پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها

نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی

استاد مشاور

دکتر میرعلی سید نقوی

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

    ریشه تفاوت در رفاه کشورهای مختلف همیشه مورد سوال اندیشمندان بوده است که چرا یک منطقه یا کشور از وضعیت رفاهی بهتری برخوردار است در حالیکه در نزدیکی همان جا، کشوری از فقر و نابرابری رنج می برد. یا حتی در یک کشور، منطقه ای از امکانات بهتر برخوردار است، در حالیکه سیاست های اقتصادی در منطقه دیگر موثر نیست و امکانات کمتر است.در این میان عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یکی از این عوامل نحو استفاده مدیران از سرمایه اجتماعی موجود در آن منطقه یا کشور می باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا عوامل تاثیر گذار نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه چگونه مدیران باید از مهارت های خود در جهت توسعه این سرمایه استفاده کنند. سوال اصلی پژوهش این است: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه بر ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیرگذارند؟در سوال های فرعی نیز به دنبال آن هستیم تا بدانیم تا چه اندازه نقش های ارتباطی، اطلاعاتی وتصمیم گیری مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی تاثیر می گذارند وچگونگی تاثیر عوامل نخست را بر متغیر دوم، بدانیم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، از نوع توصیفی_پیمایشی است. مدیران، کارشناسان و کارکنان سازمان در آستان قدس رضوی، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.در بخش کمی،به کمک آزمون های آماری، وضعیت ابعاد دو متغیر اصلی و وابسته، ارتباط و تاثیر آن ها، تبیین شده است.در این پژوهش داده ها به وسیله آمارتوصیفی و استنباطی محاسبه و تجزیه و تحلیل گردیده است. در انتها، از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده است.

واژگان کلیدی: نقش مدیران[1]، سرمایه اجتماعی،[2] نقش ارتباطی[3]، نقش اطلاعاتی،[4] نقش تصمیم گیری،[5] مدل مفهومی،[6]مدل تحلیلی[7].

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

فصل نخست تحقیق:کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه1

 2-1- بیان مسئله.3

 3-1- اهمیت و ضرورت موضوع6

 4-1- گزاره های تحقیق.8

 5-1- فرضیه های تحقیق.9

 6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار.9

 7-1- روش  تحقیق.9

 8-1- قلمرو مکانی-زمانی تحقیق.9

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه10

10-1- رو ش های گرد آوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن10

 11-1- رو ش های تحلیل داده ها10

 12-1- موانع و محدودیت های تحقیق.10

 13-1- چارچوب کلان نظری   تحقیق10

 14-1- نقشه راه10

 15-1- پیشینه تحقیق11

 16-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق.12

 17-1- خلاصه فصل نخست.12

فصل دوم: مبانی نظری

 1- بخش نخست: نقش مدیران.14

 1-1-2- مقدمه15

2-1- 2- تعریف مدیریت15

3-1-2-سیر تحول تاریخی نظریه های مدیریت 18

1-3-1-2- اصول علم اداره( نظریه فراگرد مدیریت)18

2-3-1-2- نظریه بورکراسی22

3-3-1-2-  مکتب نئوکلاسیک (روابط انسانی)23

4-3-1-2- وضعیت مدیریت امروزی.25

4-1-2-  انواع مدیران26

5- 1- 2- وظایف مدیران30

6- 1- 2- مدیران چه می کنند؟.32

7-1-2-   خصوصیات کاری مدیران.33

8- 1-2- چرا سازمان ها به مدیران نیازمندند؟.34

9-1- 2- مدیریت موفق و موثر.36

1-9-1-2- چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود36

2-9-1-2- الگوی نقش مدیران اثربخش و موفق.36

3-9-1- 2- الگوی رفتاری مدیران موفق.37

4-9-1- 2-الگوی رفتاری مدیران اثربخش38

10-1-2-   ضرورت مطالعه نقش های مدیران.38

1-10-1-2-  مفهوم نقش39

2-10-1-2-  تعریف نقش 40

3-10-1-2- اهمیت تئوری نقش.41

4-10- 1- 2-رویکردهای نقش شناسی. .42

5-10-1-2-  مراجع نقش.43

6-10-1- 2- تئوری های مدیریت و مفهوم نقش44

1-6-10- 1-2- سطوح مدیریت.44

2-6-10- 1-2- اندازه سازمان.45

3-6-10- 1-2- تکنولوژی45

4-6-10- 1- 2- انتظارات ذی نفعان محیطی.46

11-1- 2- مهارت های مدیریتی.48

1-11-1-2- مهارت های سه گانه مدیران49

2-11- 1- 2- ارزش نسبی مهارت ها50

3-11- 1- 2- انواع مهارت های مدیریتی از دیدگاه هنری مینتزبرگ.51

12- 1- 2- رویکرد نقش های مدیران.52

13- 1-2-  نظریه نقش های مدیران53

14- 1-2- پژوهش های انجام شده پیرامون نقش های مدیران(پژوهش

هنری مینتزبرگ).53

1-14- 1-2- خصوصیات منحصر به فرد مدیران.54

2-14- 1-2- نقش های مدیران56

3-14-1-2-  اقتضائات کاری مدیران.60

15-1-2- آشنایی با سازمان آستان قدس رضوی(پیشینه تاریخی،اهداف،وظایف و ساختارو.).61

2- بخش دوم: سرمایه اجتماعی.66

1- 2- 2- مقدمه66

2- 2-2- تاریخچه سرمایه اجتماعی67

3- 2-2- تعریف سرمایه اجتماعی.68

4- 2-2- انواع سرمایه اجتماعی.69

1-4- 2-2- سرمایه اجتماعی رسمی و غیر رسمی70

2-4-2-2-  سرمایه اجتماعی متراکم و غیر متراکم70

3-4-2-2- سرمایه اجتماعی درون نگر و برون نگر.71

4-4-2-2- سرمایه اجتماعی گسسته و پیوسته.72

5-2- 2-ابعاد سرمایه اجتماعی.72

6-2-2- نظریه های سرمایه اجتماعی.76

1-6-2-2- نظریه پیوندهای ضعیف.76

2-6-2-2- نظریه شکاف ساختاری76

3-6-2-2- نظریه منابع اجتماعی.77

7- 2- 2-الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی.77

8-2- 2-ویژگی های سرمایه اجتماعی79

9- 2-2- راه های ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان80

10-2-2- مزایای سرمایه اجتماعی.82

11-2-2- هرینه های بالقوه سرمایه اجتماعی.84

12-2- 2- سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت.85

13- 2- 2- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان.87

بخش سوم: ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نقش مدیران91

1- 3-2- مقدمه91

2-3- 2- تعهد سازمانی91

3-3-2- اعتماد سازمانی.94

4-3-2- شایستگی مدیریتی94

5-3-2-2- نقش مدیران در ایجاد سرمایه اجتماعی95

6-3-2- مواردی را که باید مدیران برای ارتقای سرمایه اجتماعی در نظر بگیرند98

7-3-2- مدل مفهومی102

8- 3-2- مدل تحلیلی103

9-3-2-  خلاصه فصل دوم104

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1- 3- مقدمه.105

2-3- مطالعات و بررسی هابرای طراحی الگو.106

3- 3- مدل مفهومی پژوهش107

4- 3- مدل تحلیلی پژوهش.108

5- 3- تشریح مختصر مفاهیم ابعاد نقش مدیران و سرمایه اجتماعی در الگوی حاضر.109

6-3-  متغیرهای تحقیق110

7- 3- روش شناسی پژوهش.110

8- 3- روند تحقیق در بخش کمی 110

9-3- تقسیمات پژوهش های علمی برمبنای هدف.112

10-3- تقسیمات پژوهش ها بر اساس نحوه گردآوری داده ها113

11-3- ابزارهای جمع آوری داده ها.114

12- 3- روایی و پایایی پژوهش114

13-3-  جامعه و نمونه آماری116

14-3- جامعه آماری پژوهش.116

15-3- روش نمونه گیری.117

16-3- مراحل اصلی اجرای طرح.117

17- 3-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات119

18- 3- آمار توصیفی وآمار استنباطی.119

19-3- آزمون های آمار استنباطی.120

  • روش تحلیل رگرسیون120

20- 3- خلاصه فصل سوم121

 

فصل چهارم:یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

1- 4- مقدمه122

2-4- یافته های پزوهش.122

3- 4- آمار توصیفی. .122

1-3-4- جنسیت123

2-3-4- سن124

3-3- 4- تحصیلات.125

4-3- 4- سمت شغلی.126

5-3-4- سابغه شغلی127

6-3-4- رشته تحصیلی.128

7-3- 4- حوزه فعالیت.129

8-3- 4- نوع استخدام.130

4-4- آمار استنباطی.131

5- 4- بررسی نرمال بودن توزیع131

6-4- بررسی تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی.132

1-6-4- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است.132

2-6-4- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است.133

3-6-4- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است.134

7- 4- مدل نظری تحقیق134

8-4- برازش مدل نظری تحقیق.135

9- 4- خلاصه فصل چهارم138

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه139

2-5- نتایج تحقیق.141

3- 5- مهم ترین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی.142

4- 5- مهم ترین عوامل موثر بر نقش مدیران.142

5- 5- تاثیر نقش مدیران بر ارتقای سرمایه اجتماعی144

1-5- 5- فرضیه یک: نقش ارتباطی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است144

2-5-5- فرضیه دوم: نقش اطلاعاتی مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است145

3-5-5- فرضیه سوم: نقش تصمیم گیری مدیران بر سرمایه اجتماعی موثر است.145

6- 5- بررسی مدل مفهومی تحقیق( سوال اصلی تحقیق)145

7- 5- محدودیت های پژوهش147

8- 5- پیشنهادات مربوط به تحقیق.147

9- 5- پیشنهاداتی بر اساس یافته های تحقیق147

10- 5- پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده147

11- 5- خلاصه فصل پنجم.148

منابع و ماخذ.149

الف) منابع فارسی.149

ب) منابع لاتین153

پیوست.159

مقدمه:

       ظهور سازمان های اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است
وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیت های اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا آنجا درست قلمداد می کند،که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل.

    مسئولیت سازمان‌ها این نیست که صرفاً اثربخش باشند، بلکه مسئولیت آن‌ها اینست که به جامعه‌ای که در آن فعالیت دارند، خدمت کنند. اساساً یک سازمان برحسب نیازی عمومی و اجتماعی به‌وجود می‌آید و مبنای ایجاد سازمان نیاز به تولید کالا و یا ارائه خدمت به جامعه است. لذا نه سازمان می‌تواند خود را از جامعه جدا کند و ه جامعه می‌تواند بدون سازمان زندگی کند. از نتایج این رابطه لاینفک این است که هر تصمیم و عمل سازمان به نحوی روی جامعه تأثیر می‌گذارد. تأثیرگذاری فوق باعث می‌شود که آحاد جامعه، خود را در عملکرد سازمان سهیم دانسته و از سازمان مسئولیت خواسته و حسابرسی کنند.

    عصر حاضر را عصر مدیریت نامیده‌اند. چرا که هر تصمیم یک مدیر می‌تواند طی یک روند سلسله‌وار، دیر یا زود، سرنوشت تمام نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید. لذا یکی از مسائل و مشکلات اجتماعی که طی سال‌های اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران جوامع مختلف را به خود جلب کرده‌است، عدم توجه و پایبندی سازمان‌ها و مدیران به وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی‌شان است.

    امروزه سرمایه اجتماعی مفهومی وسیع‌تر از فعالیت‌های گذشته دارد و نقش بسیار مهمی در مدیریت نوین جوامع ایفا می کند به طوری که اثربخشی سایر سرمایه ها منوط به وجود این سرمایه خواهد بود. لذا بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل دشوار می شوند.ار این رو سرمایه اجتماعی به عنوان یک اصل محوری برای دستیابی به توسعه محسوب می شود و مدیرانی موفق قلمداد می شوند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید سرمایه اجتماعی بیشتری نایل گردند.

2-1- بیان مسئله:

    محیط های سازمانی جدید که با ویژگی های پیچیدگی، آشفتگی، سرعت و تغییرهای شتابان همراهند نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر،کارآفرین، مسئولیت پذیر، با اعتماد بالا، مبتکر و مشارکتی هستند. در چنین سازمان هایی، ساختارهای سازمانی  و سبک ها و روش های مدیریتی باید به گونه ای باشد که منابع انسانی و دیگر امکانات آن در فرآیند تصمیم گیری و اجرا و رسیدن به هدف های سازمانی دخالت و مشارکت داشته باشند تا با تشکیل گرو ه ها و تیم های خود گردان و تفویض اختیار و قدرت اجرایی به زیردستان، سازمانی پویا و توسعه پذیر شکل دهند.

    در چنین صورتی است که شرایطی توام با اعتماد سازمانی و مشارکت مفید و سازنده در سازمان ایجاد خواهد شد. توجه به”سرمایه اجتماعی”بستر ساز و متحقق کننده اهداف ذکر شده بالاست. سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادل ها و ارتباطات و تعاملات بین فردی و گروهی می شود و به همین جهت، اهمیتی فراوان می یابد. در مجموع، سرمایه های اجتماعی منابع در دسترس هستند نظیر اطلاعات، اندیشه ها، فرصت های کسب و کار، سرمایه های مالی، قدرت و نفوذ، پشتیبانی های احساسی، اعتماد و همکاری. (stone, 2002:23).

    به گفته ی پیتر دراکر(1999) اگر قرن بیستم را قرن بهره وری نیروی انسانی بدانیم، قرن بیستم باید قرن کارهای دانش محور،نام گیرد. بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و بسیار دشوار می شوند.

    امروزه بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که برای رسیدن به توسعه، بیشتر از آن که به سرمایه های فیزیکی، اقتصادی و انسانی نیازمند باشیم به سرمایه اجتماعی محتاجیم، چرا که بدون سرمایه اجتماعی، استفاده از دیگر سرمایه ها مقدرو و میسر نخواهد شد. (Rice, 2001: 61).

    “برت “بیان می کند که مفهوم سرمایه اجتماعی مرتبط به استفاده صحیح از مبانی روش شناختی و نظری تحلیل شبکه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، اهمیت اساسی شبکه های قوی، روابط مبتنی بر اعتماد اجتماعی این است که شبکه های روابط، سازنده منبعی ارزشمند برای اعضایشان به منظور انجام امور اجتماعی هستند. (Burt,1997:343).

    “بیکر” نیز بیان می دارد که سرمایه اجتماعی منبعی است که اعضای شبکه از ساختارهای اجتماعی مشخص به دست می آورند و از آن برای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند(Baker,1990: 594). در همین راستا، “کلمن” نیز معتقد است که سرمایه اجتماعی یک موجودیت منحصر به فرد نیست، بلکه مجموعه ای از موجودیت هاست که دارای دو مشخصه اصلی است: اولاً تشکیل دهنده بخشی از ساختار اجتماعی است و ثانیاً تسهیل کننده اقدامات افراد در ساختار اجتماعی است(coleman,1998:461).

    با توجه به آنچه بیان شد، به نظر می رسد که اقدامات مدیران در جهت تقویت سرمایه اجتماعی مساله ای اساسی است. رفتار و شیوه عمل مدیران و سرپرستان از طرز تفکر، ارزش ها و اعتقاداتشان سرچشمه می­گیرد و بستگی زیادی به فرهنگ جامعه دارد. مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان سازمان می توانند بر فرهنگ سازمان و باورهای مشترک افراد تاثیر بگذارند (میرسپاسی، 1371: 54). این تاثیر به شرطی می تواند انجام شود که: الف) مدیران برای رهبری سازمان مهارت های لازم را دارا باشند؛ ب) طول مدت مدیریت آنها آنقدر طولانی باشد که فرصت آموزش، انجام تغییرات سازمانی و ایجاد ارزش های مشترک را داشته باشند(صرافی زاده،1373: 2). در واقع، از جمله عناصر نظام مدیریت خود مدیریت است و از آنجا که بیان فرهنگ و تحقق ارزش های آن باید توسط فردی صالح و عامل به ارزش های فرهنگ و دور از ضد ارزش های آن باشد، لذا واجب است مدیر به عنوان مبلغ فرهنگ و مجری آن همواره این اصل را در نظر داشته باشد(افجه ای، 1368: 13). حال که به اهمیت نقش مدیران در جوامع آگاهی یافتیم، ببینیم که براستی مدیران در سازمان ها چه وظایفی را انجام می دهند و چه نقش هایی را ایفا می نمایند.

    به عقیده پیتر دراکر (ایران نژاد پاریزی، 1371: 346 )”مدیر افراد را اداره نمی کند بلکه آنها را بر می انگیزد، راهنمایی می کند و برای دستیابی به هدف های سازمان یاری شان می کند. این وظایف را مدیر چگونه به انجام می رساند؟ آیا مدیران رسالت انجام همان نقش هایی را که کلاسیکها (فایول و گیولیک)آنرا با POSDCORB معرفی نمودند، دارند؟  و یا چیزی فراتر از آن؟ و آیا نقش واقعی مدیران و وظایفی که انجام می دهند چیزی جز ادعای کلاسیک ها است و همان نقشهای اصلی سه گانه میتنزبرگ یعنی “میان فردی”، “اطلاعاتی” و “تصمیم گیری” است.

    در نهایت با توجه به نو بودن نسبی مقوله ی سرمایه ی اجتماعی، اندک بودن تحقیق ها در این زمینه، اهمیت فراوان موضوع تحقیق با توجه به آثار حاصله آن، تاثیر شگرف آن بر ارتقاء و بهره وری عملکرد سازمانی در این تحقیق تلاش می شود تا با تکیه بر مدل هنری مینتزبرگ (Mintzberg, 1973: 11) به بررسی تاثیر نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در سازمان های منتخب بپردازیم. ما در این تحقیق قصد داریم بر اساس نقش های مدیریتی هنری مینتزبرگ نقش مدیران را بر ارتقای سرمایه ی اجتماعی آستان قدس رضوی بررسی نماییم.

3-1- اهمیت و ضرورت موضوع:

    اهمیت مطالعه و درک نقش های مدیران در جریان تکامل نظریه های مدیریت روشن تر می شود. مهمترین نقش هایی که کلاسیکها برای مدیران بر می شمردند تدوین و وضع قوانین و ضوابط کاری برای کارکنان بود. پیشگامان این مکتب بر این باور بودند که مدیران باید در سازمان همواره نگرش کنترلی بر امور داشته باشند تا کارکنان خارج از حوزه کاری تعیین شده پا را فراتر نگذارند.  وظیفه اصلی مدیران در سازمانهای بورکراتیک تعیین حوزه های کاری و قانونگذاری صرف است. اما با گذشت زمان انسان نیز به عنوان موجودی خلاق و صاحب خرد نقش خود را نشان داد و لذا نقشی فراتر از کنتر لگر بر دوش مدیران نهاده شد و آن نقش هماهنگ سازی بود. اما مجددا در این رویکرد تازه شکل گرفته مدیران در نقش پدرانی دلسوز و مستبد ظاهر می شوند.

 وصف ابزاری برای انسان امروزین مناسب نیست چرا که افراد می توانند با آموزش و تفویض اختیار دست به کارهایی زنند که هر مدیر مستبدی را شگفت زده کند. نیاز حقیقی سازمان های امروزی به کارکنان خردمندی است که بتوانند سریعا به مقتضیات زمان خود پاسخ دهند. در سازمان های امروزی مدیران دیگر مسئول رفتارهای دیگران نیستند و در مقام سازمانی خود باید بیشتر به فکر تعهدات و مسئولیت های شغلی خود باشند. به بیانی دیگر مدیران نحوه انجام فعالیت های داخل سازمان را با کارکنان و سر پرستان واگذار کرده اند و بیشتر به بررسی و تجزیه و تحلیل محیط خارجی می پردازند. روشن است که پرورش مدیرانی کارآفرین که بتوانند نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه را برای دستیابی به اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی تامین نمایند درگرو شناخت ودرک درست رفتارهای مدیریتی است ((Shenkar & et al. 1998: 52  در واقع در سازمان های امروزی دیگر ساختارهای غیر منعطف، نظام های دقیق کنترل و پیروی از آداب و رسوم کارساز نیست. در صورت عدم توجه و بی تفاوتی نسبت به شیوه های رفتاری مدیران می توان آثاری از عواقب سوء آن را در سطح سازمان و جامعه یافت. راکد ماندن منابع، از بین رفتن فرصت ها، و حرکت های بی نتیجه در سازمان مسائلی از این قبیل هستند. در همین راستا، سرمایه  اجتماعی یکی از مولفه های مهم سازمانی متاثر از شیوه های رفتاری و نقش های مدیران است.

    ادبیات سرمایه اجتماعی بیان می کند که این نوع سرمایه تاثیری مثبت و سودمند بر شاخصهای اقتصادی و اجتماعی دارد. این تاثیر می تواند در سطح جامعه، سازمان، گروه یا فرد باشد. سرمایه اجتماعی می تواند سطوح بالای درآمد را برای کشورها ایجاد نماید و به رشد اقتصادی کمک کند. به همین صورت در سطح سازمان ها نیز تاثیر بالقوه سرمایه اجتماعی بر شاخص های مختلف مانند هزینه مبادلات، هزینه های دستیابی به اطلاعات و. . . را می تواند پیش بینی نمود و تحت تاثیر قرار دهد. سرمایه اجتماعی از طریق پیوند و ارتباط میان انسان ها پدید می آید و هر چه این پیوندها فشرده تر و نزدیک تر باشد، احتمال انتشار اطلاعات مهمی که شالوده اقدام محسوب می شوند، بیشتر خواهد شد. جزء مهمتر سرمایه اجتماعی، قابلیت این سرمایه در تقویت رفتارهای هنجاری و ضابطه ای است که بهره وری سازمان را تقویت می کند.از دیدگاه کلمن ارزش سرمایه اجتماعی به توانایی این سرمایه در ایجاد راهکاری برای کنترل اجتماعی ازطریق پدید آوردن هنجارهایی که شالوده آنها را تعهدات، انتظارات و ارزش و اعتبار ساختار تشکیل می دهد،بستگی دارد(Ashnayder,1998: 52).

   شبکه ها و هنجارهای همکاری می تواند کار تیمی را در شرکت ها تسهیل نماید، می تواند علل اصلی مشکلات در روابط کارکنان و کارفرمایان را از بین ببرد و جریان اطلاعات را بهبود بخشد. این امور نیز باید کارایی را افزایش داده، نوآوری را ترویج نموده و کیفیت محصولات را بهتر نماید(Me Gilivary,2002: 14).

    به علاوه شبکه ها و هنجارها ی همکاری در شرکت ها می توانند درون و میان شرکت ها اعتماد ایجاد کنند و نیاز به تنظیم تعهدات و قراردادهای پر هزینه حقوقی برای انجام فعالیت های تجاری را کاهش دهند و فرصتی را برای کارکنان فراهم آورد تا توانمندی های خود را از قبیل مهارت های رهبری و حل مسئله را بهبود بخشند و درک و شناخت بهتری نسبت به مشتریان شرکت پیدا کنند. چنین تعاملاتی می تواند به یک شرکت کمک کند تا با هزینه های کمتر، مهارت های کارکنان خود را بهبود دهد. بنابراین این تحقیق می تواند به بهبود متغیرهای سازمانی فوق کمک نماید.

4-1- گزاره های تحقیق:

1- پرسش اصلی: مدیران سازمان های دولتی تا چه اندازه درارتقای سرمایه اجتماعی تاثیردارند؟

2-پرسشهای فرعی:

1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

2-نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

3-نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی تا چه اندازه در ارتقای سرمایه اجتماعی تاثیر دارد؟

5-1- فرضیه های تحقیق:

1- نقش ارتباطی مدیران آستان قدس رضوی برارتقای سرمایه اجتماعی  رابطه مثبت و معناداری دارد.

2- نقش تصمیم گیری مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

3- نقش اطلاعاتی مدیران آستان قدس رضوی بر ارتقای سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری دارد.

6-1- هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

    هر اندیشه ای برای اینکه بتواند در جامعه پایگاهی استوار یابد و ماندگار شود، باید ریشه در عقاید، نسبت ها و نیازهای کاربردی آن جامعه داشته باشد. نقش مدیریت در توفیق و شکست برنامه های توسعه ملی، نقش تعیین کننده ای است (زمردیان،1386: 5).

    هدف این پژوهش مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور می باشد. و با انجام این مطالعه و شناخت ماهیت نقش مدیران در سازمان ها واقف شده  و از این طریق به ارائه راه حل هایی در زمینه بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان ها مبادرت ورزید. لذا به طور خلاصه هدف از این پژوهش ارزیابی نظریه مینتیزبرگ در زمینه ماهیت  نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد.

7-1- روش کلی تحقیق:  

روش تحقیق  مورد نظر توصیفی- پیمایشی می باشد.

8-1- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق:

آستان قدس رضوی  نمونه: مدیران وکارکنان آستان قدس رضوی

 قلمرو زمانی تحقیق:

 نه ماه (مهر 1390 تا بهار 1391).

9-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه:

روش نمونه گیری از جامعه نامحدود

10-1- روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

روش های گرد آوری داده ها، روش کتابخانه ای و پرسشنامه می باشد.

11-1- روش های تحلیل داده ها:

آزمون پایایی پرسشنامه و نرم افزارهای مورد استفاده  SPSS و LISREL  می باشند.

12-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق :

عدم همکاری برخی از مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی.

13-1- چارچوب کلان نظری تحقیق:

    در این تحقیق نقش های مدیران به عنوان متغیر مستقل و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

14-1- نقشه راه:

  • بررسی اولیه متغیرهای تحقیق و تدوین مدل مفهومی
  • بررسی ادبیات تحقیق
  • تعیین روش تحقیق و نحوی گرد آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
  • بحث و نتیجه گیری در مورد یافته ها و ارائه پیشنهادات.

16-1- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

سرمایه اجتماعی: به شبکه های اجتماعی، سیستم های روابط متقابل، مجموعه ای از هنجارها یا سطوح  اعتمادی که افراد یا گروه ها می توانند داشته باشند گفته می شود.

نقش مدیران: مجموعه سازمان یافته از رفتارهای قابل تشخیص متعلق به یک مدیر(Mintzberg, 1973: 54).

نقش های ارتباطی( متقابل شخصی): چگونگی تعامل مدیر با دیگران را بیان می کند

نقش های اطلاعاتی: چگونگی پردازش و تبادل اطلاعات را بیان می کند.

نقش های تصمیم گیری: بیان می کنند که چگونه استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری می تواند به مدیران کمک می کند.

17-1- خلاصه فصل نخست:

    شناسایی نقش مدیران و عوامل تاثیر گذار آن بر ای مدیریت بهتر و کارآمدتر در راستای افزایش سرمایه اجتماعی از ضروریات اجتناب ناپذیر است. به اعتقاد برخی از صاحبنطران، در میان عوامل موثر بر ارتقای سرمایه اجتماعی، نیروی انسانی به عنوان مهم ترین عامل به شمار می آید. آستان قدس رضوی نهادی است با گستردگی تشکیلاتی و برخوردار از نیروی انسانی متعهد و کارآمد که قدمتی دیرینه دارد. بررسی رابطه دو متغیر نقش مدیران و سرمایه اجتماعی، هم از منطر یک مطالعه مدیریتی حائز اهمیت است و هم با استفاده از یافته های این پژوهش، می توان به منظور بهسازی سازمان، نقاط ضعف آن را شناخت و برطرف نمود و نقاط قوت آن را نیز ارتقا داد. در این فصل، علاوه بر ترسیم مدل مفهومی اولیه که حاصل مطالعات کتابخانه ای است، به صورتی گذرا به بیان مسئله، پیشینه تحقیق، اهداف و سوالات، روش تحقیق، محدودیت ها و قلمرو پژوهش و نیز تعاریف عملیاتی مفاهیم اصلی اشاره شده است.

 

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com