : نمايشي ، مشاركتي – پرسش و پاسخ و توضيحي
3- رسانه : تخته سياه گچ و اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم از ارائه مطالب براي تدريس : گروه بندي دانش آموزان و راهنمايي لازم به آنها .
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاسي
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
7- زمان : 10 دقيقه
ب) فعاليت شاگردان
با ارائه طرح كه از ساختمان عصبي و ساختمان چشم كشيده‌ايم به بچه‌ها ، از آنها مي‌خواهيم كه با نشان دادن طرحها ، اجزاي تشكيل دهنده چشم و دستگاه عصبي را براي بچه‌ها شرح دهند( با راهنمايي معلم و بچه‌ها )
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : فعال و مشاركتي
3- رسانه : طرح‌هاي كشيده شده
4- فعاليتهاي معلم : كمك به دانش آموزان داوطلب ( در صورت نياز) و راهنمايي شاگردان
5- گروههاي ياد گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
مدت : 10 دقيقه
ج‌) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان « كه قبلاً به گروههاي 4 نفره تقسيم شده‌اند » مي‌خواهيم ، مطالبي كه معلم در مورد درس ارائه داده (‌آزمايشات انجام شده – طرحهاي توضيح داده شده ) را توضيح دهند و روي كاغذ بنويسند و ضمن بحث كردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهاي همديگر گوش دهندو آراء يكديگر را نقد كنند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي (‌گروههاي كوچك )
2- روش : فعال – بحث وگفتگو
3- رسانه : نوشتن تكاليف روي كاغذ
4- فعاليتهاي معلم : نظارت وراهنمايي به گروهها و تسريح مسئوليت افراد گروه
5- گروههاي آموزش گيرنده :تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : انجام تمرينات – ارائه نتايج
مدت زمان : 10 دقيقه
ه ) دادن تكليف و پايان درس :
از شاگردان مي‌خواهيم تحقيقي در مورد راههاي مراقبت از چشم حاضر كنند و به كلاس بياورند.
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : فعال 3- رسانه : كتاب درسي – وسايل موردنياز 4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروهها : تمامي كلاس 6- فعاليت شاگردان : پاسخ به معلم
7- مدت : 5 دقيقه
نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 14/12/86 شماره طرح درس : 3 موضوع درس : علوم تجربي ، پنجم دبستان مدت تدريس : 45 دقيقه روش : مشاركتي عنوان درس : دستگاه عصبي و اندامهاي حسي
رئوس مطالب : بوييدن و چشيدن و لمس كردن
هدف كلي : شناخت حس بويايي و چشايي
هدفهاي جزئي :
1- وظيفه بيني ،‌زبان و گوش چيست ؟
2- وظيفه پوست چيست ؟
الف ) هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي شناختي
1- دانش آموز بتواند انواع حس‌ها را بدون اشتباه بيان كند.( دانش )
2- دانش آموز بتواند رابطه بين حس بويايي و چشايي را بدون كمك بيان كند .( درك )
3- دانش آموز بتواند ساختمان پوست را بدون اشتباه تشريح كند (‌دانش )
جدول هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×
ب)‌ هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
1- دانش آموز بتواند با گرفتن بيني خود طعم غذا را بدون كمك معلم تشخيص دهد. ( اجراي مستقل )
2- دانش آموز با بستن چشمهاي خود نوع غذا را بدون كمك معلم تشخيص دهد . (‌ اجراي مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت وظيفه پوست را توضيح دهد .( دقت )
جدول هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه رواني – حركتي تقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×ج)‌ هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
1- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي شود.( سازماندهي ارزشها )
2- دانش آموز دربحث كلاس به ابراز نظر بپردازد .( ارزش گذاري )
3- دانش آموز به موضوع مورد بحث (‌نظر) علاقه دارد (‌واكنش )
جدول هدفهاي رفتاري درحيطه‌ي عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×
پيش بيني رفتار ورودي
1- انواع حس‌ها را مي شناسد .
2- وظيفه بيني ، زبان و پوست را مي‌داند .
3- ارتباط حس بويايي و چشايي را مي‌داند.
ارزشيابي تشخيصي
الف ) آزمون رفتار ورودي
1- دانش آموز مي تواند احساس را تعريف و انواع آن را بيان كند .
2- دانش آموز رابطه بين حس‌هاي مختلف را مي‌داند .
پيش آزمون
3- دانش آموز وظيفه پوست را مي‌داند .
4- دانش آموز وظيفه اندامهاي حسي (‌بيني – زبان ) را مي‌داند .
نتيجه : شماره 1و 2 مثبت و شماره‌ 3و 4 منفي هستند .
نقطه شروع تدريس : از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس وتنظيم محتوا :
معلم ضمن سلام و احوالپرسي و با توجه به حضور و غيابت دانش آموزان و نيز صحبت كردن در مورد موضوعات گوناگون ،‌با طرح سوالات ارزشيابي تشخيصي و با نشان دادن موادي مانند پفك و كمك به دانش آموزان ،‌توضيحاتي را به آنها ارائه مي‌دهد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : پرسش و پاسخ و توضيحي
3- رسانه : مواد غذايي ، گچ و تخته سياه
4- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاسي
5- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب درسي
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
مدت : 5 دقيقه
2)‌معرفي درس
مشخص كردن اهداف و انتظارات – معرفي كلي مطالب و موضوعاتي كه براي دانش آموزان بيان مي شود . اهداف درس بايد به روشني مشخص گردد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي 2- روش : توضيحي و بياني
3- رسانه : تخته سياه و ماژيك 4- فعاليتهاي معلم : توضيح و روش گفتاري
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
مدت : 5 دقيقه
3) ارائه درس
الف : فعاليت معلم
معلم دانش آموزان را به گروههاي مختلف تقسيم مي‌كند و به هر يك از اعضاي گروه يك وظيفه محول مي‌‌نمايد . بعد مواد خوراكي كه داراي مزه و بدون بو – داراي مزه و با بو هستند را آماده كرده و به هر كدام از گروهها تعدادي مواد خوراكي مي دهد . طوري گروهها را تقسيم‌بندي مي‌كند كه فعاليت مشاركتي بين آنها صورت گيرد و آنها به انجام آزمايشات بپردازند.
1- مدل كلاس : دايره‌اي ( به صورت گروهي )
2- روش : پرسش و پاسخ و توضيحي – مشاركتي
3- رسانه : گچ و تخته سياه مواد غذايي ( پفك – نمك – فلفل )
4- فعاليت شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاسي
5- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب درسي – گروه بندي دانش آموزان و هدايت آنها
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
مدت : 7 دقيقه
ب) فعاليت شاگردان
در اين مرحله از بعضي شاگردان خواسته مي‌شود با بستن چشمهاي يكي از دوستان خود از دوستش بخواهد با مزه كردن غذا و يا بو كردن آنها نسبت به موضوع تحقيق جستجو كند. در اين جا معلم نقش راهنما دارد وفعاليت را جهت مي دهد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي ( گروههاي چهار نفره )
2- روش : فعال – مشاركتي – بحث و گفتگو
3- رسانه : گچ و تخته سياه ، مواد غذايي ( پفك – نمك – فلفل )
4- فعاليت شاگردان : توجه به توضيحات معلم- شركت در بحث كلاسي
5- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب درسي – گروه بندي دانش آموزان و هدايت آنها
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
مدت : 10 دقيقه
ج ) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان « كه قبلاً به گروههاي 4 نفره تقسيم شده‌اند » مي‌خواهيم ،‌مطالبي را كه معلم در مورد درس ارائه داده (‌آزمايشات انجام شده )‌ را توضيح دهند و روي كاغذ بنويسند و ضمن بحث كردن در مورد موضوع درس ومطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهاي همديگر گوش دهند و آراء يكديگر را نقد كنند.
1- مدل كلاس : دايره‌اي (‌گروههاي كوچك )
2- روش : فعال – بحث و گفتگو
3- رسانه : نوشتن تكاليف روي كاغذ
4- فعاليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي به گروههاي تشريح مسئوليت افراد گروه
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : انجام تمرينات – ارائه نتايج
مدت زمان : 10 دقيقه
5) دادن تكليف و پايان درس
از شاگردان مي‌خواهيم تحقيقي در رابطه با حس بويايي نوشته و به كلاس بياورند . 1- مدل كلاس :‌معمولي
2- روش:فعال
3- رسانه : كتاب درسي – وسايل مورد نياز
4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروهها : تمامي كلاس
6- فعاليت شاگردان : پاسخ به معلم
مدت : 8 دقيقه
نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 19/2/86
شماره طرح درس : 4 موضوع درس : علوم تجربي
كلاس : پنجم ابتدايي روش : مشاركتي
مدت تدريس : 45 دقيقه عنوان درس : انسان و محيط زيست
هدف كلي : شناخت محيط زيست
رئوس مطالب : 1- محيط زيست 2- اثر انسان بر محيط زيست
هدفهاي جزئي :
شبكه غذايي – زنجيره غذايي – منابع جبران شدني و منبع جبران نشدني
الف ) هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
1- دانش آموز بتواند اثر انسان بر محيط زيست را توضيح دهد.( كاربرد)
2- دانش آموز بتواند تفاوت بين منابع جبران شدني و منابع جبران نشدني را بدون كمك معلم شرح دهد .( فهميدن )
3- دانش آموز راههاي محافظت از محيط زيست را بيان كند.( كاربرد )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×
ب) هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
1- دانش آموز بتواند بدون كمك معلم يك شبكه غذايي را ترسيم كند ( اجراي مستقل )
2- دانش آموز ، به راحتي بتواند يك زنجيره غذايي را ( در خانه )‌ روي مقوا بكشد و به كلاس بياورد .( اجراي مستقل )
3- دانش آموز بتواند در مورداثرات انسان بر روي محيط زيست توضيحاتي را به بچه‌ها ارائه دهد .(‌اجراي مستقل )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج) هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي‌دهد .( دريافت )
2- دانش آموز در بحث كلاس به طور فعال شركت مي‌كند.( ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي‌دهد .( واكنش )
4- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي‌شود .( سازماندهي ارزشها)
5- دانش آموز مي‌تواند از اين شيوه براي خود يادگيري در هر درس بهره ببرد .( دروني شدن ارزشها )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- گياهان توليد كننده مواد غذايي هستند .
2- بسياري از زنجيره‌هاي غذايي به يكديگر مرتبط مي‌شوند كه به آن شبكه غذايي مي‌گويند .
سنجش آغازين
الف ) آزمون رفتار ورودي
1- شبكه غذايي چيست ؟
2- زنجيره غذايي چيست ؟
ب) پيش آزمون
زندگي جانوران چه تفاوتهايي با هم دارد ؟
3- از بين رفتن باكتريها چه تغييراتي در شبكه غذايي بوجود مي آورد ؟
4- از بين رفتن باكتريها چه تغييراتي در شبكه غذايي بوجود مي آورد ؟
نتيجه :پاسخ سوال 1و2 مثبت و به فرض اينكه سوالات 3و4 منفي هستند .
نقطه شروع تدريس : از شماره سه تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا :
1- آمادگي و ايجاد انگيزه
معلم ضمن سلام و احوالپرسي و توجه به حضور وغياب دانش آموزان ،‌با نشان دادن صفحه 90 از كتاب درسي (‌زنجيره‌ي غذايي ) و ارائه توضيحاتي در مورد آن ، توجه بچه‌ها را به درس جلب مي‌كند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي
2- روش : پرسش و پاسخ – توضيحي
3- رسانه: نشان دادن كتاب به بچه‌ها
4- فعاليتهاي معلم : پرسش از شاگردان و هدايت آنها
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : پاسخ ، معلم – گوش دادن به معلم
مدت : 5 دقيقه
ارائه درس :
الف) فعاليت معلم
معلم دانش آموزان را به گروههاي مختلف تقسيم مي‌كند و به هر يك از اعضاي گروه يك وظيفه محول مي‌نمايد . مثلاً يكي وظيفه ناظر گروه ، ديگري خلاصه كننده بحث ، به طوري كه فعاليت مشاركتي در بين اعضاي گروه صورت گيرد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروههاي چهار نفره
2- روش : نمايشي ، توضيحي پرسش و پاسخ ،‌مشاركتي
3- رسانه : تخته سياه ، گچ و اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب تدريس ، گروه بندي دانش آموزان و راهنمايي لازم به آنها
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاسي
6- گروههاي‌آموزش گيرنده : تمامي كلاس
7- زمان : 15 دقيقه
ب) فعاليت شاگردان
يكي از دانش آموزان داوطلب را پاي تابلو مي آورد ، با نشان دادن طرحي كه از شبكه غذايي كشيده‌ايم و همچنين تصوير ص 95 كتاب به او ، از او مي‌خواهيم كه توضيحاتي را در مورد تصاوير به بچه‌ها ارائه دهد .
1- مدل كلاسي : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : فعال – مشاركتي
3- رسانه : طرحهاي كشيده شده
4- فعليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي شاگردان و كمك به دانش آموز داوطلب در صورت نياز
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
مدت : 10 دقيقه
ج) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان مي خواهيم كه سه نوع از آزمايشات انجام شده در كلاس را به صورت گروهي انجام دهند و ضمن بحث كردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهاي همديگر گوش دهند و آراء يكديگر را نقدكنند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت همان گروههاي چهار نفره .
2- روش : فعال – بحث و گفتگو
3- رسانه : مواد لازم جهت تحقيق
4- فعاليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي گروهها و تشريح وظيفه و مسئوليت هر فرد در گروه
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي دانش آموزان در گروههاي چهار نفره
6- فعاليتهاي شاگردان : انجام تمرينات گروهي – مسئوليت پذيري و ارائه نتايج بصورت نوشته
مدت زمان : 5 دقيقه
5- جمع بندي مطالب تدريس شده :
در پايان هر درس آنچه حائز اهميت است اين است كه معلم به ارائه خلاصه بپردازد . معلم بايد درس را مرور و كارهاي دانش آموزان را تقويت كند . معلم در اين قسمت نكات مهم تدريس شده را يادآوري مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : گروههاي كوچك
2- روش : مشاركتي ، بياني وتوضيحي به صورت دايره‌اي
3- رسانه : كتاب درس ،‌مواد و وسايل آزمايش
4- فعاليتهاي معلم : توضيح مطالب و نمايش آنها
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي گروهها
مدت زمان : 5 دقيقه
5- دادن تكليف پايان درس :
از بچه‌ها مي‌خواهيم در مورد اثر انسان به محيط زيست تحقيقي حاضر كرده و به كلاس بياورند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : فعال
3- رسانه : كتاب درسي
4- فعاليت معلم : تعيين تكليف 5- گروههاي آموزش گيرنده : كل كلاس
6- فعاليت شاگردان : انجام تكاليف و ارائه به معلم
7- مدت : 5 دقيقه
نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 21/12/86
شماره طرح درس : 5موضوع درس : علوم تجربي
كلاس : پنجم ابتدايي
مدت تدريس : 45 دقيقه عنوان درس : انسان و محيط زيست
روش: مشاركتي
هدف كلي: آشنايي با مفهوم جمعيت .
رئوس مطلب : جمعيت – جمعيت انسان .
هدفهاي جزئي : 1- يعني عوامل باعث افزايش تعداد جمعيت مي‌شود .2- بعضي عوامل باعث كاهش تعداد جمعيت مي شود 2- آلودگي و اثر بر طبيعت .

هدفهاي رفتاري درحيطه شناختي
1- دانش آموز بتواند عوامل افزايش دهنده تعداد افرادجمعيت را شرح دهد (‌كاربرد )
2- دانش آموز بتواند عوامل كاهش دهنده تعداد افراد جمعيت را شرح دهد .( كاربرد )
3- دانش آموز بتواند ،‌آلوده كننده‌هاي خانگي و سنتي را از تفكيك كرده و توضيح دهد (‌تجزيه و تحليل )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3× ب) هدفهاي رفتاري درحيطه رواني – حركتي
1- دانش آموز بتواند زباله‌هاي تجزيه شدني و زباله‌هاي تجزيه نشدني را روي يك مقوا بنويسيد .( اجراي مستقل )
2- دانش آموز با دقت متن كتاب را بخواند و براي بقيه شرح دهد .( دقت )
3- دانش آموز بتواند بدون كمك معلم دليل آلوده شدن آبها را بگويد .( اجراي مستقل )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج)‌ هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي ‌دهد ( دريافت)
2- دانش آموز در بحث كلاسي به طور فعال شركت مي‌كند ( ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي‌دهد (‌واكنش )
4- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي شود (‌سازماندهي ارزشها )
5- دانش آموز مي‌تواند از اين شيوه براي خود يادگيري در هر درس بهره ببرد ( دروني شدن ارزشها )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- دانش آموز انواع آلوده كنندها را مي‌شناسد .
2- دانش آموز راههاي جلوگيري از آلوده شدن آبها را مي‌داند .
3- دانش آموز مي داند سرانجام زباله‌ها به كجا مي رسند .
ارزشيابي تشخيصي
الف ) آزمون رفتار ورودي
1- سوال كردن از دانش آموز درباره جميعت انسان
2- دانش آموزان راههاي آلوده نشدن آبها و طبيعت را مي دانند .
ب‌) پيش آزمون كه شامل :
3- سوال در مورد زباله‌هاي تجزيه شدني و تجزيه نشدني
4- سرانجام آلوده كننده‌ها به كجا مي رسند .
نتيجه :
پاسخ سوال 1و2 مثبت و سوالات 3و4 منفي هستند.
نقطه شروع تدريس : از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا :
1- آمادگي وايجاد انگيزه
معلم ضمن سلام و احوالپرسي ،‌ با نشان دادن صفحه 98 در مورد آلودگي به بچه‌ها توضيحاتي ارائه مي دهد و توجه بچه‌ها را به درس جلب مي‌كند.
1- مدل كلاس : دايره‌اي 2- روش : پرسش و پاسخ – نمايشي
3- رسانه : نشان دادن كتاب به بچه‌ها
4- فعاليتهاي معلم : پرسش از شاگردان و هدايت آنها
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دان به معلم
مدت : 5 دقيقه
ارائه درس :
الف ) فعاليت معلم
معلم دانش آموزان را به گروههاي مختلف تقسيم مي كند و به هر يك از اعضاي گروه يك وظيفه محول مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروههاي چهار نفره
2- روش : نمايشي ، توضيحي ، پرسش و پاسخ مشاركتي
3- رسانه : تخته سياه ، گچ و اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب تدريس ؛‌گروه بندي دانش آموزان و راهنمايي لازم به آنها
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم ، شركت در بحث كلاسي
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمام كلاس
7- زمان : 15 دقيقه

ب) فعاليت‌ شاگردان :
يكي از دانش آموزان داوطلب را پاي تابلو مي آوريم . بانشان داد كپي از تصوير ص 98 كتاب به دانش آموز داوطلب ، از او مي‌خواهيم توضيحاتي درباره آلودگي بقيه ارائه دهد .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروهي
2- روش : فعال – مشاركتي
3- رسانه : كپي كتاب ص 98 تخته سياه
4- فعاليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي شاگردان و كمك به دانش آموز داوطلب در صورت لزوم
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : بحث و گفتگو در مورد مطالب ارائه شده
7- مدت : 10 دقيقه
ج) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان مي‌خواهيم دو موضوع از تحقيقات انجام شده در كلاس را به صورت گروهي انجام دهند و ضمن بحث كردن در مورد موضوع درس و مطالب ارائه شده بتوانند به صحبتهاي همديگر گوش دهند و آراء يكيديگر را نقد كنند .
1- مدل كلاس : دايره‌اي به صورت گروههاي چهار نفره
2- روش : فعال – بحث و گفتگو
3- رسانه : مواد لازم جهت تحقيق
4- فعاليتهاي معلم : نظارت و راهنمايي گروهها و تشريح وظيفه و مسئوليت هر فرد در گروه
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي دانش آموزان
6- فعاليتهاي شاگردان : انجام تمرينات گروهي ،‌مسئوليت پذيري و ارائه نتايج بصورت نوشته
7- مدت زمان : 5 دقيقه
4- جمع بندي مطالب تدريس شده
در پايان هر درس آنچه مهم است ، اين است كه معلم به ارائه خلاصه بپردازد .
معلم بايد درس را مرور و كارهاي دانش ‌آموزان را تقويت كند . معلم در اين قسمت نكات مهم تدريس شده را يادآوري مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : گروههاي كوچك
2- روش : مشاركتي ، بياني وتوضيحي به صورت دايره‌اي
3- رسانه : كتاب درس ، مواد ووسايل آزمايشي
4- فعاليتهاي معلم : توضيح مطالب و نمايش آنها
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي گروهها
6- مدت زمان : 5 دقيقه
5- دادن تكليف و پايان درس :
از بچه‌ها مي‌خواهيم در مورد آلودگي ، تحقيقي حاضر كرده و به كلاس بياورند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : فعال
3- رسانه : كتاب درسي4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروههاي آموزش گيرنده : كل كلاس 6- فعاليت شاگردان : انجام تكليف و ارائه به معلم 7- مدت : 5 دقيقه
نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 7/12/86
روش : انفرادي ( سخنراني ) شماره طرح درس : 6
موضوع درس : علوم تجربي كلاس : پنجم ابتدايي
مدت تدريس : 60 دقيقه عنوان درس : مبارزه‌ي پنهان (‌درس 9)‌
هدف كلي : آشنايي با بيماريها و عوامل آنها
رئوس مطالب : بيماريها و علل آنها هدفهاي جزئي : الف : راههاي دفاع بدن
ب: كمك به دفاع بدن ج : واكسن چيست ؟
هدفهاي رفتاري
الف – هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
1- دانش آموز راههاي دفاع بدن را شرح دهد (‌كاربرد )
2- دانش آموز بتواند در مورد واكسن توضيحاتي ارائه دهد ( كاربرد )
3- دانش آموز بدون كمك معلم راههاي كمك به دفاع از بدن را شرح دهد (‌كاربرد )‌
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×
ب- هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي رواني – حركتي
1- دانش آموز به تنهايي بتواند وظيفه گلبول سفيد و گلبول قرمز خون را در يك جدول نشان دهد (‌هماهنگي )
2- دانش آموز با دقت متن كتاب را بخواند و شرح دهد .( دقت )
3- دانش آموز بتواند درباره تفاوت گلبول قرمز و سفيد خون توضيحاتي ارائه دهد .(‌اجراي مستقل )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري درحيطه‌ي رواني – حركتي

شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج- هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي‌دهد .( دريافت )
2- دانش آموز دربحث كلاسي به طور فعال شركت مي‌كند .( ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي دهد .( واكنش )
4- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي شود .( سازماندهي ارزشها )
5- دانش آموز مي‌تواند از اين شيوه براي خود يادگيري در هر درس بهره ببرد .( دروني شدن ارزشها )‌
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- جاندار خاصي به نام ميكروب وجود ندارد و موجوداتي مانند باكتري و قارچ را ميكروب مي گويند .
2- صحبت كردن در مورد واكسن و گلبولهاي خون .
ارزشيابي تشخيصي
الف : آزمون رفتار موردي
1- چه راههايي براي جلوگيري از بيمار شدن وجود دارد .
2- چه راههايي براي كمك به دفاع از بدن وجود دارد .
ب: پيش آزمون كه شامل :
4- توضيحاتي در مورد ميكروب ارائه دهد.
5- در مورد وظيفه گلبولهاي خون توضيحاتي ارائه دهد .
سوال 1و2 مثبت و سوال 3 و 4 منفي است .
نقطه شروع تدريس : از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا :
1- آمادگي و ايجاد انگيزه :
معلم ضمن سلام و احوالپرسي و با توجه به حضور و غياب دانش آموزان و نيز صحبت كردن در موردموضوعات گوناگون با طرح سوالات ، ارزشيابي تشخيصي و با نشان دادن ميز و مواردي مانند واكسن ، پني سيلين و … به ايجاد انگيزه در دانش آموزان اقدام مي نمايد .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : سخنراني (‌انفرادي ) – توضيحي 3- رسانه : اجسام مجسم
4- فعاليتهاي معلم : صحبت در مورد درس و پرسش از شاگردان
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : گوش دان به صحبتهاي معلم مدت : 5 دقيقه
2- معرفي درس
مشخص كردن اهداف و انتظارات ، معرفي كلي مطالب وموضوعاتي كه براي دانش آموزان بيان مي‌شود .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : توضيحي و بياني ، انفرادي ( سخنراني ) 3- رسانه : تخته سياه و ماژيك
4- فعاليتهاي معلم : توضيح و روش گفتاري
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم
3- ارائه درس :
الف ) فعاليت معلم
چون اين يك روش سنتي ( سخنراني ، انفرادي ) است ، معلم نقش محوري دارد و دانش آموزان خيلي فعال نيستند وظيفه معلم اين است كه درس را به بچه‌ها ارائه دهد همراه با ارائه توضيحاتي كه مهم هستند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : سخنراني ،توضيحي
3- رسانه : تخته سياه و گچ 4- فعاليتهاي معلم : ارائه مطالب تدريس
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم – شركت در بحث كلاس
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس 7- زمان : 20 دقيقه
ب- فعاليت شاگردان : شاگردان در اين روش نقش محوري ندارند و بيشتر به صحبتهاي معلم گوش مي‌دهند . هر كسي وظيفه يادگيري خويش را به عهده دارد . فعاليت گروهي در اين روش خيلي به چشم نمي‌خورد بيشتر آزمايشها را معلم انجام مي‌دهد به استثناي مواردي كه شايد شاگردي داوطلب شود .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : انفرادي( سخنراني ) توضيحي
3- رسانه : دارو پني سيلين 4- فعاليتهاي معلم : انجام بيشتر آزمايشها – توضيحاتي كه در كتاب آمده است .
5- گروههاي يادگيرنده : تمامي گروهها
6- فعاليتهاي شاگردان : گوش دادن به صحبتهاي معلم مدت : 10 دقيقه
ج – ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان مي خواهيم كه به تنهايي كتاب را مطالعه كرده و در مورد آزمايشهاي انجام شده فكر كنند هر كسي كه مشكل داشت از معلم كمك بگيرد .
1- مدل كلاس : معمولي 2: روش : سخنراني – انفرادي
3- رسانه : كتاب – قلم – دفتر 4- فعاليتهاي معلم : كمك به شاگردان درصورت لزوم 5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي افراد كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : ارائه نتايج و يا مشكل بوجود آمده در درس بصورت نوشته
7- مدت زمان : 5 دقيقه
4- جمع بندي مطالب تدريس شده
در پايان هر درس آنچه بيشترين اهميت دارد ، خلاصه كردن درس و توضيحاتي كه لازم است داده شود در مورد درس ، است . معلم در اين قسمت نكات مهم تدريس شده را يادآوري مي‌نمايد .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : انفرادي ( سخنراني )
3- رسانه : كتاب درس 4- فعاليتهاي معلم : توضيح مطالب
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمام افراد كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : گوش دادن به معلم پرسش از معلم
7- مدت زمان : 10 دقيقه
5- دادن تكليف و پايان درس
از شاگردان مي‌خواهيم در مورد راههاي جلوگيري از بيمار شدن تحقيقي نوشته و در جلسه بعد همراه خود بياورند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : فعال
3- رسانه : كتاب درسي – قلم 4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروههاي آموزش گيرنده : كل كلاس
6- فعاليت شاگردان : انجام تكليف و ارائه به معلم
7- مدت : 5 دقيقه

نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 12/12/86
شماره طرح درس : 7 موضوع درس : علوم تجربي
كلاس : پنجم ابتدايي روش : انفرادي ( سخنراني )
مدت تدريس : 45 دقيقه عنوان درس : انسان و محيط زيست
هدف كلي : شناخت محيط زيست
رئوس مطالب : الف : محيط زيست ب: اثر انسان بر محيط زيست
هدفهاي جزئي :
1- شبكه غذايي چيست ؟ 2- بعضي منابع جبران شدني بعضي منابع جبران نشدني هستند .
الف ) هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
1- دانش آموز بتواند اثر انسان بر محيط زيست را شرح دهد ( كاربرد )
2- دانش آموز بتواند تفاوت بين منابع جبران شدني و جبران نشدني را بدون كمك معلم بيان كند .( درك )
3- راههاي محافظت از محيط زيست را بيان كند.( كاربرد )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي

شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3×
ب) هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
1- دانش آموز بتواند بدون كمك معلم شبكه غذايي را ترسيم كند(‌اجراي مستقل )
2- دانش آموز به راحتي بتواند يك زنجيره غذايي را روي مقوا كشيده و به كلاس بياورد . (‌اجراي مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت اثرات انسان بر روي محيط زيست را مطالعه كرده و براي بچة ها توضيح دهد ( دقت )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج) هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
1- دانش آموز به سوالات گوش مي دهد ( دريافت )
2- دانش آموز در بحث كلاسي به طور فعال شركت مي كند.( ارزش گذاري )
3- دانش آموز نسبت به صحبتهاي معلم و همكلاسي‌ها علاقه نشان مي ‌دهد .( واكنش )
4- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي‌شود.( سازماندهي ارزشها )
5- دانش آموز تكاليف را با دقت انجام مي‌دهد (‌سازماندهي ارزشها )
جدول طبقه بندي هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه عاطفيدريافتواكنش و پاسخ دادن ارزش گذاري سازماندهي ارزشهاتبلور يا دروني شدن ارزشها1×2×3×4×5×
پيش بيني رفتار ورودي
1- قسمتهاي اصلي دستگاه عصبي مغز و نخاع هستند .
2- مفهوم نزديك بيني و دور بيني .
ارزشيابي تشخيصي
الف) آزمون رفتار ورودي :
1- قسمتهاي اصلي دستگاه عصبي را شرح دهد .
2- نزديك بيني و دور بيني را توضيح دهد .
ب) پيش آزمون كه شامل :
3- كاراندامهاي حسي چيست ؟
4- دستگاه عصبي چه وظيفه‌اي بر عهده دارد ؟
نتيجه : پاسخ سوال 1و2 مثبت و سوالات 3 و 4 منفي هستند .
نقطه شروع تدريس : از شماره 3 تدريس شروع خواهد شد .
مراحل تدريس و تنظيم محتوا
1- آمادگي و ايجاد انگيزه : معلم ضمن سلام و احوالپرسي و با توجه به حضور و غياب دانش آموزان و نيز صحبت كردن در مورد موضوعات گوناگون ،‌يك طرح از دستگاه عصبي انسان و همچنين يك طرح از ساختمان چشم را به بچه‌ها نشان مي‌دهد .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : سخنراني – انفرادي
3- رسانه : طرح‌هاي كشيده شده و پرسش از شاگردان
4- فعاليتهاي معلم : سوال پرسيدن از دانش آموزان
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : پاسخ به معلم – گوش دادن به معلم
مدت : 5 دقيقه
2)‌معرفي درس
مشخص كردن اهداف و انتظارات ، معرفي كلي مطالب و موضوعاتي كه براي دانش آموزان بيان مي شود اهداف درس بايد به روشني مشخص گردند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : انفرادي ( سخنراني )
3- رسانه : تخت سياه و ماژيك 4- فعاليتهاي معلم : توضيح و روش گفتاري
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم
7 – زمان : 5 دقيقه
3) ارائه درس
الف – معلم ضمن اينكه طرحهاي كشيده شده را به بچه‌ها نشان مي دهد ، توضيحاتي در مورد مطالب درسي و همچنين طرحهاو آزمايشهاي كتاب به بچه‌ها ارائه مي‌دهد .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : نمايشي – انفرادي ( سخنراني )
3- رسانه : تخته سياه و گچ و اجسام مجسم 4- فعاليتهاي معلم :‌ ارائه مطالب براي تدريس
5- فعاليتهاي شاگردان : توجه به توضيحات معلم
6- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
7- زمان : 10 دقيقه
ب) فعاليت شاگردان
با ارائه طرحهايي كه از ساختمان عصبي و ساختمان چشم كشيده‌ايم به اكثريت بچه‌ها به طور انفرادي بچه‌ها ، از آنها مي خواهيم كه با نشان دادن طرحها به بچه‌‌ها ، اجزاي تشكيل دهنده چشم و دستگاه عصبي را توضيح دهند .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : توضيحي – نمايشي
3- رسانه : طرحهاي كشيده شده
4- فعاليتهاي معلم : صحبت در مورد طرحها و كمك به بچه‌هايي كه طرحها را نشان مي دهند .5- گروههاي يادگيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : به صورت انفرادي در مورد طرحها فكر كنند و جواب دهند .
مدت : 10 دقيقه
ج ) ارزشيابي مرحله‌اي و انجام تمرينات ضروري
از دانش آموزان مي‌خواهيم مطالبي را كه در مورد درس داده شده ، توضيح و هر كسي كه مايل بود به تنهايي دست بالا كند و در مورد درس توضيحاتي به ديگران ارائه دهد يا اينكه به صورت نوشته به معلم تحويل دهد .
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : توضيحي – انفرادي
3- رسانه : يادداشت در مورد طرحهاي كشيده شده
4- فعاليتهاي معلم : نظارت بر كار دانش آموزان
5- گروههاي آموزش گيرنده : تمامي كلاس
6- فعاليتهاي شاگردان : انجام تمرينات ارائه نتايج مدت زمان : 10 دقيقه
5) دادن تكليف و پايان درس :
از شاگردان مي خواهيم تحقيقي در مورد راههاي مراقبت از چشم حاضر كنند و به كلاس بياورند
1- مدل كلاس : معمولي 2- روش : معمولي
3- رسانه : كتاب درسي 4- فعاليت معلم : تعيين تكليف
5- گروهها : تمامي كلاس 6- فعاليت شاگردان :‌پاسخ به معلم
7- مدت : 5 دقيقه

نام و نام خانوادگي تهيه كننده : گلناز احمدي تاريخ تدريس : 14/12/86
شماره طرح درس : 8 موضوع درس : علوم تجربي ، پنجم دبستان
مدت تدريس : 45 دقيقه
روش : انفرادي ( سخنراني )
عنوان درس : دستگاه عصبي و اندامهاي حسي
رئوس مطالب : بوييدن و چشيدن ولمس كردن
هدف كلي : شناخت حس بويايي و چشايي
هدفهاي جزئي :
1- وظيفه بيني و زبان و گوش چيست ؟
2- وظيفه پوست چيست ؟
الف) هدفهاي رفتاري در حيطه‌ي شناختي
1- دانش آموز بتواند انواع حس‌ها را بدون اشتباه بيان كند .( دانش )
2- دانش آموز بتواند رابطه بين حس بويايي و چشايي را بدون كمك بيان كند .(درك)
3- دانش آموز بتواند ساختمان پوست را بدون اشتباه تشريح كند.( دانش )
جدول هدفهاي رفتاري در حيطه شناختي
شماره‌هدف‌هاسطوح يا طبقات هدفها در حيطه شناختيدانشفهميدنكاربردتجزيه و تحليلتركيبارزشيابي1×2×3× ب) هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
1- دانش آموز با گرفتن بيني خود طعم غذا را بدون كمك معلم تشخيص دهد . (‌اجراي مستقل )
2- دانش آموز با بستن چشمهاي خود نوع غذا را بدون كمك معلم تشخيص دهد .( اجراي مستقل )
3- دانش آموز بتواند با دقت وظيفه پوست را توضيح دهد .( دقت )
جدول هدفهاي رفتاري در حيطه رواني – حركتي
شماره‌هدف‌هاتقليد اجراي مستقل دقت هماهنگي عادي شدن حركات 1×2×3×
ج) هدفهاي رفتاري در حيطه عاطفي
1- دانش آموز براي شركت در بحث كلاسي داوطلب مي‌شود .( سازماندهي ارزشها )
2- دانش آموز در بحثقیمت: تومان

دسته بندی : مقاله و پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید