مهندسی برق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفات

پایان نامه رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : بازآریی شبکه های توزیع جهت کاهش تلفاتعنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 
 
 

چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات و بیان اهمیت موضوع پژوهش4
مقدمه4
(1-1 بررسی آماری تلفات و ضرورت بازآرایی در شبکه توزیع4
(2-1 روشهای کاهش تلفات در شبکه های توزیع5
نتیجه گیری5
فصل دوم: بازآرایی در شبکههای توزیع7
مقدمه7
(1-2 نمونه ای ساده از بازآرایی شبکه توزیع7
(2-2 فرمولاسیون بازآرایی8
(3-2 بیان نمونههایی از بازآرایی در شبکه توزیع8
(4-2 اهداف بازآرایی در شبکه توزیع9
(1-4-2 بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات9
(2-4-2 بازآرایی شبکه به منظور تعادل بار فیدرها9
(3-4-2 بازآرایی به منظور بازیابی بار و افزایش قابلیت اطمینان10
(4-4-2 بازآرایی به منظور تعادل سه فاز فشار ضعیف10
(5-4-2 بازآرایی به منظور ذوب یخ خطوط10
(5-2 بازآرایی وضرورت اتوماسیون10
(6-2 روشهای تحقق مساله بازآرایی11
(1-6-2 روشهای هیورستیک11
(2-6-2 روشهای متاهیورستیک11
نتیجهگیری12

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

فصل سوم: روشهای هیورستیک در تحقق بازآرایی14
مقدمه14
(1-3 روش مرجع تعویض شاخه14
(1-1-3 قواعد تجربی در تعیین گزینه سوییچینگ مطلوب15
(2-1-3 تخمین میزان کاهش تلفات در هر آرایش شبکه16
(1-2-1-3 فرمول تخمین میزان کاهش تلفات16
(3-1-3 مدل بار با توزیع یکنواخت و تخمین کاهش تلفات19
(4-1-3 الگوریتم و فلوچارت روش مرجع تعویض شاخه20
(2-3 روش تفکیک مولفه های جریان20
(1-2-3 کاهش تلفات اکتیو21
(2-2-3 کاهش تلفات راکتیو22
(3-3 روش هندسی تعویض شاخه23
(1-3-3 روش عمومی جستجوی تعویض شاخه24
(2-3-3 الگوریتم کلی تعویض شاخه25
(3-3-3 روش تقریبی پخش بار برای برآورد تلفات توان25
(1-3-3-3 روش ساده شده دیستفلو26
(4-3-3 تخمین کاهش تلفات مرتبط به یک تعویض شاخه26
(4-3 روش هندسی اطلاح شده28
(1-4-3 تعیین حلقه ای با حداکثر کاهش تلفات30
(2-4-3 تعیین گزینه های سوئچینگ جهت حصول حداکثر کاهش تلفات32
(1-2-4-3 تکنیک فاصله تا مرکز32
(3-4-3 الگوریتم روش هندسی اطلاح شده33
(4-4-3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده34

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(5-3 روش شاخه و حد جریان35
(1-5-3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان35
(6-3 روش تابع حساسیت36
(1-6-3 الگوریتم و فلوچارت روش تابع حساسیت37
(7-3 روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی38
(1-7-3 نحوه تعریف اندیس رتبه بندی38
(2-7-3 فلوچارت روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی40
نتیجه گیری40
فصل چهارم : روشهای متاهیورستیک در تحقق بازآرایی42
مقدمه42
(1-4 الگوریتم ژنتیک42
(1-1-4 فلوچارتهای الگوریتم ژنتیک44
(2-1-4 معیار توقف محاسبات الگوریتم ژنتیک45
(3-1-4 الگوریتم ژنتیک در بازآرایی شبکههای توزیع45
(1-3-1-4 شرط لازم جهت شعاعی بودن یک شبکه توزیع45
(1-1-3-1-4 بررسی شعاعی بودن شبکه و ایزوله نشدن بار47
(2-1-3-1-4 فلوچارت الگوریتم تشخیص شبکه شعاعی47
(4-1-4 کدگذاری یک شبکه و سادهسازی آن47
(5-1-4 انجام پخش بار و تعیین مقدار تابع ارزیاب با هدف کاهش تلفات49
(6-1-4 تقاطع و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی51
(7-1-4 جهش و حل مشکلات موجود در جهت بازآرایی52
(8-1-4 فلوچارت الگوریتم معمولی ژنتیک جهت بازآرایی شبکه توزیع53
(9-1-4 الگوریتم ژنتیک ترمیم شده و جستجوی بهینه مطلق54

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه

(10-1-4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک ترمیم شده جهت بازآرایی شبکه توزیع56
(2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده56
(1-2-4 الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده در بازآرایی شبکه های توزیع57
(2-2-4 فلوچارت آبکاری شبیه سازی شده جهت بازآرایی شبکه توزیع58
(3-4 الگوریتم جستجوی ممنوع58
(1-3-4 روند عملکرد الگوریتم جستجوی ممنوع59
(2-3-4 درخت k شاخه با حداقل وزن60
(3-3-4 طبقه بندی موارد ممنوع62
(4-3-4 حافظه مربوط به نتایج بحرانی65
(5-3-4 جستجوی ممنوع در تجدید آرایش شبکه های توزیع67
(1-5-3-4 اپراتور جهش در جستجوی ممنوع67
(2-5-3-4 جهت یابی صحیح در تعیین همسایگی مطلوب68
(3-5-3-4 فرمولاسیون مسئله68
(4-5-3-4 الگوریتم روش جستجوی ممنوع جهت تجدید آرایش بهینه69
(5-5-3-4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع69
(4-4 الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان69
(1-4-4 تطابق جهت حرکت با شرایط متغیر محیطی70
(2-4-4 فرمولبندی مسئله70
(3-4-4 گزینش جهت حرکت71
(1-3-4-4 قانون به هنگام رسانی محلی71
(2-3-4-4 قانون به هنگام رسانی نهایی71
(4-4-4 شاخص توصیف گر حلقه ها72
(5-4-4 الگوریتم بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان72

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

(6-4-4 شرط خاتمه الگوریتم جستجوی کلنی مورچگان72
(1-6-4-4 شرط خاتمه موضعی73
(2-6-4-4 شرط خاتمه نهایی73
(7-4-4 فلوچارت کلی روش جستجوی کلنی مورچگان74
نتیجه گیری75
فصل پنجم: بازآرایی تحت شرایط واقعی شبکه توزیع77
مقدمه77
(1-5 بازآرایی با در نظرگیری تغییرات بار شبکه77
(1-1-5 بازآرایی در محیط هارمونیکی78
(1-1-1-5 تلفات سیستمهای توزیع در محیط هارمونیکی78
(2-1-1-5 تلفات هارمونیکی خطوط توزیع79
(3-1-1-5 تلفات هارمونیکی ترانسفورماتور توزیع79
(4-1-1-5 تخمینکاهشتلفات برمبنایمدلواقعیشبکه و پخشبار هارمونیکی80
(2-1-5 بازآرایی در حضورتولیدات پراکنده81
(1-2-1-5 تولیدات پراکنده81
(1-1-2-1-5 دلایل و مزایای گرایش به سمت تولیدات پراکنده81
(2-2-1-5 فرمولبندی مسئله81
(3-2-1-5 روشهای نوین بازآرایی درحضور تولیدات پراکنده82
نتیجه گیری82
فصل ششم: نتیجهگیری و پیشنهادات84
نتیجهگیری84
پیشنهادات84
منابع و مراجع85

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

فهرست منابع فارسی85
فهرست منابع لاتین85
چکیده انگلیسی89

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

جدول -1 -1 نسبتهای سود به هزینه در روشهای مختلف کاهش تلفات5
جدول -1 -4 نحوه اتصالات فیدرها به باسها در شکل (4-4)46
جدول -2 -4 موقعیت کلیدهای باز در نتیجه 5 بار انجام الگوریتم ژنتیک55
جدول -3 -4 مراحل تشکیل جواب اولیه61
جدول -4 -4 مراحل تکرار الگوریتم جستجوی ممنوع63
جدول -5 -4 عملیات مربوط به جستجوی ممنوع مقدماتی64
جدول -6 -4 نقطه شروع برای عملیات راه اندازی مجدد66
جدول -7 -4 مراحل جستجوی ممنوع پس از راه اندازی مجدد66

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 
 

شکل -1 -2 مثالی ساده برای تشریح بازآرایی شبکه7
شکل -2 -2 دیاگرام تک خطی یک سیستم توزیع کوچک9
شکل -1 -3 دسته بندی کلی روشهای هیورستیک14
شکل -2 -3 شبکه سه فیدری سیوانلار17
شکل -3 -3 مدل بار با توزیع یکنواخت19
شکل -4 -3 فلوچارت الگوریتم روش مرجع تعویض شاخه20
شکل -5 -3 دیاگرام تک خطی یک شبکه توزیع با 33 باس21
شکل -6 -3 حلقه مرتبط با شاخه مانور b24
شکل -7 -3 دیاگرام یک خطی یک شبکه شعاعی25
شکل -8 -3 کاهش تلفات به عنوان تابعی از توان انتقالی27
شکل -9 -3 معرفی شبکه ای نمونه جهت تعویض شاخه28
شکل -10 -3 دایره کاهش تلفات صفر حلقه33
شکل -11 -3 فلوچارت روش هندسی اطلاح شده34
شکل -12 -3 فلوچارت روش شاخه و حد جریان35
شکل -13 -3 فلوچارت روش تابع حساسیت37
شکل -14 -3 مجموعه مرزی در یک حلقه38
شکل -15 -3 فلوچارت بازآرایی به روش اندیس رتبه بندی و مجموعه مرزی40
شکل -1 -4 فلوچارت عملیات الگوریتم ژنتیک معمولی44
شکل -2 -4 فلوچارت الگوریتم ژنتیک بهبود یافته44
شکل -3 -4 شمای یک سیستم توزیع شعاعی46
شکل -4 -4 شمایی از یک سیستم توزیع غربالی46
شکل -5 -4 الگوریتم و فلوچارت تشخیص شبکه شعاعی47
شکل -6 -4 شبکه شعاعی و کد معادل48

 
عنوان مطالب                                                                                                 شماره صفحه
 

شکل -7 -4 کد معادل شبکه شکل (4-4) با مکان فیدرهای همیشه وصل48
شکل -8 -4 معادل کوتاه شده کد شکل (7-4)49
شکل -9 -4 ساختار بازآرایی شبکه توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک53
شکل -10 -4 سیستم توزیع مفروض54
شکل -11 -4 الگوریتم ژنتیک بکار گیرنده کاندیدای (0) (ترمیم شده)56
شکل -12 -4 جوابهای بهینه موضعی، بهینه مطلق و همسایگی های جواب57
شکل -13 -4 فلوچارت الگوریتم آبکاری شبیه سازی شده58
شکل -14 -4 گراف وزن دار بدون جهت61
شکل -15 -4 انواع حرکتهای جابجایی از نقطه اولیه61
شکل -16 -4 نحوه تاثیر حافظه ممنوع بر عملیات جستجو63
شکل -17 -4 نمایش گرافیکی عملیات تکرار64
شکل -18 -4 استراتژی پیدا کردن بهترین جواب در جستجوی ممنوع65
شکل -19 -4 نمایش گرافیکی جستجوی ممنوع بعد از راه اندازی مجدد67
شکل -20 -4 مجموعه جواب های موضعی68
شکل -21 -4 فلوچارت کلی روش جستجوی ممنوع69
شکل -22 -4 تطابق جهت حرکت مورچه ها با شرایط متغیر محیطی70
شکل -23 -4 شاخص توصیفگر حلقه های شبکه72
شکل -24 -4 فلوچارت بازآرایی با روش جستجوی کلنی مورچگان74

 
 
چکیده
 
شبکه توزیع بخشی از ساختار کلی سیستمهای قدرت به شمار میرود و به عنوان مرحله نهایی از زنجیره تولید و انتقال انرژی الکتریکی به محل مصرف شناخته میشود. این بخش به جهت ویژگیهای خاص خود، عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمده تلاشهای انجام شده جهت کاهش تلفات، در دسته مطالعات شبکه توزیع بوده است. بازآرایی شبکه توزیع یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهای موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد که امروزه در شبکههای تحت اتوماسیون بطور قابل توجهی اعمال میگردد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازی پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهای زیادی برای حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجرای عملی برخی از این روشها نیز در شبکه های توزیع واقعی، به جهت ابعاد وسیع آنها وجود نداشت. در این سمینار سعی شده است تا تمام مراجع مربوط به این بخش از مطالعات شبکه توزیع به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
مقدمه
انرژی الکتریکی بجهت مزایای ویژهای چون پاکیزگی، قابلیت تبدیل به سایر انرژیها، قابلیتانتقال وکنترلآسان و نهایتاً، راندمانبالای تجهیزات مربوطه، سالهاستکه بطور گسترده، در سطوح ولتاژ متنوعی مورد استفاده بشر قرار میگیرد. از زمانی که این انرژی، توسط بشر به خدمت گرفته شد، همواره تلفات انرژیالکتریکی بعنوان اصلیترین عامل بازدارنده گسترش محدوده تحت پوشش شبکههای قدرت، مطرح بوده است. در این میان، بخش توزیع است که عمده تلفات شبکه قدرت را در خود متمرکز کرده و به این جهت عمده تلاشهای انجام شده جهتکاهشتلفات در این بخشبوده است. بازآرایی، یکی از اساسیترین و با صرفهترین راه حلهای موجود جهت کاهش تلفات شبکه توزیع میباشد. بازآرایی از ابتدا تحت عنوان یک مساله بهینهسازی پیچیده، در بین محققان مطرح شد و روشهای زیادی برای حل آن ارایه گردید که هر یک، چه از لحاظ سرعت و چه از لحاظ دقت در رسیدن به جواب بهینه با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین امکان اجرای عملی برخی از این روشها نیز در شبکههای توزیع واقعی، به جهت وسعت زیاد آنها وجود نداشت . به تدریج بواسطه پیشرفت سریع علوم رایانه در عرصه محاسبات مهندسی، نسل جدیدی از روشهای بهینهسازی، تحت عنوان روشهای متاهیورستیک، پا به عرصه گذاشتند و بدینترتیب امکان مدلسازی دقیق ساختار شبکه توزیع فراهم گشت. به عنوان نمونه، امکان مدلسازی تغییرات لحظهای بار و یا مدلسازی بارهای غیرخطی و نیز مدلسازی تولیدات پراکنده در شبکه فراهم شد که این امر موجب نیل به آرایش بهتری از شبکه در طول عملیات بازآرایی گردید. در این سمینار سعی شده است تا تمام موارد فوق، به دقت مورد بررسی قرار گیرند. به این منظور در فصل اول به بیان کلیات مساله و اهمیت موضوع پژوهش پرداخته و سپس در فصل دوم به بیان مقدماتی مساله بازآرایی، اهداف، قیود و روشهای تحلیل آن اشاره خواهیم کرد. در فصل سوم به تشریح دسته وسیعی از روشهای هیوریستیک در تحقق بازآرایی اقدام خواهیم کرد و در فصل چهارم نیز تشریحی بر گستره وسیعی از روشهای متاهیوریستیک در تحقق بازآرایی ارایه خواهد شد. در فصل پنجم بررسی را بر شبکههای توزیع واقعی متمرکز خواهیم کرد و بر محدودیتها و پارامترهای قابل رویت در این شبکهها اشاره خواهیم کرد. حضور تولیدات پراکنده و بارهای هارمونیکی از جمله این محدودیتها و پارامترها میباشند. در این فصل روند برخورد با مساله بهینهسازی بارآرایی را در حضور این ادوات بررسی خواهیم کرد. در نهایت در فصل ششم نتیجهگیری و پیشنهادات حاصل از این تحقیق ارایه میشود.
فصل اول
کلیات
مقدمه
مهندسی توزیع یکی از شاخههای مهندسی قدرت میباشد وکارشناسان این بخش به تجزیه تحلیل بخشی از سیستم قدرت بنام بخش توزیع1 میپردازد. این بخش از سیستم قدرت، انرژی الکتریکی را پس از تولید در نیروگاهها در بخش تولید2 و انتقال از طریق خطوط انتقال3 ، در سطوح ولتاژ معینی دریافت و پس از تبدیل به سطوح ولتاژ مورد نیاز مصرف کنندگان، در اختیار آنها قرار می دهد. در این بخش ضمن بررسی آماری تلفات شبکههای قدرت و سهم شبکههای توزیع از کل تلفات به روشهای کاهش تلفات اشاره کرده ونهایتاً بازآرایی شبکه توزیع را به عنوان ابزاری کارآمد جهتکاهش تلفات معرفیخواهیم کرد.
 
میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه قدرت ایران چهار برابر متوسط جهانی است و ارزش برقی که در خطوط انتقال دنیا به هدر میرود، سالانه حدود 61 میلیارد دلار برآورد میشود و به عبارتی هر سال در حدود 1225میلیارد کیلووات ساعت از انرژی الکتریکی مصرفی در دنیا معادل 8/8 درصد از انرژی الکتریکی مصرفی به دلیل تلفات به هدر میرود. میزان تلفات انرژی الکتریکی در شبکه انتقال و توزیع در مناطق وکشورهای مختلف بسیار متفاوت است که این امر متاثر از وجود اختلاف در سیاستهای ملی این کشورها در بخش صنعت برق است. براساس آمار رسمی موجود در پایگاه اطلاعاتی شرکت توانیر، در سال 1385 میزان 192196 گیگاوات ساعت برق در نیروگاههای کشور تولید شد که میزان تلفات انرژی در خطوط انتقال و توزیع ایران %20 از این مقدار میباشد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان میانگین تلفات برق در دنیا را شش الی هشت درصد بیان کردند، در حالی که در ایران این میزان بسیار بالاتر از حد معمول است و در برخی از نقاط کشور مانند خوزستان، میزان تلفات انرژی حدود %37 گزارش شده است. بنابراین میتوان گفت که تلفات انرژی الکتریکی در ایران چهار برابر دیگر نقاط جهان میباشد. همچنین براساس این آمار، %16/6 از میزان تلفات انرژی الکتریکی درشبکههای توزیع و %4 نیز مربوط به بخش انتقال است. به عبارتی هزینه این میزان تلفات انرژی برابر با هزینه ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی میباشد.[6] آمارها نشان میدهند که میانگین تلفات شبکه توزیع برق ایران بین % 6/42 مربوط به استان سمنان ، تا % 34/23 مربوط به شهرستان اهواز ، متغیر است و این یعنی از انرژی ورودی به منطقه خوزستان فقط % 60 آن در اختیار مشترکان قرار گرفته و بقیه تلف میشود. این در حالی است که بر اساس این آمار رسمی تلفات در کرهجنوبی % 5/7 و در تایلند %11 بوده است. با در نظر گرفتن متوسط سالانه پیک مصرف برق در سال 86 که نزدیک به 32 هزار مگاوات است، در صورت وجود 20 درصد تلفات انرژی برق در کشور بیش از شش هزار مگاوات از آن در ساعات اوج مصرف به هدر میرود. همچنین با توجه به آمار تلفات انرژی در سیستمهای انتقال و توزیع، ارزش کل این تلفات را میتوان
 
بیش از 61 میلیارد دلار تخمین زد که این حالت به نوبه خود باعث افزایش هزینههای تولید و در نتیجه قیمت نهایی برق مصرفی میشود.[6] این شرایط به ویژه در لحظات پیک بار شبکه از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که در این لحظات تلفات سیستم انتقال و توزیع در بالاترین حد خود قرار خواهد داشت. این تلفات ناچار سیاستهای فعلی را به توسعه روزافزون اما غیرمنطقی شبکه سوق میدهد که در واقع این امر، ضمن افزایش میزان تلفات و پیری تجهیزات شبکه، منجر به تولید مقادیر فراوان آلایندههای زیست محیطی و معایب حاصل از آن میشود. پس باید فکری اساسی و علمی برای جلوگیری از اتلاف سرمایههای کشور به جهت این میزان تلفات انرژی اندیشیده شود.
 
برای کاهش تلفات در شبکه های توزیع روشهای مختلفی وجود دارد که در تحقیقات اخیر انجام شده در کشور کانادا، نسبتسود به هزینه هریک از روشهایموجود بدست آمده است. نتیجه این تحقیقات در جدول (1-1) ارائه شده است.
 
جدول -1- 1 نسبتهای سود به هزینه در روشهای مختلف کاهش تلفات[6]
 

روش کاهش تلفاتنسبت سود به هزینه
خازن گذاری2 تا 8
تعویض هادیها0/6 تا 7
تغییر سطح ولتاژ1/5 تا 3
مدیریت بار ترانسفورمرهای توزیع1 تا 15
بازآراییتا 13 برابر

 
با توجه به جدول((1-1 مشاهده می شود که دو روش مدیریت بار ترانسفورمرهای توزیع و بازآرایی بالاتریننسبت سود به هزینه را میدهند. مدیریت بار ترانسفورمرها با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههای توزیع به دست می آید. از طرفی با پیاده کردن اتوماسیون ایستگاههای توزیع امکان اعمال بازآرایی شبکه نیز فراهم میشود. بازآرایی شبکههای توزیع در دو سطح فشار متوسط و فشار ضعیف مطرح میباشد. واضح است که میتوان بازآرایی شبکههای توزیع در سطح فشار ضعیف را نیز به عنوان بخشی از مدیریت بار ترانسفورمر به حساب آورد.
 
 
مطالعه شبکه توزیع در بحث تلفات، بواسطه تمامی دلایل آماری موجود در این بخش به شدت حیاتی جلوه میکند و با توجه به شاخصهای موجود در بحث روشهای کاهش تلفات میتوان گفت که بازآرایی شبکه توزیع به عنوان ابزاری کارآمد در این رابطه نیازمند مطالعه دقیقتر برای دریافت جنبههای کاربردی در شبکههای توزیع خواهد بود.

تعداد صفحه : 131
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***