رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک

 پایان نامه رشته  مدیریت

 

واحد نراق

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی((M.A

 

 

موضوع :

 

شناسایی ورتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک توسعه صادرات ایران جهت وصول مطالبات معوق

 

زمستان    1393

   

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

 • مقدمه1
 • بیان مسئله.2
 • اهمیت و ضرورت تحقیق.4
 • اهداف تحقیق 5
 • سوالات تحقیق 5
 • سؤالات اصلی. 6
 • سؤالات فرعی 7
 • تعاریف واژه‌های کلیدی 7
 • قلمرو تحقیق. 8
 • مدل تحقیق 9
 • مراحل انجام تحقیق . 10

 

فصل دوم  مطالعات نظری و پیشینه تحقیق 11

2-1    مقدمه. 12

2-2  مفهوم انگیزش.13

2-3   بررسی عوامل انگیزشی14

2-3-1عوامل انگیزشی ناشی از فرد 14

2-3-2 عوامل انگیزشی ناشی از محیط شغل 15

2-4    راهکارهای ایجاد انگیزش کاری 17

2-5    شیوه‌های تقویت انگیزه در بین کارکنان .19

2-6  ویژگی‌های اساسی یک سازمان سالم. 22

2-7  نظریه‌های انگیزش 24

2-7-1  انواع نظریه‌های محتوایی 24

2-7-2  انواع نظریه‌های فرایندی .24

2-8  نظریه‌های معاصر.25

2-8-1  نظریه سلسله نیازهای مزلو.25

2-8-2 نظریه Y,X مک گریگو.27

2-8-3   نظریه انگیزش موفقیت. 28

2-8-4   نظریه آلدرفر. 29

2-8-5   نظریه دو عاملی هرز برگ 30

2-8-6   نظریه عوامل انگیزش بهداشتی .31

2-8-7   نظریه نیازهای سه گانه مک کلند .32

2-9    مطالعات معوق بانکی 33

2-10  عوامل ایجاد کننده مطالبات معوق بانکی 36

2-11  وصول مطالبات معوق بانکی 40

2-12  راهکارهای پیگیری وصول مطالبات بانکی 42

2-13  دلایل 5 گانه افزایش معوقات بانکی و راهکارهای وصول مطالبات 44

2-14  پیشینه تحقیق.48

2-14-1  تحقیقات انجام شده در داخل کشور48

2-14-2  تحقیقات انجام شده در خارج کشور.53

 

فصل سوم روش شناسی تحقیق60

3-1     مقدمه.61

3-2     روش تحقیق61

3-3     جامعه آماری63

3-4     نمونه آماری.63

3-5     ابزار جمع آوری داده‌ها و اطلاعات.64

3-5-1  منابع داده‌ها.64

3-5-2  ابزار گردآوری داده‌ها64

3-6     روایی و پایایی.65

3-6-1  آلفای کرو نباخ.65

3-7     روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات.66

3-8     خلاصه فصل67

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 68

4-1 مقدمه69

4-2 آمار جمعیت شناسی70

1-4-2 جنسیت70

2-4-2 سطح تحصیلات.71

3-4-2 تأهل.72

4-4-2 سابقه کار73

4-3 آمار استنباطی74

1-4-3 شاخصهای مرکزی و پراکندگی گویه‌ها.74

2-4-3 بررسی سؤالات اصلی75

3-4-3 بررسی سؤالات فرعی80

4-4-3 سایر تحلیل‌ها.82

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.84

5-1 مقدمه85

5-2 مروری بر موضوع تحقیق و روش اجرای آن85

5-3 تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از سؤالات تحقیق86

5-4 پیشنهادات تحقیق89

5-5.محدودیتهای تحقیق.90

5-6. پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 91

منـابـع.92

 

چکیده:

سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر با رشد چشمگیر نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازی نشان‌دهنده آن است که آهنگ رشد نرخ مطالبات فزونی یافته است. بر اساس مقررات بانکی کشور میزان مطالبات نباید از 5 درصد کل مانده تسهیلات هر بانک بیشتر باشد، زیرابه وقوع پیوستن چنین اتفاقی به‌منزله بحرانی بودن وضعیت اعتباری بانک‌ها تلقی می‌شود. بنابراین با توجه به نرخ چشمگیر مطالبات فعلی، ضروری است شبکه بانکی ضمن چاره‌اندیشی مقتضی، همت والای خود را در راستای به حیطه وصول درآمدن مطالبات به کار گیرد، به‌طوری‌که بانک‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطای تسهیلات جدید کنند تا درنتیجه تحقق چنین امری حداکثر سود حاصل شود، به‌نحوی‌که ترازنامه و حساب سود و زیان بانک به‌مراتب قوی‌تر از دوره قبلی شود. دست‌اندرکاران امربر این باورند که عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ مطالبات به دودسته (عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و برون‌سازمانی) طبقه‌بندی می‌شود. لذا در این مطالعه بر آن شدیم تا راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک توسعه صادرات به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار درون‌سازمانی و مؤثر در وصول مطالبات معوق را بررسی نماییم. در این مطالعه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 100 پرسشنامه از جامعه آماری کارکنان بخش اعتباری شعب بانک توسعه صادرات ایران تکمیل و با ارائه مدل مفهومی به بررسی اثر عوامل انگیزش، امید به موفقیت، عامل مادی (پولی)، امید به معاشرت، امید به قدرت، ترس از شکست، نگران نبودن از رد شدن، ترس از قدرت، نیاز به موفقیت، نیاز به معاشرت، نیاز برای قدرت بر انگیزه کارکنان برای کاهش مطالبات معوق پرداخته شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای موردبررسی تنها نگران نبودن از رد شدن و ترس از قدرت روابط معناداری را ارائه ننمودند بلکه سایر متغیرها دارای روابط مثبت و معنی‌داری بوده و تأثیر بسزایی