اقلیت های زبانی در ایران

آوریل 10, 2020 مدیر 0

اقلیت های زبانی در ایران اقلیت درلغت به معنای«کمبودن»،«قسمت کمتر»ودراصطلاح،«گروهی ازافراد یک کشور یا یک شهرمیباشند که ازلحاظ دین ومذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز […]