دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی

پایان نامه رشته :علوم ارتباطات اجتماعی

گرایش :تحقیق در ارتباطات

عنوان : بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی  


 

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده ارتباطات

 

پایان‌نامة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، رشتة تحقیق در ارتباطات

 

بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­ های سیمای جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اجتماعی خانواده­ های تهرانی  

 

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی هرمزی­زاده


استاد مشاور:

دکتر داوود نعمتی انارکی

 

بهار 92

    


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده

سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم­اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است. به طور کلی میزان سرمایه­اجتماعی در هر گروه یا جامعه­ای نشان­دهنده میزان اعتماد افراد به یکدیگر است؛ همچنین وجود میزان قابل قبولی از سرمایه­اجتماعی موجب تسهیل کنش­های اجتماعی می­گردد. به طوری که در مواقع بحرانی می­توان برای حل مشکلات از سرمایه­اجتماعی به عنوان اصلی­ترین منبع حل مشکلات و اصلاح فرآیندهای موجود سود برد.
در این پژوهش در پی بررسی رابطه بین میزان تماشای برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی خانواده­های تهرانی می­باشیم. به همین منظور از نظریه کاشت گربنر استفاده شده است. بر اساس این نظریه، با افزایش میزان تماشای تلویزیون، سرمایه­اجتماعی نیز می­بایست افزایش یابد. نمرة سرمایه­اجتماعی خانواده­ها از مجموع سه شاخصه اعتماد اجتماعی، شبکه­های اجتماعی و انسجام اجتماعی تشکیل می­شود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری آن تمام خانواده­های ساکن در شهر تهران می­باشد. بازه زمانی انجام تحقیق اواخر سال 1391 و اوایل سال 1392 است. روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران صورت گرفته است. حجم نمونه 400 خانواده بوده که با سرپرستان خانواده مصاحبه شده است.
بر اساس یافته­های تحقیق 8/15 درصد از خانواده­های تهرانی سرمایه اجتماعی کمی دارند؛ 4/42 درصد خانواده­ها دارای سرمایه اجتماعی متوسطی هستند و 9/41 درصد خانواده­ها نیز از سرمایه اجتماعی زیادی برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می­دهد که ارتباط مثبتی بین میزان تماشای برنامه­های سیمای جمهوری اسلامی ایران و سرمایه اجتماعی وجود دارد، به گونه­ای که میانگین سرمایه اجتماعی در خانواده­هایی که کم تلویزیون نگاه می­کنند 90/161 و در خانواده­هایی که تلویزیون زیاد تماشا می­کنند 83/175 می­باشد. هر چقدر تماشای تلویزیون افزایش یابد به همان نسبت نیز سرمایه اجتماعی افزایش می­یابد. لذا سیمای جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی خانواده­های تهرانی دارد.
واژگان کلیدی: سرمایه­اجتماعی، اعتماداجتماعی، شبکه­های اجتماعی، انسجام­اجتماعی، خانواده، تلویزیون.

فهرست مطالب

1- فصل اول : کلیات تحقیق

2-1- بیان مسئله. 4
3-1-  اهمیت و ضرورت تحقیق 8
4-1-  اهداف تحقیق 10
5-1- فرضیات تحقیق 11
6-1- تعریف مفاهیم. 12
2- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق
1-2- پیشینه تحقیق 17
1-1-2-  تحقیقات داخلی 17
2-1-2-  تحقیقات خارجی 20
2-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی 24
1-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید. 24
2-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن. 27
3-2-2- تاریخچه مفهوم سرمایه اجتماعی 30
4-2-2- تعریف سرمایه اجتماعی 32
5-2-2 سطوح سرمایه اجتماعی 36
6-2-2-  اشکال سرمایه اجتماعی 38
7-2-2- اجزای سرمایه اجتماعی 43
8-2-2- اجزای اجتماعی سرمایه اجتماعی 43
9-2-2- روابط اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان کلاسیک. 52
10-2-2- سرمایه اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان جدید. 56
11-2-2- جایگاه و اهمیت خانواده 74
12-2-2- سرمایه اجتماعی در خانواده 74
13-2-2- اهمیت و جایگاه تلویزیون. 76
14-2-2- پیدایش تلویزیون در ایران و جهان. 77
15-2-2- دو نگرش متضاد درباره تلویزیون. 79
16-2-2- تلویزیون و خانواده 80
17-2-2- نظریه­های ارتباطات 81
18-2-2- چهارچوب نظری تحقیق 85
19-2-2- مدل تحقیق 86
3-فصل سوم: روش تحقیق
1-3- مقدمه. 88
2-3-  روش تحقیق 89
3-3-  جامعۀ آماری 90
4-3-  واحد مشاهده 90
5-3- واحد تحلیل 90
6-3- روش نمونه­گیری 90
7-3-حجم نمونه و روش محاسبه آن 91
8-3-  روش گردآوری اطلاعات 92
9-3- تعریف عملیاتی متغیرها 92
10-3- پایایی تحقیق 97
11-3- اعتبار تحقیق 98
4-فصل چهارم: یافته های تحقیق
1-4- مقدمه. 100
2-4- یافته­های توصیفی 101
3-4- یافته­های تحلیلی 124
4-4- تحلیل چندمتغیره؛ رگرسیون خطی 143
5-فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
1-5-  جمع بندی یافته های توصیفی 148
2-5- جمع­بندی یافته­های تحلیلی 150
3-5- تحلیل چند متغیره؛ رگرسیون. 155
4-5- نتیجه­گیری 156
5-5- بحث در نتایج 158
6-5- پیشنهادها 159
7-5- محدودیت­های تحقیق 160
فهرست منابع. 161
ضمایم. 167
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                         صفحه
جداول یک­بعدی
جدول شماره (1-2) نظریه­های سرمایه.27
جدول شماره(2-2) تعاریف سرمایه­اجتماعی از نظر اندیشمندان34
جدول شماره (3-2) سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی38
جدول شماره (4-2) رابطه بین سرمایه نهادی و سرمایه ارتباطی39
جدول شماره (5-2) سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی شناختی40
جدول شماره (6-2) سرمایه اجتماعی و رابطه عناصر آن.40
جدول شماره (7-2) میزان اعتماد بین­شخصی (اعضای خانواده، خویشان و دوستان).46
جدول شماره (8-2) اجزای اعتماد اجتماعی.47
جدول شماره (9-2) روابط اجتماعی از دیدگاه جامعه­شناسان کلاسیک55
جدول شماره (10-2) تعریف سرمایه اجتماعی71
جدول شماره (11-2) مدل پاکستون برای سرمایه اجتماعی.73
جدول شماره (1-3) اجزای سرمایه اجتماعی.92
جدول شماره (2-3) شاخصه­های سرمایه­اجتماعی، گویه­ها و سطح­سنجش.93
جدول شماره (3-3) ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق97
جدول شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس101
جدول شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن.102
جدول شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل103
جدول شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.104
جدول شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات105
جدول شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی.106
جدول شماره (7-4) توزیع پاسخگویان بر حسب قومیت107
جدول شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تماشای تلویزیون در شبانه­روز.108
 
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول شماره (9-4) توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده از برنامه­های تلویزیون. 109
جدول شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تماشای شبکه­های تلویزیون110
جدول شماره (11-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد  به تلویزیون.112
جدول شماره (12-4) توزیع فراوانی انواع اعتماد.114
جدول شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب اعتماد اجتماعی115
جدول شماره (14-4) توزیع پاسخگویان بر حسب انسجام­اجتماعی.116
جدول شماره (15-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکه­های اجتماعی.118
جدول شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان سرمایه­اجتماعی.119
جدول شماره (17-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان رضایت اجتماعی.121
جدول شماره (18-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان آگاهی سیاسی­اجتماعی.122
 
جداول دوبعدی
جدول شماره (19-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون.124
جدول شماره(20-4)آزمون معناداری تام­هین  برای تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون125
جدول شماره (21-4) آزمون تفاوت میانگین اعتماد اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون126
جدول شماره (22-4) آزمون تفاوت میانگین انسجام­اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون127
جدول شماره (23-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی128
جدول شماره (24-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و انسجام اجتماعی128
جدول شماره (25-4) آزمون تفاوت میانگین شبکه­های اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون.129
جدول شماره (26-4) آزمون معناداری تام­هین برای تفاوت میانگین شبکه­های اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون130
جدول شماره(27-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و آگاهی­های سیاسی اجتماعی131
جدول شماره(28-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و آگاهی­های سیاسی­اجتماعی خانواده­ها131
جدول شماره(29-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و سرمایه اجتماعی.132
جدول شماره(30-4) آزمون تفاوت میانگین رضایت اجتماعی بر حسب میزان تماشای تلویزیون133
جدول شماره(31-4) توزیع فراوانی بین میزان تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی134
جدول شماره(32-4) رابطه بین تماشای تلویزیون و رضایت اجتماعی134
جدول شماره (33-4) رابطه بین اعتماد به تلویزیون و رضایت اجتماعی135
جدول شماره(34-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه­اجتماعی بر حسب تفاوت در میزان تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون136
جدول شماره(35-4) توزیع فراوانی بین تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی.136
جدول شماره (36-4) رابطه بین تماشای برنامه­های سیاسی تلویزیون و سرمایه اجتماعی.137
جدول شماره (37-4) مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی بینندگان شبکه­های سیما.138
جدول شماره(38-4) رابطه بین تحصیلات و سرمایه اجتماعی139
جدول شماره (39-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب قومیت140
جدول شماره (40-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال.141
جدول شماره (41-4) آزمون معناداری تام­هین برای تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب وضعیت اشتغال142
جدول شماره (42-4) آزمون تفاوت میانگین سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت.143
جدول شماره (43-4) رگرسیون خطی؛ بررسی هم­زمان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته144
جدول شماره (44-4) نتایج تبیینی فرضیه­های تحقیق در یک نگاه146
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                         صفحه
نمودار شماره (1-2) ارتباط متقابل انواع سرمایه30
نمودار شماره (2-2) سطوح سه­گانه سرمایه اجتماعی37
نمودار شماره (3-2) اجزای سرمایه اجتماعی.43
نمودار شماره (4-2) ابعاد سرمایه اجتماعی51
نمودار شماره (5-2) تشکیل سرمایه اجتماعی بر اساس دیدگاه وبر.55
نمودار شماره (6-2) مدل سرمایه اجتماعی نان­لین.65
نمودار شماره (7-2) مدل تحقیق86
نمودار شماره (1-4) توزیع پاسخگویان بر حسب جنس101
نمودار شماره (2-4) توزیع پاسخگویان بر حسب سن102
نمودار شماره (3-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل103
نمودار شماره (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال.104
نمودار شماره (5-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات105
نمودار شماره (6-4) توزیع پاسخگویان بر حسب منطقه محل زندگی106
نمودار شماره (7-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب قومیت107
نمودار شماره (8-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از تلویزیون در شبانه­روز.108
نمودار شماره (9-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب میزان تماشای شبکه­های تلویزیون112
نمودار شماره (10-4) توزیع پاسخگویان بر حسب میزان اعتماد  به تلویزیون113
نمودار شماره (11-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب اعتماد اجتماعی116
نمودار شماره (12-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب انسجام اجتماعی.117
نمودار شماره (13-4) توزیع پاسخگویان بر حسب شبکه­های اجتماعی119
نمودار شماره (14-4) توزیع پاسخگویان  بر حسب سرمایه اجتماعی120
نمودار شماره (15-4) توزیع خانواده­ها بر حسب رضایت اجتماعی.122
نمودار شماره (16-4) توزیع پاسخگویان بر حسب آگاهی سیاسی­اجتماعی.123

1- فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مفهوم سرمایه اجتماعی اگر چه پیشینه­ای به قدمت جامعه­شناسی کلاسیک در اروپا دارد، اما معنا و مفهوم بسیط خود را در دوران معاصر با مطرح شدن مباحثی چون جامعه­مدنی، توسعه، مشارکت همگانی و نهادهای مدنی به دست آورده است. اگر چه این مباحث چندی است که در جامعه ما به صورت نظری از سوی صاحب­نظران و اندیشمندان مطرح شده است؛ اما رکن اساسی این مباحث که همان سرمایه اجتماعی است، چندان مورد بحث قرار نگرفته است.
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه­های رشد و پیشرفت به طور عام و توسعه اجتماعی به طور خاص مورد توجه جدی حوزه­های پژوهش علوم اجتماعی برای سنجش کیفیت تعاملات اجتماعی بوده است.اعتماد، هنجارها، شبکه­ها و منابع، سازنده عناصر سرمایه اجتماعی هستند که در نهایت به ساختاری از روابط کنشگران می­انجامد که باعث همبستگی و همکاری برای منافع متقابل، تسهیل روابط افراد و در نهایت دستیابی گروه به اهداف می­شود. هر چه سرمایه اجتماعی در گروهی از افراد به لحاظ کمی و کیفی از سطح مطلوبی برخوردار باشد، کنشگران برای سازماندهی اجتماع خویش بر حسب آرمان­های جمعی تواناتر خواهند بود. گستردگی سرمایه اجتماعی در لایه­های مختلف جامعه و در انحصار قرار نگرفتن آن در دست اقلیتی از افراد، نشان از روند مطلوب سرمایه­های ارتباطی است که افراد بدون توجه به شاخص­های تمایز بخش می­توانند از آن در جهت رسیدن به اهداف فردی و جمعی بهره برند.
بی­هیچ شبهه خانواده مهم­ترین نهاد اجتماعی و میراث ملی و اسلامی ماست که وظیفه داریم آن را سالم و توانمند به نسل­های بعد منتقل سازیم. دین، دولت و خانواده ارکان سه­گانه حیات تاریخ ایرانیان بوده­اند و همواره خواهند بود. با وجود همه حوادث، هنوز هم خانواده در تشکیل شخصیت نسل بعد تأثیری عمیق و بی­رقیب دارد. بنابراین، شناخت اهمیت و جایگاه خانواده، می­تواند برای ارتقاء و تعالی بخشیدن به آرمان­های فرهنگی- اجتماعی یک ملت بسیار مفید واقع گردد.
خانواده به مثابه مهم­ترین نهاد اجتماعی، همواره در نظم، صلح، آرامش، تغییر و تحول قدرت­های سیاسی در جامعه ایران اثرگذار بوده است؛ به عبارتی هر آنچه در جامعه روی می­نماید؛ عقبه­اش در تأثیرات خانواده بر تحولات عصر خود بوده و گاه خلوت­گاه سیاسیون به حاشیه رانده، هنرمندان و انسان­های بزرگی است که به گونه­ای از اجتماع خود و قدرت حاکم سیلی خورده­اند. بیش از دو دهه است که این میراث به جا مانده از نیاکان ما بر اساس نتایج تحقیق و اسناد اعلام شده از سوی مسئولان دچار بحران­هایی شده است، طلاق به بالاترین حد خود در سال­های اخیر رسیده، تنش­ها و ستیزه­ها در روابط خانوادگی اوج گرفته، بی اعتمادی در بین اعضای خانواده افزایش یافته، مشارکت و انسجام تنزل یافته و . .  این در حالی است که خانواده تنها مکان مملو از عاطفه و محبتی است که در آن، امکان رشد و شکوفایی شخصیت افراد بزرگسال و در عین حال آشنایی کودکان با قواعد و هنجارها و ارزش­های اجتماعی صورت می­گیرد. در این واحد، افراد می­توانند به یکدیگر متکی باشند و از حمایت یکدیگر بهره ببرند. خانواده مهم­ترین عامل انتقال هنجارها و ارزش­ها محسوب می­شود. پرداختن به این نهاد مهم، تقویت بنیان­های عاطفی و اجتماعی آن و تثبیت روابط مبتنی بر اعتماد، همدلی و تعاون در میان اعضای آن کاری است بس سترگ و حایز اهمیت.
رسانه­ها جزء لاینفک زندگی بشر امروزی به شمار می­آیند. هر روز جوامع مدرن شاهد عرضة ابزار تکنولوژیک ارتباطی جدیدی به بازار مصرف می­باشند. اما در این میان تلویزیون همچنان حاکمیت رسانه­های خانگی را در اختیار دارد و چون عضوی از خانواده پذیرفته شده است.
دو نگرش کاملاً متضاد با یکدیگر، در بین اندیشمندان و پژوهشگران این رسانه به چشم می­خورد. نگاهی خوش­بینانه که تلویزیون را در دانش­اندوزی، افزایش خزانه لغات کودکان، افزایش مهارت گفت و شنود، آشنایی با سرزمین­های دور، هدایت افکار به سمت­وسوی برنامه­ریزی شده و ایجاد جریانات فکری مثبت در بین مخاطبین، ایجاد سرگرمی و رهایی از خستگی روزمره و . مفید و موثر می­داند، و نگاهی بدبینانه که معتقد به خاموش کردن تلویزیون به طور دائم است و تلویزیون را دشمن خلاقیت، مطالعه و . می­داند و آن را آموزش­دهندة خشونت، از بین برنده دوران کودکی، بازیچه دست منفعت­طلبان برای سود­جویی، دزد وقت، از بین برنده زبان و ادبیات و شعر و نابود کننده مهارت­های خواندن و نوشتن و اعتیادآور معرفی می­کند. ( پوپر و کندری، 1374، ص29) دو نگرش فوق، بصورت افراطی به این رسانه نافذ می­نگرند. نگاه ترکیبی و تلفیقی به جعبه جادویی برداشت واقع­گرایانه­تری ارائه می­دهد. به عبارت دیگر، برخی برنامه­های تلویزیون خشونت، نابسامانی و عدم خلاقیت و . را رواج می­دهند ولی برخی دیگر مروج مهارت، آموزش، جامعه­پذیری و . می­باشد.
تلویزیون باید نگاه خود را متوجه خانواده در جامعه امروزی سازد، خصوصیات، مشکلات، نکات مثبت و منفی آن را مدنظر قرار دهد و الگویی مناسب جامعه ارائه دهد. تلویزیون می­تواند با ارائه الگوهای صحیح، رفتار مناسب را به افراد بیاموزد، وگرنه گفتارها، پندها و نصایح اخلاقی در مورد روابط خانوادگی اثر چندانی نخواهد داشت. اگر تلویزیون الگوی خانواده را به صورت پدر مقتدر و بدون توجه به افکار دیگران، رفتار تعارضی میان زن و شوهر و رفتار خشن والدین و فرزندان به یکدیگر ارائه دهد، چگونه می­توان از کودکی  که در بیست سال آینده خود تشکیل خانواده خواهد داد، انتظار ارائه رفتاری جز آن داشت؟ ( اعزازی، 1373، صص13-12)
تعداد صفحه : 194
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***