مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژمیانی درشبکه توزیع ایران

پایان نامه رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان :  بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژمیانی درشبکه توزیع ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc.”

مهندسی برق- قدرت

عنوان :

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ولتاژمیانی درشبکه توزیع ایران

استاد راهنما :

پروفسور محمود رضا حقی فام

استاد مشاور :

پروفسور حمید لسانی

تیر 1386


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب  
عنوان مطالبشماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات 5
( 1 – 1 هدف 6
( 2 – 1 پیشینه تحقیق 7
( 3 – 1 روش کار و تحقیق 11
فصل دوم : رابطه تلفات و افت ولتاژ در تجهیزات با ولتاژکاری و ارائه تابع هزینه13
.1-2 مقدمه 14
.2-2 تعاریف و ضرایب کاربردی 15
.3-2 اجزاء تلفات و رابطه آنها با سطح ولتاژ 16
.4-2 اجزاء موثر درافت ولتاژ و رابطه آنها با ولتاژ کاری 26
2ـ.5 ارائه توابع هزینه با در نظر گرفتن ضوابط اقتصادی 30
2ـ.6 نتیجه گیری 33
فصل سوم : شبکه های توزیع برق با ولتاژمیانی 34
.1-3 مقدمه 35
.2-3 شبکه نوع اول 36
.1-2-3 بررسی تلفات شبکه نوع اول 37
.2-2-3 بررسی افت ولتاژ شبکه نوع اول 43
.3-3 شبکه نوع دوم 48
.1-3-3 بررسی تلفات شبکه نوع دوم 49
.2-3-3 بررسی افت ولتاژ شبکه نوع دوم 52
.4-3 شبکه نوع سوم 56
.1-4-3 بررسی افت ولتاژ شبکه نوع سوم 58
.2-4-3 بررسی تلفات شبکه نوع سوم 59
.5-3 شبکه نوع چهارم 62
.1-5-3 بررسی افت ولتاژ شبکه نوع چهارم 63
.2-5-3 بررسی تلفات شبکه نوع چهارم 66
.6-3 مقایسه شبکه نوع دوم و سوم 68
.7-3 نتیجه گیری 69
فصل چهارم : تجهیزات سیستم توزیع با ولتاژمیانی 71
.1-4 مقدمه 72
.2-4 تجهیزات سیستم توزیع مرسوم 73

 

فهرست مطالب 
عنوان مطالبشماره صفحه
.3-4 تجهیزات سیستم توزیع با ولتاژ میانی78
.4-4 جداول هزینه سیستم توزیع با ولتاژ میانی و فشار ضعیف86
.5-4 نتیجه گیری88
فصل پنجم : انتخاب سطح ولتاژمیانی بهینه89
5ـ.1 مقدمه90
5ـ.2 تعریف سطح ولتاژ میانی و بررسی استانداردهای مختلف91
5ـ.3 بررسی هزینه تجهیزات متأثراز سطح ولتاژ و ارائه جداول و توابع93
5ـ.4 بررسی تلفات تجهیزات خط متأثر از سطح ولتاژ میانی100
5ـ.5 انتخاب سطح ولتاژ میانی مناسب برای شبکههای نوع اول ، دوم ، سوم102
5ـ.6 انتخاب سطح ولتاژ میانی برای شبکه نوع چهارم106
.7-5 نتیجه گیری109
فصل ششم : حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع با ولتاژ میانی110
6ـ.1 مقدمه111
6ـ.2 طبقه بندی سطوح ولتاژ میانی جهت تعیین حریم112
6ـ.3 تعاریف112
6ـ.4 حریم خط هوایی از ریل راهآهن114
6ـ. 5 حریم راهها114
6ـ.6 حریم خطوط مخابرات و تلفن115
6ـ.7 حریم خطوط نفت و گاز116
6ـ. 8 حریم دو خط انتقال با ولتاژ مختلف116
6ـ.9 فاصله آزاد سیمها از ساختمان و ابنیه117
.10-6 فواصل مجاز هادیها از یکدیگر118
.11-6 نتیجه گیری119
فصل هفتم : انتخاب شبکه نمونه واقعی و پیاده سازی شبکه ولتاژ میانی120
.1-7 مقدمه121
.2-7 پیادهسازی شبکه ولتاژ میانی نوع اول روی شبکه نمونه واقعی122
7ـ.3 شبکه نمونه واقعی برای شبکه ولتاژ میانی نوع دوم130
7ـ.4 شبکه نمونه واقعی برای شبکه ولتاژ میانی نوع چهارم133
7ـ. 5 بررسی افت ولتاژروی شبکه های نمونه136

 

فهرست مطالب 
عنوان مطالبشماره صفحه
فصل هشتم : نتیجهگیری و پیشنهادات139
نتیجهگیری140
پیشنهادات142
منابع ومĤخذ143
فهرست منابع فارسی144
فهرست منابع لاتین145
سایتهای اطلاع رسانی146
چکیده انگلیسی147

 

فهرست جدول ها 
عنوانشماره صفحه
: 1-1 ولتاژهای میانی و فرکانس تغذیه در تعدادی از کشورها7
: 1-4 لیست تجهیزات سیستم توزیع مرسوم86
: 2-4 لیست تجهیزات سیستم توزیع با ولتاژمیانی نوع اول87
: 3-4 لیست تجهیزات شبکه نوع چهارم88
: 1-5 ولتاژهای نامی سیستم در استانداردIEEE std 14191
: 2-5 سطوح ولتاژ در رده زیر1kVدر استانداردIEC 3892
: 3-5 سطوح ولتاژ بین35 kV تا 1kVدر استانداردIEC 3892
: 4-5 سطوح ولتاژ در استاندارد کانادا92
: 5-5 تجهیزات خط ولتاژ میانی متأثر از ولتاژ خط باسیم هوایی یا کابل خودنگهدار99
: 6-5 لیست تجهیزات مربوط به ترانس سه فاز و تکفاز مشترک بین مصرفکنندگان100
: 7-5 لیست تجهیزات مربوط به ترانس تکفاز نصب در محل مشترکین100
: 8-5 تلفات مربوط به المانهای متأثرازولتاژ شبکه101
: 9-5 تلفات وافت ولتاژ درخط با سیم هوایی به طول 1 کیلومتر103
: 10-5 تلفات وافت ولتاژ درخط با کابل خودنگهدار به طول 1 کیلومتر104
: 11-5 تلفات وافت ولتاژ در کابل زمینی از پست تا خط به طول 70 متر104
: 12-5 هزینه احداث خط با سیم هوایی به طول 1 کیلومتربرحسب104
: 13-5 هزینه احداث خط با کابل خود نگهدار به طول 1 کیلومتر بر حسب104
: 14-5 هزینه کل ناشی از تلفات و احداث خط با سیم هوایی105
: 15-5 هزینه کل ناشی از تلفات و احداث خط با کابل خودنگهدار105
: 16-5 فاصله بین هر هادی با بدنه تیر و اتریه106
: 17-5 فاصله مجاز عایقی بین هادیهای خط107
: 1-6 حریم خطوط توزیع وزارت نیرو113
: 2-6 حریم مربوط به جاده ها وراهها114
: 3-6 حداقل ارتفاع سیم ( فاصله مجاز قائم هادیها ) از سطح جاده115
: 4-6 فاصله عمودی دو خط انتقال با ولتاژ مختلف116
: 5-6 فاصله مجازبین هادیهای خط برای سطوح ولتاژمیانی118
: 6-6 فاصله مجازهر هادی خط ازبدنه برای سطوح ولتاژمیانی119
: 1-7 جدول تلفات توان درخط برای نقاط مختلف نصب ترانس در شبکه نوع اول126
: 2-7 جدول مقایسه تلفات وهزینه برای مکان وظرفیت نهایی ترانسها127
: 3-7 لیست تجهیزات محذوف از شبکه توزیع فشار ضعیف و هزینه مربوطه128
: 4-7 لیست تجهیزات و هزینه شبکه ولتاژ میانی127
: 5-7 هزینه احداث خط برای ولتاژ میانی6/6 kV130

 

 فهرست جدول ها 
عنوانشماره صفحه
6-7: هزینه احداث خط فشار متوسط20kV131
7-7: تلفات توان خط, برای نقاط مختلف نصب ترانس شبکه نوع چهارم135
: 8-7 ارزش آتی هزینه تلفات و احداث برای هر یک از حالات ترانس گذاریC135
: 9-7 مقایسه درصد افت ولتاژ برای شبکه ولتاژ میانی وفشارضعیف136
: 10-7 مقایسه درصد افت ولتاژدر شبکه نوع دوم وفشار متوسط20 کیلوولت137
: 11-7 مقایسه درصد افت ولتاژدرشبکه نوع چهارم برای نصب ترانس تکفازدرمحل مشترکین137
: 12-7 مقایسه درصدافت ولتاژدرشبکه نوع چهارم برای انشعاب ترانس سه فاز138

 

فهرست شکل ها 
عنوانشماره صفحه
: 1-1 سیستم تکفاز تک سیمه استرالیا8
: 2-1 سیستم تکفاز تک سیمه برزیلی9
: 3-1 سیستم توزیع1 kV در نپال10
: 1-2 انشعاب ترانس سه فاز از خط23
: 2-2 انشعاب ترانس تکفاز از خط24
: 3-2 فیدر شعاعی ساده29
: 1-3 دیاگرام تک خطی شبکه نوع اول36
: 2-3 دیاگرام تک خطی شبکه نوع اول جهت محاسبه تلفات کل شبکه37
: 3-3 دیاگرام تک خطی جهت مقایسه تلفات خط فشار میانی وفشارضعیف38
: 4-3 دیاگرام تک خطی جهت محاسبه افت ولتاژ44
: 5-3 دیاگرام تک خطی جهت مقایسه افت ولتاژ شبکه ولتاژمیانی و فشارمتوسط46
: 6-3 دیاگرام تک خطی شبکه نوع دوم48
: 7-3 دیاگرام تک خطی جهت بررسی تلفات شبکه نوع دوم49
: 8-3 دیاگرام تک خطی شبکه نوع دوم جهت بررسی افت ولتاژ52
: 9-3 دیاگرام تک خطی جهت مقایسه شبکه ولتاژمیانی وفشارضعیف55
: 10-3 شبکه ولتاژ میانی نوع سوم56
: 11-3 امپدانس از دید اولیه ترانس58
: 12-3 دیاگرام تک خطی شبکه نوع چهارم63
: 1-6 فاصله آزاد سیمها از ساختمان و ابنیه117
: 1-7 شبکه توزیع فشار ضعیف شهرک کشت وصنعت مغان123
: 2-7 محل اولیه نصب ترانسها در شبکه نمونه برای شبکه نوع اول125
: 3-7 فیدر خروجی پست20 کیلوولت طاووسیه غرب تهران132
: 4-7 شبکه نمونه برای شبکه نوع چهارم133

 
چکیده :
 
در سیستم توزیع ایران ازدو سطح ولتاژ400V و 20kV جهت توزیع انرژی بـرق بـین مـشترکین اسـتفاده می شود. استفاده ازاین دوسطح ولتاژ به تنهایی, باعث گسترش بیشترشبکه 20kV شده وهزینـه احـداث زیادی را تحمیل می کند. از طرفی گسترش شبکه 400V نیزباعث تلفات وافت ولتاژ بیـشتر در سیـستم توزیع معمول می شود.
 
دراین پروژه سطوح ولتاژاستاندارد مورد تأیید وزارت نیرو بین دوسطح ولتاژ مذکور انتخـاب و سـطوح ولتاژ استاندارد انتخابی به دو رده فشار ضعیف وفشار میانی تقسیم شده اند. با توجـه بـه دو رده ولتـاژی,
 
برای هرکدام شبکه توزیع متناسب با سطح ولتاژ آن ارائه شده اسـت. کـه شـبکه هـای نـوع اول , دوم و سوم برای رده فشارمیانی وشبکه نوع چهارم برای رده فشار ضعیف درنظرگرفته شده است. که هرکـدام از نظرتلفات وافت ولتاژ با سیستم توزیع معمول مقایسه شـده وروابـط لازم جهـت طراحـی بهینـه شـبکه ولتاژ میانی ارائه شده است. ازبین سطوح ولتاژ استاندارد انتخابی برای هر رده وبرای هرنوع شـبکه ارائـه شده , سطح ولتاژمیانی بهینه ازنظر کمترین مجمـوع ارزش آتـی هزینـه تلفـات واحـداث انتخـاب شـده است. استفاده از سطح ولتاژمیـانی درشـبکه توزیـع فعلـی باعـث کـاهش طـول شـبکه 20kV ونیزتعـداد پستهای زمینی فشارمتوسط خواهد شد. ازطرفی هزینه ناشی ازتلفات نیز بدلیل کاهش طول شـبکه فـشار ضعیف , کاهش می یابد. باتوجه به بررسیهای انجام شده سطح ولتاژ 6/6 kV به عنوان سطح ولتاژ بهینـه برای شبکه های نوع اول , دوم وسوم و سطح ولتاژ 1 kV برای شبکه نوع چهارم انتخاب شده انـد. پـس ازانتخاب این دوسطح ولتاژ, انواع شبکه ولتاژمیانی روی شبکه نمونه واقعـی, پیـاده سـازی شـده ونتـایج لازم بدست آمده است.
 
مقدمه :
 
در سیستم توزیع معمول , پستهای فوق توزیع از طریق شبکه فشار متوسط20kV پستهای فشار متوسط واقع در سطح منطقه را تغذیه میکنند. این پستهابا تبدیل سـطح ولتـاژ فـشار متوسـط بـه فـشار ضـعیف ، انرژی بـرق را بـا سـطح ولتـاژ قابـل اسـتفاده در اختیـار مـصرفکننـدههـا قـرار مـیدهنـد. در برخـی از مناطق, اغلب در حواشی شهرها و مناطق روستایی مستقیماً از سطح ولتاژ فشار متوسط استفاده شده و در نقاط بار ترانسهای 20 / 0/4 kV تعبیه و مصرفکنندگان تغذیه میشوند.
 
انتخاب سطح ولتاژ برای یک خط به پارامترهای مختلفی وابسته است که از جمله آنها میتوان بـه طـول فیدر ، قدرت انتقالی ، هزینه احداث ، تلفات ، حریم و غیره اشاره نمود. در صورتی کـه از سـطح ولتـاژ بالاتری استفاده شود ظرفیت آزاد اضافی در خطوط ایجاد خواهد شد. که در اینـصورت هزینـه اضـافی برای احداث ظرفیت آزاد خط پرداخت می شود. از طرفی اگر این سطح ولتاژ نـسبت بـه طـول فیـدر و قدرت انتقالی آن پایین تر از حد استاندارد انتخاب شودتلفات و افـت ولتـاژ بیـشتر و حتـی بـیش از حـد مجاز خواهد بود. که ارزشآتی تلفات احتمالاً بیشتر از هزینه احداث اضافی خواهد بود که باید صـرف احداث خط با سطح ولتاژ بالاتر میشد.
 
در طراحی سیستم توزیع پس از برآورد بار و تعیین مراکز چگـالی بـار ، عمـل جایـابی پـستهای 20kV
صورت میگیرد. پس از آن از طریق کابل زمینی یا خط هوایی فشارمتوسط این پستها تغذیه می شـوند.
 
که پس ازتبدیل یکباره سطح ولتاژ فشار متوسط به فشارضعیف انرژی برق دراختیار مصرف کننده گان قرار میگیرد.اما سوالی که اینجا مطرح میشود این است که اگرازیک سطح ولتاژ بین400V و 20 kV
 
استفاده شودچه اتفاقی میافتد. به عبارتی دیگر بـه جـای اینکـه از فیـدرهای 20kV بـا طـول نـسبتاً زیـاد استفاده شود از یک سطح ولتاژمیانی بین 400V و 20kV اسـتفاده کـرده و بـدین ترتیـب هزینـه شـبکه
 
20kV و همچنین طول آنرا کاهش داده و این سطح ولتاژ میانی تا نزدیکتـرین نقطـه بـه بارهـای انتهـایی منتقــل شــود در ایــن صــورت منــافع احتمــالی زیــادی خواهــد داشــت. زیــرا پــستهای زمینــی حــذف خواهندشدویاحداقل تعدادآن به نصف کاهش پیدا میکند. ازطرفی طول فیدرهای20kV نیـز کوتـاهتـر خواهندشد. از سوی دیگر چون ازشبکه هوایی فشارضعیف اغلب بـرای توزیـع اسـتفاده مـیشـود وایـن شبکه باشبکه توزیع فشارمیانی بطورمشترک برروی یک تیر احـداث خواهندشـد هزینـه احـداث شـبکه ولتاژمیانی کاهش می یابد. در مناطق خارج شهر یا مناطق روستایی و ویلایی که بارها در فواصـل نـسبتاً طولانی از یکدیگر قرار دارند. در سیستم توزیع فعلی همـانطور کـه در بـالا ذکـر شـد از خطـوط فـشار متوسط 20kV برای توزیع انرژی استفاده میشود.
 
هزینه احداث خط وپستهای 20kV زیاد وقابل توجه اسـت. مخصوصاًدرپـستهای هـوایی هزینـه تـرانس پست وابسته به سطح ولتاژ آن میباشد. درصورتیکه ازیک سطح ولتاژمیانی مناسب جهت توزیع انـرژی برق استفاده شودقطعاً هزینه احداث کاهش پیدا خواهدکردبا این فرض که خروجی پستهای فوق توزیع دارای چنین سطح ولتاژ میانی باشند. ازطرفی تلفات درخط, درصورتیکه ظرفیـت یاقـدرت توزیـع شـده بزرگ ویا فیدرطولانی باشد نسبت به شبکه فشار متوسط بیشترخواهد بود. در موارد خاص هزینه خط با سطح ولتاژ میانی علاوه بر تلفات بدلیل افزایش سطح مقطع هادی جهت داشتن ولتاژ مجاز دربارانتهـایی وهمچنین قدرت کششی قابل تحمل توسط تیرها وکنسولها هزینـه احـداث آن بیـشتراز هزینـه احـداث شبکـه فشارمتوسط می باشد. بنابراین لـزوم بررسی حالتهای مختلف ضـروریست. در سیستمهای توزیـع انرژی برق ایران مناطق توزیع انرژی را میتوان به دوقسمت تقسیم نمودکه عبارتند از :
 

  • مناطق شهری
  • مناطق روستایی و حومه

 
با توجه به دو طبقهبندی فوق ، محل و چگالی بارها , هر یک از شبکه های ولتاژ میانی باید برای هـر دو مورد متناسب با آن طراحی شود. که این کار به طور کامل و با جزئیات صورت گرفته و تلفـات و افـت ولتاژ وروابط مربوط به هر کدام جهت طراحی بهینه ارائه شدهانـد. در اسـتفاده از شـبکه ولتـاژ میـانی در مناطق شهری نکته بسیار مهم و اساسی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود و آن نحـوه تبـدیل ولتـاژ فشار متوسط20kV به فشار میانی میباشد. در صورتیکه خروجی پستهای فوق توزیع دارای فیـدر ولتـاژ میانی باشد مشکل احداث پست زمینی و هوایی فشار متوسـط بـه فـشارمیانی بـرای فیـدرهای بـا طـول و قدرت انتقالی پایین حل خواهد شد. درصورتیکه طول فیدر طولانی و بارسنگین باشد. طوری که انتقـال آن با سطح ولتاژ میانی مقدور نباشد از سطح ولتاژ فشار متوسط استفاده می شود ودرنقـاط مختلـف نیـاز به پستهای هوایی فشار متوسط به میانی خواهد بود. در احداث پستهای هـوایی محـدودیتهـایی وجـود دارد ازجمله برای پستهای تا 400kVA میتوان به راحتی پست هوایی احداث و بهرهبـرداری نمـود.امـا برای ظرفیتهای500kVA و 630 kVA نیاز به مجوز بوده و احداث این پستها بـا مـشکل اجرایـی همـراه است.[2] این محدودیت در اجرای پـستهای هـوایی باعـث محـدود شـدن طـول فیـدرهای ولتـاژ میـانی خواهد شد. بنابراین در صورتی که ظرفیـت پـست بـالاتر از ایـن مقـدار باشـد یـا بایـد دو پـست هـوایی احداث یا اینکه پست زمینی بررسی شود. اما آنچه بدیهی به نظـر مـیرسـد احـداث پـست زمینـی فـشار متوسط به فشارمیانی و در ادامه احداث پستهای هوایی فشارمیانی به فشار ضـعیف, هزینـه بـیش از پـیش افزایش یافته و ارزش آتی هزینه اضافی را که برای احداث پستها پرداخت می شود بـیش ازارزش آتـی تلفات کاهش یافته خواهد بود. در این پروژهبا توجه به توضیحات ارائه شده در فوق آرایشهای مناسـب
 
برای خطوط ولتاژ میانی ارائه و همچنین سطح ولتاژ میانی مناسب با در نظـر گـرفتن نـوع منطقـه اعـم از شهری یا روستائی بودن آن انتخاب و روی یک شبکه نمونه واقعی پیادهسازی خواهد شد.
 
مسئله مهم دیگرحریم خطوط میباشد. شبکه ولتاژ میانی زمانی اقتصادیتر خواهد بود که از خط با سیم هوایی استفاده شود. زیرا در غیر اینصورت باید از کابل خود نگهدار و یا کابل زمینـی اسـتفاده شـودکه این خود در مواردی باعث غیر اقتصادی شدن طرح خواهد شد. بنابراین بررسی حریم خطـوط یکـی از مباحث این پروژه را تشکیل میدهد.
 
در این پروژه ابتدا به بررسی تلفات و افت ولتاژ در تجهیزات سیستم توزیع و رابطه افـت ولتـاژ و تلفـات آنها با سطح ولتاژکاری و همچنین مقایسه تلفات ترانس سه فاز و تکفاز برای قدرتهای مساوی پرداختـه شده است. سپس در ادامه تابع هزینه و روابط مربوطه جهت محاسبه ارزش آتی هزینـه تلفـات وسـرمایه گذاری ارائه می شوند. درفصل بعد انواع آرایشهای شبکه توزیع با ولتاژ میـانی ارائـه و از نظـر تلفـات و افت ولتاژ مورد بررسی قرار میگیرند. در فصل چهارم تجهیزات مربوط به شبکه ولتاژ میانی بحث شـده و درفصل پنجم انواع استانداردهای بینالمللی در مورد سطوح ولتاژ بررسی و با توجه به انوع آرایشهای خط, سطح ولتاژ میانی مناسب انتخاب شده است. در فصل ششم حریم خطوط برای شـبکه ولتـاژ میـانی تعریف و فواصل هادیها برای خطوط ولتاژمیانی ازیکدیگروتأسیـسات اطـراف آن بررسـی شـده اسـت.
 
در فصل هفتم شبکه نمونه با توجه به نوع شبکه ولتاژ میانی انتخاب و روی آن پیاده سازی شده و نتـایج بدست آمده بررسی و پیشنهادات لازم ارائه شده است.

تعداد صفحه : 292
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***