پایان نامه مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری

 پایان نامه رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

دانشگاه آزاد اسلامی

              واحد کرمانشاه

             دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و  برنامه ریزی شهری ( M.A )

عنوان:

مداخلات اجتماعی دراحیاء بافت فرسوده شهری

(نمونه موردی : محله برزه دماغ کرمانشاه،1394)

                                                        شهریور ماه1394

فهرست مطالب

عنوان

چکیده.14

فصل اول: توجیه علمی و اجتماعی پژوهش

1-1مقدمه15

1-2بیان مساله16

 • اهمیت وضرورت پژوهش.18
 • اهداف پژوهش19
 • سوالات تحقیق20

1-6 فرضیه های تحقیق.21

1-7 دامنه،قلمروزمانی ومکانی پژوهش22

1-7-1  تحولات تاریخی کالبدی.22

 • تاریخچه شهرکرمانشاه25
 • بافت قدیم شهرکرمانشاه.26
 • ساختارقدیمی شهر.27
 • ساختاروبافت مرکزی شهر.28

1-7-6 شبکه ارتباطی اولیه.28

 • سازمان فضایی شهرقدیم29
 • رونددگرگونی سازمان فضایی شهرقدیم.30

1- 7 -8-1قبل ازقاجار31

1-7 -8-2 دوره قاجار31

 • کرمانشاه در1919.32

1-7-9  سازمان فضایی شهر درعصرپهلوی33

1-7-9 -1 دوره پهلوی اول.33

1–7 -9-2 دوره پهلوی دوم34

 • دوره جمهوری اسلامی.35

1-7-10  مشخصات بافت فرسوده شهرکرمانشاه.37

 • محدوده بافت فرسوده.37

1-7-10-2 مسائل و مشکلات توسعه محدوده و راه حل یابی.41

1-7-11  محله برزه دماغ43

1-7-11-1 مشخصات محله43

1-7- 11-2 موقعیت وکاربری های محله برزه دماغ.46

1-7-11-3 ارتفاع طبقات ساختمانها48

1-7-11-4  کیفیت ابنیه49

1-7-11-5 کمبودها ومشکلات کاربری ها.50

1-7-11-6  نقش کاربری هاومعابر.50

 فصل دوم : چهارچوب نظری پژوهش

2-1مقدمه53

2-2 بررسی واژگانی مسأله.53

2-2-1 فرسودگی53

2-2-2 مرمت شهری54

2-2-1 انواع بافت و تعریف بافت فرسوده.57

2-2-3-1 انواع بافت ها بر اساس رشد کالبدی فضایی.57

2-2-4  شاخص های ارزیابی و شناخت بافت ها58

2-2-4-1 موقعیت قرارگیری در شهر59

2-2-4-2 وضعیت شبکه های دسترسی، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری.59

2-4-3 وضعیت خدمات شهری59

2-2-5 جمع بندی60

2-2-6  نوع مداخله و مرمت شهری در تجربیات ایران در دهه های اخیر61

2-2-7 الزامات قانونی مداخله در بافت فرسوده64

2-2-8 ویژگی بافت های فرسوده65

2-3 مروری برادبیات نظری67

2-3-1  رویکردکارکردی–ساختی67

2-3-2 نظریه بوروکراسی وبرومشروعیت واقتداردرسامانهای بوروکراتیک68

2-3-3 رویکردتوانمندسازی.69

2-3-4 رویكردتوسعه اجتماعی70

2-3-5 چهارنوع خرده سیستم پارسونز.71

2-3-6 نظریه کنترل اجتماعی پارسونز72

2-3-7 مکتب اکولوژیکی.72

2-3-8 دیدگاه فرهنگ گرایی.73

2-3-9 دیدگاه ترقی گرا73

2-4 چهارچوب نظری74

2-4-1 نظریه ساخت یابی گیدنز.74

 • مفاهیم نظریه ساخت یابی75

2-5 مدل نظری پژوهش78

2-6  پیشینه مطالعاتی پژوهش79

 • پیشینه تاریخی طرح های مطالعاتی وکاربردی بافت فرسوده کرمانشاه:.81
 • طرحهای شهری در دو دهة اخیر (1385 ـ 1360).82
 • طرح جامع شهرکرمانشاه.82

2-6-4 دوره بعد ازتهیه ی طرح جامع.83

2-6-5  طرح بهسازی بافت مسئله دار كرمانشاه (طراحی بخشی از محلة آبشوران)84

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-3 روش پژوهش86

3-3 -1 تحقیقات توصیفی.86

3-3 -2  تحقیقات پیمایشی86

3-4 جامعه آماری پژوهش88

3-5 واحدمشاهده88

3-6 نمونه وروش تعیین حجم نمونه.89

3-6-1 نمونه گیری تصادفی ساده89

3-6-2 فرمول نمونه گیری.91

3-7  ابزار جمع آوری داده ها91

3-7-1 مطالعات كتابخانه‌ای.92

3-7-2 پرسشنامه92

3-7 متغیرهای پژوهش.93

3-7-1 متغیرمستقل.93

3-7-2 متغیروابسته.94

3-8 روایی پژوهش94

3-9 پایایی پژوهش94

3-9-1 پایایی وروایی پرسشنامه پژوهش.95

3-3-10-1 روشهای آماری مورداستفاده پژوهش.96

3-10-2 ضریب همبستگی پیرسون96

3-10-3 آزمون معنی داربودن.96

فصل چهارم : دستاوردهای پژوهش

4-1مقدمه98

4-2 تجزیه وتحلیل جمعیت شناختی نمونه (آمارتوصیفی )98

4-3 ضریب همبستگی پیرسون واثبات فرضیات ( آمار استنباطی )103

4-4 نتایج مرتبط باسوالات تحقیق.109

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه گیری110

5-2 پیشنهادها و راه کارها112

پیوست 115

منابع 121

چکیده انگلیسی.123

 

 

 

جداول و نقشه ها

نقشه شماره1 : موقعیت استان کرمانشاه درسرزمین جمهوری اسلامی ایران23

نقشه شماره 2 : موقعیت شهرکرمانشاه دراستان کرمانشاه23

نقشه شماره 3 : موقعیت محدوده بافت  فرسوده درشهرکرمانشاه38

نقشه شماره4 : محدوده بافت فرسوده شهرکرمانشاه.39

نقشه شماره 5 : موقعیت محله برزه دماغ(سیدجمال الدین جنوبی)44

جدول شماره 1 : وضعیت کاربریهای وضع موجود ( 1386 ) محله ( برزه دماغ ) .45

جدول شماره 2 :کیفیت ابنیه وضع موجود ( 1386 ) برزه دماغ.48

جدول شماره 3: میزان فرسودگی فضای شهری و نوع اقدامات متناسب با آن53

جدول شماره4: انواع بافت ها بر اساس موقعیت قرارگیری در شهر58

جدول شماره 5 : تحصیلات.97

جدول شماره 6 : بررسی فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.98

جدول شماره 7 : شغل98

جدول شماره 8 : بررسی وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان99

جدول شماره 9 : جنس100

جدول شماره 10 : فراوانی جنسیتی جامعه نمونه100

جدول شماره 11: سن101

جدول شماره 12 : فراوانی سنی پاسخ دهندگان101

جدول شماره 9 ) جدول مربوط به میانگین (Mean) و میانه (Median)  مربوط به متغیر وابسته و متغیرهای مستقل.102

جدول شماره 10 : همبستگی بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری104

جدول شماره 11 : بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری105 

جدول شماره 12 : بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری.107

جدول شماره 13: ویژگی های بافت فرسوده شهری108

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

توجیه علمی واجتماعی پژوهش

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

    در این مقاله سعی شده است  پاسخ علمی به این پرسش ارائه شود که مداخلات  اجتماعی اثر گذار براحیاء بافت فرسوده ی شهری در محله ی برزه دماغ شهرستان کرمانشاه چیست ؟ برای ورود به بحث از مدخل بررسی محتوایی بافت های فرسوده واردشده و با ترسیم کردن برخی مستندات و مشاهدات، مداخلات اجتماعی اثرگذار بر بافت فرسوده ی شهری را برشمرده ایم .  در نوشتار حاضر فرسودگی یكی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است كه باعث بی سازمانی، عدم تعادل و عدم تناسب آن می شود . هم چنین عاملی است كه به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شكل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود. به همین جهت برای تشریح و تبیین مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده ی شهری به سراغ نظریه ساختاربندی (  structuralization  ) رفته ایم . این نظریه به دست آنتونی گیدنز صورتبندی شده است . نظریه ساختاربندی  نشان می دهد : چگونه ساختارهای اجتماعی به واسطه کارگزاران انسانی ساخته می شوند و در ضمن آنها واسطه های فرایند ساختاربندی  اند . این  همان مفهوم دوگانگی ساختی به عنوان عنصر اصلی و محوری نظریه اوست و متفاوت از دوگانه گرایی ساختی است  و در جهت تبیین دوگانگی ساخته شدن ساختها از طریق کنشها و برعکس است . شایان ذکر است که این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین مردم مستقر در محله ی برزه دماغ  شهرستان کرمانشاه در سال 1394 انجام شده است . روش نمونه گیری بر اساس نمونه گیری تصادفی  ساده انجام شده و حجم نمونه 300 نفر بوده است . متغیرهای مستقل نقش مردم و اجتماع، عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم و نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم هستند که تأثیرات آنها بر متغیر وابسته سنجش شده است .  یافته های تجربی نشان می دهد که تمام فرضیه های ما غیر از فرضیه ی دوم اثبات شده اند و همبستگی معناداری بین متغیرها وجود دارد .

واژه های کلیدی : مداخلات اجتماعی، بافت فرسوده ی شهری ، ساختاربندی ، ساختارهای اجتماعی ، کنشگران

 

 

 


 

1-1مقدمه

          با رشد جمعیت شهری و نوسازی در شهرها و افزایش سطح درآمد شهرها نسبت به روستاها ، سیل عظیم جمعیت از مناطق روستایی به نواحی شهری هجوم آوردند . بنابراین این مهاجرت باعث شد مناطق مملو از جمعیت در شهرها ایجاد شود و در بعضی از مناطق شهر همانند حاشیه های شهرجمعیت بیشتری  ساکن شوند . در واقع می توان گفت در حال حاضر نوعی بی تعادلی در ساختار شهرها به وجود آمده است که رشد افقی شهرها ، رشد سرطان گونه آن ها ، فرسوده شدن برخی از بافت های شهری و خالی شدن این سکونت گاه ها بدلیل انواع آسیب ها ی شهری و غیره  ازاین گونه موارد هستند . مناطق شهری از جمله مناطقی هستند که رشد و توسعه ، کار ، خلاقیت و نوآوری در آن شکل می گیرد . در این مناطق قسمت هایی از شهر از جمله متن شهر دارای رشد و توسعه بیشتری هستند و قسمت هایی از شهر بخصوص محلات قدیمی دارای بافتی فرسوده هستند.

         محلات فرسوده شهری از جمله محلاتی هستند که دستگاه های اجرایی ، سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور سالهاست که با این موضوع در باب چگونگی نوسازی و بهسازی و عدم رشد رووزافزون این بافتها با هم در چالش هستند که البته بدلیل موانع ساختاری موجود در جامعه ایرانی و تقابل برخی دیدگاه ها با هم نه تنها بافت های فرسوده بهسازی و نوسازی نشده اند بلکه ما شاهد گسترش روزافزون فرسودگی این بافت ها هستیم . در چنین شرایطی سؤالاتی از طرف مسئولین ، تصمیم گیران ، تصمیم سازان ، مردم و همه گروه های اجتماعی مطرح می شود که چگونه می توان بافت های فرسوده شهری را احیاء کرد . تحقیق حاضر با تأکید بر محله برزه دماغ کرمانشاه نحوه مداخله اجتماعی از طریق ساختار و جامعه را بررسی می نماید .

 

 

 

 

 

 

1-2 بیان مسأله                                              

  شیوه های مداخلات در بافت های فرسوده شهری چگونه باید باشد ؟ نقش و رسالت دولت ها در احیای بافت های فرسوده شهرها چیست ؟ مردم چگونه می توانند در احیای بافت فرسوده شهری نقش داشته باشند ؟ این ها سؤالاتی هستند که می توانند در باب مسائل مربوط به احیای بافت فرسوده مطرح شوند .

  امروزه در دنیا نقش عوامل اجتماعی در توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است  . در اثر طرح ها و پروژه های توسعه ای مباحث اجتماعی و فرهنگی جایگاه ویژه ای برای خود دارا هستند . هسته مرکزی شهر معمولاً فضایی است که کانون اولیه شکل گیری شهر بوده است که هم اکنون بنا به فرسودگی کالبدی و فعالیت کارایی خود را از دست داده است و از عملکرد بهینه برای زیست  ، سکونت  و نیز فعالیت برخوردار نیستند . اگر بپذیریم که ارزش زمین در هسته مرکزی شهرها بسیار بالا می باشد آنگاه به ارزش کالبدی  – فضایی بافت های فرسوده شهری و ضرورت ساماندهی و احیاء آن ها پی می بریم . هر چند برای استفاده بهینه ، روز آمد و کارآمد از فضاهای بافت فرسوده شهری موانع زیادی وجود دارد اما مداخلات اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است در واقع قبل از هرگونه مداخله در بافت مرکزی و فرسوده شهری  ، مداخله اجتماعی پیش شرط حضور مدیران و برنامه ریزان شهری  و ورود آنها جهت سازماندهی ، احیاء ، بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری است . قبل از هرگونه مداخله کالبدی ، اقتصادی و طبیعی ، لازم است که مداخله و پیوند اجتماعی با ساکنان چنین بافت هایی صورت گرفته باشد . از جمله مسائلی که به عنوان مانع در احیاء بافت های فرسوده شهری حائز اهمیت است بی توجهی به اجتماع و ساکنان این محلات است . عدم مشارکت دادن مردم در طرح های توسعه ای باعث می شود که در اجرای پروژه های مختلف خاصه پروژه های فیزیکی و کالبدی با عدم استقبال مردمی مواجه شویم و زمانی که مردم و اجتماع با برنامه ریزان و برنامه ها همسو نباشند موفقیت به سختی قابل دستیابی است . مداخله اجتماعی می تواند به صورت بهسازی و نوسازی در رابطه متقابل ساختار و جامعه هدف مورد بررسی قرار بگیرد . بهسازی و نوسازی شهری مجموعه فعالیتها و اقدام هایی است كه ابعاد مختلف كالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری و فرهنگی را در بر دارد. به عبارتی دیگر بهسازی و نوسازی شهری فقط شامل ساخت و سازهای فیزیكی یا كالبدی یا عناصر كالبدی شهر نمی شود و تنها بافت های تاریخی و قدیمی را دربرنمی گیرد، بلكه بهسازی و نوسازی شهری ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – اداری وكلا ًفرهنگی را در بخشها و نواحی مختلف شهر مورد توجه قرارمی دهد . (شماعی و همكاران، 1382: 347 ) مسأله فرسودگی بافت شهری نیز این گونه تعریف می شود : فرسودگی یكی از مهمترین مسائل مربوط به فضای شهری است كه باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آن می شود . فرسودگی عاملی است كه به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری و شكل گرفتن حیات شهری روزه مره منجر می شود (حبیبی و مقصودی، 15:1381) بنابر این منظور از احیاء بافت فرسوده شهری بهسازی و نوسازی در ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و کالبدی این بافت است .

 محله برزه دماغ کرمانشاه یکی از محلاتی به شمار می آید که دارای بافتی فرسوده و قدیمی است و با این مشخصات شناخته می شود : بافتی فشرده ، ریزدانه ، همراه با کوچه پس کوچه های تنگ و باریک و پیچ درپیچ در ساختاری ناکارآمد ، پایین بودن سطح کیفیت ابنیه و مصالح ساختمانی ، پایین بودن سطح درآمد ساکنین ، نامناسب بودن دسترسی ، محدودیت در عبور وسایل نقلیه از داخل کوچه ها ، پایین بودن امنیت در سطح محله ، نبود معابر جهت دسترسی سواره ، وجود مشکلات اقتصادی بافت همانند بی ارزش شدن قیمت زمین ، کمبود تسهیلات درمانی ، فضای سبز و مکان های  ورزشی . پس می توان گفت رکود و فرسودگی در این محله ناشی از فقر و محرومیت اجتماعی است که با با بهبود آن نابرابری کمتری نسبت به متن شهر در آن دیده می شود . چنین وضعیتی محله برزه دماغ را در زمره محدوده هایی قرار داده که با توجه به شاخص های کیفیت بنا ، مساحت قطعات و عرض معابر بافت فرسوده تلقی می شود . در صورت ادامه این شرایط این محلات روز به روز فقیرتر می شوند و ویژگی خاص آن ها وجود طبقات بسیار پایین اجتماعی می باشد . این پدیده منجر به ایجاد اختلافات عمیق اجتماعی و اقتصادی می گردد .

  این تحقیق بر آن است که شیوه مداخله اجتماعی در احیای بافت فرسوده ی محله برزه دماغ شهرستان کرمانشاه را موررد بررسی قرار دهد .

 

 

 

 

 

 

1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

   هر مسئله ی اجتماعی بیانگر نوعی بحران در یک سیستم اجتماعی و کژکارکردها و کارکردهای منفی در آن سیستم است و می توان آن را به یک عفونت بدنی تشبیه کرد که هر چه سریع تر باید آن را برطرف کرد تا در بدن  ( جامعه  )  ریشه ندواند .

   اهمیت  این موضوع بیانگر این مطلب است که اگر این مسأله رفع نگردد چه مسائلی فراروی جامعه مورد مطالعه ما خواهد بود ؟ ضرورت پرداختن به نحوه مداخلات اجتماعی در احیای بافت های فرسوده شهری موضوعی بسیار جدی و تعیین کننده است . در صورت عدم توجه به این موضوع از ظرفیت مشارکت مردمی برای  بهبود مطالعه و نیز اجرای برنامه ها و پروژه های مد نظر بی بهره خواهیم ماند . علاوه بر این موضوع ، بی توجهی به نظر مردم  نیز اجتماع باعث می شود که نیازها و اولویت ها به خوبی شناخته نشوند . وجود بافت های فرسوده شهری انضباط اجتماعی شهر را بر هم می زند و این مسأله به نوبه خود باعث می شود شاهد شهر بدقواره ای باشیم که انواع آسیب های مختلف اجتماعی همانند فقر شهری و تداوم افول کیفیت زندگی و آسیب های کالبدی از جمله عدم استقامت در برابر زلزله را با خود به همراه خواهد داشت . بنابراین باید مسأله را شناخت و  با به کارگیری مداخله اجتماعی صحیح در بافت های فرسوده شهری بسترهای توسعه این محلات را ایجاد کرد .


 

1-4 اهداف پژوهش

الف ) هدف کلی

 هدف کلی این پژوهش تجدیدحیات شهری باتاکید بر ضرورت مداخلات اجتماعی در بافت فرسوده شهرها است .

ب ) اهداف جزئی

1 ) بررسی نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر روی  احیاء بافت فرسوده شهری

2 ) بررسی بی اطلاعی مسئولین در باب شیوه های مشارکت مردم در بافت فرسوده شهری

3 ) بررسی نقش نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم در بافت فرسوده شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 سؤالات تحقیق

1 ) میزان مشارکت مردم در احیای بافت فرسوده شهری چگونه است ؟

2 ) مردم با چه شیوه هایی می توانند در احیای بافت فرسوده شهری مشارکت داشته باشند ؟

3 ) اولویت ها و نیازهای مردم در احیای بافت فرسوده شهرها کدام گزینه است ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-6 فرضیه های تحقیق

1 ) به نظر می رسد که بین نقش مردم و اجتماع و تأثیر آن بر احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

2 ) به نظر می رسد بین عدم اطلاع از شیوه های مشارکت مردم توسط مسئولین و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

3 ) به نظر می رسد بین نادیده گرفتن اولویت ها و نیازهای مردم و احیای بافت فرسوده شهری رابطه وجود دارد .

 


 

1-7 دامنه ، قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

1-7-1   تحولات تاریخی کالبدی

 سیمای تاریخی استان كرمانشاه

بطوریكه اسناد بابلی، ایلامی، آشوری و غیره نشان می‌دهند، هزاره‌های پیش از میلاد، مردمی در كوهستانهای زاگرس زندگی می‌كردند كه كسی از منشأ آنها و این كه در چه تاریخی و طی چه حوادثی به این محل آمدند، مطمئن نیست. گروهی از قوم شناسان آنها را  آزیاتیك (آسیایی) و گروهی دیگر از نژاد آریایی می‌‌دانند. در كتیبه‌ها نام بسیاری از ساكنان زاگرس آمده است نظیر: لولوبی، كوتی، مانایی، آمادا، پارسوا، كاسی، كردوخی، و . كه برخی از آنها آریایی بوده‌اند. در میان ایشان گروههای لولوبی، كوتی، كاسی، كردوخی با كردها ارتباط نژادی داشته‌اند. در كتیبه‌های بابلی و آشوری نامی از كردوخی نیامده ، اما در آثار یونانی سده چهارم پیش از میلاد صریحاً به واژة كردوخی برمی‌خوریم، ساكنان زاگرس به استناد كتیبه‌ها همچنین شامل: طوایفی چون كامی، منایی یا مانایی، نایری، خالدی و سوباری نیز بوده‌اند. همانطور كه گفته شد آگاهی دقیق از منشأ ایشان در دست نیست ولی آثار باقی مانده از این قوم ثابت می‌كند كه سامی‌نژاد نبوده‌اند. این كه چگونه از دوردست‌ترین نقاط آسیا به این كوهستان آمده‌اند هنوز معلوم نیست. همانطور كه گفتیم گروهی آنان را آزیاتیك و برخی ایشان را پیش‌تازان هند و اروپایی دانسته‌اند.در دوران قبل از ورود آریایی‌ها به ایران در منطقة زاگرس، اقوامی زندگی می‌كردند كه بومی این منطقه بودند. این اقوام به ترتیب از شمال به جنوب، كوتی، لولوبی، كاسی و ایلامی خوانده می‌شدند.

باستان‌شناسان به دلیل وجود عواملی چند از جمله شكل جمجمه‌های به دست آمده از این اقوام آنها را نژاد سامی یا هند و اروپایی نمی‌دانند و برای تمایز با این دو نژاد، آنها را اقوام آسیایی نام نهاده‌اند. فرهنگ این اقوام از یك سو ، متأثر از تمدن‌های نیرومند بین‌النهرین، آشور، بابل و . بود و از سوی دیگر متكی به برخی باورهای اولیه، اسطوره‌ای – دینی كه شالودة‌ آن بر پایة پرستش الهه‌ای كه مظهر زندگی و باروری بود، نهاده شده بود. ساخت اجتماعی جامعه نیز بر این اساس مبتنی بر تفوق زن بر مرد بود. مجموعة ‌این تفكرات‌ با تفكرات آریاییان فاتح در هم آمیخت و فرهنگ جوامع غربی ایران را پدید آورد. اثرات این فرهنگ هنوز هم در زندگی مردم كوهستانهای زاگرس باقی مانده است. در هزاره سوم و چهارم پیش از میلاد، اقوامی در دامنه‌ها و دره‌های زاگرس اسكان یافتند كه پس از به قدرت رسیدن، به تصرف شهرهای بین‌النهرین پرداختند. از این اقوام در تاریخ به نام «گوتی» و «كاسی» یاد شده است. لولوبی‌ها یا لولوها كه آنان را اجداد لرها نیز شمرده‌اند. در
گذشته‌های دور در ذهاب كرمانشاه و شهر زور سلیمانیه زندگی می‌كردند. منطقه كرمانشاهان از دیرباز از لحاظ ارتباطی دارای اهمیت فوق‌العاد ه‌ای بوده است. چنانچه دو راه مهم و پرآوازه (راه شاهی) و (جاده ابریشم) از این سوی می‌گذشته است. پس از اسلام نیز جاده معروف بغداد به خراسان كه به راه بزرگ خراسان اشتهار دارد. از این منطقه عبور می‌كرده است، اهمیت این ناحیه به حدی بوده كه به دروازة آسیا معروف گردیده است. كانون‌های حكومتی این منطقه در این دوران خصوصیات ویژه‌ای به قرار زیر داشته است:

–  قلمرو جغرافیایی آنها با قلمرو واحدهای جغرافیایی یا طبیعی منطبق است.

–  در اكثر این قلمروها دو نوع معیشت مبنی بر یكجانشینی و مبتنی بر كوچ‌نشینی همراه و همزمان وجود دارد.

– قدرت حكومتی در این كانون‌های سیاسی غالباً ناشی از غلبة‌ نظامی كوچ‌نشینان و بعضاً ناشی از ائتلاف دو قدرت یكجانشین (مدنی) و كوچ‌نشین (ایلامی) است. نظام اجتماعی – اقتصادی این حكومت‌ها، مبتنی بر زراعت و دامپروری به شكل توأم است.

–  در دوران این حكومت‌ها معمولاً تضادی بین این دو نیروی كوچ‌نشین به چشم می‌خورد.

– هر زمان كه مردم كوچ‌نشین موفق به ایجاد قدرت بزرگی شوند (بر اثر غلبة نظامی یا ائتلاف سیاسی) كانون حكومت مجاور را ضمیمة خود می‌كنند بی‌آنكه بتوانند استقلال محلی آن را به كلی معدوم كنند.

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com