رشته حسابداری

پایان نامه مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی

 پایان نامه رشته  مدیریت

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان

مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده­ در بورس­اوراق بهادار تهران

تابستان 93

   

 

فهرست مطالب

شماره صفحه

1چکیده
 فصل اول- کلیات پژوهش
21-1 مقدمه
31-2 بیان مسأله
51-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
71-4 اهداف پژوهش
7   1-4-1 هدف اصلی
71-4-2 اهداف ویژه
7  1-4-3 اهداف کاربردی
71-5 فرضیه­های پژوهش
81-6 دامنه پژوهش
81-7 تعریف مفهومی وعملیاتی وازگان واصلاحات پژوهش
81-7-1 تعاریف مفهومی
9 1-7-2تعاریف عملیاتی
 فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش
132-1مقدمه
14 2-2 مبانی نظری پژوهش
14  2-2-1 نقدشوندگی
17 2-2-2 نقدشوندگی ومعیارهای متداول سنجش آن
192-3 کیفیت اطلاعات مالی
212-3-1کیفیت اطلاعات مالی ازمنظرمفاهیم گزارشگری
25  2-3-2 سیستم های اطلاعاتی بازاروکیفیت اطلاعات مالی
26 2-4کیفیت سودوکیفیت اطلاعات مالی
292-4-1 ظهورنظریه کیفیت سود
31 2-4-2 روشهاس ارزیابی کیفیت سود
312-5 کیفیت اطلاعات­مالی واقلام تعهدی اختیاری
32  2-5-1 نقش واهمیت اقلام تعهدی
352-6 صورت­های مالی تجدیدارائه شده وکیفیت اطلاعات
392-6-1 دلایل تجدیدارائه صورتهای مالی
40  2-6-2 دلایل واکنش منفی بازاربه تجدیدارائه صورتهای مالی
422-7 اهرم­مالی
43 2-8 اندازه شرکت
462-9 پیشینه پژوهش
462-9-1 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درایران
48 2-9-2 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درخارج ازایران
492-9-3 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرایران
512-9-4 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرخارج ایران
53 2-9-5 پیشینه پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی درایران
542-9-6 پیشینه  خارجی پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی
   فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
57  3-1مقدمه
583-2 روش پژوهش
60 3-4 جامعه پژوهش
61 3-5 نمونه پژوهش
633-6 روش جمع­آوری اطلاعات
63 3-7 متغیرهای پژوهش
633-7-1 متغیرمستقل
64 3-7-2 متغیروابسته
643-7-3 متغیرکنترل کننده
653-8 معرفی مدلهای پژوهش
65 3-9 روش تجزیه وتحلیل داده­ها
663-10 معرفی آزمونهای مورداستفاده برای فرضیه­ها
 فصل چهارم – تحلیل داده­ها و یافته­های پژوهش
72 4-1 مقدمه
734-2 آمارتوصیفی
804-3 آماراستنباطی
81  4-3-1مدل رگرسیون پانل دیتا
82  4-3-2آزمون لیمر
83 4-3-3 آزمون هاسمن
84 4-4 فرضیه­ها وآزمون فرضیه­ها
84   4-4-1 آزمون فرضیه­فرعی اول
86  4-4-2 آزمون فرضیه­فرعی دوم
88  4-4-3 آزمون فرضیه فرعی سوم
90 4-4-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم
 فصل­پنجم-نتیجه­گیری و پیشنهادها
935-1 مقدمه
935-2 بیان­نتایج فرضبه پژوهش
93  5-2-1 نتیجه فرضیه اول
94  5-2-2 نتیجه فرضیه دوم
94  5-2-3 نتیجه فرضیه سوم
94 5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم
955-3 نتیجه گیری کلی
965-4 پیشنهاد کاربردی حاصل­ازنتیجه پژوهش
975-5 پیشنهادهایی برای پژوهش ­های آتی
985-6 محدودیت­های پژوهش
 

99

103

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

106

116

پیوست ها

چکیده لاتین

 فهرست جداول
62جدول(3-1)شرکت های موردمطالعه جهت­آزمون­فرضیات
73 جدول(4-1) توصیف شاخص های مرکزی­وپراکندگی­نقدشوندگی
74جدول(4-2)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی کیفیت سود
75جدول(4-3)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی اقلام­تعهدی­اختیاری
76جدول(4-4)توصیف شاخص های مرکزی وپراکندگی تجدیدارائه
77جدول (4-5) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیبعدازتجدیدارائه
78جدول (4-6) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاهرممالی
79جدول (4-7) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاندازهشرکت
80جدول (4-8) جدول آزمون نرمال سنجی جاک-برواو
82جدول(4-9) آزمونلیمربرای­چینشداده­ها
83جدول(4-10) آزمونهاسمن
84جدول(4-11) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهاول
86جدول (4-12) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهدوم
88جدول (4-13) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهسوم
90جدول (4-14) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهچهارم
  

 

فهرست نمودارها

 

73نمودار(4-1)داتپلاتنقدشوندگی
74نمودار(4-2) دات پلات کیفیت سود
75

76

نمودار(4-3)داتپلاتاقلامتعهدیاختیاری

نمودار(4-4) صورتهایمالیتجدیدارائهشده

77نمودار(4-5) داتپلاتبعدازتجدیدارائه
78نمودار(4-6) داتپلاتاهرم­مالی
79نمودار (4-7)دات پلات اندازه شرکت
85نمودار(4-8) توزیع متغییربرای آزمون فرضیه اول
87نمودار(4-9) توزیع متغییرهای برای آزمون فرضیه دوم
89نمودار(4-10) توزیع متغییرهابرای آزمون فرضیه سوم
91نمودار(4-11) توزیع متغییرهای براب آزمون فرضیه چهارم

 

 

تعداد صفحه:139

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com