مهندسی برق

پایان نامه ارشد:طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات

پایان نامه رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد‘M.S.C

مهندسی برق گرایش کنترل

عنوان:

طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستم آشوب گونه با مدل نامعین وکاربرد آن در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد رضا جاهد مطلق

(هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد باقر منهاج

(هیئت علمی دانشگاه امیر کبیر(پلی تکنیک))

شهریور ماه 1385


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 فهرست مطالب  
عنوان صفحه
    
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: آشنایی با متدهای کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب  
بخش اول:  
پیاده سازی قانون کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب به سیتمهایی نظیر Arneodo12
بخش دوم:  
طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیتم آشوب Chen19
بخش سوم:  
شناسایی پارامتر و کنترل سیستمUnified Chaotic با دیدگاه کنترل تطبیقی24
بخش چهارم:  
کنترل تطبیقی ویکسان سازی سیستمunifiedباسویچ منتاوب پیوسته تأخیردار33
بخش پنجم:  
طراحی و پیاده سازی کنترلر تطبیقی خالص برای سنکرونیزاسیون سیستم لرنز39
فصل دوم: آشنایی با کاربردهای سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب  
بخش اول  
کاربرد سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در سیستم انتقال بار46

 

عنوانصفحه
   
-1 چکیده46
-2 پدیده سنکرونیزاسیون آشوب دو سیستم47
-2-1 مدلسازی و فرموله کردن سیستم47
-2-2سنکرونیزاسیون تطبیقی زیر سیستمهای Master & Slav50
-2-2-2سنکرونیزاسیون عبارت غیر خطی52
-2-3 سنکرونیزاسیون با فیدبک تطبیقی54
-2-4 بررسی پاسخ زمان گذرا برای سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب یک بعدی56
-2-5 سنکرونیزاسیون دو سیستم مستقل59

 
بخش دوم
 
کاربرد یکسان سازی تطبیقی آشوب در سیستم معروف به Loudspeaker
 

-1 چکیده62
-2 مدلسازی سیستم62
-3 سنکرونیزاسیون در سیستم آشوبناک .Drive_ Responseبا متد کنترل تطبیقی64
-4 شناسایی (تخمین) پارامترها ا روش کنترل تطبیقی70
بخش سوم 
کاربرد یکسان سازی آشوب در افزایش ضریب امنیت مخابره پیام 
-1 چکیده77
-2 پیاده سازی بخش تبادل اطلاعات با سیستم لرنز78
بخش چهارم 
کاربرد Chaos Synchronization در کنترل لغزشی و تغییر ساختاری پارامتر 
-1 چکیده84

 

عنوانصفحه
   
-2 -2طراحی Sliding Surface وقانون کنترلی مربوط به آن87
-3مثال: سنکرونیزاسیون دومدار Chua با تغییرات پارامتریک90
بخش پنجم 
کاربرد سنکرونیزاسیون آشوب در عملکرد لیزرهای نیمه هادی تأخیردار کوپل شده 
-1 چکیده94
-2 سیستمهای LS94
-3 کوپلینگ و سنکرونیزاسیون تطبیقی96
فصل سوم: 
طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب در افزایش ضریب امنیتی مخابره اطلاعات 
-1 مقدمه ای بر امنیت ارتباطات و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای Chaotic103
Chaotic Masking105
Chaotic Switching [chaotic shift keying (CSK)105
Chaotic Modulation106
-2 انتخاب طرح امنیتی107
بخش اول :مدار VLSI108
-2-1 سنکرونیزاسیون تطبیقی دو مدار یکسان Chua113
-Iنگاهی اجمالی به مدار Chua113
-IIطراحی تطبیقی114
تئوری طراحی قانون کنترل117
-IIIنتایج شبیه سازی122
-2-2 طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای آشوب Lu124
-Iسنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم Lu126

 

عنوانصفحه
   
II -نتایج شبیه سازی128
تأثیر نویز130
بخش پایانی: Recovering و بازیافت سیگنال اصلی133
فصل چهارم 
اهداف139
جمع بندی و نتیجه140
منابع142

 
فهرست شکلها
 

عنوانصفحه
 فصل اول 
بخش اول: 
شکل:1-1-1 کنترل سیستم لرنزبه نقطه ثابت16
شکل:2-1-1 کنترل سیستم Lu به نقطه ثابت16
شکل:3-1-1 کنترل سیستم چن به نقطه ثابت16
شکل:4-1-1 کنترل سیستم Arneodo به نقطه ثابت17
شکل:5-1-1 کنترل سیستم لرنز به نقطه ثابت x18
شکل:6-1-1 کنترل سیستم چن به نقطه ثابت x18
بخش دوم: 
شکل:1-1-2 رفتار آشوبناک سیستم چن19
شکل:2-1-2 میل کردن خطا به سمت صفر22
شکل:3-1-2 تغییرات پارامترها22
شکل4-1-2 خطای سنکرونیزاسیون23
شکل:5-1-2 تغییرات پارامترها23
بخش سوم: 
شکل 1-1-3و2و:3کنترل حالتهای آشوبناک سیستم Unifiedبه نقطه تعادل31
شکل :4-1-3 کنترل دومین حالت سیستم Unified به مسیر پریودیکSin wt32
بخش چهارم: 
شکل :1-1-4رفتار آشوبناک سیستم باw1= w2= w3= w4=134

 

عنوان صفحه
     
شکل :2-1-4رفتار آشوبناک سیستم باw1= w2= w3= w4=434 
شکل3-1-4و4و5و:6 حالت خروجیy~z سیستم 5و خطای خروجی r(t)37-36
بخش پنجم:   
شکل:1-1-5 دینامیک خطا برای سیستم لرنز کنترل شده43 
شکل :2-1-5تغییرات پارامتربا مقدار اولیه صفر43 
 فصل دوم   
شکل:1-2-1دیاگرام شماتیک سیستم انتقال بار46 
شکل:2-2-1 طیف سه مولفه لیاپانف49 
شکل3-2-1و:4 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا51 
شکل :5-2-1 طیف لیاپانف سیستم برای A(x1-x2)52 
شکل6-2-1و:7 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا53 
شکل :8-2-1 طیف لیاپانف سیستم برای A(x1-x2)54 
شکل:9-2-1سنکرونیزاسیون سیستمها از طریق فیدبک تطبیقی55 

 
شکل :10-2-1ترسیم مقادیر مختلف فاصله اقلیدسی دو سیستم برای ضریب کوپلینگ متفاوت 57
 

شکل:11-2-1 پرتره فاز حالتهای سیستم و پاسخ زمانی خطا59 
   
شکل12-2-1و:13 ترسیم1,2بر محور ω t61،60 
ω 
 t  
شکل :1-2-2دیاگرام شماتیک سیستم LS62 
شکل :2-2-2 دیاگرام دوشاخگی حالتها برای A بین 38و4463 
شکل :3-2-2 طیف مولفه های لیاپانف برای A بین 38و4464 
شکل4-2-2و.و:7پاسخ زمانی حالتهای drive &response system x1 ,, x466-68 
شکل 8-2-2و.و:11پاسخ زمانی Error 1,,468-70 
شکل 12-2-2و:13 گراف نتیجه شناسایی پارامترα442273و74 

 

 عنوان صفحه
      
شکل14-2-2و.و:17پاسخ زمانی Error 1,,474-76
شکل:1-2-3دیاگرام شماتیک سنکرونیزاسیون آشوب وسیستم انتقال اطلاعات79 
شکل :2-2-3 سنکرونیزاسیون بین x1,x381 
شکل :3-2-3 اعمال سنکرونیزاسیون به سیستم انتقال اطلاعات82 
شکل :(4-2-3a-d) سنکرونیزاسیون دو مدار Chua با تغییرات پارامتر92-93
شکل :1-2-5 شماتیک نصب آزمایشی لیزر های نیمه هادی کوپل شده95 
شکل :2-2-5 سری زمانی دو لیزر96 
شکل:3-2-5 زوم 9 ns روی سری زمانی شکل 297 
شکل:4-2-5 سری زمانی برای دو SL کوپل شده یکسان99 
شکل:5-2-5 طیف rf مربوط به laggard, leader100 
  فصل سوم   
شکل:1-3 دیاگرام ساختاری آشکار سازی و پنهان سازی104 
شکل :2-3بلوک دیاگرام ساختاری قسمت رمز نگار مدار VLSI108 
شکل : :3-3 نقاط تعادل و پهنای باند مدار VLSI109 
شکل:4-3 مولد زیر سیستمهای سنکرون شده بین رمزنگار و رمزگشا110 
شکل :5-3 بخش مدولاتور سیگنال111 
شکل:6-3فیلتر غیرخطی و مبدل A2D112 
شکل:7-3ساختار مدار Chua114 
شکل:8-3نواحی جذب مدار Chua115 
شکل:9-3خروجیx آشوب سیستم115 
شکل:10-3پاسخ زمانی خطای سنکرونیزاسیون122 
شکل:11-3تغییرات پارامتر با مقادیر اولیهk0=3,k0=1123 
      

 

عنوانصفحه
   
شکل:12-3 سنکرونیزاسیون حالتهای x1,x2 سیستم Master & Slave123
شکل :13-3 جذب کننده های آشوب سیستم Lu125
شکل:14-3خروجی آشوب سیستم125
شکل:15-3 دیاگرام دو شاخگی سیستم126
شکل:16-3 پاسخهای زمانی خطای سنکرونیزاسیون128
شکل:17-3 تطبیق حالتهای سیستم Master & Slave129
شکل:18-3بلوک دیاگرام ساختاری فیلتر تطبیقیLMSطراحی شده131
شکل:19-3 نویز+سیگنال،سیگنال و خطای بین آنها بعد از فیلترینگ132
شکل:20-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی( 1134
شکل:21-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی(2135
شکل:22-3 بازیافت پیام(طرح امنیتی(3136

 
چکیده :
روشهای نوین رمزگذاری((Codingاطلاعات و کاربرد آنها در مخابره امن((Secure Communicationامروزه اهمیت فراوانی یافته و توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است.در این میان روشی ارجح است که دارای کیفیت مناسبی بوده و امنیت بالاتری را برای سیستم ایجاد نماید.یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر برای این منظور پیشنهاد شده و مورد بررسی تجزیه و تحلیل قرارگرفته است،بهره گیری از سیستمهای آشوبگون و روشهای کنترلی این سیستمها به خصوص کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب برای رمزنگاری اطلاعات میباشد؛در این روش با استفاده از خصوصیات منحصر بفردی که پدیده ها و سیستمهای آشوبناک دارند-مانند حساست بالا به شرایط اولیه و تغییرات پارامترها-میتوان امنیت خوب و قابل قبولی رادر مخابره اطلاعات فراهم نمود.
 
هدف از این پروژه طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب و بهره گیری از آن در افزایش ضریب
 
امنیتی مخابره و انتقال اطلاعات بوده است که از سیستمهای آشوب چوا((Chuaو لو((Lu برای رمزنگاری اطلاعات و از
 
روش سویچینگ بین نواحی جذب آشوب–CSKبرای پنهان سازی و انتقال اطلاعات استفاده شده است.
 
همانطور که گفته شد و خواهیم دید از دو سیستم برای تولید آشوب استفاده شده که یکی ازآنها(فرستنده)اطلاعات را رمزگذاری کرده و سیستم دیگر(گیرنده)براساس سنکرون بودن دو سیستم،اطلاعات را بازیابی می کند.همچنین مدارهایی برای تبدیل سیگنال پیام به سیگنالهای آشوب و همجنین مدارهایی برای بازیافت سیگنال ماسک شده انتقالی معرفی می گردد.
 
کلمات کلیدی:
 
آشوب-سنکرونیزاسیون و کنترل تطبیقی-مدار چوا و سیستم آشوب لو-رمزنگاری و امنیت مخابره اطلاعات-طرح CSK
مقدمه:
 
در این پروژه در ابتدا برای آشنایی هر چه بیشتر با مطالب موجود،سعی بر ارائه تعاریف پایه و مفاهیم عمومی در زمینه
 
آشوب و کنترل و سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهایChaotic گردید. مثل تعریف دینامیک غیرخطی آشوب و تعریف مربوط به روشهای سنکرونیزاسیون که در ادامه نیز اشارهای بسیار مختصر به آن می شود.
 
از مهمترین شناسه های سیستم آشوب می توان به موارد زیر اشاره کرد:[2]
 

 1. حساسیت بسیار بالا به شرایط اولیه

 

 1. حساسیت بسیار بالا به تغییر پارامترهای سیستم

 

 1. تأثیر فیدبک خروجی بر ادامه فعالیتهای سیستم

 
با آغاز بحث آشوب در سیستمهای غیرخطی و کنترل آن، روشها و نظریات و تئوریهای کنترلی گوناگونی اعم از خطی و غیر خطی در این زمینه پیشنهاد و ارائه گردید؛ نظیر:
 

 • کنترل فیدبک خطی[1]

 

 • کنترل فیدبک با تأخیر زمانی36]،[34

 

 • کنترل بازگشتی یا 16]Back Stepping Control،[17

 

 • متغیرهای لغزشی [20]

و
یکی از مباحث مطرح شده در زمینه فوق، مبحث کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای آشوب[3]است که کماکان مسائل زیادی را برای طرح و تحقیق و ارائه در خود جای داده است.
 
تحقیقات و بررسیهای بسیاری در زمینه کنترل تطبیقی و یکسان سازی سیستمهای دینامیکی آشوب صورت گرفت
 
و نتایج مطلوبی حاصل گردید که در اغلب آنها “روش کنترل تطبیقی،”تئوری پایداری لیاپانف”،”طراحی تخمینگر
 
پارامترهای مجهول” و . نقش محوری را بر عهده داشتند.36]،[34
 
,Chen,Ch.Hua,Pikovsky,Fradkov,Coworker ازجمله محققانی بوده اند که تلاشهای بسیاری در زمینه تجزیه و تحلیل موضوع مورد اشاره انجام دادند که نتایج بررسیهای برخی از این محققین ارائه و روشهای بکار گرفته شده توسط هر کدام که گاه باهم شباهتها و تفاوتهایی داشتند با یکدیگر مقایسه گردید.از این موارد می توان نمونه های زیر را نام برد:
 

 • پیاده سازی قانون کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون آشوب به سیتمهایی نظیر 25]Arneodo،[18

 

 • طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیتم آشوب )Chenکلیه پارامترها نامعین)6]،[3

 

 • شناسایی پارامتر و کنترل سیستم Unified Chaotic با دیدگاه کنترل تطبیقی[13]

 

 • اعمال روش قانون کنترل تطبیقی سنکرونیزاسیون سیستمunified با سویچ متناوب پیوسته تأخیردار[30]

 

 • طراحی و پیاده سازی کنترل کننده تطبیقی خالص برای سنکرونیزاسیون سیستم لرنز[35]

 
در تمام این موارد نتایج شبیه سازی ارائه شده، مهر تأییدی بر اجرای موفق طراحیها بود.
 
بعد از آشنایی مقدماتی در واقع تعریف مسأله در زمینه سنکرونیزاسون تطبیقی آشوب بصورت زیر مطرح گردید:
 
با توجه به اینکه سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب به معنای طراحی قانون کنترل بر اساس روش تطبیقی با هدف یکسان و
 
همانند سازی دو سیستم آشوب یکسان(که اغلب با نامهای Drive & Response Systemsو یا Master & Slave
 
Systems معرفی می شوند) با شرایط اولیه مختلف یا یکسان سازی دو سیستم آشوب با دینامیک مختلف می باشد:
 
چگونه قانون کنترل U براساس روش کنترل تطبیقی با هدف سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب گونه -که در حقیقت یکسان سازی سیستمهای غیرخطی آشوب با مدل نامعین(با پارامترهای مجهول) با دینامیک یکسان و شرایط
.
اولیه مختلف یا با ساختار دینامیکی متفاوت و به فرم کلی x(t) = A.x(t) + f (x) در ناحیه پایداری آنهامی باشد-
 
،طراحی و پیاده سازی شود؟
 
در واقع طراحی قانون کنترل تطبیقی برای سنکرونیزاسیون را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد3]،18،:[36
 

 1. طراحی که نیاز به مدل دقیق ریاضی و مشخص سیستم دارد و کنترل طراحی شده اغلب ساده است.

 

 1. طراحی قانون کنترل برای سیستمهایی که همه یا بخشی از اطلاعات مربوط به سیستم ناشناخته و نامعین

 
(مجهول) می باشد که معمولا منجر به طراحی یک قانون کنترل پیچیده می گردد.
 
با توجه به اینکه در کاربردهای عملی، اغلب مدل ریاضی دقیق سیستم قابل دسترس نمی باشد لذا علاقه محققان به اجرایی ساختن کنترل کننده های موثر و ساده افزایش پیدا کرده و توجه فراوانی را معطوف خود داشته است.
 
 
کنترل تطبیقی آشوب در علوم بسیاری نظیر مهندسی هوا فضا،امنیت ارتباطی،لیزرهای نیمه هادی، مهندسی پزشکی و .
 
کاربرد فراوانی یافته است لذا در فصل دوم برای آشکار ساختن اهمیت و ارزش مقوله عنوان شده ، به پاره ای از کاربردهای سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در زمینه های علمی و عملی اشاره خواهد شد و اهداف و نتایج آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت که از آن جمله می توان از نمونه های زیر یاد کرد:
 
 

 • کاربرد همانندسازی(سنکرونیزاسیون)تطبیقی آشوب1 در سیستم انتقال بار[15]

 

 • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در کنترل لغزشی و تغییر ساختاری پارامتر[20]

 

 • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در عملکرد لیزرهای نیمه هادی تأخیردار کوپل شده[4]

 

 • کاربرد همانندسازی تطبیقی آشوب در سیستم معروف به [14]Loudspeaker

 
با توجه به اهمیت بیش از پیش و روزافزون کارکرد امنیتی در زمینه جلوگیری از استراق سمع و جاسوسی پیامهای ارسالی و دریافتی در عصر ارتباطات، در فصل پایانی، مقوله امنیت ارتباطی و زمینه کاربردی سنکرونیزاسیون تطبیقی آشوب در این گستره علمی و عملی بیش از پیش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد؛ بر این اساس ابتدا به چند طرح معروف در زمینه افزایش ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات به هنگام ارسال و دریافت(مخابره)آن اشاره می گردد.
 
نمونه های زیر به عنوان نمونه ای از روشهای اجرایی مختلفی برای امنیت ارتباطی معرفی می گردد:[28]
 
Chaotic Modulation (3  Chaotic Switching(CSK) (2  Chaotic Masking (1
 
در ادامه نیز با انتخاب، روش امنیتی CSK نتایج شبیه سازی مربوط به طراحی و پیاده سازی مرحله میانی طرح (یکسان
 
سازی سیستمهای Master-Slave که سیگنال پیام اصلی در مرحله اول طرح به این زیر سیستمهای آشوب مبدل شده است) ارائه خواهد شد.
 
به عبارت دیگر برای تطابق و سنکرون نمودن سیگنال پیام با فرض اینکه در مرحله اول به سیگنالهای حامل آشوب
 
2تبدیل شده است، در دو بخش، طراحی و پیاده سازی کنترل تطبیقی و سنکرونیزاسیون سیستمهای آشوب بر اساس روش تطبیقی و تئوری لیاپانف ارائه و تجزیه و تحلیل خواهد شد:
 
 

 1. Chaos Adaptive Synchronization 2. Chaotic Carrier

 
الف-شیوه ای در طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی مدارهای چوا)[Chua]که از مهمترین مدارهای الکترونیکی مولد نواحی جذب آشوب می باشد).[2]
 
ب- طراحی و پیاده سازی سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستم آشوب لو((Luبا یک پارامتر نامعین.[9]
 
در هر دو مورد، با استفاده از تئوری پایداری لیاپانف، قانون کنترل مبتنی بر روش کنترل تطبیقی طراحی و جهت پیاده
 
سازی سنکرونیزاسیون زیرسیستمهایMaster & Slave در مرحله دوم طرح عملیاتی امنیت ارتباطی به سیستم اعمال گردیده و اثبات خواهد شد که سنکرونیزاسیون تطبیقی سیستمهای معرفی شده به درستی و با موفقیت انجام شده است.
 
نتایج شبیه سازی نیز دلیلی دیگر بر این مدعا خواهد بود.
 
براساس مراحل یاد شده، مرحله پایانی طرح(آشکار سازی سیگنال و مرحله بازیافت 1پیام اصلی از سیگنالMask شده انتقالی) نیز به روشهای گوناگون انجام پذیر است[10] که به عنوان مثال چند روش برای این کار معرفی و توضیحی
نسبتا مختصر برای آشنایی با این مرحله و کلا حلقهء بسته طرح ارسال و در یافت پیام با هدف افزایش ضریب امنیتی ارائه خواهد گردید.
اما در پایان با توجه به اینکه کماکان روشهای بسیار نوینی در بالا بردن ضریب امنیتی ارسال و دریافت پیام معرفی،طراحی و اجرا شده و می شوند باید به این نکته نیز اذعان داشت که بخش سوم عملیات ارسال و دریافت پیام-غیر
 
از فرستنده و گیرنده- که همان جاسوس یا استراق سمع کننده می باشد نیز در حال به روز کردن و Up to date علوم مربوط به زمینه تخصصی خود بوده و راههای نفوذی بسیاری را برای حمله و تهاجم به مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی ، آزمایش و جهت کاهش ضریب امنیت ارسال و دریافت پیام،عملی نموده است.
 
لذا با اینکه مراحل مختلف طرحهای پیشنهادی در این پروژه از نظر تئوری و عملی -چه در طراحی و چه در پیاده سازی
 
بخشهای فرستنده پیام،مبدل پیام، همانندساز پیام وDetector & Recovering پیام- نتایجی مطلوب را در بر داشته است به هیچ عنوان قابل اطمینان مطلق نبوده و باید راههای نفوذ بسیاری که دسترسی بخش سوم به اطلاعات را امکان
 
پذیر می سازد شناسایی و با ارائه راهکارهای موءثر و مفید به معرفی طرحهای جدید که از نظر عملی تحقق پذیر هستند به بالا بردن هر چه بیشتر ضریب امنیت و حفاظت اطلاعات در عصر ارتباطات پرداخته شود.
 
تعریف کلی آشوب 🙁Chaos)
 
تعریف مشترکی که برای مفهوم آشوب و سیستمهای دینامیکی Chaotic ارائه شده است، بر این نکته تأکید دارد که تجزیه و تحلیل سیستمهای آشوب، دانش بررسی رفتار سیستمهایی است که اگرچه ورودی آنها قابل تعیین و اندازه گیری است، خروجی این سیستمها غیرقابل پیش بینی بوده و ظاهری کاتوره ای و تصادفی نامنظم (نویز گونه) دارد؛ در واقع می توان آشوب را نا ملموس ترین رفتار حالت ماندگار یک سیستم غیرخطی دانست.2]،[1
 
می توان تعریف دیگری نیز از آشوب ارائه کرد که به نظریه استوارت معروف است؛بر طبق این نظریه، آشوب به توانایی یک الگو و مدل ساده گفته می شود که اگرچه خود این الگو هیچ نشانی از پدیده های تصادفی در خود ندارد، می تواند منجر به ظهور رفتارهای بسیار بی قاعده در محیط گردد.
از مهمترین شناسه های سیستم آشوب می توان به موارد زیر ارائه کرد:
 

 1. حساسیت بسیار بالا به شرایط اولیه

 

 1. حساسیت بسیار بالا به تغییر پارامترهای سیستم

 

 1. تأثیر فیدبک خروجی بر ادامه فعالیتهای سیستم

 
نکته قابل توجه درباره حساسیت سیستم آشوب به شرایط اولیه اینست که، خطاهای کوچک در اندازه گیری حالتهای اولیه سیستم بطور نمایی رشد می کنند و در نتیجه پیش بینی حالتهای بعدی سیستم غیر ممکن خواهد بود (معروف به اثر پروانه).
در چند دهه اخیر، تحقیقات قابل توجهی درباره این نوع از سیستمهای غیر خطی انجام شده و در حال پیگیری است؛و با توجه به افزایش کاربردهای سیستمهای دینامیکی غیرخطی آشوب در علوم مهندسی، پزشکی، بیولوژی و . در ادامه نیز توجه و علاقه بسیاری از محققان را برای شناخت هرچه بیشتر علم آنالیز آشوب و علوم و کاربردهای وابسته به آن از
جمله “کنترل آشوب”، “سنکرونیزاسیون آشوب”،”آنتی کنترل” و. به خود معطوف خواهد داشت.[15]
 
بررسیهای اصلی انجام شده توسطOtt,Grebogi,Yorkeو همچنینPecora,Carrol در زمینه آشوب نیز انگیزه های فراوانی را در فعالیتهای تحقیقاتی ایجاد نمود.یکی از شاخه های ایجاد شده تمرکز بر مسأله آشوب،کنترل و یکسان سازی تطبیقی و.مراجع مربوط به آن بود. نمونه هایی از کاربرد تئوری-عملی کنترل و یکسان سازی تطبیقی آشوب را می توان
در”حفاظت مخابره پبام، بهینه سازی عملکرد سیستمهای غیرخطی،مدل سازی فعالیت مغز، پدیده های شناسایی الگو، دینامیک لیزر های نیمه هادی، سیستمهای عصبی و مشاهده کرد.12]،[6
 
 

تعداد صفحه : 179
قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***