پایان نامه نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش اعتماد شهروندان

 پایان نامه رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

رشته: مدیریت بازرگانی

عنوان:

نقش ویژگی اخلاقی مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان به شهرداری( موردمطالعه: شهرداری ماهشهر)

 

پاییز 92

 

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده1

 

 

فصل اول:  طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه.3

1-2 – تعریف مساله و بیان موضوع.3

1-3 – اهداف تحقیق.4

1-4 – سئوالات تحقیق4

1-5-  فرضیات تحقیق5

1-6 – ساختارتحقیق.5

1-7- جامعه آماری6

1-8- نمونه آماری.6

1-9-چگونکی جمع آوری داده.6

1- 10-تعیین حجم نمونه8

1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات.8

1-12-روش های تجزیه و تحلیل داده ها.8

1-13-قلمرو مکانی تحقیق9

1-14-قلمرو زمانی تحقیق9

 

فصل دوم: تئوری تحقیق

 

2-1- مقدمه.11

2-2- مدیریت با هوش اخلاقی12

2-3- اصول هوش اخلاقی در مدیریت13

2-4-  رفتار اخلاقی14

2-5-اهمیت و ضرورت بحث های اخلاقی14

2-6-  مسایل اخلاقی در مدیریت.15

2-7-ویژگی مسایل اخلاقی در مدیریت.17

2-8-تجزیه و تحلیل مسایل اخلاقی در مدیریت18

2-9-اقتصاد و اخلاق مدیریت19

2-10-حقوق و اخلاق مدیریت19

2-11-فلسفه و اخلاق مدیریت20

2-12-محتوای مدیریت اخلاقی و تاثیر اقتصاد در آن20

2-13- قانون و اخلاق مدیریت21

2-14- انتخاب مدیریت اخلاقی.24

2-15- ویژگی­ها و شرایط اجرایی قانون.25

2-16- قانون و اخلاق در مدیریت.26

2-17- زمینه ی شکل­گیری قانون.27

2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبری.30

2-19- تاریخچه و سوابق موضوع31

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه.34

3–2 روش تحقیق 34

3-3-متغیرها و فرضیات پزوهش36

3-4-روش جمع­آوری اطلاعات.37

3-5-جامعه آماری و نمونه ی آماری37

3-6-ابزار گردآوری اطلاعات.39

3-7-پایایی و روایی پرسش نامه41

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات43

 

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

 

4-1- مقدمه46

4-2- آمار توصیفی46

4-3-  آمار استنباطی.50

4-4- تحلیل جانبی.69

 

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

 

5-1- مقدمه.75

5-2-نتایج حاصل از تحلیل داده­ها75

5-4- ارایه ی پیشنهادات.80

 

پیوست­ها

پرسشنامه83

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی.85

منابع غیرفارسی86

 

 

فهرست جدول­ها

 

3-1. جدول: مقیاس طیف لیکرت.40

3-2. جدول: ترکیب سئوالات پرسشنامه.40

3-3. جدول: ضریب اعتماد با روش آلفاکرونباخ.42

4-1. جدول: جنسیت پاسخ دهندگان47

4-2. جدول: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان48

4-3. جدول:.فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان49

4-4. جدول: ضریب همبستگی امانتداری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر.51

4-5. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون52

4-6. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا52

4-7. جدول: ضرایب و رگرسیون امانتداری و اعتماد53

4-8. جدول: ضریب همبستگی خدمتگزاری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر.54

4-9. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون55

4-10. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا56

4-11. جدول: ضرایب رگرسیون خدمتگزاری و اعتماد56

4-12. جدول: ضریب همبستگی مسئولیت پذیریو اعتماد شهروندان به شهرداری57

4-13. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون58

4-14. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا59

4-15. جدول: ضرایب رگرسیون مسؤلیتپذیریو اعتماد.59

4-16. جدول: ضریب همبستگی عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداری ماهشهر60

4-17. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آمارۀ دوربین واتسون (متغیر عدالت)61

4-18. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا62

4-19. جدول: : ضرایب رگرسیون مسئولیت پذیری و اعتماد.62

4-20. جدول: ضریب همبستگی تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر63

4-21. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون64

4-22. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا65

4-23. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و تکریم ارباب رجوع.65

4-24. جدول: ضریب همبستگی ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری66

4-25. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون67

4-26. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا68

4-27. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و ویژگی­های اخلاقی مدیران68                                4-28. جدول:خلاصه نتایج فرضیات تحقیق.69

4-29. جدول: آمار توصیفی مربوط به آزمون  تی70

4-30. جدول: آمار استنباطی مربوط به آزمون تی.70

4-31. جدول: فراوانیپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری 71

4-32. جدول: آزمون مقایسه میانگین مردان و زنان با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری71

4-33. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه72

4-34. جدول: تحلیل واریانس یک طرفه73

5-1. جدول: خلاصه نتایج متغیرهای جمعیت شناسی76

5-2. جدول: خلاصه نتایج فرضیات پژوهش79

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان صفحه

2-1. شکل: نقطه اشتراک بین استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی27

4-1. شکل: نمودار جنسیت پاسخ دهندگان.48

4-2. شکل: نمودار توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان49

4-3. شکل: نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان50

4-4. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.52

4-5. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.55

4-6. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.58

4-7. شکل: توزیع خطاهای رگرسیونی.61

4-8 . شکل: توزیع خطاهای رگرسیون.64

 

 

چکیده:

     هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش و تأثیر اخلاق مدیران در افزایش میزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداری است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان ماهشهری است که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی، 271 نفر از مراجعه کنندگان به شهرداری در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بوده که روایی آن توسط پانلی از متخصصان در دو بخش روایی ظاهری و محتوا احراز گردیده است و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید.پس از تکمیل پرسشنامه­ها، مراحل تجزیه و تحلیل داده­ها در دو بخش توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل­های توصیفی نشان می­دهد که 68 درصد از پاسخگویان مرد و 38 درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده و بیشترپاسخگویان در بازه سنی 41 تا 50 سال قرار دارند.

     نتایج حاصل از آزمون­های فرضیات تحقیق نشان می­دهد که در بین تمامی موارد مطرح شده در فرضیات تحقیق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنین فرضیه اصلی پژوهش که ارتباط ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر است نیز ارتباط مثبت و معنی­دار است.

     پژوهش حاضر نشان می­دهد که خدمتگزاری، بیشترین رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر دارد به عبارتی شهرداری ماهشهر از طریق خدمتگزاری، اعتماد بیشتری در میان مشتریان ایجاد کرده است.

کلمات کلیدی: اخلاق مدیران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاری.    

 

  • مقدمه

     کارهایی که به آنها کار اخلاقی گفته می­شود فرقشان با کار عادی این است که قابل ستایش و تحسین­اند. به عبارت دیگر یعنی انسان برای آنها ارزش قایل است. تفاوت کار اخلاقی با کار طبیعی در این است که کار اخلاقی در وجدان هر بشری دارای ارزش است( مطهری، 1366). مکتب انسان ساز اسلام به دنبال تربیت خلیفه الهی، یعنی انسان الهی که مظهر صفات حق تعالی است، برای رسیدن به این هدف عالی، مجموعه­ای از دستورات الهی در قالب اعتقادات، احکام و اخلاق بیان شده است. با توجه به جامعیت و فراگیر بودن اسلام به عنوان آیین زندگی، نوع نگاه اسلام به مدیریت مشخص خواهد شد. مدیریت از مهمترین مباحث جهان امروز است که با آن می­توان به دنیای بشریت کمک­های شایانی کرد زیرا جامعه بشری برای رسیدن به هدف به مدیرانی احتیاج دارد که هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسیدن به آن هدف را. همانطور که استاد مطهری می­فرمایند: مدیریت صحیح از ضعیف­ترین ملت­های دنیا قوی­ترین ملت­ها را می­سازد.

     بنابراین اسلام مکتبی است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مدیریت اسلامی هم جزیی از این برنامه­ها است. مدیر در مدیریت اسلامی نقش الگو دارد لذا داشتن یک سری خصوصیات و ویژگی­ها که بیانگر کفایت و شایستگی او برای مدیریت است مدنظر قرار می­گیرد که عبارتند از: اخلاص، رهبری، آگاهی و قدرت، خودسازی، امانتداری، خدمتگزاری، عدالت، وجدان کاری و . (فروزنده دهکردی و جوکار، 1386). 

 

  • تعریف مساله و بیان موضوع تحقیق

اخلاق در علم مدیریت به تازگی مطرح و جذابیت خاصی برای محققین این رشته علمی فراهم نموده و چشم­انداز تحقیقاتی فراوانی برای آن می­توان متصور بود. علم مدیریت به دلیل ماهیت استراتژیک آن در کمک به تصمیم­گیری در حوزه انسانی نسبت به سایر علوم از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که هر تصمیم در این حوزه می تواند به اقشار مختلف جامعه، محیط و طبیعت اثرگذار باشد از جمله طریق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقی در امور روزمره انسانی لحاظ اخلاق در تصمیم­گیری و متعاقباً در عملیات به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم می­باشد. از سویی دیگر امروزه تأکید برمباحث اخلاقی و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقی و اجرایی کردن بحث اخلاقیات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصمیم­گیری یا اخلاق در علم مدیریت می باشد. با گسترش تحقیقات در حوزه اخلاق در علم مدیریت در سال های اخیر، آینده­نگری مطلوبی را برای اخلاق در حوزه علم مدیریت و تصمیم­گیری می­توان تصور کرد.

اخلاقیات به عنوان سیستمی از ارزش­ها، باورها، اصول، مبانی باید­ها و نباید­ها تعریف می­شود که بر اساس آن نیک و بدهای سازمان مشخص می­شود و عمل بد از خوب متمایز می­گردد(الوانی، 1380).

اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشی و هنجاری یک جامعه که در رفتار افراد آن انعکاس می­یابد. اینکه چگونه اصول اخلاقی را بر موارد خاص اعمال کنیم، همان اخلاق کاربردی است که شامل اخلاق اقتصادی پزشکی محیط­زیست علمی اخلاق در سازمان و مدیریت می­باشد(جباری، 1386). بحث اخلاق در حقیقت عمده­ترین چالش مدیریت است زیرا بیانگر تقابل بین عملکرد اقتصادی(که به وسیله درآمدها، هزینه­ها و سودها اندازه­گیری می­شود) و عملکرد اجتماعی(که در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به دیگران بیان می­شود) می­باشند(هس مر، 1382). رواج ادبیات اخلاق در علم مدیریت و گسترش آن در آینده می­تواند آن را با ادبیات اخلاق در کسب و کار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبیات اخلاق در کسب و کار پرداخته می­شود.

 

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی: یافتن ارتباط بین اخلاق مدیران و اعتماد شهروندان در شهرداری ماهشهر.

اهداف فرعی:

  • بررسی ارتباط بین امانتداری و اعتماد شهروندان
  • بررسی ارتباط بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان
  • بررسی ارتباط بین مسولیت­پذیری و اعتماد شهروندان
  • بین انضباط کاری بررسی ارتباط و اعتماد شهروندان
  • بررسی ارتباط مهرورزی و اعتماد شهروندان

 

1-4- سوالات تحقیق

1-آیا بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

2- آیا بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

3- آیا بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

4-آیابین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

5-آیابین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد؟

 

1-5- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:. بررسی و تاثیر اخلاق مدیران بر میزان اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر.

فرضیه های  فرعی:

1-امانتداری: بین امانتداری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

2- خدمتگزاری: بین خدمتگزاری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

3- مسئولیت پذیری: بین مسولیت پذیری و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

4-عدالت: بین عدالت و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

5-تکریم ارباب رجوع: بین تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان ارتباط وجود دارد.

تعداد صفحه:101

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com