پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

 پایان نامه رشته  مدیریت

        دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد­کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( M.A)

گرایش: بازرگانی داخلی

 

عنوان:

بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام)

 

دی 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 3

1-3. اهمیت پژوهش. 5

1-4. اهداف تحقیق 5

1-5. فرضیه ‏های تحقیق 6

1-6. چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق: 6

1-7 قلمرو تحقیق 7

1-9. تعریف متغیرها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2- 1مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری استراتژی رقابتی 13

2-2-1 تعاریف استراتژی 13

2-2-2 اهمیت استراتژی 14

2-2-3 الگوهای تبیین استراتژی 16

2-2-4 مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی 18

2-2-5 مدل نیروی های پنجگانه رقابتی 21

2-2-6 یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی 25

2-2-7 یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری 30

2-2-8 انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی 31

2-2-9 استراتژی رقابتی و عملکرد. 33

2-2-10 مبانی نظری عملکرد سازمانی 34

2-2-11 مفهوم ارزیابی و ارزشیابی عملکرد. 34

2-2-12 اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی 37

2-2-13 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد. 38

2-2-14 منظور از ارزیابی عملکرد. 41

2-2-15 مبانی نظری صنعت بانکداری 48

2-2-16 تاریخچه پول و بانکداری در دنیا 48

2-2-17 تاریخچه بانکداری در ایران. 49

2-2-18 مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها 52

2-2-19 جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران. 54

2-2-20فرضیه های اساسی مدیریت ارتباط با مشتری دربانک. 55

2-2-21 مزایا، نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی   56

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده 57

2-3-1 پژوهش­های انجام گرفته داخلی 57

2-3-2 پژوهش­های انجام شده خارجی 59

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه. 65

3-2. روش تحقیق 65

3-3. جامعه آماری 66

3-4. نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری). 66

3-5. ابزارهای گردآوری داده­ها 67

3-6. مقیاس پرسشنامه. 69

3-7. روایی و پایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات. 69

3-8. روش تجزیه و تحلیل داده­های آماری 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه. 74

4-2. آمار توصیفی 75

4-2-1         توزیع جنسیت 75

4-2-2         توزیع سطح تحصیلات. 76

4-2-3         توزیع وضعیت تاهل 77

4-2-4         توزیع سنی 78

4-2-5         توزیع سابقه خدمت 79

4-2-6         توزیع نوع شغل کارکنان 80

4-3-. آمار استنباطی 81

4-3-1                                                                                                        آزمون فرضیات پژوهش 81

4-3-1-1        بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری. 81

4-4. رتبه بندی شاخص های استراتژی رقابتی 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-. مقدمه. 87

5-2-. فرآیند تحقیق 87

5-3-. نتیجه­گیری 89

5-3-1         نتیجه­گیری از فرضیه اصلی 91

5-3-2         نتیجه­گیری از فرضیه های فرعی 91

5-4. محدودیت‌های پژوهش. 92

5-5. پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج پژوهش. 93

5-6. توصیه برای تحقیقات آتی 94

منابع و مآخذ. 95

منابع فارسی 96

منابع انگلیسی 98

پیوست ها و ضمائم. 99

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (1-1) : عملیاتی سازی مفهوم عملکرد سازمان. 10

جدول 2-1): اهداف ارزشیابی عملکرد سازمان. 38

جدول 2-2): منظور از ارزیابی عملکرد. 41

جدول 3-1): مقیاس پرسشنامه ها 68

جدول 4-1: توزیع جنسیت. 75

جدول 4-2: توزیع تحصیلات. 76

جدول 4-3: توزیع وضعیت تاهل 77

جدول 4-4: توزیع سنی 78

جدول 4-9: توزیع سابقه خدمت. 79

جدول 4-10: توزیع نوع شغل 80

جدول 4-11: نمادهای بکارگرفته شده در مدل ساختاری تحقیق 81

جدول 4-13: شاخص های نیکویی برازش مدل. 84

جدول 4-14: رتبه بندی شاخص های مدل. 85

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1): مدل نیروی های پنجگانه رقابتی طراحی شده توسط داویس و اولسن ، 2008  24

شکل 2-2): مدل عملکرد سازمانی در سازمانها 36

شکل 2-3): فرآیند تجزیه و تحلیل شغل 43

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسیت. 75

نمودار 4-2: توزیع تحصیلات. 76

نمودار 4-3: توزیع وضعیت تاهل 77

نمودار 4-4: توزیع سنی 78

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت. 79

نمودار 4-6: توزیع نوع شغل 80

نمودار 4-7: تاثیر شاخص­های استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد  82

نمودار 4-8: تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت معناداری   83

 

 

چکیده

شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران و تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین­المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

 

 

فصل اول

ادبیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه

در بسیاری از بازارها رقابت عامل اساسی تغییر است. بدون رقابت شرکت­ها در حد رضایت مشتریان فعالیت می­کنند و از آن فراتر نمی­روند. در هر جا بین افزایش رضایت مشتریان و هزینه­ها تضاد بروز می کند، معمولا دومی در اولویت قرار می­گیرد، زیرا شانس مشتریان اندک است در حالی که کاهش هزینه­ها به معنی دستیابی به نتایج محسوس است. لذا، رقابت برای مشتریان خوب است، زیرا بدان معنی است که شرکت­ها باید بیشتر تلاش کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند. در تنظیم استراتژی بازاریابی لازم است شرکت­ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیازهای مشتریان، و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. به این سه نکته «مثلث استراتژیک» می­گویند. مثلث استراتژیک به شرکت­ها می­گوید که هنگامی موفق می‌شوند که از حفظ رضایت مشتری و رفع نیازهای او فراتر رفته، از رقبایشان بهتر باشند. با این مقدمه از استراتژی رقابتی به بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری می­پردازیم.

لذا در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق می­شود به بیان مسئله، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش، قلمرو تحقیق و در نهایت تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته شده است.

1-2بیان مسئله

در طی سالیان گذشته و با پیشرفت تکنولوزی و روبرو شدن صنعت با پدیده تولید انبوه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه­های مختلف اقتصادی، تولید کالاها و خدمات بر تقاضا برای آن پیشی گرفت. از طرف دیگر با اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالی و پولی کشور و حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم استراتژی رقابت مطرح و روش­هایی نیز برای افزایش آن برای تصاحب بازار ارائه گردید. از جمله روش­هایی که در زمینه مدیریت بهتر واحد­های تولیدی در طی سالیان گذشته متداول گردید، استفاده از روش برنامه­ریزی استراتژیک در نحوه عملکرد سازمان­هاست. بسیاری از نوشته­های کسب و کار به استراتژی­های رقابتی بیشتر از سایر موارد توجه کرده­است(والترز[1]، 2003).

از سوی دیگر با وجود اینکه مدت­هاست تکنولوژی اطلاعات راه­حل­های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته­است اما تأثیر این تحولات با تأخیر و با ورود برخی بانک­های ایرانی به عرصه بانکداری اینترنتی در حال ورود به ایران است . این سیر تحولات یعنی 1- شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و 2- آغاز تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با 3- تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می­شود؛ زیرا بانک­ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می­شوند. بانک­داری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک­ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می­باشند؛ همچنین در فرآیند آزاد سازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است(حسینی و سوری، 1384، ص129).

داشتن یک استراتژی رقابتی شفاف منجر می­شود تا در محیط رقابتی سازمان­ها موفق­تر از رقبا عمل کند. شایان ذکر­ست عدم وجود یک استراتژی نه تنها بهره­وری را کاهش می­دهد، بلکه سازمان را به سرمنزل مقصود خود نخواهد رساند. تاکنون تحقیقات بسیاری در خصوص عملکرد سازمانی نقش و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما تا کنون پژوهشی با رویکرد نقش استراتژی رقابتی به عنوان یک عامل موثر بر انجام عملکرد سازمانی نشده­است. شایان ذکر است مطالعات در حوزه استراتژی رقابتی آن را به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند(پورتر و میلر[2]، 1998).

با توجه به موارد فوق­الذکر محقق در پی این سوال ذهنی که آیا استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان­ها بخصوص در بانک­­ها موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جواب استراتژی رقابتی چه تأثیری بر عملکرد بانک ها دارد؟ به بررسی و موشکافی این موضوع خواهد پرداخت.

 

1-3اهمیت پژوهش

یکی از ویژگی­های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین سازمان­ها است. چگونگی رسیدن سازمان­ها به مزیت رقابتی پایدار از سؤالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژی است(تیس و دیگران[3]، 1997). محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده­اند. یکی از این سازمان­ها بانک می­باشد. در حقیقت، صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده­ای است. چشم­انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده­است که در آن برنامه­ریزی استراتژیک برای بانک­ها اهمیتی ویژه یافته­است . به عبارت دیگر، صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می­کند. ورود بانک­های خصوصی به بازار و همچنین برنامه­های اصلاحی بانک­های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده­اند.

از سوی دیگر، پورتر[4](1985) استراتژی رقابتی را به عنوان تعیین موقعیت سازمان در محیط رقابتی قلمداد می کند. هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب می­شود سازمان محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل تولید نیست. بدین ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی­ای برای خلق بازار رقابت ناقص  است (بارنی[5]، 1986).

با توجه به اهمیتی که استراتژی رقابتی در نحوه عملکرد افراد سازمان در زمینه‌ی دست­یابی هرچه بهتر به اهداف دارد، ضرورت پرداختن به تحقیق با عنوان « بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری » برای محقق بارز شد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) می­باشد.

 

 

اهداف فرعی

  • بررسی تأثیر استراتژی نام تجاری(برندینگ) بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

1 Valters

1 Porter & Miler

1Teece & et al

2– Porter

3– Barny

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com