دانلود پایان نامه : شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

دانلود متن کامل پایان نامه شناخت بافت های قدیمی ایران با هدف بهسازی و باز زنده سازی آنها ( مطالعه موردی : بافت شهرستان سبزوار )

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

                     

عنوان                                                      صفحه

پیشگفتار

فصل اول : طرح تحقیق 1

1-1- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن 2

1-2- محدوده و مقطع زمانی تحقیق 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سابقه و پیشینه تحقیق 6

1-6- سؤالات و فرضیه‌های تحقیق 13

1-7- روش تحقیق 13

1-8- واژه‌ها و مفاهیم کلیدی تحقیق 15

1-9- مشکلات و محدودیت‌های تحقیق 20

 

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 21

2-1- مکاتب و دیدگاه‌های موجود در ارتباط با بافت قدیم شهری 22

2-1- 1- مکاتب بهسازی و نوسازی بافت قدیم 22

2-1-2- دیدگاههای نظری پیرامون بهسازی و نوسازی بافت قدیم   27

جمع بندی 35

2-2- منشورها و قطعنامه‌های جهانی 37

2-2-1- کنگره آتن (1931) 37

2-2-2- معاهده لاهه (1954) 38

عنوان                                                      صفحه

 

2-2-3- کنگره رم (1972) 38

2-2-4- کنفرانس ونیز (1964 ) 39

2-2-5- بیانیه مکزیکوسیتی (2000 میلادی) 40

2-2-6- بیانیه استکهلم (1998) 41

2-2-7- کنگره آمستردام (1975) 42

2-3- تجارب بهسازی و بازسازی بافت‌های قدیم شهری در کشورهای مختلف جهان 43

2-3-1- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در فرانسه   43

2-3-2- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در انگلستان   46

2-3-4- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در ایتالیا   50

2-3-5- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در استکهلم   54

2-3-6- تجارب مرمت و بازسازی بافت‌های قدیم در چکسلواکی سابق   55

2-4- تجارب کشورهای جهان سوم (آسیا – آفریقا) 57

2-4-1- تجارب کشور مصر؛ شهر قاهره 57

2-4-2- تجارب کشور سوریه ؛ شهر دمشق 57

2-4-3- تجارب کشور لبنان ؛ شهر بیروت 58

2-4-4- تجارب کشور ژاپن 61

2-5- تجربیات بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیم شهری در ایران 62

2-5-1- کرمان 62

2-5-2- شهر شوشتر 63

2-5-3- قزوین 64

2-5-4- شهرکرد 66

جمع بندی و نتیجه گیری 69

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل سوم : روند تحولات سیاستها و برنامه‌های بهسازی  و نوسازی شهری در ایران 71

3-1- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در ایران 72

3-1-1- سیاستها و برنامه‌های اجرایی بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در قبل از انقلاب اسلامی (قبل از سال 1300 خورشیدی) 72

3-1-1-1- سیاست‌ها و برنامه‌های دوره پهلوی اول (1320-1300)   73

3-1-1-2- سیاست‌ها و برنامه‌های دوره پهلوی دوم (1357 – 1320)   74

3-1-1-2-1- برنامه اول عمرانی (1334 -1327) 74

3-1-1-2-2- برنامه دوم عمرانی (1341-1334) 75

3-1-1-2-3- برنامه سوم عمرانی (1346-1341) 75

3-1-1-2-4- برنامه چهارم عمرانی (1351-1347) 76

3-1-1-2-5- برنامه پنجم عمرانی (1356 -1352) 76

3-1-2- سیاست‌ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های شهری در دوره پس از انقلاب اسلامی (1357) 77

3-1-2-1- برنامه اول توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1366-1362) 78

3-1-2-2- برنامه دوم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(77-73) 79

3-1-2-3- برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
(1383-1379) 83

3-2- طرح‌های بهسازی بافت قدیم 84

 

عنوان                                                      صفحه

 

فصل چهارم : مطالعات طبیعی، اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی شهر سبزوار با تاکید بر
بافت قدیم آن 88

مقدمه 89

4-1- موقع جغرافیایی، حدود و وسعت شهرستان سبزوار 90

4-2- موقع سیاسی شهرسبزوار درتقسیمات سیاسی شهرستان سبزوار 90

4-3- خلاصه‌ای بر شرایط طبیعی شهر سبزوار 95

4-3- 1- تقسیم بندی منطقه به بخش‌های طبیعی 95

4-3-2- زمین شناسی و خصوصیات تکتونیکی منطقه 96

4-3-3- منابع آب 98

4-3-4- خاک شناسی 100

4-3-5- آب و هوا و مشخصات آن 101

4-3-5-1- شاخص‌های اقلیمی منطقه 103

4-3-5-1-1- درجه حرارت 103

4-3-5-1-2- میزان بارندگی 104

4-3-5-1-3- رطوبت نسبی 104

4-3-5-1-4- وزش باد 105

4-3-5-1-5- موقعیت خورشید 105

4-3-5-2- نمودارهای اقلیمی 106

4-4- وضعیت اقلیمی سبزوار و آسایش انسان (روش اولگی) 108

4-5- تأثیر اقلیم در ساخت و بافت شهر 109

جمع بندی و نتیجه گیری 110

مقدمه 112

عنوان                                                      صفحه

 

4-6- میزان جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان سبزوار 113

4-6-1- پیش بینی جمعیت شهر سبزوار برای سال‌های 1390 و 1395 با استفاده از مدل رشد نهایی 114

4-6-2- جمعیت، تراکم و  نحوه توزیع آن در شهر سبزوار   115

4-6-3- ساختار سنی و  جنسی جمعیت سبزوار 119

4-6-4- ویژگی مهاجرت در شهر سبزوار 123

4-6-5- وضعیت سواد و آموزش در شهر سبزوار 125

4-7- مشخصات جمعیتی بافت قدیم 127

4-7-1- سهم جمعیتی بافت قدیم از جمعیت کل شهر 127

4-7-2- چگونگی پراکنش جمعیت در بافت قدیم سبزوار 127

4-7-3- ساختار سنی و جنسی جمعیت بافت قدیم سبزوار 128

4-7-4- وضعیت مهاجرت در بافت قدیم 131

4-7-5- تحولات جمعیتی بافت قدیم 132

4-7-6- توزیع و تراکم جمعیت در بافت قدیم 133

4-7-7- تراکم خالص و ناخالص شهری در بافت قدیم 135

4-7-8- وضعیت سواد و آموزش در بافت قدیم 138

4-7-8-1- بررسی درصد باسوادی در محلات بافت قدیم 139

4-8- سابقه سکونت 140

جمع بندی 140

4-9- ساختار اقتصادی و کارکردهای شهر سبزوار 142

4-9-1- تعیین پایه اقتصادی شهر سبزوار 142

4-10- ویژگی‌های اقتصادی جمعیت بافت قدیم 145

عنوان                                                      صفحه

 

4-10-1- وضعیت اشتغال در سطح محله‌های بافت 145

4-10-2- جمعیت فعال و غیر فعال بافت قدیم 147

فصل پنجم : خلاصه‌ای بر جغرافیای شهری و شهرشناسی سبزوار 149

مقدمه 150

5-1- تاریخ مختصر سبزوار 151

5-2- وجه تسمیه 153

5-3- موقع سبزوار در سلسله مراتب شهری خراسان و کشور 154

5-4- روند رشد فیزیکی شهر سبزوار 155

5-4-1- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی در دوره اول (1345 – 1300) 156

5-4-2- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی شهر در دوره دوم (1365 – 1345) 158

5-4-3- توسعه فیزیکی و تغییرات ساخت کالبدی شهر در دوره سوم  (1375 – 1365) 159

5-5- اثرات توسعه فیزیکی بر بافت قدیم شهر سبزوار 162

5-6- نقش عمومی شهر سبزوار 164

جمع بندی و نتیجه گیری 166

 

فصل ششم : مشخصات، ویژگی‌ها، محدودیت‌ها و امکانات فیزیکی کالبدی بافت قدیم سبزوار 168

مقدمه 169

6-1- مشخصات جغرافیایی بافت قدیم سبزوار 170

6-2- بررسی بافت قدیم، ویژگیها و مشخصات آن 175

6-2-1- تراکم و دانه بندی بافت قدیم 181

6-2-2- جمع بندی ویژگی‌های بافت قدیمی شهر سبزوار 182

6-3- آثار و بناهای باارزش تاریخی در بافت قدیم سبزوار 186

عنوان                                                      صفحه

 

6-4- کاربری‌های موجود در بافت قدیم سبزوار 193

6-5- شبکه‌های ارتباطی 201

6-5-1- راه‌های درون منطقه‌ای 201

6-5-2- راه‌های درون شهری 201

6-5-3- بررسی وضعیت خیابانهای محصور کننده بافت قدیم به لحاظ ساختار ارتباطی و شریانی آن 204

6-5-4- طبقه بندی معابر بافت قدیم از نظر سلسله مراتبی بر حسب نقش و عملکرد 205

6-5-5- گذرهای قدیمی بافت قدیم سبزوار 206

6-6- مسائل و مشکلات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار 210

6-6-1-مشکلات مربوط به شبکه معابر بافت 210

6-6-2-کمبود عناصر خدماتی، تأسیساتی و تسهیلات شهری و زیر بنایی   212

6-6-3- فرسودگی و فشرده بودن بناهای موجود در بافت قدیمی   215

6-6-3-1- خصوصیات کالبدی مساکن بافت قدیم سبزوار 217

6-6-3-1-1- کیفیت ابنیه 217

6-6-3-1-2- عمر ساختمان 218

6-6-3-1-3- نوع مصالح ساختمانی 218

6-6-3-1-4- تعداد طبقات 218

6-6-3-1-5- نحوه تصرف مسکن 219

6-6-3-1-6- مساحت زیر بنا و تعداد اتاقهای واحدهای مسکونی موجود در بافت قدیم 220

6-6-4- تعارض بخشهای بافت قدیم با ساختار کلی شهر 220

6-6-5- تراکم و تمرکز فعالیت‌ها 220

6-6-6- کاهش ارزشهای محله‌ای و سکونتی 221

عنوان                                                      صفحه

 

6-6-7- انحطاط کیفیت فرهنگی و بصری 221

6-7- امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار 222

6-7-1- فرسودگی و وجود سطوح مخروبه در بافت 222

6-7-2- امکانات شبکه حمل و نقل 222

6-7-3- امکانات، تاسیسات و تجهیزات زیرساختی 223

6-8- اهداف بهسازی بافت قدیم ناشی از مسائل، مشکلات و پتانسیل‌های موجود 223

 

فصل هفتم : آزمون فرضیات و نتایج 229

7-1- بررسی فرضیه‌ها 230

7-1-1- فرضیه اول 230

7-1-2- فرضیه دوم 235

7-1-3- فرضیه سوم 241

7-1-4- فرضیه چهارم 248

1-3-5-بافت قدیم، عامل تبادل فرهنگ 252

2-3-5-طراحی شهری : تجلی و تبلور فرهنگی 253

 

فصل هشتم : ارائه راهکارها و پیشنهادات 258

ارائه راهکارها و پیشنهادات 259

منابع و مأخذ 264

منابع انگلیسی : 272

منابع الکترونیکی : 273

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (4-1 ) بخش ها، مراکز و دهستانهای شهرستان سبزوار 91

جدول (4-2) : جمعیت و مشخصات آن در شهرستان سبزوار (85-1345) 113

جدول ( 4-3 ) تحولات تراکم نسبی جمعیت شهرستان سبزوار طی دهه 1385-1375 114

جدول ( 4-4 ) مشخصات نواحی شهری سبزوار بر حسب تقسیمات شش گانه سال 1373 116

جدول ( 4-5) درصد گروههای سنی عمده نسبت به کل جمعیت شهر سبزوار در سالهای
35 تا 85 119

جدول ( 4-6 ) توزیع و ترکیب سنی و جنسی جمعیت سبزوار به تفکیک مرد و زن در سال 1385 121

جدول (4-7) نسبت جنسی جمعیت شهر سبزوار طی سالهای35 تا 85 122

جدول (4-8 ) حجم و جمعیت غیربومی در شهر سبزوار 123

جدول ( 4-9) جمعیت 6 ساله و بیشتر بر حسب جنس، سن، وضع سکونت به تفکیک استان و شهرستان در سال 1385 126

جدول ( 4-10  ) درصد گروههای سنی عمده در بافت قدیم شهر سبزوار در سالهای 65 و 75 129

جدول (4-11 ) مقایسه نسبت جنسی در بافت قدیم در مقایسه با کل شهر در سالهای
65 و 75 130

جدول ( 4-12 ) منشأ استانی مهاجران وارد شده به بافت قدیم سبزوار در سال 1382 131

جدول ( 4-13 ) توزیع فضایی جمعیت در بافت قدیم در سالهای 65 و 75 و 85 134

جدول (4-14) مقایسه درصد باسوادی شهر سبزوار و بافت قدیم سال 65 و 75 و 85. 138

عنوان                                                      صفحه

 

جدول (4-15) درصد باسوادی در قطعات (محلات) بافت قدیم سبزوار در سالهای 65 و 75. 139

جدول (4-16 ) تعداد و درصد شاغلین در زیربخش‌های خدمات و بازرگانی سبزوار در
سال 1375 144

جدول (4-17) تعداد و درصد شاغلین در بخش‌های صنعت و معدن و ساختمان سبزوار
در سال 1375 145

جدول (4-18) مقایسه وضعیت اشتغال در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات در
سالهای 65 و 75 146

جدول (4-19) مقایسه جمعیت فعال و نسبت فعالیت در بافت قدیم و شهر سبزوار در
سالهای 65 و 75 148

جدول (6-1) توزیع کاربری‌ها در بافت قدیم سبزوار 198

جدول(6-2) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه الف در خصوص مشکلات ناشی از ضعف دسترسی‌ها در بافت قدیم سبزوار 211

جدول (6-3) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار 214

جدول ( 6-4 ) طبقه بندی بناهای مسکونی موجود در بافت قدیم سبزوار بر اساس کیفیت 217

جدول ( 6-5) تعداد طبقات واحدهای مسکونی بافت قدیم سبزوار 219

جدول(6-6) محدودیت‌ها و امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم سبزوار 227

جدول (7-1) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه الف در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت 232

 

 

عنوان                                                      صفحه

 

جدول(7-2) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ب در خصوص مشکلات و محدودیت‌های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم 237

جدول (7-3) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ب در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهره‌مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود 239

جدول (7-4) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات ناشی از کیفیت و نوع معماری واحدهای مسکونی موجود در بافت قدیم 242

جدول (7-5) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص مهمترین دلایل نوسازی سکونت‌گاههای قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه ساکنین بافت 244

جدول(7-6) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص مشکلات ناشی از فشردگی مساکن موجود در بافت قدیم 246

جدول(7-7) نتایج حاصل از نمونه‌گیری‌های پرسشنامه ج در خصوص پیشنهادات ساکنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار 257

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (4-1) منحنی آمبروترمیک شهرستان سبزوار (2003-1954) 107

نمودار (4-2) بیوکلیماتیک اولگی شهر سبزوار- دوره زمانی (2003-1954) 109

نمودار (4-3) هرم سنی جمعیت شهر سبزوار -1385 120

نمودار (6-1) توزیع کاربری‌ها در بافت قدیم سبزوار 199

نمودار (6-2) : مشکلات ناشی از ضعف دسترسی‌ها در بافت قدیم سبزوار 211

نمودار (6-3) : مشکلات زیست محیطی بافت قدیم سبزوار 215

نمودار (7-1) وضعیت دستیابی به شبکه معابر بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید 230

نمودار (7-2) وضعیت دسترسی به شبکه ارتباطی بافت قدیم در مقایسه با بافت جدید 231

نمودار (7-3) پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهبود وضعیت دسترسی به خارج از بافت 232

نمودار (7-4) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (الف) 234

نمودار (7-5) مشکلات و محدودیت‌های مربوط به عناصر خدماتی در داخل بافت قدیم 237

نمودار (7-6) پیشنهادات ساکنین بافت قدیم جهت بهره مندی بهتر از عناصر خدماتی موجود 239

نمودار (7-7) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ب) 240

نمودار (7-8) مشکلات ناشی از کیفیت و نوع معماری واحدهای مسکونی موجود در
بافت قدیم 242

نمودار (7-9) مهمترین دلایل نوسازی سکونت گاه قدیمی موجود در بافت قدیم از دیدگاه
ساکنین بافت 244

عنوان                                                      صفحه

 

نمودار (7-10) : مشکلات ناشی از فشردگی مساکن موجود در بافت قدیم 246

نمودار (7-11) میزان علاقمندی ساکنین بافت جهت سکونت در بافت قدیم با توجه به سئوالات پرسشنامه (ج) 247

نمودار (7-12) پیشنهادات ساکنین بافت جهت حفظ و احیای بافت قدیم سبزوار 257

فهرست نقشه‌ها

 

عنوان                                                      صفحه

 

نقشه (4-1) تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی به تفکیک شهرستان، بخش و دهستان. 92

نقشه (4-2) بخش‌ها، مراکز و دهستانهای شهرستان سبزوار  93

نقشه (4-3) سازمان فضایی شهرستان سبزوار. 94

نقشه (4-4) منطقه‌بندی کالبدی شهر سبزوار 118

نقشه (4-5) تراکم خالص مسکونی در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات(1375). 136

نقشه (4-6) تراکم ناخالص شهری در بافت قدیم سبزوار به تفکیک قطعات(1375). 137

نقشه (5-1) مراحل توسعه فیزیکی شهر سبزوار 161

نقشه (6-1) موقعیت بافت قدیم شهر سبزوار 172

نقشه( 6-2) قطعه بندی بافت قدیم سبزوار(براساس محلات)  173

تصویر(6-1) عکس هوایی بافت قدیم سبزوار سال 1358 174

نقشه (6-3) محله‌بندی بافت قدیم سبزوار 185

نقشه (6-4) موقعیت عناصر و فضاهای تاریخی در بافت قدیم سبزوار  192

نقشه (6-5) کاربری‌های موجود در بافت قدیم سبزوار 200

نقشه (6-6) محورهای ارتباطی شهر سبزوار با شهرستان‌های اطراف    203

نقشه (6-7) سلسله مراتب راههای ارتباطی در بافت قدیم سبزوار    209

پیشگفتار

 

ایران با تاریخ بلند شهر نشینی دارای کهن شهرها و سکونت‌گاههای باستانی متعدد و متنوع در زیست بوم‌های گوناگون سرزمینی است. چشم اندازی گذرا بر سیمای شهرنشینی ایران بافت‌های قدیمی پرارزشی را به نمایش می‌گذارد که میراث‌های فرهنگی این جامعه کهن در آنها نهفته است اما در چند دهه اخیر بافت‌های مزبور تحرک و نشاط گذشته خود را از دست داده و در آستانه ویرانی و تخریب قرار گرفته و محیطی نامناسب و بسیار کم رونق را برای زندگی ساکنین خود به وجود آورده است ولی با وجود همه این مسائل در ارزش وجودی آنها جای هیچ گونه شک و تردیدی نیست و تصور ما بر این است که پژوهش و مطالعات بنیادی و شناخت جغرافیایی از این بافتهای شهری نخستین گامی است که برای هر گونه حرکت عمرانی با هدف بهسازی و باز زنده‌سازی آنها ضرورت کامل دارد.

بطور کلی بافت‌های قدیم به عنوان بخشهای مهمی از شهرها که نشان دهنده گذشته و هویت آنها بوده در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه ویژه قرار دارند. در کشور ما نیز که سابقه شهرنشینی کهن و دیرینه‌ای دارد و به عنوان هسته اولیه شهر و قسمتی که نحوه اندیشیدن و نگرش نیاکان ما را در جنبه‌های مختلف زندگی نشان می‌دهد مورد توجه معماران و برنامه‌ریزان شهری قرار داشته و عموماً از زاویه و دید فرهنگ، هنر و زیبایی شناسی آن را بررسی می‌کنند و با هدف اصلاح کالبدی و سامان دهی آنها برنامه‌ها و راهکارهایی را ارائه می‌کنند. بافت قدیم سبزوار نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها با توجه به دارا بودن ارزشهای تاریخی و فرهنگی و داشتن مشکلاتی نظیر افول کیفیت کالبدی، وضعیت وخیم زیست محیطی، دشواری دسترسی و مشکلات ترافیکی، کمبود عناصر خدماتی و انحطاط کیفیت فرهنگی و بصری نیازمند ارائه برنامه‌ها و راهکارهایی جهت ساماندهی و احیاء می‌باشد. بدین ترتیب تحقیق حاضر در هشت فصل به شرح زیر تدوین یافته است.

فصل اول شامل طرح تحقیق می‌باشد. در این فصل با طرح مسأله، ضرورت و اهمیت آن و با توجه به اهداف آن فرضیات تحقیق مشخص گردیده است و با توجه به محدوده مورد مطالعه جامعه آماری و حجم نمونه، روش تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص شده است.

در فصل دوم چهارچوب نظریه تحقیق اعم از نظریه‌ها و راهبردهای ارائه شده در رابطه با بهسازی بافت قدیم تبیین گردیده است بررسی دیدگاههای نظری در این رابطه و آشنایی با چگونگی برخورد با بافتهای قدیمی در کشورهای مختلف جهت استفاده در تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای پیشنهادی می‌باشد.

در فصل سوم به بررسی سیاست‌ها و قوانین مداخله در بافت قدیم و بهسازی و نوسازی آن در شهرهای ایران در مقاطع زمانی مختلف پرداخته شده است.

در فصل چهارم به بررسی ویژگیهای طبیعی، جمعیتی و اقتصادی سبزوار با تأکید بر بافت قدیم پرداخته شده است.

در فصل پنجم به بررسی جغرافیایی شهری و شهرشناسی سبزوار و روند توسعه فیزیکی شهر از آغاز تا اوایل قرن حاضر پرداخته شده است زیرا بهسازی بافت قدیم باید با توجه به پیشینه تاریخی و سیر و روند شکل گیری و تحول بافت شهر در ادوار مختلف تاریخی صورت بگیرد.

در فصل ششم به شناخت دقیق بافت قدیم سبزوار، ویژگیها، مشخصات شبکه معابر، نحوه توزیع کاربری‌ها در بافت قدیم، خصوصیات کالبدی مساکن ، محدودیت‌ها و امکانات فیزیکی ـ کالبدی بافت قدیم و اهداف برنامه‌های بهسازی بافت پرداخته شده است

و سرانجام در فصل هفتم با استفاده از نتایج پرسشنامه‌ها به بررسی آزمون فرضیات و نتایج پرداخته شده است.

و سرانجام در فصل هشتم به ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداخته شده است.

فصل اول :

 

طرح تحقیق

 
1-1- بیان مسئله و تشریح ابعاد آن

 

 

بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بخش قابل توجهی از سطح شهرهای کشور را تشکیل می‌دهد این بافتها از یک سو از طیف گسترده مشکلات کالبدی، عملکردی، ترافیکی و زیست محیطی رنج می‌برند و از سوی دیگر مهمترین پتانسیل شهرها برای استفاده از زمین جهت اسکان جمعیت، تامین فضاهای باز خدماتی و نیز بهبود زیست محیطی محسوب می‌شوند. ضمناً مشکلات کالبدی که بافت‌های قدیمی با آن روبرو هستند فرسودگی شدید بناها، مشکلات مربوط به شبکه معابر نامنظم و ناکافی در بافت، تراکم و پیوستگی اجزاء بافت، مسائل و مشکلات مربوط به تیپ و نوع بناهای مسکونی، مسائل ناشی از مصالح به کار رفته و نحوه مرمت بناها و کمبود خدمات و تأسیسات و تسهیلات شهری و زیربنایی و . هستند که بافت قدیمی شهرها را در پاسخگویی به نیازهای امروزی زندگی دچار نارسایی‌های کرده است (شماعی و پوراحمد، 1384، ص 123).

در اینکه شهر پدیده‌ای تاریخی است تردیدی وجود ندارد. چنین پدیده‌ای نمی تواند از پیشینه خود بگسلد از این رو در رشد و توسعه فضایی، کالبدی توجه به ویژگیهای بومی ضروری است. بخش چشمگیری از تاریخ و فرهنگ شهر در کالبد آن تجلی می‌یابد که نشان دهنده
ارزشها، باورها، اعتقادات، هنرها، توان فنی و ساختار اجتماعی – اقتصادی و سیاسی و . نسل‌های گذشته است (همان منبع : ص 37).

بافتهای تاریخی علاوه بر اینکه واجد ارزشهای زیبایی شناختی و هویت بخشی شهرهای ما هستند هنوز در بسیاری از شهرها محل سکونت و معیشت میلیونها نفر از شهروندان به شمار
می‌روند (کلانتری و حاتمی نژاد، 1385 : ص 139).

از این رو، چنانچه در جهت بهبود مشکلات در بافت قدیمی شهرها برنامه ریزی اصولی و صحیحی صورت نگیرد روند فرسودگی و تخریب بافت‌های قدیمی تسریع گشته تا جائی که حتی حیات شهری به خطر خواهد افتاد.

شهر سبزوار یکی از شهر‌های کهن در استان خراسان رضوی می‌باشد که به لحاظ تاریخی دارای قدمت طولانی می‌باشد و بافت قدیمی آن دارای ارزش و اعتبار تاریخی می‌باشد. اقداماتی که جهت بهبود مشکلات و بافت قدیم شهر سبزوار صورت می‌گیرد نباید تنها در قالب اقدامات کالبدی، اصطلاحاً بازسازی از نوع تخریب و دوباره ساختن باشد زیرا در بسیاری از هسته‌های قدیمی، آنچه دارای ارزش است نه تنها کالبد موجود و بناها و ساخت شهرهای آن، بلکه گذرها، مراکز محله ای، روابط اجتماعی بین ساکنین، یادمان‌ها و نشان‌های بافت است که دارای ارزش اجتماعی و فرهنگی است لذا در بسیاری از عرصه‌ها بهسازی بافت و اقدام خرد و مشارکتی با مردم ساکن در آن شیوه بسیار مطلوب و پایداری را ارائه می‌دهد که می‌تواند در طول دوره کوتاه مدت صورت پذیرد و رفاه شهروندی را در بافت فراهم سازد.

از آنجا که بافت قدیم شهر سبزوار به مانند بافت قدیمی بسیاری از شهرها دارای ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و از سوی دیگر، این بافت نیز به مانند بافت قدیمی سایر شهرها از مشکلات کالبدی، عملکردی، زیست محیطی و اجتماعی رنج می‌برد لذا جهت جلوگیری از روند فرسودگی و تخریب بافت، برنامه ریزی جهت بهسازی بافت قدیم لازم و ضروری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 435

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***