پایان نامه تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی

 

نیمسال دوم 93-92

ر

   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5

1-4- اهداف تحقیق. 5

1-4-1- هدف اصلی5

1-4-2- هدف ویژه.6

1-4-3- هدف کاربردی.6

1-5- فرضیه­های تحقیق 6

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 6

1-6-1- متغیرهای مستقل 6

1-6-2- متغیر وابسته. 9

1-6-3- متغیر کنترلی 9

1-7- ساختار تحقیق 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها 13

2-2-1- نسبت­های مالی14

2-2-2- بازده دارایی­ها 16

2-2-3- گردش کل دارایی­ها 17

2-2-4- بازده فروش(حاشیه سود) 18

   2-2-5- بازده حقوق صاحبان سهام. 19

   2-2-6- میزان فروش اعتباری 19

2-3- رشد دارایی 20

   2-3-1- اندازه­گیری رشد دارایی 21

   2-3-2- عوامل مؤثر بر رشد دارایی 22

2-4- شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت و رشد دارایی 24

2-5- پیشینه تحقیق 26

   2-5-1- تحقیقات خارجی 27

2-5-2- تحقیقات داخلی 31

2-6- خلاصه تحقیقات داخلی و خارجی 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 40

3-2- قلمرو تحقیق 40

   3-2-1- قلمرو موضوعی تحقیق 40

3-2-2- قلمرو زمانی تحقیق 40

   3-2-3- قلمرو مکانی تحقیق 41

3-3- فرضیه­های تحقیق 41

3-4- جامعه آماری و نحوه انتخاب شرکت­های مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه­های تحقیق 41

3-5- مدل مفهومی تحقیق 43

3-6- روش تحقیق 46

3-7- روش­ها و ابزار جمع­آوری داده­ها 46

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه. 51

4-2- آمار توصیفی 51

4-3- آزمون کلموگروف- اسمیرنوف. 51

4-4- آزمون فرضیه­های تحقیق 52

   4-4-1- آزمون فرضیه اول. 52

4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 55

   4-4-3- آزمون فرضیه سوم. 58

   4-4-4- آزمون فرضیه چهارم. 61

4-4-5- آزمون فرضیه پنجم. 64

4-5- مدل مفهومی 67

4-6- مدل اکتشافی 69

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1مقدمه 72

52خلاصه پژوهش. 72

5-3- نتایج آزمون فرضیه­ها. 74

5-3-1- نتیجه آزمون فرضیه اول 74

5-3-2- منیجه آزمون فرضیه دوم. 74

5-3-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم. 75

   5-3-4- تحلیل فرضیه چهارم. 75

   5-3-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم. 76

5-4- نتیجه­گیری کلی 76

5-5- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه77

5-6- پیشنهادهای تحقیق.79

5-6-1- پیشنهادهای کاربردی.79

5-6-2- پیشنهادهای علمی برای تحقیقات آتی81

5-7- محدودیت­های تحقیق81

منابع 82

پیوست87

 

فهرست جدول­ها

جدول( 2-1) خلاصه تحقیقات خارجی .33

جدول (2-2) خلاصه تحقیقات داخلی36

جدول(3-1) چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق43

جدول (4-1) آمار توصیفی متغیرها51

جدول (4-2) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها.52

جدول (4-3) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه اول. .53

جدول (4-4) نتایج آزمون خی دو برای فرضیه اول54

جدول (4-5) رشد دارایی برای فرضیه اول54

جدول (4-6) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه اول.55

جدول (4-7) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه دوم.56

جدول (4-8) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه دوم57

جدول (4-9) رشد دارایی برای فرضیه دوم.57

جدول (4-10) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه دوم.58

جدول (4-11) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه سوم.59

جدول (4-12) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه سوم60

جدول (4-13) رشد دارایی برای فرضیه سوم .60

جدول (4-14) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه سوم .61

جدول (4-15) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای فرضیه چهارم .62

جدول (4-16) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه چهارم 62

جدول (4-17) رشد دارایی برای فرضیه چهارم.63

جدول (4-18) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه چهارم.63

جدول (4-19) نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه پنجم.65

جدول (4-20) نتایج آزمون خی­دو برای فرضیه پنجم.65

جدول (4-21) رشد دارایی برای فرضیه پنجم.65

جدول (4-22) جدول ضرایب رگرسیون لجستیک برای فرضیه پنجم.66

جدول(4-23) نتایج آزمون خی­دو برای مدل کلی67

جدول(4-24) رشد دارایی برای مد.کلی.68

جدول( 4-25) ضرایب رگرسیون لجستیک برای مدل کلی68

جدول( 4- 26) معیارهای مناسبت مدل، مدل مفهومی.69

جدول( 4-27) جدول معیارهای مناسبت مدل، مدل اکتشافی.70

 

فهرست شکل­ها

شکل (4-1) مدل مفهومی67

شکل (4-2) مدل اکتشافی69

 

چکیده

دارایی­ها منابع اقتصادی هستند که انتظار می­رود برای عملکرد آتی شرکت مفید واقع شوند. رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود، این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی، از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند؛ بنابراین انتظار می­رود شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، رشد مثبت یا منفی دارایی را پیش­بینی کنند. هدف این تحقیق بررسی اخبار و اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت­های مالی و یافتن میزان تأثیر این نسبت­ها بر رشد دارایی شرکت­های مورد مطالعه است. بدین منظور از اطلاعات مالی 52 شرکت از مجموعه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1390 به صورت مقطعی استفاده شده است. فرضیه­های تحقیق نیز با بهره­گیری از الگوی رگرسیون لجستیک و با استفاده از نرم­افزارهای آماری SPSS و  Amosآزمون شده­اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد دارایی دارند، بنابراین می­توان با استفاده از شاخص­های مذکور و با کنترل اندازه شرکت رشد دارایی را در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش­بینی کرد.

 

کلید واژگان: رشد دارایی، عملکرد شرکت، بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، میزان فروش اعتباری

 

 

            فصل اول

          کلیات تحقیق

 

1-1-   مقدمه

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.

تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.

از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران[1]،2012).

رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.

با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

  • آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
  • آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

 

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).

معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی بردن به چگونگی تعامل دارایی­ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می­تواند بسیار مفید واقع شود.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­کنند. بررسی وضعیت سرمایه­گذاری در دارایی­ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،

هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.

1-4-2- هدف ویژه

در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.

[1]Magina & et al

تعداد صفحه:116

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com