پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان 1393)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل 1 : کلیات طرح مسئله

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- روش تحقیق. 4

1-3- فرضیه ها. 6

1-4- اهداف تحقیق. 6

نوع روش تحقیق. 7

1-5- روش گردآوری اطلاعات:. 7

1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 7

 

فصل 2 : مبانی نظری

2-1- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. 9

2-3- گردآوردن افراد جامعه. 12

2-4- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. 13

2-5- توریسم در مازندران. 14

2-6- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. 17

2-9- اهمیت آب از نظر قرآن. 32

2-10- آب در معماری قبل اسلام. 33

2-11- آب در معماری بعد از اسلام. 34

2-12- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. 35

2-13- نقش نور در هنر معماری. 66

2-14- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. 70

2-15- نقش آب در ایران باستان. 73

2-16- نقش روان درمان آب. 76

2-17- چشمه و سیستم آبرسانی. 77

2-18- گل و درخت. 86

2-19- فضای سبز وپارک های شهری. 89

2-21- ویژگی های اجتماعی فضای سبز در شهر. 92

2-22- ویژگی های کالبدی فضای سبز در ساختار شهری. 93

 

فصل 3 :بررسی مصداق های داخلی و خارجی

3-1- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. 98

3-2- رود دره ها و اهمیت آن ها در برنامه ر یزی شهری. 100

3-4- رود دره ولنجک. 109

3-5- بررسی وضعیت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهی. 122

3-6- حاشیه رودخانه وایت. 145

 

فصل 4 : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی

4-1- جغرافیای تاریخی شهر ساری. 153

4-2- جغرافیای طبیعی شهر ساری. 159

4-3- جغرافیای سیاسی ـ شهری ساری. 169

4-5- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. 198

4-6- عناصر شاخص مذهبی. 199

4-7- نشانه های اقلیمی. 200

4-8- نشانه های طبیعی. 201

4-9- ورودی های شهر. 206

4-10- سازمان ادراکی شهر ساری. 209

4-11- نظام و ویژگی‌های جمعیتی شهر ساری. 210

4-12- بافت شهر. 227

4-13- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. 229

4-14- اقلیم و آب و هوا شهر ساری. 233

 

فصل 5 : تحلیل موقعیت ساختگاه

5-1- شناخت رودخانه تجن. 242

5-2- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. 250

5-3- تعیین حوزه فراگیر. 257

5-4- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. 257

5-5- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. 258

5-6- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. 258

5-8- آلودگی آب رودخانه تجن. 259

5-8- موقعیت جغرافیایی. 261

5-9- ساختار زمین شناسی. 262

5-10- باد. 262

5-11- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262

5-12- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263

 

فصل 6 : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها

6-1- چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر. 274

6-2- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. 275

6-3- ضوابط طراحی پارک ها. 285

6-4- راهنمای انتخاب گیاهان. 294

6-5- ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز. 305

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل (2- 1) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور 14

شکل( 2-2 ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری 28

شکل( 2-3 ) فضاهای باز شهری طراحی شده 29

شکل (2-5) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده 30

شکل (2-6) 41

شکل(2-7) 42

شکل (2-8) 42

شکل (2-9) 43

شکل(2-10) 44

شکل (2-11) 45

شکل 2-12 45

شکل (2-13) 46

شکل (2-14) 46

شکل (2-15) 47

شکل (2-16) 48

شکل (2-16) 48

شکل (2-18) 49

شکل (2-19) 49

شکل (2-20) 50

شکل(2-21) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام 51

شکل (2-22) 51

شکل (2-23) 52

شکل (2-24) 52

شکل (2-25) 53

شکل (2-26) 54

شکل (2-27) 55

شکل (2-28) 56

شکل(2-29) 57

شکل (2-30) 58

شکل(2-31) 59

شکل (2-32) 59

شکل (2-33) 60

شکل (2-34) 61

شکل (2-35) 62

شکل (2-36) 63

شکل (2-37) 63

شکل (2-38) 64

شکل (2-39) 80

شکل (2-40) 85

شکل(2-41) 87

شکل (3-1) 103

شکل (3-2) 110

شکل(3-3) 111

شکل (3-4) 112

شکل (3-5) 114

شکل (3-6) 117

شکل (3-7) 118

شکل (3-8) 123

شکل (3-9) 125

شکل (3-10) 126

شکل (3-11) 128

شکل (3-12) 130

شکل (3-13) دره فرحزاد قبل از ساماندهی 131

شکل (3-14) 133

شکل (3-15) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (3-16) بعد از اجرا 134

شکل (3-17) 136

شکل(3-18) بوستان نهج البلاغه 136

شکل (3-19) 138

شکل (3-20)نتایج استاندارد هوای پاک 138

شکل (3-21) دیوار سبز 143

شکل (3-22) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود 144

شکل (3-23) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو 144

شکل(3-24) محل بازی کودکان 144

شکل(3-25) محل بازی کودکان 145

شکل (3-25) 145

شکل (3-26) 147

شکل (3-27) 148

شکل (3-28) 149

شکل (3-29) 150

شکل (3-30) 151

شکل (4-1) 160

شکل (4-2) 161

شکل (4-6) 162

شکل (4-7) 163

شکل (4-8) پهنه‌بندی زلزله و خطر سیل در ناحیه ساری 164

‌ شکل (4-9) تقسیمات ناحیه ساری 170

شکل (4-10) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور 171

شکل (4-11) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172

شکل (4-12) روند شکل گیری هسته اولیه 175

شکل (4-13) تطابق نظام توسعه بافت کهن بر سازمان فضایی موجود    176

شکل(4-15) گسست محلات قدیمی توسط خیابان کشی های اخیر 177

شکل(4-16) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر 178

شکل (4-17) عوامل کالبدی و طبیعی موثر بر توسعه شهر ساری 181

شکل (4-18) سازمان فضایی ـ فعالیتی شهر ساری 182

شکل (4-19) نظام استخوانبندی بافت کهن شهر 190

شکل (4-20) جهت گیری ابنیه در بافت کالبدی شهر 192

شکل (4-21) نحوه بلوک بندی در بافت کالبدی شهر ساری 193

شکل (4-22) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196

شکل (4-23) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197

شکل (4-24) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ 197

شکل(4-25) آب انبار میرزا مهدی، نشانه‌ای در مقیاس شهر 198

شکل(4-26) 200

شکل (4-27) 200

شکل(4-28) 201

شکل(4-29) 201

شکل(4-30) 202

شکل (4-31) پهنه های موثر در تصویر ذهنی 203

شکل (4-32) 203

شکل (4-33) کیفیات سازمان بصری شهر ساری 204

شکل (4-34) 205

شکل (4-35) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص 205

ـ شکل(4-36) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر 206

شکل (4-37) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی 207

شکل(4-38) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر 207

شکل (4-39) سازمان بصری شهر 209

شکل (4-40) سازمان ادراکی شهر ساری 210

شکل(4-41) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن 225

شکل (4-42) محدوده قدیمی شهر ساری 227

شکل (4-43) مراکز ویژه شهر ساری 228

شکل (4-44) محلات قدیمی شهر ساری 228

شکل (4-45) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری 229

شکل (4-46) 234

شکل (4-47) 234

شکل (4-48) 235

شکل(5-1) حاشیه رودخانه تجن در بالادست. 243

شکل (5-2) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر 243

شکل (5-3) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن 244

شکل(5-4) پل تجن 244

شکل (5-5) پل قطار 245

شکل (5-6) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن 245

شکل (5-7) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن 246

شکل (5-8) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن 246

شکل (5-9) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها 247

شکل (5-10) رودی پرآب 247

شکل (5-11) ماهیگیری در رودخانه تجن 248

شکل (5-12) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن 248

شکل(5-13) آبزیان رودخانه تجن 249

شکل (5-14) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن 249

شکل (5-15) بخشی از محدوده قابل طراحی 250

شکل (5-16) سایت 257

شکل(6-1) 277

شکل (6-2) 279

شکل (6-3) 279

شکل (6-4) 281

شکل (6-5) 282

شکل (6-6) 283

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول (3-1) بررسی وضعیت مناطق 6گانه دره از لحاظ ویژگی های طبیعی و مصنوع 128

جدول (3-2) ویژگی طبیعی دره فرحزاد 129

جدول(3-3) نتایج صوت زیست محیطی 137

جدول(3-4) 139

جدول(3-5) نتایج ذرات معلق محیط 140

جدول شماره(4-1) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری 170

جدول(4-2) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه 179

جدول (4-3) فرآیند مطالعه سازمان بصری شهری 194

جدول (4-4) رشد جمعیت شهر ساری و مناطق شهری استان مازندران طی سال‌های 85-1335 213

جدول(4-5) جمعیت شهر ساری به تفکیک نواحی شهری درسال 1385 214

جدول (4-6) جمعیت شهر ساری در گروههای عمده سنی در سال های1375 و 1385 215

جدول(4-7) مقایسه ساختار گروه‌های عمده سنی جمعیت شهر ساری 215

جدول(4-8) جوانی جمعیت شهر ساری در مقایسه با مناطق شهری سایر سطوح در سال 1385 216

جدول (4-9 ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی 5 ساله    217

جدول (4-10) هرم سنی جمعیت شهر ساری، سال 217

جدول (4-11) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقایسه با شاخص کل کشور    218

جدول (4-12) نرخ باسوادی شهر ساری در مقایسه با سایر سطوح مناطق شهری کشور در سال 1385 219

جدول (4-13) جمعیت 6 ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساری 219

جدول(4-14) تراکم ناخالص شهر ساری به تفکیک نواحی و محلات شهری، در سال 1385 220

جدول(4-15) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری 221

جدول (4-16) سهم شاغلین و کارگاههای فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری 221

جدول (5-1) 252

جدول (5-2) 253

جدول (5-3) جدول (5-4) 254

جدول (5-5) 256

جدول (5-6) 266

جدول (5-7) Sowt. 267

جدول (6-1) 276

جدول (6-7) 296

جدول (6-8) 299

جدول (6-9) 300

جدول (6-10) 302

جدول (6-11) 304

 

متن کامل این مطلب حذف شده است

مطلب مشابه :

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار