دانلود پایان نامه:مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم پایه

 

گروه آموزشی شیمی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

رشته: شیمی 

 گرایش: آلی

عنوان:

مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مجید کیا

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

فصل  اول:نانوتکنولوژی 1

1-1)  مقدمه. 2

1-2) تاریخچه ی  نانوتکنولوژی 2

1-3) دگرشکلهای  کربن 3

1-3-1) گرافیت: 3

1-3-2) الماس: 4

1-3-3) نانولوله کربنی (CNT): 4

1-3-4) فولرنها: 5

1-4) نانولوله ها 5

1-4-1) انواع نانولوله های تک دیواره 6

1-4-1-1) نانولوله کربنی نوع صندلی 6

1-4-1-2) نانولوله کربنی زیگزاگ. 7

1-4-1-3) نانولوله کایرال یا نامتقارن 7

1-5) خواص فیزیکی وشیمیایی نانولوله ها 8

1-6) روشهای سنتزنانولوله های کربنی 9

1-6-1) روش قوس الکتریکی 9

1-6-2) روش تبخیرلیزری 10

1-6-3) رسوب گذاری بخارشیمیایی (CVD) 10

1-7) کاربرد نانولوله ها 11

1-7-1) به کارگیری نانولوله ها درپزشکی (انتقال دارو) 11

1-7-2) کاربرد نانولوله در تشخیص و درمان سرطان 12

1-7-3) کاربرد نانولوله ها درکامپوزیتها 12

1-7-4) کاربرد نانولوله ها در الکترونیک. 13

1-7-5) کاربرد نانولوله ها در صنعت ساختمان 14

1-8) فولرنها 14

1-9) خواص فولرنها 15

1-10) کاربرد فولرنها 16

1-10-1) کاربرد فوتونیک. 17

1-10-2) تقویت کننده کامپوزیتها 17

1-10-3) دارورسانی 17

1-11) روشهای تولید فولرنها 17

1-12) 8- هیدروکسی کینولین 18

1-12-1) کاربرد پزشکی 18

1-12-2) کاربرد 8-HQ درکشاورزی 19

1-12-3) کاربرد 8-HQ در صنعت مهندسی پلیمر. 19

فصل دوم:شیمی محاسباتی 20

2-1) مقدمه. 21

2-2) شیمی انفورماتیک. 21

2-3) مکانیک مولکولی 22

2-4) روشهای ساختارالکترونی 23

2-4-1) روشهای نیمه تجربی 23

2-4-2) روشهای آغازین 24

2-5) گوسین 24

2-6) روشهای محاسباتی گوسین 25

2-6-1) روش میدان خودسازگارهارتری فاک (HF) 25

2-6-2) نظریه تابع  چگالی (DFT) 27

2-6-3) مجموعه های پایه. 28

2-7) جابه جایی شیمیایی مستقل ازهسته (NICS) 31

2-8) آنالیز اوربیتال پیوند طبیعی (NBO) 33

2-9)  HOMO وLUMO. 33

2-10) قطبش پذیری- سختی و نرمی 35

2-11) مقایسه و تفسیر محاسبات بار اتمی 36

فصل سوم:روش کار و محاسبات 37

3-1) روش انجام کار 38

3-2) انرژی اتصال 54

3-3) بارهای اتمی 55

3-4) ممان دوقطبی 59

3-5) طول پیوند. 61

3-6) محاسبات زاویه. 63

3-7) خواص بنیادی 66

3-7-1) بررسی مقادیر انرژی یونش (I) 67

3-7-2) بررسی مقادیر الکترونخواهی (A) 68

3-7-3) بررسی مقادیر پتانسیل شیمیایی ( ) 68

3-7-4) بررسی مقادیر سختی (η ) و نرمی (σ ) 68

3-8) شکاف بین  HOMOو LUMO 69

بحث و نتیجه گیری 93

منابع98

چکیده

در سال های اخیر، استفاده از نانولوله ها به عنوان نانو حامل های انتقال دارو مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، فولرن C60 و نه نانولوله مختلف به عنوان حامل های مولکول دارویی 8- هیدروکسی کینولین مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا ساختار مولکول دارویی HQ-8 و نانولوله ها به وسیله نرم افزارهای NanotubeModeler و GaussView ترسیم شده و سپس به وسیله نرم افزار Gaussian09 با روش  بهینه  گردید. بعد از آن مولکول 8-HQ از دو سمت هترواتم های خود، یعنی اتم نیتروژن پیریدینی و گروه هیدروکسیل  بر سطح نانولوله های مختلف قرار گرفته وساختار آن ها نیز به روش ذکر شده، بهینه گردید. نتایج حاصل، شامل اطلاعات مربوط به انرژی اتصال، ممان دوقطبی، بارهای اتمی، زوایا و طول پیوندها، خواص بنیادی (پتانسیل یونش، الکترون خواهی، پتانسیل شیمیایی، سختی و نرمی) و شکاف انرژی HOMO- LUMO ، محاسبه وارزیابی شدند.

از نظر انرژی اتصال و میزان جذب ، نانولوله CNT(9,0) بهترین بر همکنش را با مولکول دارویی 8-HQ ازسمت اتم نیتروژن پیریدینی داشته است. هم چنین از نظر ممان دوقطبی، نانولوله BNNTdopedGe بیشترین ممان دوقطبی را با مولکول 8-HQ نشان داده است. ساختار این نانولوله با مولکول 8-HQ ( به ویژه از سمت اتم  N) قطبش پذیری و انتقال بار زیادتری را نسبت به سایر ساختارها نشان داده است.

کلید واژه : نانو لوله ، فولرن ، 8- هیدروکسی کینولین ، گوسین

فصل اول

نانو تکنولوژی

1-1)  مقدمه

نانوتکنولوژی محدوده ای از تکنولوژی است که در این محدوده انسان می تواند انواع ترکیبات، آلیاژها، وسایل و ابزارها و بطورکلی، سیستم ها و سازه های گوناگون را در مقیاس اتمی و مولکولی و در ابعاد نانومتری (یک میلیاردم متر) طراحی کرده و به مرحله ساخت برساند. روش ساخت در اکثر موارد، به صورت جابجا نمودن اتم ها و مولکول ها و قرار دادن آنها در موقعیت های مناسب می باشد [1].

1-2) تاریخچه ی نانوتکنولوژی

استفاده از نانوتکنولوژی توسط انسان بر خلاف تصور عمومی دارای سابقه طولانی است. در این رابطه شواهدی مبنی بر نانوساختاری بودن رنگ آبی به کــاربرده شده توسط قوم مایا وجود دارد. پس از آن رومی ها از این مواد در ساخت جام هایی با رنگ های زنده استفاده کردند. به این صورت که آن ها از ذرات طلا برای رنگ آمیزی این جام ها بهره گرفتند. نمونه ای از این جام ها که برای اولین بار کشف شد جام لیکورگوس می باشد که متعلق به قرن چهارم قبل از میلاد بوده و دارای ذرات نانومتری طلا و نقره است که در هنگام قرار گرفتن در نورهای مختلف رنگ های گوناگون را از خود نشان می دهد.

با این وجود داستان علمی نانوتکنولوژی چیز دیگری است. یکی از اولین گزارش های علمی در این رابطه، گزارش ساخت کلوئید ذرات طلا در سال 1857 توسط مایکل فارادی می باشد. بعدها از کربن سیاه به عنوان یک ماده افزودنی برای رنگ کردن و استحکام بخشیدن به لاستیک استفاده شد. استفاده از کاتالیزورهای با ساختار نانومتری از 70 سال پیش آغاز شد [1].

در سال 1991 دانشمندی ژاپنی به نام سومیو ایجیما[1] به طور اتفاقی، ساختاری از کربن را کشف و تولید کرد. که با توجه به شکل آن، محصول مربوطه را نانولوله کربنی نامید. در یک نانولوله کربنی، اتم های کربن در ساختاری استوانه ای آرایش یافته اند. آرایش اتم های کربن در دیواره این ساختار استوانه ای، مشابه آرایش اتم های کربن در صفحه گرافیت است. وقتی یک لایه گرافیت پیچیده شود، نانولوله کربنی تشکیل می شود. در واقع نانولوله کربنی، گرافیتی است که در مقیاس نانو و به شکل لوله درآمده است [2].

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***