دانلود پایان نامه ارشد: طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

عنوان : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دکتر شهناز فرمانی سرانسری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده. 1

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه.3

۱-۲- بیان مسئله3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) .4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 5

۱-۶- اهداف تحقیق 5

۱-۶-۱- اهداف کلی. 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروه های زینفع 5

۱-۸- سوالات تحقیق 5

۱-۹- فرضیه­ های تحقیق 6

۱-۱۰- روش تحقیق. 6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک).6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره).7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده ­ها.7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ ها.7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) 9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه. 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها. 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها .14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها 15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها .15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها .17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه. 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار.18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷). 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) .20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹). 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰). 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱) 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲) 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳).23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر. 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی26

۲-۲-۱۱- خط فارسی 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴). 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵) 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶) 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷) 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸) 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) 32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک. 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد. 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه. 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم 39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم. 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک. 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک. 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک). 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده. 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها .44

۳-۲- اندازه ­های بدن انسان 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱).45

۳-۴- ورودی و گیشه. 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات 46

۳-۶- سیرکولاسیون. 46

۳-۷- فضای اداری 46

۳-۸- گالری­ها. 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار. 48

۳-۱۰- انبارها. 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر 49

۳-۱۳- کتابخانه 49

۳-۱۴-  پژوهشی. 50

۳-۱۵-آموزشی. 50

۳-۱۶-پارکینگ. 50

۳-۱۷- تاسیسات. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها. 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی. 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱).61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵).65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷).67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹).68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱).70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳). 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل. 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)77

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲).78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) 80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ 99

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

2-1- بیان مسئله

تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزه­ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­های دیگر پدیده­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

امروزه موزه­ها نمادها و شاخصه­های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­ های فسیلی(که در واقع پایه­ های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***