سمینار ارشد رشته عمران: بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

با عنوان : بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان :
بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری و فرسایش آن

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
براساس گزارشات سازمان ملل از کل آب موجود در نقاط مختلف جهان فقط هفت هزارم درصد آن به سادگی در دسترس انسان ها است. این در حالی است که بسیاری از مردم، دنیا را مانند یک کره آب تصور م یکنند، زیرا حدود 70% آن را آب پوشانده است. واقعیت این است که 97/5% از آب های کره زمین شور و فقط 2/5 درصد آن را آب شیرین تشکیل می دهد. همچنین، حدود 70% از این آب شیرین به صورت یخ در ارتفاعات ، قطب ها و گرینلند متمرکز است. قسمت اعظم باقیمانده این آب نیز در قسم تهای عمیق زمین قرار دارد که در حال حاضر استفاده از آنها مقرون به صرفه نمی باشد. با توجه به اطلاعات موجود ، کمتر از یک درصد آب شیرین زمین بصورت چشمه، رودخانه و منابع زیرزمینی با هزینه مناسب قابل دسترس می باشد که تأمین این منابع از طریق فرآیند بارش در سیکل هیدرولوژیکی صورت میگیرد.
رشد روزافزون جمعیت و همچنین پیشرفت تکنولوژی عاملی در کمبود و آلودگی آب در جهان م یباشد و باعث گردیده که حدود یک سوم از جمعیت جهان با نگرانی های حاصل از بحران ک مآبی و آلودگی آن زندگی کنند. این بحران منجر به رکود اقتصادی در بسیاری از مناطق جهان شده است. امروزه گسترش حوز ههای صنعتی و کشاورزی و همچنین رشد روزافزون جمعیت در شهرها، نگهداری و حفاظت از منابع موجود و محدود آب های سطحی و زیرزمینی را الزامی و امری اساسی و اجتناب ناپذیر می نماید. اگر به مسائل فوق، گرم شدن تدریجی هوا در کره زمین که نهایتاً منجر به کمبود بارندگی در نقاط خشک و نیمه خشک می گردد را بیافزائیم، درمی یابیم که ایجاد طرحهای جدید جهت استحصال و نگهداری آب های موجود امری حیاتی و مهم است.
فصل اول
جریان پایدار در رودخانه ها
مقدمه
مقدمه
جریان پایدار به شرایط جریانی اشاره دارد که با زمان تغییر نمی کند. جریان های پایدار می توانند همچنین، یکنواخت باشند زمانی که شرایط با فاصله تغییر نم یکند، یا غیر یکنواخت اباشد زمانی که شرایط جریان با فاصله و مکان تغییر می کند. جریان پایدار در رودخانه ها (فصل 1.1). شامل توصیفی از هندسه هیدرولیکی در یک ایستگاه م یشود که با توصیفی از جریان پایدار- یکنواخت و مقاومت در برابر جریان، پی گرفته می شود. جریانات پایدار- غیریکنواخت شامل آنالیزی از معادلات مومنتوم است که با جریان متغیر سریع و جریان متغیر تدریجی دنبال شده است. انتقال رسوب در رودخانه ها شامل توصیف ساد های برای انتقال رسوب در جریان پایدار- یکنواخت، به همراه محاسبات آبرفت گذاری و فرسایش در دسترس یهای رودخانه می باشد.
1-1- جریان پایدار رودخانه
شبکه های زهکشی توسط ژئومورفولوژسی تها (کسانی که شکل و ساختار زمین را مطالعه می کنند) و توپولوژسیت ها (مکان شناس ها) مورد مطالعه قرار گرفته بودند. عموماً توپولوژسیت از نقطه نظر رتب هبندی و مرتبه ریاضیاتی در میان sub watershed ها (زیر مناطقی که آب رودخانه را تقسیم م یکنند) به تحقیق پرداخته و هیچ مراجعه مشخصی به هویت های فیزیکی ندارند. نتایج چندین سال از مطالعات تجربی روی «امکان فرسایش ناشی از بارندگی» در دانشگاه Colorado، توسط schumm و همکاران (1987) مورد تلاش واقع شد تا مورفولوژی حوضه و با رسوب را بهم مرتبط سازد. اگر چه بدلیل نوسانات آب و هوایی و تغییرات بهره وری از زمین، تغییر پذیری قابل ملاحظه ای برای بار رسوب فرض شده است، اما آزمایشات نشان می دهند که بار رسوب تحت شرایط بارندگی پایدار شدیداً متغیر است. پاسخ مبهم و پیچیده ارزیابی شبکه کانال، به نظر م یرسد با کاهش نمایی در بار رسوب ، با پیشروی شبکه کانال، قابل توصیف باشد.
رودخانه ها، پست ترین نقاط را در طول پروفیل های توپوگرافی watershed دنبال می کنند. با استثناهای بسیار زیاد در مناطق خشک، پایین ترین نقطه یک watershed در خروجی رودخانه قرار گرفته است. یک نقشه watershed معمولاً ناحیه هیدروگرافی، شبکه زهکشی همراه با دریاچه ها، مخازن و شاید همچنین، ایستگا ههای اندازه گیری، استان ها، ایالات، و / یا کشورها را نشان می دهد. شبکه زهکشی یک watershed، بر افزایش غیر پیوسته سطح زهکشی و دبی در محل تلاقی رودخانه، اشاره دارد. بجز برای تسخیر رودخانه و تغییرات
مصنوعی همچون انحراف مسیرهای آب کوهستان، شبکه زهکشی کانا لهای طبیعی به طور مشخصی، با زمان تغییر نمی کنند.
تعداد صفحه : 133
قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         serderehi@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*