جغرافیا

پایان نامه پایش تابش­پذیری شهرهای ایران

 پایان نامه رشته جغرافیا 

پایش تابش­پذیری شهرهای ایران

دانشکده­ی علوم جغرافیایی

 

 

پایان ­نامه جهت دریافت درجه­ی کارشناسی­ارشد

رشته­ی جغرافیا و برنامه­ریزی شهری

 

 

عنوان پایان ­نامه

پایش تابش­پذیری شهرهای ایران

 

اسفند 1390

چکیده

شرایط آب­وهوایی در شکل­گیری سکونتگاه­های شهری بسیار مؤثر است. در واقع هرگونه دخل و تصرف انسانی در محیط تا حدود زیادی تابع شرایط آب­وهوایی است. شرایط آب­وهوایی یک منطقه حاصل روابط متقابل عناصر و عوامل آب­وهوایی است. یکی از عناصر مهم آب­و­هوایی تابش خورشید است. انرژی خورشیدی در برنامه­ریزی و طرح­ریزی شهری کاربردهای مختلفی دارد؛ هرچند که تاکنون جنبه­های کاربردی آن در برنامه­ریزی­ها و طرح­ریزی­ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از مهم­ترین کاربرد­های انرژی خورشیدی تأمین نیازهای گرمایشی و سرمایشی سکونتگاه­های شهری است. کاستن از هزینه­های گرمایشی و سرمایشی توسط انرژی­های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در سکونتگاه­های شهری از نکاتی است که برنامه­ریزان شهری باید به آن توجه کنند. بنابراین در این پژوهش پس از تعیین میزان تابش دریافتی و همچنین میزان نیازهای حرارتی شهرهای ایران نسبت تابش خورشید به بار گرمایشی محاسبه و در نهایت راهکارهایی برای تأمین نیازهای گرمایشی و سرمایشی سکونتگاه­های شهری با توجه به مقدار تابش دریافتی ارائه شده است.

کلیدواژگان: تابش دریافتی، نیازهای گرمایشی و سرمایشی، نسبت تابش خورشید به بار گرمایشی، سکونتگاه­های شهری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

صفحه

  

عنوان مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
21- بیان مسأله­ی پژوهش
31- 1- هدف­های پژوهش
32- 1- نوع پژوهش
33- 1- جامعه­ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری
44- 1- روش گردآوری داده­ها و اطلاعات
45- 1- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات
46- 1- ابزارهای مورد استفاده در پژوهش
57- 1- پیشینه­ی پژوهش
 

فصل دوم: ماهیت تابش خورشید

112- تابش خورشید
151- 2- عوامل مؤثر در شدت تابش خورشید
161- 1- 2- میزان انرژی گسیل­شده از خورشید
162- 1- 2- فاصله­ی زمین تا خورشید
183- 1- 2- ارتفاع خورشید (زاویه­ی تابش خورشید)
204- 1- 2- مدت­زمان تابش خورشید (طول روز)
232- 2- تأثیر جو زمین در شدت تابش خورشید
263- 2- مؤلفه­های تابش خورشید
264- 2- روش­های تابش­سنجی
 

فصل سوم: مواد و روش­ها

293- مواد و روش­های به کار رفته در پژوهش
291- 3- تحلیل فضایی تابش ورودی
312- 3- محاسبه­ی ضریب تغییرپذیری
383- 3- فرآیند درون­یابی
381- 3- 3- روش­های درون­یابی دقیق یا قطعی
381- 1- 3- 3- روش معکوس فاصله­ی وزنی
392- 1- 3- 3- توابع شعاع­محور
392- 3- 3- روش­های درون­یابی تقریبی یا زمین­آمار
401- 2- 3- 3- روش کریجینگ
403- 3- 3- اعتبارسنجی روش­های درون­یابی
404- 3- خوشه­بندی
465- 3- نیازهای گرمایشی و سرمایشی محیط و روش­های برآورد آن
496- 3- محاسبه­ی نسبت تابش خورشید به بار گرمایشی
 

فصل چهارم: نتایج و یافته­های پژوهش

524- تحلیل فضایی و زمانی تابش ورودی
621- 4- تغییرپذیری تابش ورودی
642- 4- تحلیل فضایی دمای هوا در فصول گرم و سرد
663- 4- تحلیل فضایی درجه – روزهای سرمایش و گرمایش در فصول گرم و سرد
674- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به تابش ورودی در فصول گرم و سرد
685- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به دمای هوا در فصول گرم و سرد
686- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به درجه – روزهای گرمایش و سرمایش
747- 4- محاسبه­ی نسبت تابش خورشید به بار گرمایشی
 

فصل پنجم: راهکارها و پیشنهادها

775- تابش خورشید و گسترش سایه در سطوح شهری
771- 5- زاویه­ی تابش خورشید و راستای شبکه­ی گذرگاه­های شهری
781- 1- 5- راستای شمالی – جنوبی
782- 1- 5- راستای شرقی – غربی
793- 1- 5- راستای جنوب شرقی – شمال غربی
794- 1- 5- راستای جنوب غربی – شمال شرقی
805- 1- 5- فضاهای سبز خیابانی
802- 5- نمای ساختمان و نحوه­ی تعبیه­ی پنجره­ها برای جذب تابش خورشید در فصول سرد
813- 5- شکل و پلان ساختمان برای کاهش گرمای خورشید در فصول گرم
824- 5- جهت قرار گرفتن ساختمان با توجه به وضعیت آب­وهوایی محیط
835- 5- نقش آفتاب­گیرها و شیشه­ها در کاهش گرمای خورشید در فصول گرم
846- 5- معماری سایبان
851- 6- 5- محاسبه­ی عمق سایبان
852- 6- 5- سایبان­های طبیعی
867- 5- نقش بام­های مسطح و شیب­دار در جذب تابش خورشید
868- 5- نسبت سطح بیرونی به حجم بنا
879- 5- بالا بردن ضریب بازتاب سطوح بیرونی روبه­روی پنجره­های در معرض تابش زمستانی
8810- 5- کاهش ضریب بازتاب سطوح بیرونی روبه­روی پنجره­های در معرض تابش تابستانی
8811- 5- تأثیر رنگ سطوح خارجی بنا در جذب تابش خورشید
8912- 5- فرم و پلان ساختمان
8913- 5- ظرفیت و مقاومت گرمایی مصالح ساختمانی
931- 13- 5- ظرفیت و مقاومت گرمایی مصالح ساختمانی با توجه به وضعیت آب­وهوایی محیط
932- 13- 5- ظرفیت و مقاومت گرمایی بام
95منابع فارسی
99منابع لاتین

 

 

فهرست جداول

 

صفحه

 

عنوان

142- محدوده­ی طیف الکترومغناطیسی تابش خورشید
151- 2- تبدیل واحدهای اندازه­گیری طول موج به متر
152- 2- مقدار انرژی حمل­شده توسط امواج تابش خورشید
203- 2- ارتفاع خورشید در اعتدالین و انقلابین، برحسب عرض جغرافیایی
224- 2- طول روز در انقلابین، برحسب عرض جغرافیایی
265- 2- نسبت زاویه­ی تابش با طول مسیر طی­شده­ی پرتوهای خورشید
333- مقایسه­ی میانگین سالانه­ی داده­های زمینی و ماهواره­ای از طریق آزمون t دونمونه­ای مستقل
341- 3- نتایج کنترل کیفیت داده­های ایستگاه­های تابش­سنجی ایران
352- 3- نتایج کنترل کیفیت داده­های ایستگاه تابش­سنجی اصفهان از طریق آزمون t یک­نمونه­ای
363- 3- نتایج کنترل کیفیت داده­های نقطه­ی تابش­پذیر از طریق آزمون t یک­نمونه­ای
374- 3- نتایج کنترل کیفیت داده­های ایستگاه­های تابش­سنجی ایران
435- 3- نتایج اعتبارسنجی روش­های درون­یابی با روش ریشه­ی دوم میانگین مربعات خطا
456- 3- سنجش طبیعی بودن توزیع داده­ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنوف یک­نمونه­ای
534- میانگین متغیرهای مؤثر در شدت تابش خورشید در شمال، شمال غرب، و بخش­هایی از شمال شرق ایران، در ماه دسامبر (1983 تا 2005)
541- 4- میانگین متغیرهای مؤثر در شدت تابش خورشید در جنوب و جنوب شرق ایران، در ماه دسامبر (1983 تا 2005)
692- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به میانگین تابش ورودی در فصول گرم
703- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به میانگین تابش ورودی در فصول سرد
714- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به میانگین دمای هوا در فصول گرم
725- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به میانگین دمای هوا در فصول سرد
736- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به مجموع درجه – روزهای سرمایش در فصول گرم
747- 4- خوشه­بندی سلسله­مراتبی شهرهای مورد بررسی با توجه به مجموع درجه – روزهای گرمایش در فصول سرد
758- 4- درصد گرمایش قابل تأمین توسط تابش خورشید در ماه­های سرد
885- ضریب بازتابندگی سطوح مختلف
911- 5- درصد جذب تابش خورشیدی در رنگ­های مختلف
922- 5- مقاومت و ظرفیت گرمایی مصالح ساختمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

صفحهعنوان
172- کمینه و بیشینه­ی فاصله­ی زمین تا خورشید
171- 2- کجی محور زمین
192- 2- نسبت سطح دایره­البروج به سطح استوای کیوانی (انحراف­البروج)
203- 2- مدار میل خورشید در اعتدالین و انقلابین
234- 2- طول روز در اعتدالین و انقلابین
323- موقعیت نقاط تابش­پذیر
501- 3- منحنی محاسبه­ی درصد گرمایش قابل تأمین توسط خورشید
544- میانگین تابش ورودی در ماه دسامبر (1983 تا 2005)
561- 4- میانگین تابش ورودی در ماه ژوئن (1983 تا 2005)
562- 4- میانگین درخشندگی آسمان در ماه ژوئن (1983 تا 2005)
573- 4- وضعیت توپوگرافی ایران
574- 4- منحنی کمینه و بیشینه­ی تابش ورودی ماهانه (کیلووات­ساعت در مترمربع در روز)
595- 4- میانگین تابش ورودی در ماه ژانویه
596- 4- میانگین تابش ورودی در ماه فوریه
607- 4- میانگین تابش ورودی در ماه مارس
608- 4- میانگین تابش ورودی در ماه آوریل
609- 4- میانگین تابش ورودی در ماه می
6010- 4- میانگین تابش ورودی در ماه ژوئن
6011- 4- میانگین تابش ورودی در ماه جولای
6012- 4- میانگین تابش ورودی در ماه آگوست
6113- 4- میانگین تابش ورودی در ماه سپتامبر
6114- 4- میانگین تابش ورودی در ماه اکتبر
6115- 4- میانگین تابش ورودی در ماه نوامبر
6116- 4- میانگین تابش ورودی در ماه دسامبر
6117- 4- مجموع تابش ورودی در فصل بهار
6118- 4- مجموع تابش ورودی در فصل تابستان
6119- 4- مجموع تابش ورودی در فصل پاییز
6120- 4- مجموع تابش ورودی در فصل زمستان
6221- 4- مجموع تابش ورودی سالانه
6322- 4- تغییرپذیری در فصل بهار
6323- 4- تغییرپذیری در فصل تابستان
6324- 4- تغییرپذیری در فصل پاییز
6325- 4- تغییرپذیری در فصل زمستان
6426- 4- تغییرپذیری تابش ورودی سالانه
6527- 4- میانگین دمای هوا در فصول گرم
6528- 4- میانگین دمای هوا در فصول سرد
6629- 4- مجموع درجه­روزهای سرمایش در فصول گرم
6730- 4- مجموع درجه­روزهای گرمایش در فصول سرد
835- جهت بنا در مناطق سرد
831- 5- جهت بنا در مناطق معتدل و مرطوب
832- 5- جهت بنا در مناطق گرم و خشک
833- 5- جهت بنا در مناطق گرم و مرطوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1– بیان مسأله­ی پژوهش

شرایط آب­وهوایی[1] در شکل­گیری سکونتگاه­های شهری بسیار مؤثر است. در واقع، هر گونه دخل و تصرف انسانی در محیط تا حدود زیادی تابع شرایط آب­وهوایی است. توجه به شرایط آب­وهوایی در برنامه­ریزی[2] و طرح­ریزی شهری[3] از دو جهت حائز اهمیت است. نخست این­که با شناخت ویژگی­های آب­وهوایی می­توان قابلیت­های سازگاری انسان با محیط را بررسی کرد و دیگر این که متناسب با شرایط آب­وهوایی می­توان شکل‌های مطلوب ساخت­هایی فضایی[4] را به وجود آورد (رهنمایی، 1389: 127). شرایط آب­وهوایی یک منطقه حاصل روابط متقابل عناصر و عوامل آب­وهوایی است. دما، بارش، فشار، رطوبت و تابش عناصر آب­وهوایی هستند (کاویانی و علیجانی، 1388: 27). یکی از عناصر مهم آب-وهوایی تابش خورشید[5] است. انرژی تابشی خورشید در برنامه­ریزی و طرح­ریزی شهری کاربردهای مختلفی دارد. هر چند که تاکنون جنبه­های کاربردی آن در برنامه­ریزی­ها و طرح­ریزی­ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از مهم­ترین کاربردهای انرژی خورشیدی[6]، تأمین نیازهای گرمایشی و سرمایشی سکونتگاه­های شهری است (خلجیِ­اسدی و همکاران، 1380: 524). کاستن از هزینه­های گرمایشی و سرمایشی توسط انرژی­های تجدیدپذیر[7] به­ویژه انرژی خورشیدی در سکونتگاه­های شهری از نکاتی است که برنامه­ریزان شهری باید به آن توجه کنند. این انرژی تجدیدپذیر کاملاً با محیط­زیست سازگار است و سبب آلودگی آن نمی­شود. نامحدود و پایان­ناپذیر است. در همه­ی کشورها وجود دارد و می­توان از آن به­صورت منطقه­ای و محلی بهره­برداری کرد. در صورتی که انرژی­های تجدیدناپذیر نظیر سوخت­های فسیلی سبب آلودگی محیط­زیست می­شوند. محدودند و روزی به پایان می­رسند و فقط در برخی از کشورها وجود دارند (ابراهیمیِ­قوام­آبادی و فولادیِ­دهقی 1380: 426). بنابراین، پایش[8] – ترکیبی از گردآوری، ضبط، سنجش و پردازش داده­ها و اطلاعات برای کمک به تصمیم­گیری و برنامه­ریزی یک پروژه (مجتهد و حسن­زاده، 1380: 48) – تابش خورشید و تأکید بر بهره­گیری از این منبع تجدیدپذیر در برنامه­ریزی و طرح­ریزی شهری بسیار ضروری است. با توجه به توضیحات ذکر شده پژوهش حاضر به پایش تابش­پذیری شهرهای ایران می­پردازد؛ تا به پرسش­های زیر پاسخ گوید:

  • میزان تابش­پذیری شهرهای ایران چقدر است؟
  • میزان نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهرهای ایران چقدر است؟
  • تابش خورشید چه مقدار از نیازهای حرارتی شهرهای ایران را تأمین می­کند؟
  • با توجه به میزان تابش­پذیری، چگونه می­توان نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهرهای ایران را تأمین کرد؟

 

1- 1- هدف­های پژوهش

هدف­های این پژوهش به شرح زیر است:

  • تعیین میزان تابش­پذیری شهرهای ایران.
  • تعیین میزان نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهرهای ایران.
  • محاسبه­ی نسبت تابش خورشید به بار گرمایشی[9] در شهرهای ایران.
  • ارائه­ی راهکارهای مناسب برای تأمین نیازهای گرمایشی و سرمایشی شهرهای ایران با توجه به مقدار تابش دریافتی.

 

2- 1- نوع پژوهش

پژوهش حاضر یک پژوهش شناختی[10] محسوب می­شود؛ زیرا به تشریح و شناخت بیش­تر موضوع مورد بررسی می­پردازد. این پژوهش یک پژوهش کاربردی[11] نیز محسوب می­شود؛ زیرا می­توان نتایج آن را در تصمیم­گیری­ها، برنامه­ریزی­ها و طرح­ریزی­ها به­کار برد (حافظ­نیا، 1382: 59).

 

3- 1- جامعه­ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه­گیری

پژوهش حاضر به پایش تابش­پذیری شهرهای ایران می­پردازد؛ بنابراین، شهرهای ایران جامعه‌ی آماری[12] این پژوهش را تشکیل می­دهند. با توجه به تنوع تابش­پذیری در مناطق مختلف ایران، چندین شهر برای نمونه[13] – با توجه به گستره­ی هر منطقه – گزینش و بررسی می­شود.

 

4- 1- روش گردآوری داده­ها و اطلاعات

در این پژوهش، داده­ها و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای گردآوری شده است؛ یعنی داده­ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به کتاب­ها، مجلات تخصصی، مقالات علمی، طرح­های پژوهشی و پایگاه­های داده[14] گردآوری شده است.

 

5- 1- روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات در این پژوهش، آماری[15] یا کمی[16] است. روش آماری یا کمی به دو شکل توصیفی[17] و استنباطی[18] صورت می­گیرد. آمار توصیفی[19] برای خلاصه کردن، طبقه­بندی و توصیف ویژگی­های موضوع مورد برررسی و آمار استنباطی[20] برای تعمیم[21] نتایج به دست آمده از بررسی گروه کوچکی به نام نمونه به گروه بزرگ­تری به نام جامعه[22] به کار می­رود (حافظ­نیا، 1382: 242).

 

6- 1- ابزارهای مورد استفاده در پژوهش

در این پژوهش از دستگاه رایانه[23] و نرم­افزارهای[24] SPSS 15 for Windows Evaluation Version برای پردازش[25] داده­ها، 9.3 ArcGIS برای ترسیم نقشه­ها، Microsoft Office Excel 2010 برای ترسیم نمودارها و Microsoft Office Word 2003 برای نگارش متون استفاده شده است.

[1] Climate Conditions

[2] Urban Planning

[3] Urban Projection

[4] Spacial Strocture

[5] Solar Radiation

[6] Solar Energy

[7] Renewable Energy

[8] Monitoring

[9] Solar Load Ratio

[10] Identified

[11] Applied

[12] Statistical Population

[13] Sample

[14] Database

[15] Statistic

[16] Quantitative

[17] Descriptive

[18] Inferential

[19] Descriptive Statistic

[20] Inferential Statistic

[21] Generalization

[22]Population

[23]Computer

[24] Soft Ware

[25] Process

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com