متفرقه

دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

دانلود پایان نامه رشته بهداشت و ایمنی محیط

عنوان : اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دانشکده بهداشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

عنوان

اثر اسپری اسیدهای سیتریک، استیک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده گوشت مرغ

اساتید راهنما

آقای دکتر مصطفی نوروزی

خانم دکتر رزا زاوشی

استاد مشاور

آقای دکتر محمدپوراصل

پاییز 93


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)


فهرست مطالب
فصل اول. 1
مقدمه و بیان مسئله. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- اهداف 3
1-2-1- اهداف اصلی. 3
1-2-2- اهداف فرعی        3
1-2-3- هدف كاربردی 4
1-3- فرضیات  یا سوال های پژوهش. 4
فصل دوم. 5
بررسی متون. 5
2-1-گوشت 6
2-2-کیفیت و ویژگی‌های حسی ظاهری(ارگانولپتیکی) و فیزیکی گوشت 7
2-2-3- نقطه انجماد 8
2-2-4-PH 9
2-2-5-تراوش خونابه. 9
2-2-6-کراتینگ (جای دادن در قفس) و حمل و نقل. 10
2-3- کیفیت و ویژگی‌های شیمیایی 12
2-3-1- آب 13
2-3-2 پروتئین. 13
2-3-3- لییدها 13
2-3-4- قندها(کربوهیدرات‌ها) 14
2-3-5- ویتامین‌ها 14
2-3-6- مواد معدنی. 14
2-3-7ازت فرار )  (TVN 14
2-4-کیفیت و ویژگی های میکروبیولوژی 15
2-4-1- فلور میکروبی گوشت تازه 15
2-2-4- فلور میکروبی مرغ تازه 16
2-5- استانداردها و معیارهای باکتری شناسی 16
2-6- بیماری‌های غذا زاد میکروبی ناشی از مصرف گوشت آلوده 18
2-5-1- سالمونلاها(salmonella) 19
2-5-2- کامپیلوباکتر ژژونی(Campylobacter jejuni) 19
2-5-3-اشیریشاکلی(E.coli) 20
2-5-4- لیستریامونوسیتوژنز(Listeria monocytogenes) 20
2-5-5- یریسینیاآنتروکولیتیکا(Yersinia enterocolitica) 20
2-5-6- کلستریدیوم پرفرژنس(Closteridium perfringenes) 21
2-5-7- استافیلوکوکوس آرئوس(Staphylococcos aureus) 21
2-5-7- باسیلوس سرئوس(Bacilios cereus) 21
2-6- منابع آلودگی گوشت و فرآورده‌های گوشتی 22
2-6-1-  دام کشتاری 22
2-6-2- کارگران. 23
2-6-3-  سالن کشتار. 23
2-6-4- تجهیزات و ابزار کار. 23
2-6-5-  فرایند کشتار. 24
2-7- کاهش کیفیت و فساد گوشت 25
2-7-1- از دست دادن کیفیت ظاهری 25
2-7-2-  تغییرات شیمیایی و بیوشیمیایی. 26
2-7-2-1 تغییرات طبیعی پس از کشتار. 26
2-7-2-2- تغییرات شیمیایی در طی نگهداری گوشت (فساد شیمیایی) 28
2-8- تغییرات میکروبیولوژیک (فساد میکروبی) 30
2-8-1-  انواع کلی فساد میکروبی. 30
2-8-1-1-  فساد در شرایط هوازی 30
2-8-1-2-  فساد در شرایط بی هوازی 32
2-8-2- فساد میکروبی انواع گوشت 34
2-8-2-1- گوشت تازه (بدون بسته بندی) 34
2-8-2-2- گوشت بسته بندی شده ای که در یخچال نگهداری می شود 35
2-8-2-3- گوشت بسته بندی شده در خلأ. 36
2-8-2-4- گوشت بسته بندی شده با اتمسفر اصلاح شده 37
2-9- بسته بندی 37
2-10- زدودن میکروارگانیسم ها 39
2-10-1- اصلاح لاشه. 39
2-10-2- سالم سازی شیمیایی لاشه. 39
2-2-3- استفاده از سرما 40
2-10-4-انجماد 42
2-11- عمر ماندگاری گوشت و فراورده های آن. 42
2-11-1-گوشت قرمز. 42
2-11-2- گوشت منجمد 45
2-11-3- گوشت مرغ تازه/منجمد 45
فصل سوم. 47
روش پژوهش. 47
3-1- نوع مطالعه. 48
3-2- روش اجرا و طراحی تحقیق 48
3-2-1- نمونه گیری 48
3-2-2-شمارش کلی باکتری های مزوفیل هوازی 49
3-2- 3- شمارش سرماگراها 52
3-2-4- اندازه گیری مواد ازته فرار (TVN))  Total Voletila Nitrogen) 53
3-2-5- تعیین PH گوشت 54
3-2-6- تجزیه و تحلیل آماری 56
3-2-7- مکان انجام آزمایش. 56
فصل چهارم. 57
یافته ها 57
4-1- باکتری های مزوفیل هوازی 58
4-2- باکتری های بی هوازی 58
4-3- باکتری های کلی فرم. 59
4-4- باکتری های سرماگرا 59
4-5- ازت تام فرار. 60
4-6-  PH 61
4-7- خونابه. 61
4-1- رنگ. 62
4-2- بو. 63
فصل پنجم. 64
بحث و نتیجه گیری 64
5-1 – بحث و نتیجه گیری 65
5-2- پیشنهادات 68
فهرست منابع. 69
 
فهرست جداول
جدول 2-1 مقدار PH انواع گوشت 9
جدول 2-2 ترکیب شیمیایی عضله لخم گاو(پس از جمود نعشی) 12
جدول 2-3 مقدار ازت فرار در گوشت مرغ منجمد. 15
جدول 2-4. ویژگی‌های میكروبی گوشت مرغ. 18
جدول2-5 شرایط نگهداری گوشت تازه انواع دام و پرندگان 43
جدول 2-6 عمر ماندگاری گوشت تازه بسته بندی شده مرغ، بوقلمون، اردک، غاز، بلدرچین، کبک ، قرقاول در دمای 0 تا 4+ درجه سانتی گراد  46
جدول 4-1: فراوانی نسبی (برحسب درصد) کیفیت رنگ در نمونه های گوشت بر حسب زمان ماندگاری (روز) و توع تیمار  63
جدول4-2: فراوانی نسبی (بر حسب درصد) انواع بو در نمونه های گوشت بر حسب زمان ماندگاری (روز) و نوع تیمار  64
 
فهرست نمودار ها
  نمودار 4-1: میانکین لگاریتم تعداد مزوفیل های هوازی در نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندکاری58.
نمودار 4-2: میانکین لگاریتم تعداد بی هوازی در نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندکاری.59
نمودار 4-3: میانکین لگاریتم تعداد کلی فرم ها بر حسب زمان و میزان ماندکاری .59
نمودار 4-4: میانکین لگاریتم تعداد سرماگراها در نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندکاری 60
نمودار4-5: میانگین تغییرات درصد خونابه در نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندگاری.60
نمودار4-6: میانگین تغییرات درصد ازت فرار در نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندگاری61
نمودار4-7: میانگین تغییرات phدر نمونه های گوشت بر حسب زمان و میزان ماندگاری.62
.
.فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
1-1- مقدمه
بر اساس تعریف ارایه شده در کدِکس[1] مواد غذایی، واژه«meat» به طور معمول به تمام  بخش‌های مصرف شدنی حیواناتی گفته می‌شود که برای تولید غذای مورد نیاز انسان استفاده می‌شوند و شامل گوشت و آلایش[2] است. گوشت، مجموعه‌ای از بافت های ماهیچه ای اسکلتی دام و پرندگان کشتاری است که با بافت‌های چربی، پیوندی و نیز استخوان، گره‌های لنفاوی و رگ‌ها (سرخرگ‌ها، سیاهرگ‌ها، مویرگ‌ها و رگ‌های لنفاوی) و پی‌های مربوط به آن، همراه است و 45 درصد وزن دام زنده و 70 درصد وزن پرندگان زنده را تشکیل می‌دهد.گوشت به دلیل دارا بودن عوامل داخلی مساعد برای رشد اکثر میکروارگانسیم ها و به ویژه انواع مولد فساد، محیط بسیار مناسبی برای فعالیت میکروارگانیسم ها میباشد و در صورت عدم کنترل عوامل خارجی، به سرعت دچار فساد میگردد. ماندگاری گوشت به طور قابل ملاحظه ای متأثر از نحوه ذبح و کیفیت استحصال و عرضه گوشت می باشد چرا که در طی این مراحل بار میکروبی اولیه گوشت در نتیجه آلودگی با پوست دام، محتویات روده و آب مورد استفاده در ذبح و استحصال دام در ایران در کشتارگاه های سنتی انجام میشود. بدین معنی که گوشت پس از قطعه بندی، در سینی هایی از جنس پلی استیرن و استرچ فیلم بسته بندی و پس از سرد نمودن به بازار عرضه میگردد. به دلیل دستكاری گوشت ضمن قطعه بندی و بسته بندی آن، میزان آلودگی گوشت افزایش میابد. بسته بندی صرفنظر از گرم یا سرد بودن شرایط آب و هوایی، در تولید و حمل و نقل گوشت نقش مهمی ایفا میكند و می تواند یكی از موارد مفید بهینه سازی عملیات تولید گوشت در كشورهای در حال توسعه باشد. بسته بندی موجب میشود كه گوشت در مقابل از دست دادن رطوبت، آلودگی با میكرو ارگانیسم ها، تغییر رنگ و صدمات فیزیكی محافظت گردیده و رنگ گوشت برای مصرف كننده جاذبه بیشتری داشته باشد. بسته بندی گوشت تازه، میتواند یك پوشش ساده و یا با استفاده از سیستم های پیشرفت های نظیر بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته صورت پذیرد. عمر انباری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سانتیگراد 3 تا 5 روز است. درحالی كه با استفاده از بسته بندی تحت خلاء و بسته بندی با اتمسفر تعدیل شده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ كرده را طولانی كرد(Aalami et al, 2002 ; Rokni et al, 2001).                                گوشت تازه می تواند با استفاده از یک پوشش ساده و یا با به کارگیری سیستم های پیشرفته ای نظیر بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییریافته انجام گیرد . ماندگاری قطعات گوشت بسته بندی شده به روش ساده در دمای 4 درجه سلسیوس 3 تا 5 روز است . درحالی که با استفاده از بسته بندی تحت خلا و بسته بندی با اتمسفر تغییرشده می توان عمر انباری قطعات گوشت تازه یا گوشت چرخ شده را طولانی تر نمود(Rokni, 1998; Jey, 2005; Davidson et al, 2005). میزان pH طبیعی گوشت نیز ممكن است از رشد برخی از باكتریها جلوگیری كند، اما موجب تقویت رشد گروهی دیگر ازمیكروارگانیسمها میشو(Razavilar, 1998). میزان pHپایین در دامنه 4 تا 4.5 از رشد میكروارگانیسمهای عامل فساد و میكروارگانیسم های بیماری زا جلوگیری میكند.  برای كاهش  pH مواد غذایی،ممکن است بتوان از اسیدهای آلی نظیر اسید سیتریك، اسید بنزوئیك، اسید استیك، اسید لاكتیك، اسید پروپیونیك و غیره كه جزو، اسیدهای خوراكی محسوب میگردند، استفاده میشود(Ghasemian, 2000).
1-2- اهداف
1-2-1- اهداف اصلی
اثر اسپری اسیدهای استیک، سیتریک و پروپیونیک بر برخی پارامترهای میکروبی، شیمیایی و ظاهری گوشت بسته بندی شده مرغ
1-2-2- اهداف فرعی                                                                        شمارش مزوفیل های هوازی                                                                       شمارش  کلی فرم ها                                                                                  شمارش سرماگراها                                                                                     شمارش بی هوازی ها                                                                                    اندازه گیری PH و TVN
خواص ظاهری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسید های آلی در شهرستان کوهدشت در سال 92
1-2-3- هدف كاربردی
ارائه راهکارهای بهداشتی مناسب به منظور تعیین افزایش میزان ماندگاری گوشت مرغ بسته بندی شده تحت اثر اسیدهای آلی می باشد.
[1] codex
[2] offal
تعداد صفحه :86
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***