متفرقه

دانلود پایان نامه:بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ایران

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ ایران(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

1-1- اهمیت موضوع
در عصر حاضر پیشرفت فن‌آوری در تمام زمینه‌های صنعتی و گسترش كاربرد وسیع وسایل و ماشین‌آلات و تجهیزات مختلف را به همراه داشته و‌این رشد سریع سبب گردیده تا انسان در زندگی روزمره و شغلی خود هر چه بیشتر تحت تأثیر آشفتگیهای ناخوشایند صدا با شدتهای مختلف قرار گیرد به طوری كه امروزه صدا جزیی از زندگی انسان را تشكیل می‌دهد به همین جهت صدا یكی از خطرات شغلی و صنعتی به شمار می‌آید و بسیاری از كارگران به ویژه شاغلین بخش صنعت در معرض عامل زیان‌آور صدا قرار دارند.
2-1- بیان مسأله
نیاز به صنعت و تكنولوژی در جامعه با توجه به رشد جمعیت،‌ایجاد كارخانجات و كارگاههای صنعتی را‌ایجاب می‌كند. تاریخچه زندگی انسان نشان می‌دهد كه انسان برای ارضای روح خود به آراستگی ظاهر دارد و برای‌این آراستگی ابزار و امكاناتی نیاز می‌باشد كه یكی از آنها وسیله‌ای به نام تیغ می‌باشد. تیغ كه برای بریدن از زمانهای دیرین به كار می‌رفته شكلها و جنسهای متفاوتی جهت استفاده‌های گوناگون داشته است. تیغ صورت تراش نیز از ابتدا تاكنون تغییر قابل ملاحظه‌ای داشته تا به شكل كنونی درآمده است. برای ساخت تیغ صورت تراش كارخانه‌ای در سال 1346 در‌ایران احداث گردید.
این شركت دارای منشاء اسكاتلندی به صورت سهامی‌خاص بود برای ساخت تیغ ابتدا مواد اولیه كه از جنس فولاد با طول و عرض و ضخامتهای مشخص می‌باشد از زیر دستگاههای پرس عبور می‌كند‌این دستگاهها به دلیل نوع پروسه كار و فرسودگی سروصدای زیادی تولید كرده كه مسبب‌ایجاد مشكلاتی جسمانی جهت كارگران‌این قسمت می‌گردد. تعداد ضربه‌های مداوم تقریباً 800 بار در دقیقه می‌باشد كه تعداد 3 عدد از‌این دستگاههای پرس در ابتدای سالن تولید سبب‌ایجاد سروصدای خارج از حد استاندارد را برای پرسنل شاغل در‌این قسمت می‌گردد.
بدیهی است به دلیل خارج از حد استاندارد بودن‌این سروصدا در طول سالیان متمادی پرسنل‌این قسمت دچار مشكلات جسمانی ناشی از سروصدا نظیر كاهش شنوایی گردیده‌اند كه متأسفانه آزمایشات پاركلینكی ادیومتری نیز‌این موضوع را تأئید می‌نماید و بازگشت شنوایی اكثریت آنها نیز امكان‌پذیر نمی‌باشد. به همین علت تعداد زیادی از پرسنل‌این قسمت درخواست بازنشستگی پیش از موعد به دلیل‌این شرایط كاری را نموده‌اند و مطابق بخشنامه‌های مشاغل سخت و زیان‌آور مدیریت‌این شركت می‌بایست ظرف مدت معین نسبت به حذف عامل زیان‌آور محیط اقدام نماید كه امید است با پیشنهادهایی كه پس از اندازه‌گیریهای دقیق و مطالعات كارشناسی ارائه می‌گردد نسبت به اجرای‌این پیشنهادات و كاهش سروصدا به حد استاندارد به صورت عملی اقدام گردد.
3-1- اهداف پژوهش
هدف كلی:
بررسی و كنترل آلودگی صدا در شركت صنایع تیغ‌ایران (لامیران) در سال 82-1383.
اهداف ویژه پژوهش:

 1. شناسایی منابع مولد صدا و اندازه‌گیری آن.
 2. تجزیه و تحلیل صدا و مقایسه نتایج آن با منحنی استاندارد.
 3. تعیین زمان مواجهه كارگران با صدا.
 4. تعیین سهم منابعی كه آلودگی صوتی بیشتری دارند.
 5. تعیین میزان صدا در محیط زیست اطراف.
 6. طراحی جهت كنترل آلودگی.

سوالات پژوهش

 • صدای‌ایجاد شده در واحدهای پرس تیغ شركت لامیران به چه میزان می‌باشد و‌این میزان در مقایسه با استاندارد جهانی چگونه است؟
 • در صورتی كه مقادیر ارزیابی شده صدا بیش از حد مجاز باشد با توجه به میزان جذب صوت در محیط چه راه‌حل‌هایی جهت كنترل و كاهش صدا ارائه گردد؟

4-1- مروری بر پژوهشهای گذشته در خصوص بررسی سر و صدا
با توجه به بررسی به عمل آمده و اطلاعات بر گرفته از پایگاههای علمی‌مركز اطلاعات و مدارك علمی‌ایران در خصوص پایان نامه‌های انجام شده توسط دانشجویان كارشناسی ارشد در داخل و خارج از كشور نتایج ذیل حاصل گردید كه به اختصار توضیح داده می‌‌شود.
در سال 1359 توسط آقای محمد علی قاجار كوهستانی پایان‌نامه بررسی اثرات سروصدا به شنوایی كارگران باتری‌‌سازی نیرو و تسلیحات ارتش صورت گرفته است.
در سال 1351 در دانشگاه تهران پایان‌نامه فوق لیسانس آقای فرهنگ اكبر خانزاده در خصوص بررسی و كنترل سر و صدا در كارخانه نساجی صورت گرفته است
در سال 1372 در دانشگاه تربیت مدرس تهران آقای مجید معتمدزاده به بررسی اثرات توام صدا و نوبت‌كاری روی پارامترهای فیزیولوژی كارگران در یك صنعت شیمیایی پرداخته است.
به منظور بررسی اثرات توام احتمالی صدا و نوبت‌كاری روی پارامترهای فیزیولوژیكی كارگران (درجه حرارت بدن‌ـ ضربان قلب و فشار خون) مطالعه كل روی جمعیت كارگری (1000نفر) در یك صنعت شیمیایی در تهران انجام گرفت. كلیه كارگران مورد مطالعه به حسب تماس با صدا و نوبت كاری به پنج گروه زیر تقسیم شده‌اند:

 • كارگران روز كار بدون تماس با صدا (115 نفر به عنوان گروه شاهد).
 • كارگران روز كار در معرض صدای ناپیوسته (44 نفر).
 • كارگران دوشیفت كار بدون تماس با صدا (180 نفر).
 • كارگران سه شیفت بدون تماس با صدا (173 نفر).
 • كارگران سه شیفت كار در معرض صدا (216 نفر).

تعداد افراد سیگاری در گروه نوبت‌كاری بیشتر از روزكاران بود همچنین فراوانی بیماریهای معده روده‌ای در گروه نوبت‌كاری سه شیفت بیشتر از كارگران روزكار بود. آنالیز رگرسیون نشان داد كه با كنترل سن سیگار كشیدن و وزن، سابقه نوبت‌كاری و سابقه تماس با صدا و با فشار خون سیستولیك رابطه گرایش معنی‌دار دارند. ضربان قلب افزایش یا كاهش معنی‌دار را در اثر صدا و نوبت كاری نشان نداد.
همچنین تغییرات در تراز صدا بالاتر از  تأثیری روی پارامترهای فیزیولوژیكی نداشت. نتیجه آنكه اثرات توام صدا و نوبت‌كاری روی فشار خون سیستولیك و دیاستولیك افزایش وجود دارد و در‌این بین اثر صدا قویتر از تأثیر نوبت‌كاری است.
در سال 1372 خانم منیژه فریور به بررسی اثر سروصدا بر روی كارگران شركت داروسازی الحاوی پرداخته است (دانشگاه علوم     پزشكی تهران).
ایشان در یك بخش صنعت داروسازی اثرات سرو صدا را روی كارگران شاغل در محیط پر سروصدا بررسی نمودند. برای‌این كار در بخش‌های مختلف ساخت، پرس، بسته‌بندی و شیشه‌شویی از طریق‌ایستگاه‌بندی یك نقشه كامل از قسمتهای مختلف تهیه نموده و توسط دستگاه آنالیزور صوت شدت صوت در نقاط‌ایستگاه‌بندی شده در فركانسهای مختلف اندازه‌گیری نموده بعد از تثبیت شدت صوت بالاتر از استاندارد در بعضی از نقاط اندازه‌گیری شده و برحسب حركت كارگران در‌این نقاط 12 نفر را از بخشهای مختلف جهت آزمایش و كنترل شنوایی انتخاب نموده و به مركز ناشنوایان فرستاده طی آزمایشات مرحله اول و تثبیت نوع ضایعه و صدمات وارده برای‌اینكه پیش رونده و یا غیر پیش رونده بودن ضایعه را مشخص نمایند هر سه ماه یكبار و در چهار مرحله‌این افراد جهت سنجش به مركز رفاه فرستاده‌اند. تمام افراد مورد آزمایش از جهت سن، شرایط كاری، منحنی كار، رعایت اصول بهداشت حرفه‌ای و سابقه بیماری موثر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. كه نهایتاً نظر پزشك با مطالعه ادیوگرامها بدین ترتیب می‌باشد:

 • پرهیز از محیط پر سرو صدا جهت جلوگیری از پیشرفت بیماری لازم است(مخصوصاً افراد شیشه‌شویی)
 • استفاده از وسایل حفاظت انفرادی استاندارد و آموزشهای لازم جهت استفاده از آنها ضروری است ( در تمام بخشها)
 • تغییر مكان كاری كارگر تا بهبودی نسبی او و انجام آزمایشات سنجش شنوایی بعد از 6ماه جهت تعیین ضایعه ضروری است (افرادی كه تغییر مكان داده می‌شود)
 • از نظر بهداشت حرفه‌ای و پیشگیری نیز نكات زیر در كارخانه باید مورد توجه قرار گیرد.
 • بهبودی بخشیدن به شرایط كاری و كاهش سروصدا محیطهای كار به حدود مجاز بخصوص در بخشهای پودرسازی و شیشه‌شوئی
 • شناسایی و كشف حساسیتهای انفرادی در برابر سروصدا و مراقبت از‌این افراد در تمام قسمتهای شركت
 • استفاده از وسایل حفاظت شنوایی

همچنین در سال 1374 آقای محمود قاسمپور پایان نامه‌ای بعنوان آلودگی صدا و نقشه‌سازی اكوسیستم‌های شهری را در دانشگاه تربیت مدرس تهران به انجام رسانده‌اند.‌این مطالعه با هدف شناسایی و معرفی مهمترین آلاینده‌های صوتی در تهران صورت گرفت و ضمن اندازه‌گیریهای مونومتریك‌ایستگاههای تحقیق، سونوگراف هر منطقه ترسیم شد. در حین مطالعات روی اكوسیستم شهری همزمان با‌این اندازه‌گیریها نظرخواهی عمومی‌به صورت كار پرسشنامه‌ای صورت گرفت و نتایج تفسیر آن در بیان تاثیرات مخرب صدا در فعالیتهای روزمره انسان و زندگی شهرنشینی بكار رفت.
در هر‌ایستگاه ضمن اندازه‌گیری نوسانات صوتی تعداد خودروهای عبوری نیز شمارش گردید.‌این شمارش‌ها به تفكیك خودروهای سبك، سنگین و موتور سیكلتها انجام گرفت. تمامی‌شمارش‌ها در سه زمان‌بندی 5، 15، 20 دقیقه‌ای انجام شد و مدلسازی رژیم ترافیكی را شكل داد.‌این مدل كه برای اولین بار ارائه می‌گردید بخوبی جوابگوی رابطه میزان صدا و شاخص‌های چندگانه ترافیك بود. اما در نظر گرفتن عامل سرعت در مدل بدست آمده نیاز به تعمیق بیشتر و تكرار آزمایشها دارد.
برخلاف انتظار پس از ترسیم نقشه همتراز صدا برای شمال غرب تهران معلوم شد كه مساحت نواحی آلوده درجه 3 (مناطق بالای 70 دسی‌بل در مقیاسA) قابل توجه است. لذا ادامه‌این نوع مطالعات در مناطقی از تهران كه تاكنون نقشه همتراز صوتی نداشته‌اند به علاقمندان توصیه شده است در پایان پیشنهاداتی جهت كاهش بار آلودگی صوتی در تهران ارائه گردید.
همچنین در سال تحصیلی 82-1381 آقای نعمت‌الله قنبری در دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علوم و تحقیقات در خصوص بررسی و كنترل آلودگی صدا در صنایع چوب و كاغذ مازندران (واحد300) به بحث و بررسی پرداخته،‌ایشان به منظور‌ایجاد شرایط اكوستیك مناسب در واحد 300 صنایع چوب و كاغذ مازندران پس از تهیه نقشه صوتی به روش‌ایستگاه‌بندی، تعداد 40‌ایستگاه اندازه‌گیری تراز فشار صوتی در بسامدهای مركزی 8 گانه برحسب اكتاباند اندازه‌گیری كرده و جهت ارزیابی زیست محیطی در دو نقطه مشخص اندازه‌گیری به انجام رسانده است نهایتاً جهت كنترل صدا از میان مواد جاذب صوتی و جذب كننده‌های فلزی سوراخدار حاوی لایه‌های جاذب به صورت آویزان شده از سقف كارگاه طراحی پیشنهاد داده‌اند. همچنین آموزش بهداشت، استفاده از وسایل پیشگیری فردی، معاینات ادواری كاركنان و برنامه تعمیر و نگهداری منظم را جهت كم كردن صدمات ناشی از آلودگی صوتی بعنوان سایر آلویتهای پیشنهاد دادند.
در سال 1990 آقای علیرضا قربانعلی الله‌یاری در دانشگاه شفیلد انگلستان به موضوع كنترل فعال در سه بعد فضایی به تحقیق پرداختند. ضمناً در سال 1992 آقای لطف‌الله وقفی در دانشگاه شفیلد انگلستان در خصوص كنترل سروصدا به روش فعال به بحث و تحقیق پرداختند.
همچنین در سال 1383 آقای زنگنه از دانشكده علوم تحقیقات دانشگاه آزاد راههای كنترل صدا در شركت سیمان اصفهان را بررسی و ارائه طریق نموده است.

تعداد صفحه :109
قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***