پایان نامه طراحی شهری(معماری) باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد تهران مرکزی

دانشکده هنر و معماری/ گروه شهرسازی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

گرایش: طراحی شهری

 

عنوان :

باز شناخت نقش ادراک ذهنی در تعریف ساختار شهر(نمونه موردی، شهر کرمان)

 

استاد راهنما:

خانم دکتر غزال کرامتی

 

استاد مشاور:

خانم دکتر الهام امینی

 

پژوهشگر:

**** 

 

تابستان 1392

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بیان مساله. 2

1-2 هدفهای تحقیق. 5

1-2-1 هدف کلان. 5

1-2-2 اهداف خرد 6

1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6

1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8

1-5 مدل تحقیق. 9

1-6 روش تحقیق: 10

1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10

1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11

1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11

فصل دوم: مبانی نظری

2-1 مقدمه. 13

2-2 مفهوم لغوی ساختار 13

2-3 ساختارگرایی. 16

2-4 ساختار در شهر‌سازی 19

2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی 22

2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22

2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22

2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23

2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23

2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24

2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24

2-5-7 حس مکان. 25

2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25

2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26

2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26

2-5-11 وضوح هزارتویی 26

2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26

2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38

2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42

2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47

2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49

2-10-1 مکتب شیکاگو. 49

2-10-2 گروه ده 52

2-10-3 کنزو تانگه. 54

2-10-4 آلدو فان آیک. 56

2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی 57

2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58

2-10-7 ادموند بیکن 59

2-10-8 لینچ. 59

2-10-10 دانلد اپلیارد 60

2-10-11 آموس راپاپورت 60

2-10-12 کلیف ماتین 61

2-10-13 میشائیل تریب 61

2-10-14 آلدوروسی 62

2-11 نتیجه‌گیری 63

2-12 نمونه موردی 64

2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64

2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66

2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68

2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68

2-13 مکان. 70

2-14 واژه‌شناسی مکان: 71

2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71

2-16 نتیجه‌گیری: 73

2-17 تصویر ذهنی: 74

2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74

2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75

2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76

2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی 77

2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78

2-22-1 لینچ. 78

2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79

2-22-3 دیویداستی 79

2-22-4 دانلد اپلیارد 80

2-22-5 گولج. 80

2-22-6 میشائیل تریب 80

2-23 نتیجه‌گیری 82

2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83

2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83

2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84

2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85

2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87

2-27 نتیجه‌گیری 89

2-28 نمونه موردی 89

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

3-1 مقدمه. 97

3-2 فلسفه تحقیق علمی. 97

3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97

3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98

3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98

3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98

3-4 روش پژوهش: 99

3-5 راهبرد پژوهش: 99

3-6  فلسفه پژوهش: 99

3-7 تئوری پژوهش. 101

3-8 سیاست پژوهش. 102

3-9 سوژه پژوهش. 102

3-10 رویه پژوهش. 104

3-11 ماهیت تحقیق: 105

3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105

3-11-2 بررسی موردی 106

3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106

3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106

3-12-2 روش مصاحبه: 106

3-12-3 روش مشاهده: 107

3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107

3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107

3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108

3-14 خلاصه متدولوژی 108

3-15 ساختارپایانامه: 108

فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی

4-1 مقدمه. 111

4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112

4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112

4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138

4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144

4-5-1 بخش مرکزی بافت 146

4-5-2 بخش حاشیه‌ای 147

4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148

4-5-4 شبکه معابر بافت 148

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی 148

4-5-6 مراکز عمده خدماتی 149

4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149

4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151

4-6-1 بخش مرکزی بافت 151

4-6-2 بخش حاشیه‌ای 151

فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات

5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری 155

5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157

5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163

5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167

فصل ششم:  نتیجه‌گیری

6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172

6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174

6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175

6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175

6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180

منابع فارسی. 186

منابع لاتین. 190

پیوست 1. 191

پیوست 2. 192

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37

جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42

جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47

جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62

جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی 81

جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری 88

جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9

نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89

نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101

نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154

نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165

نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166

نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167

نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66

شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67

شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68

شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69

شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87

شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91

شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92

شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93

شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94

شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94

شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95

شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125

شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125

شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126

شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127

شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128

شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130

شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131

شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132

شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137

شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139

تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176

تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

 

فهرست نقشه‌ها

عنوان                                                                                                   صفحه

نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111

نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112

نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113

نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114

نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114

نقشه 4-6 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 115

نقشه 4-7 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 116

نقشه 4-8 مأخذ: نگارنده 116

نقشه 4-9 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 117

نقشه 4-10 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 118

نقشه 4-11 مأخذ: نگارنده 118

نقشه 4-12 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 119

نقشه 4-13 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 120

نقشه 4-14 مأخذ: نگارنده 120

نقشه 4-15 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 121

نقشه 4-16 مأخذ: نگارنده، با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 342. 122

نقشه 4-17 مأخذ: نگارنده 122

نقشه 4-18 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 1376. 123

نقشه 4-19 مأخذ: حبیبی، 1376، ص113. 124

نقشه 4-20 مأخذ: نگارنده 124

نقشه 4-21 مأخذ: نگارنده، با استفاده ا از حبیبی، 116. 128

نقشه 4-22 مأخذ: نگارنده 129

نقشه 4-23 مأخذ: نگارنده، با استفاده از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس. 133

نقشه 4-24 مأخذ: نگارنده، برگرفته از نقشه شهر کرمان در دوره قاجار اثر سایکس. 133

نقشه 4-25 مأخذ: نگارنده 134

نقشه 4-26 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 135

نقشه 4-27 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 135

نقشه 4-28 مأخذ:کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 136

نقشه 4-29 مأخذ: کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان، مرادی 136

نقشه 4-30 مأخذ: نگارنده 138

نقشه 4-31 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 140

نقشه 4-32 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 141

نقشه 4-33 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 143

نقشه 4-34 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 144

نقشه 4-35 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 145

نقشه 4-36 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 146

نقشه 4-37 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 147

نقشه 4-38 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-39 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 150

نقشه 4-40 مأخذ: شارستان طرح جامع کرمان. 152

نقشه 5-1 مأخذ: نگارنده 155

نقشه 5-2 مأخذ: نگارنده 156

نقشه 5-3 مأخذ: نگارنده 157

نقشه 5-4 مأخذ: نگارنده 168

نقشه 5-5 مأخذ: نگارنده 169

نقشه 5-6 مأخذ: نگارنده 170

نقشه 6-1 مأخذ: نگارنده 172

نقشه 6-2 مأخذ: نگارنده 173

نقشه 6-3 مأخذ: نگارنده 174

نقشه 6-4 مأخذ: نگارنده 176

نقشه 6-5 مأخذ: نگارنده 177

نقشه 6-6 مأخذ: نگارنده 178

نقشه 6-7 مأخذ: نگارنده 179

نقشه 6-8 مأخذ: نگارنده 181

نقشه 6-9 مأخذ: نگارنده 182

نقشه 6-10 مأخذ: نگارنده 183

نقشه 6-11 مأخذ: نگارنده 184

لینک خرید :

http://sabzfile.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa/