پایان نامه مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 پایان نامه رشته جمعیت شناسی

دانشگاه شیراز

دانشکده­ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

 

پایان ­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی جمعیت شناسی

 

 

مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان

 

شهریور 1392

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

 

 

 

چکیده

 

مطالعه الگوی فضایی شیوع ازدواج در بین زنان کمتر

 از 20 سال و فرزندآوری آنان

 

به کوشش

اسماء زارع

 

ازدواج مبنای تشکیل خانواده به عنوان اولین و مهمترین واحد اجتماعی است. زمان وقوع ازدواج (سنی که در آن ازدواج اتفاق می­افتد)، تأثیر بلافصل و بدون واسطه­ای را بر باروری اعمال می­کند. معمولاً ازدواج­های زودرس یا سنین پایین شروع ازدواج، با میزان باروری ارتباط مستقیم دارد. مطالعه حاضر به مسئله شیوع ازدواج در بین زنان کمتر از 20 سال و فرزندآوری آنان در سطح شهرستانی از بُعد فضایی نظر افکنده است. این مطالعه با استفاده از داده­های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 انجام گرفته است. جهت بررسی رابطه معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل، تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. سپس از شاخص خودهمبستگی فضایی (موران) و شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) برای نشان دادن تغییرات و گرایش و عدم گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار، استفاده شده است. نتایج آزمون T نشان می­دهد که نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری است و شاهد گرایش شهرستان­ها به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان در مناطق روستایی هستیم. بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی- اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها به همگن شدن در زمینه نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان هستیم. بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان رابطه و همبستگی منفی وجود دارد و توزیع فضایی آن­ها در سطح کشور یک توزیع نیمه یکنواخت است. نتایج ضریب همبستگی نشانگر آن است که با افزایش درصد سطح تحصیلات و اشتغال زنان از نرخ ازدواج دختران نوجوان و فرزندآوری آنان کاسته می­شود. بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری آنان در مناطق مختلف کشور رابطه و همبستگی مثبت وجود دارد و شاهد گرایش شهرستان­ها ­به تشکیل خوشه­های هم­جوار در زمینه این دو متغیر هستیم. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می­دهد که متغیرهای نرخ ازدواج دختران نوجوان و سطح تحصیلات دیپلم زنان نوجوان مجموعا 59 درصد از تغییرات میزان فرزندآوری زنان نوجوان را تبیین می­کند.

 

واژگان کلیدی: ازدواج دختران نوجوان، فرزندآوری، توسعه یافتگی، شهرنشینی، تحصیلات، اشتغال، توزیع فضایی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات 2

1-2- بیان مسئله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-4-1 هدف کلی. 6

1-4-2- اهداف جزئی. 7

 

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 9

2-2- مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی 9

2-2-1- تحقیقات داخلی. 9

2-2-2- تحقیقات خارجی. 17

 

فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

3-1- مروری بر نظریات موجود 27

3-1-1- نظریات مرتبط با سن ازدواج 27

3-1-1-1- نظریه­های اقتصادی 27

3-1-1-2- نظریه­های جامعه­شناختی 28

3-1-1-3- نظریه­های جمعیت­شناختی. 28

3-1-1-4- نظریه نوسازی. 29

عنوان                                                                             صفحه      

 

3-1-1-5- نظریه مبادله 30

3-1-1-6- نظریه برابری جنسیتی. 31

3-1-2- نظریات مرتبط با باروری. 32

3-1-2-1- نظریه­های اقتصادی 32

3-1-2-2- نظریه­های اجتماعی و فرهنگی 33

3-1-2-2-1- نظریه کالدول. 34

3-1-2-2-2- نظریه کول 35

3-1-2-2-3- نظریه دیویس و بلیک. 36

3-2 چارچوب نظری تحقیق. 38

3-3- مدل تجربی تحقیق. 38

3-4- فرضیات تحقیق 39

 

فصل چهارم: روش تحقیق

4-1- مقدمه 41

4-2- روش تحقیق. 41

4-3- ابزار جمع­آوری داده­ها 42

4-4- جامعه آماری. 42

4-5- واحد تحلیل 42

4-6- قلمرو زمانی و مکانی 43

4-7- حجم نمونه. 43

4-8- تکنیک­های آماری تحلیل داده­ها 43

4-8-1- تحلیل مدل خودهمبستگی فضایی و محلی. 43

4-8-2- شاخص موران 45

4-8-3- شاخص محلی پیوند فضایی (لیسا) 46

4-9- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 46

4-9-1- متغیرهای مستقل 46

4-9-2- متغیر وابسته 48

عنوان                                                                             صفحه      

 

فصل پنجم: یافته­های تحقیق

5-1- آمار توصیفی. 50

5-2- آمار استنباطی و مکانی 66

5-3- تحلیل مسیر. 90

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

6-1- مقدمه 109

6-2- نتایج فرضیات    . 111

6-3- پیشنهادات تحقیق. 121

6-4- محدودیت­های تحقیق. 121

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی 122

منابع انگلیسی . 126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 4-1: انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع 45

جدول 4-2 عناوین و وزن شاخص ­ها جهت تعیین درجه توسعه ­یافتگی شهرستان های

کشور. 47

جدول 5-1 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده (کشور به تفکیک استان). 52

جدول 5-2 درصد ازدواج زنان نوجوان (کشور به تفکیک استان)  . 55

جدول 5-3 میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 سال (کشور به تفکیک استان). 58

جدول 5-4 درصد تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور (به تفکیک استان) 61

جدول 5-5 درصد اشتغال زنان 19-10 ساله در مناطق مختلف کشور 64

جدول 5-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و نرخ ازدواج دختران نوجوان. 66

جدول 5-7 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. 70

جدول 5-8 آزمون رابطه نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق روستایی و شهری 72

جدول 5-9 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

شهری و روستایی 73

جدول 5-10 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد اشتغال زنان نوجوان و نرخ

ازدواج دختران نوجوان در مناطق مختلف کشور. 75

جدول 5-11 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و نرخ ازدواج دختران نوجوان. 76

جدول 5-12 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی شهرستان­ها و فرزندآوری زنان نوجوان . 77

جدول 5-13 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد تحصیلات دختران نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور 81

عنوان                                                                                                    صفحه

 

جدول 5-14 آزمون رابطه میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق روستایی و شهری 84

جدول 5-15 شاخص خودهمبستگی فضایی در سرشماری 1385 به تفکیک مناطق

 شهری و روستایی. 85

جدول 5-16 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین درصد پایین اشتغال زنان نوجوان و

میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور 86

جدول 5-17 ضریب همبستگی بین درصد شهرنشینی و فرزندآوری نوجوان 87

جدول 5-18 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان

فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق مختلف کشور. 89

جدول 5-19 عناصر متغیرهای زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی متغیر میانی نرخ

ازدواج دختران نوجوان در سطح شهرستان­ها 91

جدول 5-20 عناصر متغیرهای مستقل و زمینه­ای درون معادله برای پیش­بینی فرزندآوری

زنان نوجوان در سطح شهرستان­های کشور. 92

جدول 5-21 میزان تأثیر مستقیم، غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر

وابسته فرزندآوری زنان نوجوان. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل 4-1 انواع الگوهای توزیع فضایی پدیده­های زمین مرجع 44

شکل 5-1 توزیع فضایی کل زنان ازدواج کرده در کشور بر اساس سرشماری 1385. 53

شکل 5-2 توزیع فضایی درصد ازدواج دختران در کشور بر اساس سرشماری 1385 56

شکل 5-3 توزیع فضایی میزان باروری ویژه گروه سنی 19-10 ساله در مناطق مختلف

کشور بر اساس سرشماری 1385 59

شکل 5-4 توزیع فضایی سطح تحصیلات زنان 19-10 ساله کل کشور . 62

شکل 5-5 توزیع فضایی درصد اشتغال زنان نوجوان 19-10 ساله در مناطق مختلف

کشور بر اساس سرشماری 1385. 65

شکل 5-6 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی –

اجتماعی سال 1385. 94

شکل 5-7 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

 دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385. 95

شکل 5-8 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان روستایی و درصد تحصیلات زیر دیپلم و

دیپلم زنان نوجوان بر اساس سرشماری 1385. 96

شکل 5-9 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان

در مناطق مختلف کشور 97

شکل 5-10 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر

اساس سرشماری1385 74

شکل 5-11 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در

مناطق مختلف کشور بر اساس سرشماری 1385. 98

 

عنوان                                                                                                    صفحه

 

شکل 5-12 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس

سرشماری 1385 . 99

شکل 5-13 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان با سطح توسعه یافتگی اقتصادی – اجتماعی سال 1385 100

شکل 5-14 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات

زیر دیپلم و دیپلم کل کشور بر اساس سرشماری 1385 101

شکل 5-15 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد بی­سوادی و تحصیلات

زیردیپلم زنان شهری بر اساس سرشماری 1385. 102

شکل 5-16 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات زیردیپلم، دیپلم

و سایر گروه­های تحصیلی زنان نوجوان روستایی بر اساس سرشماری 1385 103

شکل 5-17 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد تحصیلات عالی زنان نوجوان

در محدوده کل کشور و مناطق شهری بر اساس سرشماری 1385. 104

شکل 5-18 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان در مناطق شهری و روستایی بر

اساس سرشماری1385. 85

شکل 5-19 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد اشتغال زنان نوجوان در کل

کشور و مناطق روستایی بر اساس سرشماری 1385 105

شکل 5-20 توزیع فضایی میزان فرزندآوری زنان نوجوان و درصد شهرنشینی بر اساس

سرشماری 1385 106

شکل 5-21 توزیع فضایی نرخ ازدواج دختران نوجوان و میزان فرزندآوری زنان نوجوان بر

اساس سرشماری 1385. 107

شکل 5-22 نمودار مدل تحلیل مسیر. 92

 

تعداد صفحه :146

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com