دسته: رشته حسابداری

پایان نامه بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجانشرقی

بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

زمستان 1392

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای حرفه ای حسابرسی، نسبت به مطلوبیت تخصص حسابرس به عنوان یک ویژگی کیفی گزارشگری مالی است. تحقیقات گذشته بیان می کنند که تخصص صنعت حسابرس می تواند باعث بهبود کیفیت حسابرسی گردد از این رو، تعداد 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1385 تا 1390، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفته اند. به دلیل اینکه این پژوهش در 105 شرکت و در 6 سال انجام شده است، لذا ماهیت پانلی را داده می شود و از داده های پانلی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از آزمون هاسمن و آزمونهای پس از تخمین صورت گرفته است. این پژوهش محدود به حسابرسانی است که معتمد بورس اوراق بهادار تهران هستند . همچنین، از رویکرد سهم بازار به منظور تعیین حسابرس متخصص صنعت بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد چنانچه شرکت ها از حسابرسان متخصص صنعت استفاده کنند،  سطح بالاتری از  کارایی سرمایه گذاری را تجربه خواهند کرد. به عبارت دیگر، حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی با کیفیت تری به صاحبکاران خود ارائه می کنند.

 

واژه های کلیدی: تخصص صنعت، کارایی سرمایه گذاری،کیفیت حسابرسی

 

 

 

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مسئله پژوهش…. 4

1-3- ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- پرسش های پژوهش…. 7

1-5- اهداف پژوهش…. 8

1-5-1- اهداف علمی پژوهش…. 8

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش…. 8

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش…. 10

1-7- نوآوری پژوهش…. 10

1-8- روش پژوهش…. 11

1-9- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 11

1-9-1- نمونه گیری و حجم نمونه. 12

1-10- روش و ابزار گردآوری داده ها 12

1-11- روش تجزیه و تحلیل داده ها 13

1-12- تعریف مفاهیم و متغیر های پژوهش…. 14

1-13- ساختار کلی پژوهش…. 15

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………16

2-1- مقدمه. 17

2-2- تاریخچه حسابرسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

2-3-تعاریف و مفهوم حسابرسی.. 18

2-3-1-حسابرسی.. 18

2-3-2- تعریف حسابرسی.. 19

2-3-3- مفهوم حسابرسی.. 20

2-3-4- اهمیت حسابرسی.. 20

2-4- سابقه حسابرسی در ایران.. 22

2-5- مبانی نظری حسابرسی.. 24

2-5-1-نظریه قضائی.. 24

2-5-2- نظریه مسئولیت اجتماعی.. 25

2-5-3 نظریه مباشرت و نظارت… 25

2-5-4-تئوری نمایندگی.. 27

2-6-  مبانی نظری کیفیت حسابرسی.. 28

2-6-1- تخصص حسابرس در یک صنعت… 31

2-7- مبانی نظری کارایی سرمایه گذاری.. 32

2-8- متغیرهای پژوهش…. 33

2-8-1- تخصص حسابرس در یک  صنعت… 33

2-8-1-1- رویکرد سهم بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-8-1-2- رویکرد سهم پرتفوی.. 35

2-8-2- کارایی سرمایه گذاری.. 38

2-9- مبانی نظری تخصص صنعت حسابرس و کارایی سرمایه گذاری.. 40

2-10-پیشینه پژوهش…. 43

2-10-1- تحقیقات خارجی.. 43

2-10-2-پژوهش های داخلی.. 47

فصل سوم : روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….50

3-1- مقدمه. 51

3-2- روش پژوهش…. 52

3-3- روش شناسی پژوهش…. 53

3-4- فرضیه های پژوهش…. 53

3-5- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش…. 54

3-6-  جامعه و نمونه آماری.. 54

3-7- روش گردآوری داده ها 57

3-8- متغیر های پژوهش و نحوه سنجش آنها 57

3-8-1- تخصص صنعت و نحوه سنجش آن.. 60

3-8-2- کارایی سرمایه گذاری و نحوه سنجش آن.. 61

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 65

3-9-1 -روش داده های پانل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-9-1-1- روش اثرات ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-9-1-2-  روش اثرات تصادفی.. 68

3-9-1-3 – آزمون چاو یا F مقید. 69

3-9-1-4-  آزمون هاسمن.. 70

3-9-2-  آزمون معنی دار بودن مدل.. 71

3-9-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش…. 72

3-9-4-  آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی.. 73

3-9-4-1 – فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها 73

3-9-4-2-  فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل.. 74

3-9-4-3 – فرض مستقل بودن باقیمانده ها 75

3-9-4-4- فرض همسانی واریانس باقیمانده ها 76

39-5-  تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 77

3-10- خلاصه فصل.. 78

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………………………..79

4-1- مقدمه. 80

4-2-جدول توزیع فراوانی.. 81

4-2-1- توزیع فراوانی اعمال تخصص حسابرس…. 82

4-3- یافته های آمار توصیفی.. 82

4-3-1-توصیف متغیرها 84

4-4- آزمون نرمال بودن داده ها 85

4-5-همبستگی بین متغیرهای.. 89

4-6-آزمون معنی دار بودن مدل.. 90

4-7-نتایج تخمین فرضیه ها 91

4-7-1- تخمین ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه  گذاری برمبنای دارایی غیر جاری برای آزمون فرضیه اول.. 91

4-7-2- آزمون چاو یا F مقید. 93

4-7-3-آزمون هاسمن.. 94

4-7-4- تخمین ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری برمبنای سرمایه گذاری بلند مدت برای آزمون فرضیه دوم. 97

 

4-8- خلاصه آزمون فرضیه ها …98                          

4-9- خلاصه فصل.. 99

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………..100

5-1- مقدمه. 101

5-2-جمع بندی.. 102

5-3- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه. 103

5-4-پیشنهادات حاصل از پژوهش…. 106

5-5- پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 107

5-6- محدودیتهای انجام پژوهش…. 108

5-7- خلاصه فصل.. 109

 منابع و ماخذ. 110

 ضمائم.. 116

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                           صفحه                   

جدول (3-1) : تعداد شرکت های استفاده شده در این پژوهش…. 55

جدول (3-2) : متغیر ها و مدل های استفاده شده در این پژوهش…………………………………………………………………………………………..58

جدول (4-1) : توزیع فراوانی تخصص حسابرس…. 82

جدول (4-2) : نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داد های پژوهش…. 83

جدول (4-3) : نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف… 86

جدول (4-4) : همبستگی متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول (4-5) : نتایج آزمون معنی دار بودن فرضیه اول  و دوم پژوهش…. 91

جدول (4-6) : جدول همبستگی و دوربین-واتسن.. 92

جدول( 4-7) : نتایج آزمون هاسمن و آزمون چاو 94

جدول (4-8) : جدول نتایج آزمون LR جهت شناسایی وجود ناهمسانی در مدل.. 95

جدول (4-9) : جدول نتایج  رگرسیون فرضیه اول.. 96

جدول (4-01) : جدول نتایج  رگرسیون فرضه دوم. 97

جدول (4-11) : جدول خلاصه نتایج آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………………………….98

 

فهرست نمودارها و شکل ها

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

نمودار (2-1) : ارتباط بین تخصص حسابرس و کارایی سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………….42

نمودار (4-1) : نمودار هیستوگرام کارایی سرمایه گذاری بر مبنای دارایی غیر جاری………………………………………………………………87

نمودار (4-2) : نمودار هیستوگرام کارایی سرمایه گذاری بر مبنای سرمایه گذاری بلند مدت…………………………………………………88

 

 

1-1- مقدمه

سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مرتبط با سرمایه گذاری توازن بین ریسک و بازده را مبنای تصمیم گیری خود قرار می دهند. آنها علاقمند به برآورد بازده مورد انتظار آتی سرمایه گذاری خود به کمک اطلاعات گزارش شده توسط شرکتها و سایر شواهد می باشند. هر میزان که کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها بالاتر باشد، از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار آنها کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر ارائه اطلاعات با ریسک اطلاعاتی پایین موجب کاهش بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و یا همان هزینه حقوق صاحبان سهام خواهد شد. یکی از عوامل اصلی که موجب ارتقای کیفیت اطلاعات و کاهش ریسک اطلاعاتی گزارش های منتشره از سوی شرکتها می شود، ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالاتر می باشد. تحقیقات انجام شده چنین مطرح می کنند که “حسابرسی با کیفیت بالاتر” اعتبار اطلاعات تهیه شده را بهبود می بخشد و به استفاده کنندگان به خصوص سرمایه گذاران فرصت می دهد با اعتماد بیشتری وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در حقیقت جامعه در معنای عام آن همواره خواستار دریافت خدمات با کیفیت حسابرسی بوده است. سهل انگاری و قصور حسابرسان در ارائه خدمات حسابرسی با کیفیتی که از آنان به عنوان افراد حرفه ای انتظار میرود، همواره با واکنش تنبیهی از سوی جامعه همراه بوده است. حسابرسان به دادگاه فراخوانده می شوند، به پرداخت خسارتهای سنگین محکوم شده و شأن و جایگاه اجتماعی خود را از دست می دهند و حتی اگر به دادگاه هم فراخوانده نشوند جامعه نوعی مجازات اجتماعی را برای آنان در نظر می گیرد و برای مثال آنان را به داشتن جیبهای بسیار بزرگ ملقب (متهم) می سازد (ولک[1]، 2006 ).            اینگونه است که مسئولیت حسابرسان در برابر کیفیت حسابرسی در هر مقطعی از زمان در چارچوبی از انتظارات عمومی قابل تفسیر است. حسابرسان به صورت کلی و به عنوان یکی از فرضیات رفتاری حسابرسی، پذیرفته اند که باید در برابر کیفیت کار خویش به عنوان یک کارشناس حرفه ای به کسانی که بر کار ایشان اتکا می کنند، پاسخگو باشند (حساس یگانه، 1384 ). صاحبنظران، پژوهشگران حسابرسی و نهادهای رسمی تدوین کننده استانداردهای حسابرسی و آیین های رفتار حرفه ای نیز تلاش زیادی برای تبیین و دسته بندی عواملی که می تواند بر کیفیت حسابرسی اثرگذار باشد، به عمل آورده اند. بسیاری از ایشان دیدگاهی هنجاری را در پیش گرفته و برای توجیه پذیر ساختن حسابرسی و افزایش کیفیت آن بر عواملی چون استقلال، صلاحیت حرفه ای، تردید حرفه ای،برنامه ریزی و سرپرستی مناسب کار حسابرسی و مواردی از این دست تأکید کرده اند. برخی دیگراز صاحب نظران دیدگاهی توصیفی را در پیش گرفته و شهرت حسابرس، عضویت وی در مجامع وتشکل های حرفه ای، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در یک صنعت خاص (واتز و زیمرمن[2]، 1985 )، حق الزحمه حسابرسی (کاپ لی[3]،1996) و (پالم رز[4]،1986)، نتایج بررسی هم پیشگان (کالبرت[5] ،1998)را به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مورد تأکید قرار داده اند.                                                                                                                 

 

در این بین، یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائۀ اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سودمند باشد. سرمایه گذاری در امور مختلف توسط شرکت ها، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکت ها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. به طور کلی، کارایی سرمایه گذاری، به معنای پذیرش پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت، و منظور از ناکارایی سرمایه گذاری، انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه گذاری بیش از حد) و یا عدم انتخاب فرصت های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری کمتر از حد) است.

 

1-2- تشریح و بیان مسئله پژوهش

نقش حسابرسی در اعتبار‌بخشی به سود شرکتها در پی سقوط انرون[6] از اهمیت درخور توجهی برخوردار شده است. تفاوتهای ناشی از کیفیت حسابرسی به صورت تفاوت در اعتبار ارائه شده به‌وسیله حسابرسان و کیفیت سود صاحبکاران، خود را نشان می‌دهد. از آنجا که کیفیت حسابرسی دارای ابعاد متفاوتی است و  به‌طور ذاتی مشاهده‌ناپذیر است، مشخصه حسابرسی خاصی وجود ندارد که به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری آن در نظر گرفته شود. اغلب مطالعات گذشته از حسن شهرت حسابرس به‌عنوان شاخصی برای

اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی استفاده و رابطه بین حسن شهرت و کیفیت سود را بررسی کرده‌اند(بکر[7] 1998 ٬ ری نولد و فرانسیس[8]،2000 ).

      ارزش نهائی فعالیت حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد ، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهارنظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد . از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که  موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید ، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت. با عنایت به موارد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود .

      همچنین یکی از قابل تامل ترین و چالش بر انگیزترین مسائل عصر حاضر٬بحث توسعه ی اقتصادی است؛ به گونه ای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی 1375٬).از عوامل موثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی٬ سرمایه گذاری موثر است. بدین منظور٬ یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف٬ باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع٬ مورد توجه قرار دهد (مدرس و حصارزاده ٬ 1387 ). این امر٬ از طریق روش های ارزیابی طرح ها٬ از جمله ارزش فعلی خالص انجام می شود. طبق این روش٬ در یک یا چند طرح وقتی سرمایه گذاری انجام می گیرد که٬ارزش فعلی خالص آن طرح٬ مثبت باشد. از این رو٬ مسأله ی اصلی این پژوهش که تقبل طرح هایی با ارزش فعلی خالص منفی٬ منجربه سرمایه گذاری بیش از حد و صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد می شود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی[9]٬ 2006 )؛زیرا مدیران باید به صورت بهینه و در طرح هایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت٬ پذیرفته و طرح هایی با ارزش فعلی منفی٬ رد شود. جریان نقد آزاد شرکت ها٬ از جمله دلایل اصلی در به وجود آمدن سرمایه گذاری بیش از حد در سطح شرکت است (یانگ و جیانگ[10] ٬ 2008  ) و موجب به وجود آمدن مسائلی چون کاهش کارایی سرمایه گذاری٬  افزایش تورم و توسعه ی ظاهری اقتصاد کلان می شود و به شدت به منافع سهامداران آسیب می رساند.

 

1-3- ضرورت انجام پژوهش

بدون شک، تخصص صنعت بر ماهیت تجربه و کار حسابرسی و دستیابی به مهارت تأثیر می‌گذارد و ممکن است برای متخصصان انفرادی شرایطی را فراهم کند تا بهتر مسائل و موضوع های پیرامون خاص صنعت را شناسایی کنند و مورد توجه قرار دهند (سولومون و شیلد[11] ٬ 1995 ). با افزایش تخصص صنعت در سطح انفرادی، تخصص صنعت در سطح شرکت افزایش می‌یابد. مزایای  تخصص  حسابرس  در صنعت در سطح شرکت انباشت و افزایش می‌یابد، زیرا تخصص صنعت انتقال دانش به‌دست آمده و فناوری ایجاد شده را از  یک صاحبکار به سایر صاحبکاران مشابه تسهیل می‌کند. بنابراین، انتظار می‌رود حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی های با کیفیت بالاتری نسبت به غیرمتخصصان فراهم کنند.

مطالعات قبل نشان دهده است که کیفیت حسابرسی و کیفیت سود شرکتهای با حسابرسان متخصص بالاتر است ( ریچالت[12]٬ 2009 ).در حالی که به نظر می رسد استفاده از حسابرسان متخصص صنعت به نفع شرکتهای صاحبکار است٬ با این حال فقط تحقیقات محدودی انجام شده است که به طور مستقیم نشان دهنده مزایای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت است. لذا هر چه در جهت بررسی فواید استفاده از حسابرسان متخصص صنعت و تجزیه و تحلیل آن کوشش شود، با توجه به اهمیتی که در بهبود کارایی سرمایه گذاری از طریق کیفیت بالاتر گزارش های مالی حسابرسان متخصص صنعت پیش بینی می شود ، باز هم اندک می باشد.

 

1-4- پرسش های پژوهش

 مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سوالات     متعددی را به ذهن متبادر می کند.در پژوهش حاضر این پرسش مطرح است:

 آیا تخصص حسابرس در صنعت خاص٬ کارایی سرمایه گذاری را بهبود می بخشد؟

در پرسش اصلی مزبور ما در جهت یافتن رابطه ای میان متغیر های پژوهش خواهیم بود. این امر با فرضیه پردازی مناسب و اجرای آزمون های آماری در دسترس می باشد.

 

 

 

1-5- اهداف پژوهش

پژوهش حاضر درصدد است تا از طریق جمع‌ آوری اطلاعات لازم به بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت بر هدایت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد بر این اساس اهدافی بشرح ذیل مطرح میگردد.

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

با توجه به مطالب اشاره شده هدف علمی پژوهش که مطابق با فرضیه و عنوان پژوهش می باشد به شرح زیر است:

هدف اصلی : بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری

اهداف فرعی :

 • بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری.
 • بررسی ارتباط تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذای های بلندمدت.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر پژوهش جنبه نظری و توسعه رشته مورد پژوهش می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد٬ اما نتایج این پژوهش با توجه به هدف کلی آن می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

 1. سازمان بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاران: با توجه به اینکه اطلاعات کارایی سرمایه گذاری هم برای مدیران شرکتها و هم برای سرمایه گذاران آنها حائز اهمیت است٬ به نظر می رسد که افزایش در کیفیت حسابرسی از طریق به کار گیری حسابرسان متخصص صنعت می تواند با کاهش مشکلات نمایندگی و افزایش توانایی سهامداران در نظارت بر مدیران٬ به بهبود کارایی سرمایه گذاری ها یاری رساند٬ وموجب بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی شود. همچنین این موضوع می تواند برای سرمایه گذاران در جهت انتخاب درست در انجام مبادله سهام٬ مفید واقع شود.
 2. تحلیلگران مالی: نتایج این پژوهش می تواند برای تحلیلگران در مورد پیش بینی رفتار مدیریت در زمانی که حسابرسان متخصص صنعت انجام حسابرسی شرکت را انجام می دهند٬ مفید واقع شود.
 3. اعتبار دهندگان: همچنین نتایج این پژوهش می تواند به اعتبار دهندگان در مورد ارائه اعتبار به شرکتها در زمانی که حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی شرکت را انجام می دهندو همچنین تقویت افشاء اطلاعات٬ مفید واقع شود.
 4. موسسات و سازمان های حسابرسی: همچنین نتایج این پژوهش می تواند بر تخصصی شدن موسسات حسابرسی٬ تجربه٬ کیفیت بالاتر گزارشهای مالی حسابرسی شده و دستیابی به مهارت ٬ مفید واقع شود.

 

 

1-6- تبیین فرضیه های پژوهش       

 برای پاسخ به سوال مطرح شده و با توجه به اهداف پژوهش یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح ذیل طراحی شده است:

فرضیه اصلی: بین تخصص حسابرس در صنعت خاص وکارایی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد.

فرضیه فرعی:

 1. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در دارایی های غیر جاری ارتباط وجود دارد.
 2. بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارایی سرمایه گذاری بر مبنای تغییر در سرمایه گذاری های بلند مدت ارتباط وجود دارد.

 

1-7- نوآوری پژوهش

در حالی که به نظر می رسد استخدام حسابرسان متخصص صنعت به نفع شرکتهای صاحبکار است٬ با این حال فقط تحقیقات محدودی انجام شده است که به طور مستقیم نشان دهنده مزایای استفاده از حسابرسان متخصص صنعت است.

      بعلاوه تاکنون در ایران پژوهشی در رابطه با ارتباط بین تخصص حسابرس و کارایی سرمایه گذاری انجام نشده است. لذا این پژوهش می تواند با برسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت خاص و کارآیی سرمایه گذاری دارای نوآوری باشد. این پژوهش باعث توسعه و بسط مبانی نظری در این مورد خواهد شد.

1-8- روش پژوهش

    این پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی و از نوع هدف کاربردی می باشد. این پژوهش ها برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی درآنها الزاما کشف رابطه علت و معلول مورد نظر نیست. در این پژوهش ها پژوهشگر می خواهد بداند که آیا بین دو گروه اطلاعات رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر. یعنی اینکه آیا تغییر در یکی با تغییر در دیگری همراه است یا خیر، و اگر چنین ارتباطی وجود دارد از چه نوع بوده و میزان آن چقدر است. به علاوه با توجه به اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده خواهد شد در گروه تحقیقات شبه تجربی طبقه بندی می گردد. همچنین پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه ای با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی پس رویدادی (استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد و به لحاظ تحلیل آماری٬ این پژوهش از تکنیک رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد نمود.

 

 

1-9- قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

     در این پژوهش جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و    گروه های مختلف می باشد. داده های آماری مربوط به شرکت های قرار گرفته شده در نمونه آماری در فاصله زمانی سال های 1385تا1390 جمع آوری شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  128

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های بورس تهران با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی                                          

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشکده اقتصاد، مدیریت ،حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد

رشته حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی                                          

استاد راهنما:

دکتر  حمزه دیدار

استاد مشاور:

دکتر یونس بادآور نهندی

نگارش:

سید امیر معزز قره باغ

مهر1392

 

تقدیم به:

پدر عزیزم

که در آغوش پر مهرش فداکاری آموختم. پدری که خالصانه با تمامی عشق پدرانه اش مرا از دریای محبتش سیراب ساخت و همچنین چشم به تاریکی دوخت تا بهار روشنی را در دستان موفق فرزندانش لمس کند.

و مادر مهربانم

که لطف وجودش صفا و تحمل بی دریغش پیوسته شیرترین خاطره زندگی من است.

قامت استوارش به زیر بار محبت خمید وجودش به من توان زیستن داد فرشته ای که با جانش روح به تنم دمید و خداوند بهشت را در قلب پر مهرش جای داد.

  برادر عزیزم رضا که در رسیدن به اهداف عالی همیشه مشوق من هست.

و کلیه کسانی که مشوق اینجانب در امر تحصیل بوده اند و نگاه کوچک مرا نگرشی کلان بخشیدند.

 

 

 تشکر و قدر دانی :

سپاس خدای را که سپاسگذاریرا بهای نعمتها و افزایش نیکیهایش قرار داد.

به مصداق آیه شریفه (( من لم یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق)) بر خود واجب می دانم تا از زحمات بی شائبه استاد فرزانه و دلسوز جناب آقای دکتر حمزه دیدارکه اشارات و راهنماییهای ایشان راهگشای انجام این تحقیق بوده است و همچنین از جناب آقای دکتر یونس بادآور نهندی استاد ارجمند که با ارائه نظرات ارزنده خود اینجانب را مرهون لطف خود ساخته اند صمیمانه و خالصانه سپاسگذاری نمایم.

و همچنین از استاد بزرگوار و ارزشمند جناب آقای دکتر مهدی زینالی که زحمت داوری این تحقیق را پذیرفتند کمال امتنان را دارم.

و در آخر از کلیه عزیزانی که در به ثمر رسیدن این رساله مرا یاری نموده اند در حد کمال تشکر و قدر دانی می نمایم.

سید امیر معزز قره باغ

مهر 1392

 

 

چکیده

طبق مفهوم سودمندى تصمیم ارائه کیفیت سود مورد علاقه کسانى است که از گزارش هاى مالى براى تصمیم گیرى هاى سرمایه استفاده مى کنند. و در این راستا موضوع هزینه سرمایه یکی از مهمترین ابعاد شرکت می باشد که در تحقیقات اخیر مورد تاکید قرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم(باحضور متغیر میانجی عدم تقارن اطلاعاتی) کیفیت سود بر هزینه سرمایه است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهران  طی سال های 1386- 1390 می باشد که با روش حذف سیستماتیک، 119 شرکت در نمونه آماری این تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده دچو و دیچو(2002)، عدم تقارن اطلاعاتی بوسیله شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و نیز هزینه سرمایه از طریق تقسیم سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

 برای آزمون فرضیه ­ها از مدل رگرسیون چند متغیره بر اساس داده های تلفیقی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت سود و هزینه سرمایه رابطه منفی وجود دارد. ولی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ای مشاهده نگردید. از طرف دیگر  بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه  نیز رابطه ای مشاهده نشد. و در نهایت نقش عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه، بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره  مورد تایید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش…. 1

1-1. مقدمه. 2

1-2. بیان مساله. 2

1-3. اهمیت پژوهش…. 5

1-4. فرضیه های تحقیق.. 7

1-4-1. فرضیه  اول. 7

1-4-2. فرضیه دوم. 8

1-4-3. فرضیه سوم. 9

1-4-4. فرضیه چهارم. 9

1-5.تبیین متغیرهای تحقیق.. 10

1-6.جامعه و نمونه آماری.. 11

1-7.روش تحقیق و ابزار گرداوری داده ها 11

1-8.روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

1-9.تعریف واژگان تخصصی.. 12

1-10.اهداف تحقیق.. 13

1-11.ساختار کلی تحقیق.. 13

1-12.خلاصه فصل.. 14

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 15

2-1. مقدمه. 16

2-2. کیفیت سود. 17

2-2-1. مفهوم کیفیت سود. 17

2-2-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 19

2-2-3. معیارهای اندازه گیری کیفیت سود. 20

2-2-4.  عناصر کیفیت سود. 28

2-2-5.  مدل هاى اندازه گیرى کیفیت سود. 31

2-2-6.  پیامدهاى اقتصادى کیفیت سود. 37

2-3.  هزینه سرمایه. 38

2-3-1.  مفهوم هزینه سرمایه. 38

2-3-2.  اهمیت هزینه سرمایه. 39

2-3-3. اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه. 39

2-3-4.  میانگین موزون هزینه سرمایه. 41

2-3-5.  مدلهای هزینه سرمایه. 41

2-3-6.  ساختار سرمایه. 43

2-3-7.  نظریه‌های ساختار سرمایه. 47

2-4. ارتباط کیفیت سود با هزینه سرمایه. 50

2-5.عدم تقارن اطلاعاتی.. 50

2-5-1.  مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی و اهمیت ان. 50

2-5-2.  اهمیت اطلاعات در بازار سهام. 55

2-5-3.  عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت افشای اطلاعات… 56

2-5-4.  عدم تقارن اطلاعات، نقد شوندگی، و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. 58

2-5-5.  عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی.. 60

2-6.  ارتباطات بین کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعات و هزینه سرمایه. 63

2-7.  پیشینه تحقیق.. 65

2-7-1. تحقیقات خارجی.. 65

2-7-2.  تحقیقات داخلی.. 70

2-8. خلاصه فصل.. 74

فصل سوم: روش پژوهش…. 75

3-1. مقدمه. 76

3-2. روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 76

3-3. جامعه و نمونه آماری.. 77

3-4. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 78

3-4-1. ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده. 79

3-4-2. ضریب همبستگی.. 80

3-4-3. آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 80

3-4-4. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده. 82

3-5.  بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق.. 82

3-6.مدل های رگرسیونی داده های تلفیقی.. 82

3-6-1.انتخاب نوع مدل. 83

3-6-2.آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 83

3-6-3.آزمون ناهمسانی واریانس…. 84

3-6-4.آزمون خودهمبستگی.. 84

3-7فرضیه های پژوهش…. 84

3-7-1. فرضیه  اول. 85

3-7-2. فرضیه  دوم. 86

3-7-3. فرضیه  سوم. 86

3-7-4. فرضیه چهارم. 87

3-8 .  مراحل بررسی وجود تاثیر میانجی.. 87

3-8. تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 90

3-8-1. اندازه گیری کیفیت سود. 90

3-8-2.  اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی.. 92

3-8-3. هزینه سرمایه(CofE) 92

3- 9. مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه ها 93

3-10.خلاصه فصل.. 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده-های پژوهش…. 95

4-1. مقدمه. 96

4-2. یافته های توصیفی.. 97

4-3. همبستگی بین متغیرهای پژوهش…. 99

4-4. بررسی مانایی متغیرهای پژوهش…. 101

4-5. آزمون فرضیه های پژوهش: 101

4-5-1. انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون: 101

4-5-2. آزمون فرضیه ها 103

4-6.خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 111

4-7.خلاصه فصل.. 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش…. 114

5-1. مقدمه. 115

5-2.  تفسیر نتایج آزمون فرضیه‏ها 115

5-2-1. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  اول : 115

5-2-2. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  دوم : 117

5-2-3. تفسیر نتایج آزمون فرضیه  سوم: 118

5-2-4. تفسیر نتایج آزمون فرضیه چهارم: 119

5-3. نتیجه گیری کلی.. 120

5-4. پیشنهادات پژوهش…. 121

5-4-1. پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش…. 121

5-4-2. پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 122

5-5. محدودیت های انجام پژوهش…. 122

5-5-1. محدودیت های مربوط به انجام تحقیق.. 123

5-5-2. محدودیت های مربوط به تعمیم یافته ها 123

5-6. خلاصه فصل.. 124

پیوست ها 125

منابع و ماخذ. 132

الف. منابع فارسی.. 132

ب. منابع انگلیسی.. 138

Abstract a

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (4-1) : امار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش…. 106

جدول (4-2) : ماتریس همبستگی اسپیرمن.. 109

جدول (4-3): آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 110

 جدول (4-4) : نتایج آزمون لیمر  F 111

جدول (4-5) : نتایج آزمون هاسمن.. 112

جدول (4-6): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خود همبستگی.. 113

جدول (4-7): نتایج آزمون فرضیه  اول. 115

جدول (4-8): نتایج آزمون فرضیه  دوم. 117

جدول (4-9): نتایج آزمون فرضیه  سوم. 119

جدول (4-10): نتایج آزمون فرضیه چهارم. 121

جدول (4-11): نتیجه آزمون سوبل.. 122

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 123

 

فصل اول

 

 

«کلیات پژوهش»

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

وقتی که سرمایه گذاران وجوه خود را در اختیار یک شرکت قرار می دهند، انتظار کسب بازده از سرمایه گذاری خود را دارند. سرمایه گذاران علاوه بر اینکه با سرمایه گذاری وجوه خود نوعی هزینه فرصت ازدست رفته را متحمل می شوند، همیشه ریسک عدم وصول اصل وجوه خود را تحمل می کنند، و انتظار کسب بازده از سوی انها به این دلیل امری منطقی است. اگر از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر به بحث سرمایه گذاری نگاه کنیم، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران همان هزینه سرمایه شرکت سرمایه پذیر است(عثمانی، 1381).

کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان می دهد؛ زیرا سودهای با کیفیت کم می تواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان ، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود(حقیقت و پناهی، 1390).

هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، از میزان ابهام در براورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت(کردستانی ومجدی، 1386).

با توجه به مطالبی که عنوان شد و نیز اهمیت عدم تقارن اطلاعاتی در حسابداری ، در این پژوهش  بران شدیم تا  ارتباط میان کیفیت سود و هزینه سرمایه  را با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی ، بررسی کنیم.

 

 

1-2. بیان مساله

سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد ا قتصادی است(دچو و اسچرند، 2004).

هزینه ای که شرکت ها بابت تامین مالی از طریق بدهی بلند مدت وحقوق صاحبان سهام متحمل می شوند، هزینه سرمایه گویند. به عبارت دیگر هزینه سرمایه هر شرکت عبارت است از نرخ بازدهی که ان شرکت بایستی نسبت به سرمایه گذاری هایش بدست اورد تا بتواند انتظارات سرمایه گذارانی را که وجوه بلند مدت شرکت را فراهم کرده اند، تامین کند. به منظور بیشینه کردن ارزش شرکت، باید هزینه همه داده ها کمینه باشد، لذا هرچه هزینه سرمایه کمتر باشد شرکت دارای ارزش بالاتری خواهد بود.

سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد واحد تجاری در براورد بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی نقش مهمی دارد و ویژگی های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر دارد. بنابراین سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را براورد می کنند. در ضمن سرمایه گذاران در مقایسه با سایر شاخص های عملکرد (از قبیل سود  نقدی، جریان های نقدی و تغییرات سود) اتکای بیشتری بر روی اطلاعات مربوط به سود دارند(بیدیل و همکاران، 1995). بنابراین سود گزارش شده یکی از معیار های تعیین بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است. از نگاه اکثر استفاده کنندگان، سود حسابداری ابزاری است برای اخذ تصمیمات منطقی(ثقفی، 1389).

سودی که در یک دوره مالی تحقق یافته ولی دریافت نشده باشد، کیفیت خوبی ندارد(حقیقت و پناهی، 1390). می توان گفت سودی با کیفیت است که به وجه نقد نزدیکتر باشد. اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری شرکت و جریان نقدی ان را نشان می دهد و معمولا به عنوان شاخص کیفیت سود مورد توجه قرار می گیرد.

کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان می دهد؛ زیرا سودهای با کیفیت کم می تواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان ، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شود(حقیقت و پناهی، 1390).

هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده بالاتر باشد، از میزان ابهام در براورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعات کاهش خواهد یافت(کردستانی ومجدی، 1386).

کیفیت اطلاعات حسابداری می تواند از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و دارای  پیامدهای اقتصادی برای شرکت باشد. (فخاری و تقوی، 1388).

عدم تقارن اطلاعانی به وضعیتی اطلاق می شود که در ان یکی از دو طرف مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل، در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، بوقوع می پیوندد. ویلیام اسکات عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف های معامله نسبت به دیگران در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند(خدامی پور و قدیری، 1389).

شاید بتوان ازدیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در ان یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می اید و تلاش مدیران برای استفاده از اقلام تعهدی برای بهبود سود، عدم تقارن اطلاعاتی را که موجب ایجاد ریسک اطلاعاتی شده، کاهش می دهد .( رحمانی و فلاح نژاد، 1389 )

ایزلی و اوهارا (2003) معتقدند که شرکت ها می توانند با بهره گرفتن از مقدار، دقت و در کل کیفیت اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی موجود را تحت تاثیر قرار دهند .

شاید بتوان ازدیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در ان یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می اید(قائمی و وطن پرست، 1384)

باتاچاریا و دیگران(2008) معتقدند که کیفیت بالاتر سود حسابداری، از عدم تقارن اطلاعاتی کاسته و هزینه مربوط به گزینش نامناسب را حول اعلام سود کاهش می دهد.

در راستای تاثیر کیفیت گزارشگری بر ابعاد مختلف شرکت، موضوع هزینه سرمایه یکی از مهمترین ابعاد شرکت می باشد که در تحقیقات اخیر مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت گزارشگری مالی از این جهت با هزینه سرمایه مرتبط است که بر عدم تقارن اطلاعاتی موثر است، به گونه ای که با کاهش آن می تواند نقشی مهم در کاهش هزینه سرمایه و هزینه بدهی ایفا نماید(فرانسیس و دیگران، 2005).

در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم در واقع هدف یافتن پاسخی به این سوال است که “چه رابطه ای بین  کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  وجود دارد؟” که در ان کیفیت سود به عنوان متغیر مستقل و هزینه سرمایه شرکت به عنوان متغیر وابسته و عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته می شود، تا گامی در جهت براوردن نیازها  و تسهیل در تصمیم گیری سرمایه گذاران و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی برداشته شود.

1-3. اهمیت پژوهش

امروزه نقش بنیادین اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی، ارائه مبنایی برای تخصیص سرمایه است از اینرو پیامدها وعوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری همواره مورد علاقه سرمایه گذاران، مدیران، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری می باشد. یکی از پیامدهای اساسی مرتبط با کیفیت اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی  است که به برتری اطلاعاتی یکی از طرفین معامله بر دیگری اشاره دارد. وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار، پیامدهای جمعی و فردی نامطلوبی نظیر مشارکت حداقلی سرمایه گذاران، هزینه های معاملاتی بالا، بازارهای رقیق و کاهش سود ناشی از معاملات را به همراه خواهد داشت، با توجه به اهمیت مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، اکنون پذیرفته شده است که بدون ورود عدم تقارن اطلاعاتی در مدل ها ، تحلیل های اقتصادى، ناقص می باشد.

. در سال های اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفته است. هر یک از این مطالعات از معیارهای مختلفی برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی استفاده نموده اند(کاشانی پور و مومنی ، 1390).

سود یکی از با اهمیت ترین اقلام صورتهای مالی است که در شرکتها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسو ب می شود. هدف از گزارش سود تامین و ارائه اطلاعات مفید برای اندازه گیری کارایی مدیریت، پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و … برای ذینفعان می باشد.

در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد(احمدپور و قهرمانی، 1388).

هیات استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و هیات استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB) بیان می دارند که هدف کلیدی صورت های مالی بهبود تصمیم گیری سرمایه گذاران، قرض دهندگان، و دیگر تامین کنندگان سرمایه می باشد. سودی که تا حد زیادی تغییر در شرایط اقتصادی شرکت را منعکس کند بگونه ای که برای سرمایه گذاران قابل فهمتر باشد، سودی است که شفافیت بالایی دارد و بهتر می تواند این هدف را براورده سازد(بارث و همکاران، 2011).

یکی از مواردی که مدیران مالی در تصمیمات مربوط به پذیرش یا رد طرح های سرمایه گذاری با آن سروکار دارند، هزینه سرمایه یا حداقل نرخ بازده مورد انتظار است. این نرخ مرزی برای پذیرش یا رد طرح سرمایه گذاری است و از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اگر به غلط محاسبه شود، تصمیم نادرستی اتخاذ شده و منابع مالی اتلاف می شود. این اتفاق برای مدیریت شرکت و تامین کنندگان سرمایه گران تمام می شود. هزینه سرمایه استفاده شده در تجزیه و تحلیل جریان نقد، به صورت میانگین موزون هزینه پس از مالیات منابع مالی مختلف شرکت (از قبیل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام) محاسبه می شود( ابراهیمی ، 1391).

با افشای اطلاعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا، شرکتها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه مبادله اوراق بهادار و بدین ترتیب هزینه سرمایه را کاهش دهند(ستایش ودیگران ،1390).

در سا لهای اخیر تلاش قابل توجهی در زمینه مطالعه عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای مالی با هدف توضیح ناکامی این بازارها در دستیابی به سطوح مطلوب سرمایه گذاری صورت گرفنه است( کاشانی پور و مومنی ، 1390).

با توجه به اهمیتی که برای هر سه متغیر پژوهش  بر شمردیم،  و اینکه هر یک به نحوی در ارتباط با دیگری  تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی را تحت تاثیر قرار می دهند لذا لزوم بررسی روابط میان انها و ابعاد مختلف مساله بیش از پیش نمایان می شود.

1-4. فرضیه های تحقیق

همچنان که در بیان مساله مطرح شد سوال اصلی این تحقیق این است که چه رابطه ای بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. بر این اساس و طبق مدل مفهومی زیر ، یک فرضیه چهارم و سه فرضیه  شکل می گیرد.

 

1-4-1. فرضیه  اول

  کیفیت سود بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد.

در سالهای اخیر بحث های روزافزون درباره تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه یا بازده مورد انتظار سهام در گرفته است( فرانسیس و همکاران، 2004و 2005).

این تصور که سود به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعات مختص شرکت است، توسط تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. این تحقیقات نشان داده است که سرمایه گذاران به سود، بیشتر از هر معیار دیگری از جمله سود تقسیمی و جریان های نقدی تکیه می کنند. از سوی دیگر هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است و در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند( نیکو مرام و امینی، 1390).  هدف شرکت نیز به حداقل رساندن هزینه سرمایه می باشد.

                                                                                        

1-4-2. فرضیه دوم

کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی دارد.

یکی از عوامل موثر در تصمیم گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است .در پی رسوایی های اخیر ، اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارش گری مالی تضعیف شده و کیفیت سود به عنوان عامل مهمی در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده، پدیدار گشت. در نتیجه تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری  و نتایج حاصل از ان ، مورد علاقه  سرمایه گذاران، مدیران ، قانون گذاران و تدوین کنندگان استانداردها قرار گرفته است(احمدپور و احمدی، 1387). از طرف دیگر در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود ( قائمی و وطن پرست، 1384).

 

1-4-3. فرضیه سوم

عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم گیری به

شمار می آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است ( رضایی و همکاران ، 1389 ).

 در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادیارائه شده است. از جمله عوامل موثر  بر هزینه سرمایه سهام عادی، ریسک اطلاعات گزارش شده یا به عبارت دیگر، عدم تقارن اطلاعات، خواهد بود که مورد توجه مدیران بسیاری از شرکت هاست (خانی و قجاوند، 1391).

 

1-4-4. فرضیه چهارم

عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان یک میانجی، رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تحت تاثیر قرار می دهد.

بررسی فرضیه چهارم منوط به بررسی فرضیه های فرعی است و در صورتیکه فرضیه های فرعی تایید شوند فرضیه چهارم نیز تایید می شود. 

وقایع ناگوار و بحران های به وجود آمده در بورس های جهان و به ویژه سپتامبر سیاه 1997 و سپس حادثه یازدهم سپتامبر2000 در سطح جهان و سقوط شاخص های بورس تهران در سال 1383 باعث گردید تا مقوله کیفیت گزارشگری مالی و نیز کیفیت سود بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بسیاری از مطالعات تجربی نشان داده اند رابطه ای قوی بین بازارهای مالی و سطح سرمایه گذاری و انباشت سرمایه وجود دارد. بازارهای مالی فعال در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی نه تنها می توانند نوسانات تجاری القا نمایند بلکه به گسترش انها هم کمک می کنند. پس می توان گفت: یک رابطه مثبت مستقیم بین متقارن بودن اطلاعات و نرخ رشد اقتصادی حاکم است( زیکنو، 2002؛ ص 23).

 

1-5.تبیین متغیرهای تحقیق

در پژوهش پیش رو ، یک متغیر مستقل ، یک متغیر وابسطه ، یک متغیر میانجی یا تعدیل کننده و سه متغیر کنترلی برای بررسی روابط عنوان شده در تحقیق لحاظ شده اند.

متغیر مستقل

در این پژوهش “کیفیت سود” به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. معیار ما از کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی می باشد که معیاری براساس حسابداری است. برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی از مدل تغییر یافته دچو و دیچو(2002)  توسط ام سی نیکولز(2002) استفاده می نماییم.

 

متغیر وابسطه

در پژو هش حاضر “هزینه سرمایه” به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. که از طریق تقسیم سود خالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام یا نسبت سود هر سهم تقسیم بر قیمت هر سهم محاسبه می شود

 متغیر میانجی

این نوع متغیر بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تاثیر اقتضایی دارد.حضور این متغیر سوم رابطه ای را که اساسا بین متغیر مستقل و متغیر وابسته مورد انتظار است، تحت تاثیر قرار می دهد(سکاران، 1386). در این تحقیق ” عدم تقارن اطلاعاتی” به عنوان متغیر میانجی، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای  کمی سازی عدم تقارن اطلاعاتی از مدل چیانگ و ونکاتیش( 1986 ) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده  می کنیم.

 متغیرهای کنترلی

 در اینجا سه متغیر کنترلی “اندازه شرکت ، اهرم مالی و نقد شوندگی سهام” مورد بررسی قرار گرفته است.

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  153

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر نوع صنعت

دانشگاه آزاد

 

دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری با تاکید بر نوع صنعت

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

زمستان 1390

 

 

      فهرست

فصل یکم : بیان مسئله

1.1. مقدمه ……………… 1

2.1.  بیان مسئله………… 2

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق…………………….. 4

4.1. اهداف تحقیق…….. 5

5.1. روش تحقیق……… 6

6.1. قلمرو تحقیق……… 6

7.1. سوالات و فرضیه های تحقیق………………. 7

8.1. جامعه آماری……… 8

9.1. نحوه گردآوری اطلاعات………………….. 9

10.1. تعریف مفاهیم و واژگان……………………. 9

11.1. ساختارکلی تحقیق ……………………………. 10

12.1. خلاصه ای از فصلهای ارائه شده ………………………………. 10

     فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2. مقدمه…………………………. 11

2.2. مبانی نظری تحقیق ……………………………. 12

 1.2.2.گزارشگری مالی ……………………………. 12

 1.1.2.2.اهداف صورتهای مالی ………. 13

2.2.2.کیفیت گزارشگری مالی …………………….. 16

3.2.2.تعامل میان گروه های استفاده کننده گزارشگری مالی …….. 20

4.2.2.اقلام تعهدی و گزارشگری مالی……… 22

1.4.2.2.سود حسابداری….. 22

1.1.4.2.2.اقلام تعهدی سنجه ای برای کیفیت سود.. 23

2.4.2.2اقلام تعهدی……….. 24

1.2.4.2.2. تعاریفی از اقلام تعهدی……… 24

2.2.4.2.2.انواع اقلام تعهدی………………….. 26

5.2.2. مدیریت سود ، هموارسازی سود و محتوای اطلاعاتی……. 26

1.5.2.2.تعاریف از هموارسازی و مدیریت 28

2.5.2.2. عدم تقارن اطلاعاتی و محتوای اطلاعاتی……………….. 30

6.2.2. محافظه کاری و گزارشگری مالی……… 31

1.6.2.2. تعاریف واژگانی محافظه کاری ………… 32

2.6.2.2.تعریف مفهومی محافظه کاری…………. 33

3.6.2.2.رابطه نمایندگی و گزارشگری محافظه کارانه……………………………. 34

7.2.2. کارایی سرمایه گذاری………………….. 35

1.7.2.2  تعاریف ……. 35

8.2.2. چارچوب نظری 36

1.8.2.2  تعریف مفهومی کیفیت گزارشگری­مالی و کارایی سرمایه گذاری 37

2.8.2.2.مدل مفهومی متغیرهای تحقیق……… 40

3.2 پیشینه تحقیق …… 40

1.3.2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………. 40

2.3.2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور… 53

3.3.2 نگاره ای از خلاصه تحقیقات انجام شده … 56

4.2. نتیجه گیری …….. 79

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

1.3 . مقدمه …………… 80

2.3. طرح مسئله …….. 81

3.3. تدوین فرضیه های تحقیق…………………… 82

4.3. روش تحقیق …… 83

5.3. طرح تحقیق ……. 84

6.3. جامعه و نمونه آماری تحقیق………….. 84

7.3. روش های گردآوری اطلاعات……………….. 85

8.3. قلمرو تحقیق……. 85

1.8.3. قلمرو موضوعی 85

2.8.3 . قلمرو مکانی… 86

3.8.3. قلمرو زمانی….. 86

9.3.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری …………… 86

10.3. روش های آماری برای تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های تحقیق ………………….. 88

1.10.3.آزمون پیش فرضهای استفاده از مدل رگرسیون ……………… 89

1.1.10.3. آزمون استقلال خطاها…………………… 89

2.1.10.3.آزمون هم خطی متغیرها………………….. 92

3.1.10.3.بررسی نرمال بودن خطاها……………. 90

2.10.3.آزمون معناداری ضرایب…………………. 90

3.10.3.آزمون معنادار بودن رگرسیونی………. 91

11.3.تشریح مدلهای تحقیق…………………… 91

12.3. خلاصه فصل…. 95

   فصل چهارم : تحلیل یافته ها

1.4. مقدمه…………….. 96

2.4. آمار توصیفی……. 96

3.4. اطلاعات بدست آمده از داده های اولیه 97

4.4. نتایج آزمونهای مقدماتی آزمونهای صحت رگرسیون…….. 97

1.4.4.عملیات پیش­فرض­های مربوط به آزمون­های رگرسیون……………….. 97

1.1.4.4.داشتن توزیع نرمال… 98

2.1.4.4. مستقل بودن مشاهدات از یکدیگر. 98

2.4.4. آزمون تک متغیره متغیرهای مستقل و وابسته ……………………………. 99

5.4. آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 101

1.5.4. کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری ارتباط دارد... 102

1.1.5.4.کیفیت اقلام تعهدی با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد………………. 102

2.1.5.4. محافظه­کاری با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 103

3.1.5.4. مدیریت سود با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 104

4.1.5.4. هموارسازی­سود با کارایی سرمایه ­گذاری رابطه دارد ………… 105

2.5.4.کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد ارتباط دارد ………………………….. 106

1.2.5.4.کیفیت اقلام تعهدی با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد…. 106

2.2.5.4. محافظه­کاری با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 107

3.25.4. مدیریت سود با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد … 108

4.2.5.4. هموارسازی­سود با کم سرمایه ­گذاری رابطه دارد ………… 108

3.5.4 . کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیش­از­حد ارتباط دارد .………… 109

1.3.5.4.کیفیت اقلام تعهدی دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 109

2.3.5.4. محافظه­کاری دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 110

3.3.5.4. مدیریت سود دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 111

4.3.5.4. هموارسازی­سود دارای رابطه با بیش سرمایه ­گذاری است 111

6.4. خلاصه فصل … 112

فصل پنجم : نتیجه گیری و بحث و پیشنهادات

1.5. مقدمه ………….. 113

2.5. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها و مقایسه آنها با پژوهشهای پیشین …. 113

1.2.5. شاخصهای کیفیت­گزارشگری­مالی دارای رابطه با کارایی­سرمایه گذاری هستند.………………………….. 113

2.2.5. شاخصهای کیفیت­گزارشگری­مالی دارای رابطه با سرمایه گذاری کمتراز حدهستند ………………………….. 115

3.2.5. شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی دارای رابطه با سرمایه گذاری­بیش­از­حد  است……. 116

3.5. محدودیت تحقیق ………………………….. 117

4.5. پیشنهادات تحقیق………………………….. 117

1.4.5. پیشنهادات مبتنی بر فرضیه های تحقیق 117

2.4.5.  پیشنهاد برای تحقیقات آتی………… 118

5.5.  خلاصه فصل… 119

 

 

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری می پردازد ، هدف اصلی این تحقیق بررسی هرگونه رابطه بین سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد با شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی همچون کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری ، هموارسازی سود و مدیریت سود در صنایع مورد مطالعه برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه ­گذاری دربازارهای مالی و در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه ­گذاری است. تحقیق حاضربرای 182 شرکت مربوط به 27 صنعت طی دوره­ای 7 ساله از سال 89-83 در قلمرو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.

نتایج این تحقیق نشان می­دهد سطح کیفیت­گزارشگری مالی و سطح کارایی سرمایه گذاری رابطه معناداری دارند و دراین خصوص نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از این امر بود که متغیرهای محافظه کاری و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معنادار مثبت و متغیرهای مدیریت سود و هموارسازی رابطه معنادارومعکوسی با متغیر کارایی­سرمایه ­گذاری دارند که به اینصورت چهار فرضیه فرعی اول تائید شد. در بیان ارتباط بین شاخصهای متغیر مستقل و متغیر کم سرمایه ­گذاری نیز به این نتیجه رسیده که محافظه­کاری رابطه معنادار ومثبت وهموارسازی سود رابطه­ای معکوس با سرمایه ­گذاری کمتراز حد داشته و دو شاخص دیگر هیچگونه رابطه ای با آن ندارند ،بنابراین دو فرضیه از فرضیه های فرعی دوم تائید و دو فرضیه رد شد. در بیان فرضیه اصلی سوم که به بررسی رابطه بین شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی و بیش­سرمایه گذاری می­پرداخت نیز به این نتیجه رسیده که بین محافظه­کاری و هموارسازی سود رابطه معنادارومنفی وجود دارد و در مورد دو شاخص کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود با متغیر بیش­سرمایه گذاری هیچگونه رابطه­ای وجود نداشته و فرضیه های مربوط به آنها رد شده است.

 کلید واژه ها : کیفیت­گزارشگری­مالی ، کارایی سرمایه گذاری ، کم­سرمایه ­گذاری ، بیش­سرمایه ­گذاری.

 

 

فصل اول : بیان مسئله

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

سوالات و فرضیه های تحقیق

جامعه آماری 

نحوه گردآوری اطلاعات

تعریف مفاهیم و واژگان

ساختارکلی تحقیق

خلاصه ای از فصلهای ارائه شده

 

 

 

 

1.1.  مقدمه

بازار مالی شامل دو رکن اصلی بازار پول و بازار سرمایه است مهمترین وظیفه بازار سرمایه ،جذب سرمایه های پراکنده و تخصیص بهینه آن به واحدهایی است که هم در راستای توسعه اقتصادی و هم حفظ منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران حرکت می کنند.سرمایه‌گذاران دراین بازار جهت اخذ تصمیمات اقتصادی خود نیازمند اطلاعات هستند. طبق گفته ویلیام اسکات ، اطلاعات مدرک یا شاهدی است که بصورت بالقوه بر تصمیم فرد اثر میگذارد (اسکات،1388). و همینطور براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی  ” هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید می‌باشد ” ازاین رو استفاده‌ کنندگان برای هدایت صحیح تصمیم‌گیریهای خود در جهت هرچه بهتر شدن کارایی سرمایه گذاری خود بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق گزارشهای مالی تعیین می کنند.

برای اینکه بتوان از مجرای گزارشگری مالی بهترین منافع سرمایه‌گذاران را تامین کرد،باید بین اطلاعات اثر گذار و اطلاعات قابل‌اتکا نوعی مصالحه برقرار کرد. ، اطلاعات اثر گذار آنهایی هستند که سرمایه گذاران را قادر می‌سازند چشم انداز آینده اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند و اطلاعات قابل‌اتکا اطلاعاتی است ،دقیق و عاری ازهر نوع تعصب یا یک سونگری باشند و مدیران نتوانند در آنها دستکاری کنند (ویلیام اسکات[1]،1388) ، با تغییر رویکرد تدوین استانداردهای حسابداری از استانداردهای مبتنی بر قواعد[2]به استانداردهای مبتنی بر اصول اندیشمندان و دانشگاهیان به سهم خود ،سمت و سوی تحقیقات تجربی را از توجه صرف بر رابطه میان سود و بازده یا رفتار قیمت سهام ، به کیفیت گزارشگری مالی و تاثیر آن بر بازار سرمایه و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سوق دادند ، از این رو دو متغیر کلیدی این تحقیق کیفیت‌گزارشگری‌مالی و کارایی‌سرمایه گذاری انتخاب شده تا بتوان در کنار پشتوانه های نظری که در خارج از کشور انجام شده در ایران نیز به نتایج قابل توجهی جهت بهبود تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران و تامین‌کننده‌گان مالی و دیگر استفاده‌ کنندگان از صورتهای مالی دست یافت.

 

 

2.1.  بیان مسئله

همانطور که در مقدمه این فصل اشاره شد ، دو موضوع کلیدی این تحقیق ، کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی است. مطابق با این بحث یافته‌های پژوهشهای متعددی مانند بوشمن و اسمیت (2001)[3] ، فرانسیس و دیگران[4] (2005) ، وردی[5] (2006) ، بیدل وهیلاری [6](2006) ، بیتی و دیگران[7] (2007) ، بیدل هیلاری و وردی (2008) ، هوپ و توماس[8] (2008) ، مک نیکلاس و استوبن [9](2008)، فرانسیس (2009) اشاره داشته‌اند که افزایش کیفیت‌گزارشگری مالی می تواند آثار اقتصادی مهمی از جمله افزایش کارایی سرمایه‌گذاری را در بر داشته باشد. اگرچه این رابطه از لحاظ نظری تائید شده است اما شواهد تجربی اندکی برای تقویت این ادعا در صنایع مختلف وجود دارد .به لحاظ مفهومی کارایی سرمایه‌گذاری مربوط به تمام تعهدات و وظایف شرکتها می باشد و تنها با ارزش فعلی خالص مثبت نشان داده می شود ، در این تحقیق کارایی سرمایه‌گذاری به عنوان انحراف از سرمایه گذاری مورد انتظار که تابعی از فرصتهای رشد به شمار می آید ارزیابی می شود.

به عبارتی اگر فرصتهای رشد نتواند سرمایه گذاریها را توضیح دهد مقادیر خطای حاصل ناکارایی سرمایه‌گذاری که همان  کم سرمایه‌گذاری [10](انحراف منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار) یا بعبارتی سرمایه گذاری کمتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار وبیش سرمایه‌گذاری[11] مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایه‌گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است) و یا بعبارتی سرمایه‌گذاری بیشتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار  است را نشان میدهد. درتحقیق حاضر همچنین به محاسبه کیفیت گزارشگری مالی با اندازه گیری سه عامل کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری در حسابداری و هموارسازی سود استفاده شده است.

در دنیای واقعی ، دریافتها و پرداختهای نقدی در دوره‌هایی اتفاق می‌افتد که معمولا با زمان وقوع معاملات و رویدادهای ایجاد کننده آنها متفاوت است و همین امر باعث می شود تا استفاده از اقلام تعهدی ( فرض تعهدی ) برای اندازه گیری نتایج عملکرد واحد تجاری ، بهتر از اندازه گیری خالص دریافتهای نقدی شود(محمدزادگان،1385). این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی را بعنوان نماگری برای سنجش کیفیت گزارشگری‌مالی استفاده کرده‌است.اقلام تعهدی به عنوان تفاوت میان سود‌‌ حسابداری و جریانهای نقدی تعریف شده است و از دیدگاه سرمایه‌گذاران ، کیفیت اقلام تعهدی را می توان درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریانهای نقدی ایجاد شده تعریف کرد.

با فرض اینکه سرمایه‌گذاران ، اوراق بهادار را براساس جریانهای نقدی آتی شرکت ارزشگذاری می‌کنند، اجزای تعهدی سود حسابداری یک معیار سنجش مهمی برای تعیین ابهام اطلاعات موجود در جریانهای نقدی است. اقلام تعهدی به دو صورت اقلام تعهدی غیر‌اختیاری (ذاتی) و اختیاری وجود دارند. اقلام غیر اختیاری مانند تغییرات در حسابهای دریافتنی یا پرداختنی ،آن دسته از اقلامی هستند که در محیط عملیاتی یک شرکت خاص وجود دارند و مدیریت قادر به تغییر و دستکاری آنها نیست(برادشاو[12] و دیگران،2001). و اقلام اختیاری آن دسته از اقلام تعهدی هستند که تحت تاثیر رویه و خط مشی‌های انتخابی شرکت قرار دارند و در ارتباط با تصمیمات مدیریت واحد تجاری قابل تغییر هستند بنابراین هرچه مدیریت اختیار عمل بیشتری برای دستکاری اقلام تعهدی داشته باشد ، امکان بهره‌گیری از آنها برای متاثر کردن سود افزایش می­­یابد. دراین میان فرانسیس و دیگران[13] (2005) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هرچه  کیفیت اقلام تعهدی شرکتها پایینتر باشد هزینه بدهی و هزینه سرمایه ( حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تامین شود) در آن شرکتها افزایش میابد و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی کاهش خواهد یافت . در این تحقیق با مدل بال و شیواکومار[14](2005) میزان گزارشگری بموقع زیان را به عنوان شاخص کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است و خواهیم دید گزارش بموقع زیانها به جای قرار دادن آن طی دوره‌های آینده منجر به گزارش محافظه‌کارانه سودها می شود که این خود یک شاخص برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی است. هیات استانداردهای حسابداری در سال 1980 محافظه کاری را اینطور تعریف کردند که ” اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یکسان باشد محافظه‌کاری استفاده از برآوردی را دیکته میکند که کمتر خوشبینانه است”( عرب مازار یزدی،1387) و همینطور در تعریف باسو[15] (1997) محافظه‌کاری به الزام درجه بالاتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب  یعنی سود نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان  تفسیر شده بنابراین صورتهای مالی محافظه‌کارانه برای استفاده کنندگان درونی و بیرونی برای برآورد ارزش صحیح شرکت از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. احمد انور در تحقیقی اثبات نمود که محافظه کاری حسابداری مکانیسمی است که تضاد منافع بین سهامداران و اعتباردهندگان را کاهش میدهد و باعث می شود اعتباردهندگان محدودیتهای کمتری برای شرکتهایی که محافظه‌کاری حسابداری رارعایت میکنند قائل شوند. از عوامل تضاد منافع(تئوری نمایندگی) میتوان عدم تقارناطلاعاتی بین نیروهای درون سازمانی ،سهامداران و اعتباردهندگان را نام برد که امکان گزینش نادرست ( فرصتهایی که ممکن است برای مدیران پیش آید که بتوانند با توجه به اطلاعات محرمانه به منافع زیادی دست یابند )و خطر اخلاقی (بر اثر تمایز مالکیت از مدیریت واحدهای تجاری از سیستم اعمال کنترل داخلی و مدیریت این شرکتها )(اسکات،1388) به عنوان دو اثر این عدم تقارن است که با ایجاد مشکلات نمایندگی و افزایش هزینه نمایندگی باعث سرمایه‌گذاری بیشتر (کمتر) از حد می شوند(حصارزاده، 1388) . و متغیر دیگر متغیر هموارسازی سود که به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود به گونه‌ای که سود شرکت عادی بنظر برسد بعنوان شاخصی برای کیفیت گزارشگری مالی تعریف میشود. همینطور در تحقیق حاضر از فرصتهای رشد و اندازه شرکت نیز استفاده شده بدین صورت که اگر فرصتهای رشد نتواند سرمایه گذاریها را توضیح دهد ،مقادیر خطای حاصل ،ناکارایی سرمایه‌گذاری را نشان می دهد بعبارتی از آنها برای برآورد حد مطلوب استفاده می شود. در پس این توضیحات این سوالات مطرحند که آیا ارائه گزارشگری مالی با کیفیت بالا تاثیری بر تصمیم گیری آنها جهت سرمایه گذاری در صنایع مختلف گذاشته ؟ و اینکه آیا کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جوابها پرسش اصلی که این تحقیق بدنبال یافتن پاسخی برای آنست مطرح می شود که آیا در صنایع مختلف کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر میگذارد؟ این تحقیق قصد دارد با پاسخ به پرسش اصلی تحقیق به شیوه ای علمی و دقیق و با تحلیلهای آماری و همینطور با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ، در جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری تلاش کند.

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

پیش از این در تحقیقی مشابه نشان داده شده که در ایران با وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و ناکاراییهای سرمایه‌گذاری مشاهده شده است , عملا هیچگونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد .

ازاینرو این سوال مطرح می شود که اگر بررسی متغیرها در مدلهای مربوطه به تفکیک صنایع انجام گیرد آیا ممکن است عکس این ارتباط برقرار شود ؟ پس در تحقیق حاضر با هدف تعمیق تحقیقهای قبلی  موضوع مورد نظر با ریزبینی و دقت بیشتری مجددا بررسی خواهد شد تا با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ، در جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه بین کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی یاری رساند.

4.1. اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر اهداف علمی و کاربردی زیر براساس فرضیه های موجود دنبال می شوند.

اهداف علمی شامل :

 1. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با کارایی­سرمایه گذاری.
  • چه رابطه ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین محافظه­کاری با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
  • چه رابطه ای بین هموارسازی سود با کارایی­ سرمایه گذاری وجود دارد ؟
 2. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد.

 2-1.  چه رابطه ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-2.  چه رابطه ای بین محافظه­کاری با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-3.  چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 2-4.  چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟

 1. تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیشتر از حد.

3-1. چه رابطه­ای بین کیفیت اقلام­تعهدی با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

3-2. چه رابطه ای بین محافظه­کاری با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

 3-3. چه رابطه ای بین مدیریت­ سود با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد؟

 3-4. چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟

 

بطور کلی میتوان اینطور بیان کرد که هدف دانش حسابداری ، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. مفید بودن اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران ، بطور تجربی از طریق بررسی ارتباط یا عدم ارتباط ارقام حسابداری منتشر شده با تغییر در قیمت سهام یا سایر مولفه‌های با اهمیت و مورد نیاز جامعه بررسی شده است (ولک، 2004)از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی هرگونه رابطه معناداری بین سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد با شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی مانند کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری ، مدیریت سود و هموارسازی سود در صنایع مورد مطالعه برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری است.

همچنین هدف کاربردی تحقیق بیان میدارد که این نوشتار می تواند مورد بهره‌وری توسط سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان حسابرسی ، سازمان امور مالیاتی ، سرمایه گذاران ، بانکها و سایر اعتباردهندگان قرار گیرد.

5.1. روش تحقیق

پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات همبستگی از نوع علی پس از وقوع به شمار می رود ،از نظر بعد زمانی گذشته نگر و پس رویدادی ودر گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می­گردد.همچنین ه به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه‌گرا ست ، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی –کتابخانه‌ای می‌باشد و از نظر هدف  کاربردی است. و به لحاظ تحلیل آماری ، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده خواهد نمود .

 

1.viliam eskat

2.Rule_based standard

[3]. Bushman & smit                                                          

[4]Francis et al

[5]Verdi

[6]Biddle & Hilary

[7]Bity et al

[8]Hopy & Thomas

[9]McNichols and Stubben

[10]Underinvestment

[11]Overinvestment

[12] Beradshow

[13] Fransis et al

[14]Ball & Shivakumar

[15]Basu

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات :  127

قیمت :  40 هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com[add_to_cart id=159373]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت های بورس

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته حسابداری

عنوان پایان نامه:

 بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

 

 زمستان 1390

 

 

چکیده

در این تحقیق، ارتباط میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل درصد مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره (تعداد اعضای هیئت مدیره)، ترکیب هیئت مدیره (نسبت مدیران غیرموظف هیأت مدیره) و جدابودن سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره که متغیر مستقل تحقیق و سرمایه فکری با ابعاد آن، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی می­باشد به عنوان متغیر وابسته تحقیق، در نظر گرفته شده است. برای انجام این پژوهش، آن گروه از شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار باید انتخاب شوند که اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری آن­ها وجود داشته باشد. . تعداد شرکت­های تحقیق حاضر که در طول دوره مطالعه پنج ساله (1384 تا 1388)، از شرکت­های پذیرفته شده در بورس انتخاب گردیده است شامل 107 شرکت می­باشد که در مجموع شامل 535 مشاهده در هر متغیر است. نتایج حاصل از فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از “روش رگرسیون چند گانه” حاکی از آن است که رابطه معنادار و مثبت معنی داری بین متغیرهای جدابودن سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره و سودآوری با سرمایه فکری، متغیرهای تعداد اعضای هئیت مدیره، اندازه و سودآوری با سرمایه انسانی و متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف و ریسک سیستماتیک با سرمایه فیزیکی وجود دارد. همچنین، نتایج نشان­دهنده رابطه معنی دار و منفی بین سهامداران نهادی با سرمایه فکری و بین سهامداران نهادی با سرمایه انسانی می­باشد.

 

 

واژه­ های کلیدی:

حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره، مدیران غیر موظف، جدا بودن سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره، سرمایه فکری

 

1-1-     مقدمه

پیدایش مفهوم حاکمیت شرکتی[1] به شکل امروزی به ابتدای دهه 1990 در انگلستان، آمریکا و کانادا برمی­گردد که به منظور پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیئت مدیره شرکت­های بزرگ صورت پذیرفت. به تدریج با گسترش دامنه بحران­های مالی طی سال­های اخیر تأکید بیشتری بر برقراری سازوکارهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شد. گرچه براساس قوانین کشورها، سهامداران مالکان شرکت­ها هستند و مدیران به نمایندگی از سوی آن­ها باید منابع سازمان را به نحوی تخصیص داده و اعمال مدیریت نمایند که در نهایت بیشترین عواید نصیب سهامداران شود. اما با گسترش و توسعه شرکت ها و پراکندگی بیشتر مالکان سهام عملاً کنترل سهامداران دشوارتر می­ شود، بنابراین عمده مسئولیت­ها بر دوش مدیران شرکت­ها از جمله هیئت مدیره و مدیرعامل منتقل می­ شود. بدیهی است تا زمانی که شرکت ها با مشکلاتی مواجه نشده ­اند امکان کنترل آن­ها فراهم است اما سهامداران شرکت در زمان مواجه با بحران، بلافاصله به اقداماتی مانند تغییر در کادر رهبری دست می­زنند. از این رو ضرورت توجه به طراحی سازوکارهای کنترلی داخلی و خارجی اجتناب ناپذیر است که به مالکان کنترل برنامه­ها و اقدامات شرکت و خاصه فعالیت­های مدیران را فراهم نماید تا موجب پاسخگویی[2]، شفافیت[3] و مسئولیت­های اجتماعی بیشتر آن­ها باشد.

پس از رسوایی­های مالی در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات مالی منتشر شده توسط شرکت­ها را به دنبال داشت، نیاز به اطلاعات بیشتر و با کیفیت­تر افزایش یافته و منجر به تقاضای بیشتری در خصوص شفافیت بیشتر اطلاع رسانی و گزارش­دهی شرکت­ها شده است. لذا می­توان این­طور نتیجه گرفت که شفافیت اطلاعات بیشتر برای شرکت­ها، اهداف حاکمیت شرکتی را بهتر محقق خواهد کرد.

تئوری نمایندگی[4] بیانگر این نکته است که شرکت­هایی که دارای هزینه­ های نمایندگی[5] بالایی می­باشند، سعی دارند تا این هزینه­هارا با افزایش فعالیت­های نظارتی از طریق حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری[6] اطلاعات کاهش دهند (جنسن و مکلینگ،1976; ویلیامسون ،1981; فاما و جنسن،1983).

در واقع، هم حاکمیت شرکتی و هم اطلاعات سرمایه فکری، به منظور حمایت از سرمایه گذاران ارائه شده و در نتیجه کارایی بازار سرمایه را افزایش می­دهد .

 

 بیان اطلاعات سرمایه فکری، در دهه گذشته به دلیل وجود شرکت­های بزرگ با ارزش­ها و دارایی­ های نامشهود[7]، افزایش پیدا کرده است. آن­ها بر این باورند که باید اطلاعات مختلف غیر­مالی به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی منتشر شود.گاتری و همکاران(2003) این استدلال را می­ کنند که در شرکت­ها، مدیران از اهمیت سرمایه های فکری آگاه شده ­اند.

افشای اطلاعات مربوط، مناسب و کامل در گزارش­های مالی شرکت­ها و مدیران می ­تواند برای کاهش تضاد منافع و کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی[8] بین مدیران و سهامداران، مفید باشد.

حاکمیت شرکتی با کیفیت، می ­تواند نقش موثری در افزایش میزان و کیفیت اطلاعات سرمایه فکری[9] ایفا کند.

در این پژوهش رابطه برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی[10]، نسبت مدیران غیرموظف، اندازه هیئت مدیره، جدابودن مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره با ابعاد مختلف سرمایه فکری بررسی می­ شود.

1-2-    بیان و تشریح موضوع

در سال­های اخیر، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[11] و قانون­گذاران اوراق بهادار در بسیاری از کشورها، حاکمیت شرکتی در شرکت­ها را در نظر گرفته­اند و این عوامل نقش مهمی را در حفظ و بقای سرمایه ­گذاران و کارایی بازار سرمایه ایفا می­ کنند )بلو­ریبون،1999; گزارش کدبری،1992(.

مالکان با بزرگتر شدن شرکت­ها، اداره آن­ها را به مدیران تفویض کردند. نظریه نمایندگی به موضوعاتی اشاره دارد که در زمان چشم­پوشی کارگماران (مالکان) از کنترل شرکت، به وسیله مدیرانی (کارگزارانی) به وجود می­آیند که برای اداره شرکت منسوب شده ­اند. به این ترتیب، این امکان بالقوه به وجود می ­آید که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که به نفع یا علیه منافع سهامداران باشد.

تئوری نمایندگی بیانگر این نکته است که شرکت­هایی که دارای هزینه­ های نمایندگی بالایی می­باشند، سعی دارند تا این هزینه­هارا با افزایش فعالیت­های نظارتی از طریق حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مکلینگ،1976; ویلیامسون ،1981; فاما و جنسن،1983).

در واقع حاکمیت شرکتی، به منظور حمایت از سرمایه ­گذاران ارائه شده و در نتیجه کارایی بازار سرمایه را افزایش می­دهد. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده­های احتمالی می­باشد. این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است، مجموعه ­ای از وظایف و مسئولیت­هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.

سازوکارهای حاکمیت شرکتی از قبیل (تمرکز مالکیت، درصد مالکیت سهامداران نهادی، ترکیب هیئت مدیره، رهبری هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، نفوذ مدیرعامل، مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره و…) بر اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و سرمایه­گذارا ن آن­ها اثر می­گذارد و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم اعتبار را کاهش می­دهد. تحقیقات نشان می­دهد در صورت وجود نظارت مؤثرتر هیأت مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد.

تحولات نوین در عرصه اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکت­ها بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. سهامداران، سرمایه­گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه­کنندگان مواداولیه، توزیع کنندگان، موسسات و نهاد­های دولتی و به نوعی همه کسانی که با موسسات مختلف درگیر هستند همواره این موسسات را ارزیابی می­ کنند. درگذشته بیشتر ارزیابی­ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت­ها با شاخص ­های مالی و ارزیابی دارایی­ های مالی و ملموس یک موسسه صورت می­گرفت، اما با ظهور عصر اطلاعات و اقتصاد دانش محور ،ارزیابی سازمان­ها از تاکید بر منابع مالی و ملموس به سمت دارایی­ های نامشهود کشانده شده است

که عموماً دارائی­های نامشهود را سرمایه فکری می­نامند. سرمایه فکری سرمایه­ای فراتر از دارایی­ های فیزیکی و دارایی­ های مشهود است که به سرمایه فکری در حسابداری دارایی­ های نامشهود غیرقابل معامله می­گویند.

تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی­بر اندازه ­گیری منابع و دارایی­ های مشهود مادی بود، امروزه جای خود را به ارزش­آفرینی ناشی از دارایی­ های نامشهود داده است. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی­ها، امتیازات و منابع غیرمادی منحصر به فرد و متمایزی از سایر سازمآن­ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این­رو لازم است همه منابع و ظرفیت­های سازمانی و دارایی­ های برون ترازنامه­ای شناسایی و اندازه ­گیری شوند. سرمایه فکری شامل همه دارایی­ هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی­ شود و شامل آن دسته از دارایی­ های نامشهود مانند علایم تجاری، اختراع­ها، امتیازها، همکاری­های تحقیقاتی، آموزش کارکنان و برتری­های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش­های حسابداری در صورت­های مالی منعکس نمی­ شود.

دارایی­ های نامشهود هنوز به صورت یک استاندارد، که شرکت­ها را ملزم به افشای آن در صورت­های مالی کند وجود ندارد، فلذا شرکت­ها می­توانند این دسته از دارایی­ ها را به صورت اختیاری در صورت­های مالی خود افشا نمایند.

سووینی (1997) چارچوبی را در خصوص تقسیم بندی سرمایه فکری به 3 دسته سرمایه انسانی[12]، ساختار داخلی[13] و ساختار خارجی[14] ارائه می­ کند.

استیوارت (1997) سرمایه فکری را به سه دسته ،سرمایه ­های انسانی، ساختاری و مشتری تقسیم می­ کند.

تحقیقات صورت گرفته، نشان می­دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، بهتر می­توانند، کیفیت و کمیت افشای اطلاعات در شرکت­ها را افزایش دهند(رحیمیان و همکاران،1388).

اطلاعات سرمایه فکری شامل اطلاعات مالی و غیر مالی است که به عنوان یک فرایند ،شاخص ­ها را درون یک چارچوب قرار می­دهد.(باخ،2003)

بنابراین، این اطلاعات نقش مهمی را در کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بازی و منجر به یک تضاد منافع بالقوه بین مدیران و سهامداران شده که به دنبال آن مدیران ترجیح می­ دهند ، اطلاعاتی که باعث افزایش منافع خودشان و سهامداران می­ شود را افشا کنند.

اگرچه استانداردهای پذیرفته شده حسابداری از شناسایی بیشتر سرمایه فکری در صورت­های مالی جلوگیری می­ کند. اما سرمایه ­گذاران با این وجود، ارزش سرمایه فکری را در تصمیمات خود درک کرده ­اند و امروزه به رغم افزایش اهمیت دارایی­ های نامشهود، بخصوص سرمایه ­های معنوی و فکری در شرکت­ها، اکثر سیستم­های حسابداری قادر به محاسبه و افشا سرمایه فکری نمی­باشند.

سرمایه فکری،در دهه گذشته به دلیل وجود شرکت­های بزرگ با ارزش­ها و دارایی­ های نامشهود، افزایش پیدا کرده است. آن­ها بر این باورند که باید اطلاعات مختلف غیر مالی به منظور کاهش شکاف اطلاعاتی منتشر شود. گاتری و همکاران(2003) این استدلال را می­ کنند که در شرکت­ها، مدیران از اهمیت سرمایه ­های فکری آگاه شده ­اند.

با وجود اهمیت زیاد افشای سرمایه فکری (عبدل خلیل، 2003; هابرسام و پیبر،2003) هنوز چیز زیادی برای یادگیری در مورد اینکه تا چه حد حاکمیت شرکتی می ­تواند یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه فکری باشد، ارائه نشده است.

درصدد هستیم که بوسیله تئوری نمایندگی نشان دهیم که سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اطلاعات سرمایه فکری می ­تواند در جهت کاهش تضادهای نمایندگی[15] مورد استفاده قرار گیرد.

در این تحقیق با توجه به تئوری نمایندگی به بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی[16] که شامل ]سرمایه ­گذاران نهادی، اندازه هیئت مدیره (به عنوان مثال، تعداد اعضای هیئت مدیره)، ترکیب هیئت مدیره[17] (نسبت مدیران موظف یا نسبت مدیران غیرموظف به هیأت مدیره)، رهبری هیئت مدیره (به عنوان مثال، جدابودن مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره[18])[ و سرمایه ­های فکری در شرکت­ها می­پردازیم.

با انجام این تحقیق، ارتقای سازوکارهای حاکمیت شرکتی و نیز اطلاعات مربوط به سرمایه فکری و ارتباط میان این دو را مورد بررسی قرار  خواهیم داد. فلذا با توجه به مطالعات قبلی صورت گرفته، به بررسی ارتباط بین برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری، که اطلاعات آن توسط شرکت­ها افشا شده است، خواهیم پرداخت.

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 با اجرای حاکمیت شرکتی، منافع شرکت و مدیران و سرمایه ­گذاران و سایر ذینفعان[19] تامین شده و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و افشای اطلاعات کم­اعتبار را کاهش می­دهد.

اطلاعات سرمایه فکری نقش مهمی را در کاهش عدم­تقارن اطلاعاتی بازی و منجر به یک تضاد منافع بالقوه بین مدیران و سهامداران شده که به دنبال آن مدیران ترجیح می­دهند، اطلاعاتی که باعث افزایش منافع خودشان و سهامداران می­ شود را افشا کنند.

 

1-4- ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق

تحقیقات بسیاری در رابطه با حاکمیت شرکتی در خارج از کشور صورت پذیرفته است که برخی از آن­ها با توجه موضوع تحقیق حاضر به شرح زیر می­باشد.

 • یافته­ های یرمک(1996)نشان می­دهد که یک رابطه منفی بین ارزش بازار و اندازه هیئت مدیره وجود دارد.
 • فینکنشتاین و هامبریک (1996)آن­ها بیان کردند که “یکی از عناصر قدرت قبل از هیئت مدیره، مدیرعامل است”. جدا بودن مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، توانایی هیئت مدیره را در کنترل موثر و صحیح مدیران ارشد که می ­تواند منجر به سطوح پایین افشا ی اختیاری و شفافیت شود را نشان می­دهد.
 • ال­گازار (1998) نشان می­دهد که سهامداران نهادی می­توانند منجر به سطح بالاتری از افشای اختیاری شوند.
 • کان یون و پک (1998) شواهدیتجربیرادرارتباطباوجودرابطهمنفیبیناندازه هیئت مدیره و حقوق صاحبان سهام را ارائه کردند.
 • وافز (2000) در بررسی تجربی صورت گرفته، متوجه شد که درآمد دریافتی فعالان بازار از شرکت­هایی که اندازه کوچکتری داشتند ، بیشتر است . یافته­ های وی با این تصور که اندازه هیئت مدیره با کیفیت نظارت هیئت مدیره رابطه معکوس دارد، سازگار است.
 • بوزولان (2003) مدارکی دال بر اثر مثبت نوع صنعت و اندازه شرکت بر سطوح افشا سرمایه فکری برای شرکت­های ارائه کرد.
 • گال و لیونگ (2004) به بررسی ارتباط ساختار هیئت مدیره از نظر جدا بودن مدیر عامل از هیئت مدیره و نسبت مدیران غیر موظف با افشای اختیاری پرداختند .آن­ها دریافتند که بین آن­ها رابطه منفی معنی داری برقرار است.
 • دی(2005)بیانکرد،اعتبار و قابلقبولبودنسودهاباکیفیتهیأتمدیرهافزایشمی­یابد. اینیافته­ هابیانمی­ کنندکیفیتحاکمیتشرکتیبایدباعدم تقارناطلاعاتیکمتردراطرافسودهایگزارششده،مرتبطباشد.
 • باخ و همکاران (2005) نشان دادند که ساختار مالکیت بر میزان افشای سرمایه فکری تاثیر می­گذارد.
 • چنگ و کورتنای (2006) به این نتایج رسیدند که ارتباط معنی­داری بین نسبت استقلال مدیران غیرموظف و افشای اختیاری برقرار است .
 • پاتیلی و پرنسیپ (2007) نشان دادند که یک رابطه مثبتی بین نسبت مدیران مستقل در هیات مدیره و میزان افشای اختیاری وجود دارد.
 • کاناگارتنام و همکاران (2007) نشان دادند شرکت­های دارای حاکمیت شرکتی قوی، عدم­تقارن اطلاعاتی کمتری در اطراف اعلامیه­های سو دارند.
 • آسم و همکاران(2009)، تحقیق تحت عنوان “حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری: مطالعه در یک مؤسسه آکادمیک” انجام دادند. هدف اصلی آن­ها بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری در دانشگاه آمریکایی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی تمام وقت این دانشگاه بوده است و همچنین و سؤال اصلی آن­ها این بود که یک حاکمیت شرکتی خوب چگونه می ­تواند منجربه جذب و نگهداری سرمایه فکری شود. نتایج آن­ها حاکی از این بود که وجود حاکمیت شرکتی در این دانشگاه می ­تواند منجر به جذب و نگهداری سرمایه فکری شود.
 • امان و همکاران(2010)، به “بررسی حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهد بین­المللی” پرداختند در این مقاله آن­ها به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، سطوح شرکت و ارزش شرکت براساس داده ­هایی 6636 شرکت در 22 کشور توسعه یافته در دوره زمانی 2007 – 2003 پرداختند. نتایج نشان می­دهد که یک ارتباط مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت­ها وجود دارد.

تحقیقاتی که در رابطه با سرمایه فکری در خارج از کشور صورت پذیرفته است به شرح زیر می­باشد.

 • کوجانسیوولونگویست(2005) سرمایهفکریرابرای 11تاازبزرگترین صنایعفنلاندبررسیکردند. نتایجنشاندادکهشرکت­هایعامالمنفعهازمنابعسرمایه فکریخوداستفادهبیشتریکرده ­اند.
 • کوئنو کایمناکیس (2007) ،بهمطالعهرابطهسرمایهفکریوعملکرددرشرکت­هایدانشمحور بااندازهمتوسطپرداختند. یافته­ هایپژوهشبیان­گرآنبودکهروابطمتقابل طبقه ­های مختلفدارایی­ هایفکریدرشرکت­هاییبااندازهمتوسطازبرخیجنبه­هاباشرکت­های بزرگمتفاوتاست. همچنینداده ­هایتجربینشاندادکه طبقه ­هایمشخصیازسرمایه فکریبرعملکردشرکتتأثیرمثبتدارد.
 • تاوستیگاوتالوگورووا (2007)،رابطهسرمایهفکریوعملکردرادرروسیهموردبررسیقراردادند . یافته­ های) پژوهشبیانگرآنبودکهسرمایهفکریبه ویژهسرمایه ­هایساختاریوانسانییکمعیاراولیهبرایتعیینعملکرداست.
 • باسوتوماس (2007)،بااستفادهازروشکارتارزیابیمتوازنبهبررسی رابطهعملکردوسرمایهفکریپرداختندوبهایننتیجهرسیدندکهکارتارزیابیمتوازن یکروشارزیابیارزشمنددرموردسرمایهفکریاست.
 • تای و چن[20] (2009)، با یک مدل جدید،رویکرد فازی دو طرفه به ارزیابی سرمایه فکری پرداختند. عنوان پژوهش، مربوط به ارزیابی یک مدل جدید سرمایه فکری بر پایه محاسبه متغیر روانشناسی می­باشد.آنان توانستند سرمایه ­های فکری سازمان­ها را از طریق مدل فازی دوبل بسنجند.
 • لو و وی[21](2010)، تحقیقی در مورد تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت­های خرده فروشی انجام داده­اند و نتیجه ­گیری نمودند که سرمایه فکری،علاوه بر بیان ارزش واقعی این شرکت­ها سبب ایجاد مزیت­های رقابتی بین شرکت­های خرده فروشی می­شوند. در واقع سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت­های نام­برده اثر دارد.
 • مادیتینوس و همکاران(2011) به بررسی اثر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت ها و عملکرد مالی، پرداخت که طی تحقیقشان به این نتیجه دست یافتند که رابطه آماری معنی داری بین بازده سرمایه انسانی و عملکرد مالی وجود دارد.

 

حاکمیت شرکتی یکی از بحث­هایی است که در چند سال اخیر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته ،که به برخی از مهمترین تحقیقاتی که در این رابطه صورت گرفته، اشاره می­کنیم.

 

 • انواریرستمیوسراجی (1384)رابطهسرمایهفکریوارزشبازارسهامشرکت­هایبورساوراقبهادارتهرانرابااستفادهاز 5 روشمختلفکمیوسادهموردبررسیقرار دادند.
 • قلیچلی(1385)،بهتبییننقشسرمایه ­هایفکریواجتماعیدرمزیترقابتیدردوشرکتایرانخودرووپارسخودروپرداختوبهایننتیجهرسید؛کهبینسرمایهاجتماعیوفکریرابطهمثبتومعناداروجوددارد . بهعبارتدیگر،باافزایشسرمایهاجتماعی،سرمایهفکریافزایشمی­یابد. همچنینتأثیرسرمایهاجتماعیازطریقسرمایهفکریبرمزیترقابتیبیشترازتأثیرسرمایهاجتماعیبرمزیت رقابتیبود.
 • مریماسماعیلی(1385)دریافت،درصدمدیرانغیرموظفودرصدمالکیتاعضایهیاتمدیرهباعثافزایشکیفیتسودشدهوافشاراارتقاءمی­دهد.
 • علیسالکی (1388)نتایجحاصلنشانمی­دهد،میانواحدحسابرسیداخلیونسبتمدیران غیرموظفهیاتمدیرهومعیارهایعدمتقارن اطلاعاتیرابطهمعناداریوجودندارد. امامیاندرصدمالکیتسرمایهگذاراننهادیوعدم تقارناطلاعاتیرابطهمنفیمعناداریوجوددارد
 • سیدمهدیپارچینیپارچین (1388) دریافتکهرابطه معناداریبینافشایاختیاریواستقلالهیاتمدیرهوجودندارد.

 

و هم چنین پژوهش­هایی در زمینه سرمایه فکری در ایران انجام شده است که به شرح زیر می­باشد.

 

 • امانگلدیصدقی (1387) نشان داد که ضریبکاراییهریکازعناصرسرمایهفکریبرنرخبازدهحقوق صاحبانسهامتأثیرمثبتومعناداریداشتند. تأثیرضریبکارایی سرمایهفیزیکیوانسانیبرسودهرسهم مثبتاماتأثیرضریبکاراییسرمایهساختاریمنفیومعناداربود.تأثیرضریبکاراییسرمایه هایفیزیکی وساختاریبرنرخبازدهسالانهمثبتاماتأثیرضریبکاراییسرمایهانسانیبرآنمنفیومعناداربود .
 • یافته های تحقیق مهرنازمهدیزاده(1389)نشانمی­دهد،سرمایه ­هایفکری،انسانی، مشتری(رابطه ای)وساختاریدربررسیجداگانهومستقلازیکدیگر،باعملکردرابطهمعناداردارند؛ درحالیکهدربررسیهمزمانصرفاًرابطهسرمایهساختاریوانسانیباعملکردمعناداراست.

1-5- اهداف تحقیق

یکی از اهداف این تحقیق بررسی برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی و تقویت این سازوکارها در ایران می­باشد، هدف دیگر این تحقیق بررسی اطلاعات سرمایه فکری که به دلیل عدم وجود استاندارد در ایران، افشای آن به صورت اختیاری می­باشد و همچنین بررسی آثار این عوامل را بر بورس اوراق بهادار تهران مشاهده خواهیم کرد .

 

اهداف اصلی تحقیق

هدف اصلی 1 -تعیین رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری شرکت­ها

هدف اصلی 2 -تعیین رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف اصلی 3-تعیین رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها

هدف اصلی 4-تعیین رابطه میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها

 

اهداف فرعی تحقیق

هدف فرعی1-1) تعیین رابطه میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی1- 2) تعیین رابطه میان اندازه هیئت مدیره شرکت و سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی1-3) تعیین رابطه میان ترکیب هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی1-4) تعیین تفاوت میان سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است .

هدف فرعی2-1)تعیین رابطه میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی2-2) تعیین رابطه میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی2-3) تعیین رابطه میان ترکیب هیئت مدیره و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 2-4)  تعیین تفاوت میان بعد انسانی سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است

هدف فرعی 3-1) تعیین رابطه میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 3-2) تعیین رابطه میان اندازه هیئت مدیره شرکت  وبعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 3-3) تعیین رابطه میان ترکیب هیئت مدیره و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 3-4) تعیین تفاوت میان بعد ساختاری سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است .

هدف فرعی 4-1) تعیین رابطه میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 4-2) تعیین رابطه میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 4-3) تعیین رابطه میان ترکیب هیئت مدیره و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها

هدف فرعی 4-4) تعیین تفاوت میان بعد فیزیکی سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است.

1-6- سؤالات تحقیق

سوالات تحقیق حاضر شامل دو قسمت، سوالات اصلی و سوالات فرعی میباشد.

سوالات اصلی تحقیق

سوال اصلی 1–چه ارتباطی میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال اصلی 2– چه ارتباطی میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

سوال اصلی 3- چه ارتباطی میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

سوال اصلی 4- چه ارتباطی میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

 

سوالات فرعی تحقیق

سوال فرعی1- 1) چه ارتباطی میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی 1-2) چه ارتباطی میان اندازه هیئت مدیره شرکت و سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی1- 3) چه ارتباطی میان ترکیب هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی1- 4) چه تفاوتی میان سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، وجود دارد؟

سوال فرعی2-1) چه ارتباطی میان میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی2-2) چه ارتباطی میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

سوال فرعی2-3) چه ارتباطی میان ترکیب هیئت مدیره و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها ارتباط وجود دارد؟

سوال فرعی2-4) چه تفاوتی میان بعد انسانی سرمایه فکری درشرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، وجود دارد؟

سوال فرعی3-1) چه ارتباطی میان میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی 3-2) چه ارتباطی میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

سوال فرعی 3-3) چه ارتباطی میان ترکیب هیئت مدیره و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی 3-4) چه تفاوتی میان بعد ساختاری سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، وجود دارد؟

سوال فرعی 4-1) چه ارتباطی میان میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی 4-2) چه ارتباطی میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها، وجود دارد؟

سوال فرعی 4-3) چه ارتباطی میان ترکیب هیئت مدیره و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها وجود دارد؟

سوال فرعی 4-4) چه تفاوتی میان بعد فیزیکی سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، وجود دارد؟

 

 

1-7- فرضیه ­های تحقیق

فرضیه ­های تحقیق حاضر شامل دو قسمت، فرضیه ­های اصلی و فرضیه ­های فرعی میباشد.

فرضیه ­های اصلی تحقیق

فرضیه اصلی 1–میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری شرکت­ها، ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی 2– میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی 3- میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی 4-  میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها ارتباط وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی تحقیق

فرضیه فرعی 1-1) میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی1- 2) میان اندازه هیئت مدیره شرکت و سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی1- 3) میان ترکیب هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی1- 4) میان سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است ، تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی2-1) میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی2-2) میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی2-3) میان ترکیب هیئت مدیره و بعد انسانی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی2-4) میان بعد انسانی سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-1) میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-2) میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-3) میان ترکیب هیئت مدیره و بعد ساختاری سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 3-4) میان بعد ساختاری سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است ، تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی 4-1) میان میزان مالکیت سرمایه ­گذاران نهادی و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 4-2) میان اندازه هیئت مدیره شرکت و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 4-3) میان ترکیب هیئت مدیره و بعد فیزیکی سرمایه فکری شرکت­ها رابطه وجود دارد.

فرضیه فرعی 4-4) میان بعد فیزیکی سرمایه فکری در شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک شده است و شرکت­هایی که سمت مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفکیک نشده است، تفاوت وجود دارد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل اول کلیات تحقیق                                                                

 • مقدمه                                   2
 • بیان و تشریح موضوع                                                                        3
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق               6
 • ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق                                         6
 • اهداف تحقیق                                          10
 • سوالات تحقیق                                          12
 • فرضیه های تحقیق                                  14
 • کاربرد تحقیق                                                                       15
 • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق                                      16
 • روش انجام تحقیق                                                                         16
 • قلمرو زمانی و مکانی تحقیق                                                             16
 • روش و ابزار گردآوری اطلاعات                                                       17
 • جامعه آماری                                                                                17
 • روش نمونه گیری                                                                          17
 • روش­های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات                                             18
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی                                    19
 • ساختار تحقیق                                     21        

فصل دومادبیات تحقیق

2-1. مقدمه                                                                                           23

2-2. حاکمیت (راهبردی) شرکتی                                                                 24

2-2-1. ریشه ­های تاریخی حاکمیت شرکتی                                                     24

2-2-2. تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی                                                     25

2-2-3. پایگاه نظری حاکمیت شرکتی                                                            28                                                 

2-2-3-1.  نظریه نمایندگی                                                                         29

أ

2-2-3-2. نظریه گروه­های ذینفع                                                                 31

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه  

2-2-3-3.  نظریه هزینه معاملات                                                                   34

2-2-4.  سازوکارهای حاکمیتی شرکتی                                                             35

2-2-4-1.  سازوکارهای حاکمیت شرکتی بین المللی                                           37                                                                    

2-2-4-2.  سازوکارهای حاکمیت داخلی                                                         38

2-2-4-3. سازوکارهای حاکمیتی خارجی                                                          52

2-2-5.  حاکمیت شرکتی در ایران                                                                  57

2-2-6. تعاریف مبتنی بر پاسخگویی                                                              60

2-3.  سرمایه فکری                                                                                   61

2-3-1.  سرمایه ­های فکری                                                                          61           

2-3-2.  تعاریف مربوط به سرمایه ­های فکری                                                     64

1-3-3.  سیر تاریخی سرمایه ­های فکری.                                                           67

2-3-4.  بررسی علل وجود تفاوت­ها در زمینه ارائه تعریفی واحد از سرمایه فکری        70        

2-3-5.  عناصر سرمایه فکری                                                                       71

2-3-5-1.  سرمایه ­های انسانی                                                                      72

2-3-5-2.  سرمایه ­های ساختاری                                                                   75

2-3-5-3.  سرمایه اجتماعی(رابطه­ای)- مشتری                                                  79

2-3-5-4.  مالکیت معنوی                                                                           83

2-3-5-5.  تحقیق و توسعه(R&D)                                                              86

2-3-5-6.  سرمایه نوآوری                                                                          89

2-3-6.  طبقه ­بندی و مدل­های مفهومی سرمایه فکری                                           91

2-3-6-1. طبقه ­بندی ادوینسون و مالون                                                           91

2-3-6-2.  طبقه ­بندی بروکینگ                                                                      94

2-3-6-3.  طبقه ­بندی روس و همکاران                                                            96

2-3-6-4.  طبقه ­بندی استیوارت                                                                     98

ب

2-3-6-5.  الگوی سالیوان                                                                           99

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه  

2-3-6-6.  طبقه ­بندی بونفرر                                                                       100

2-3-6-7.  طبقه ­بندی بونتیس                                                                      101

2-3-6-8. مدل هانس و لواندال                                                                   102

2-3-6-9. طبقه ­بندی لین                                                                           104           

2-3-7.  اندازه ­گیری سرمایه فکری                                                                105

2-3-7-1.  دلایل توجه به اندازه ­گیری سرمایه فکری                                           106

2-3-7-2.  اندازه ­گیری راهی برای تعیین ارزش واقعی شرکت­ها                             108

2-3-7-3.  اهداف اندازه ­گیری سرمایه فکری                                                    111

2-3-7-4.  مدل­ها و روش­های اندازه ­گیری سرمایه فکری                                     112

2-3-7-4-1.  روش­های پولی                                                                      115

2-3-7-4-1-1.  روش CIV                                                                      115

2-3-7-4-1-2.  حسابداری منابع انسانی                                                         117

2-3-7-4-1-3.  ارزش افزوده اقتصادی                                                          117

2-3-7-4-1-3-1.  مفهوم ارزش افزوده اقتصادی                                               118

2-3-7-4-1-3-2.  محاسبه ارزش افزوده اقتصادی                                             119

2-3-7-4-1-4.  روش نسبت کیوتوبین                                                           120

2-3-7-4-1-5. روش تکنولوژی بروکر                                                           121

2-3-7-4-1-6.  روش­ درآمدهای سرمایه دانشی                                            122

2-3-7-4-1-7.  روش ارزش گذاری جامع                                                       123

2-3-7-4-2.  روش های غیر پولی                                                                       123

2-3-7-4-2-1.  کارت امتیازدهی متوازن                                                    123

2-3-7-4-2-2.  مدل اسکاندیا نویگیتور                                                    125

2-3-7-4-2-3. چارچوب ناظر دارایی­ های نامشهود                                             127   

2-3-7-4-2-4. VAIC  روشی برای اندازه ­گیری کارایی سرمایه ­های فکری               128   

2-3-7-4-2-4-1.  تاریخچه مدل تعیین ارزش افزوده فکری ( VAIC )                  133

ج

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه  

 

2-3-7-4-2-4-2. دلایل انتخاب مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC ) برای       136

سنجش سرمایه فکری                                                                                               

2-4.  ارتباط نظری حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری                                              138

2-5.  پیشینه تحقیق                                                                                      141

2-5-1.  تحقیقات خارجی                                                                                    141 

2-5-2.  تحقیقات داخلی                                                                                      149

2-6.  خلاصه فصل                                                                                              156

فصل سوم روش تحقیق

3-1.  مقدمه                                                                                                        158

3-2.  روش تحقیق                                                                                              158

3-3.  قلمرو تحقیق                                                                                      159

3-4.  جامعه آماری تحقیق                                                                                    160

3-5.  نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم گروه نمونه                               160

3-6.  ابزارهای جمع آوری داده ­های تحقیق                                                          161

3-7.  مقیاس ابزار اندازه گیری تحقیق                                                                 161

3-8.  ویژگی­های ابزار اندازه گیری                                                                          162

3-8-1.  روایی ابزار اندازه­ گیری تحقیق                                                              162            

3-8-2.  اعتبار ابزار اندازه گیری تحقیق                                                              162

3-9.  فرضیه‏های تحقیق                                                                                 163

3-10.  متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن­ها                                                   164

3-11.  روش تجزیه وتحلیل داده ­ها                                                                   170

3-11-1.  تحلیل رگرسیون                                                                             171

د

3-11-2.  رگرسیون و تحلیل واریانس                                                                172

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه  

 

3-11-3.  تحلیل همبستگی                                                                           172

3-11-3-1.  ضریب تعیین                                                                            173

3-11-3-2.  ضریب همبستگی                                                                        173

3-11-4.  آزمون معنی­داری ضریب همبستگی                                                     173

3-11-5.  آزمون پیش فرض­های استفاده از مدل رگرسیون                                      174

3-11-6.  آزمون همبستگی اسپیرمن                                                                 175

3-11-7.  آزمون همبستگی پیرسون                                                                 175

3-11-8.  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه                                                         176

3-12.  قاعده رد یا قبول فرضیه ­های تحقیق و چگونگی تصمیم گیری                         176

3-13.  خلاصه فصل                                                                                    177

فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ ها

4-1.  مقدمه                                                                                             179

4-2.  توصیف ویژگی­های متغیرهای تحقیق                                                       179

4-3.  آمار توصیفی                                                                                    180

4-4 .  بررسی نرمال بودن داده ­های تحقیق                                                         181

4-5.  بررسی همبستگی بین متغیرهای تحقیق                                                     182

4-6.  آزمون فرضیه ­های تحقیق                                                                      184

4-6-1.  آزمون فرضیه ­های اصلی اول                                                               184

4-6-2.  آزمون فرضیه ­های اصلی دوم                                                              186

4-6-3.  آزمون فرضیه ­های اصلی سوم                                                             188

4-6-4.  آزمون فرضیه ­های اصلی چهارم                                                           190

ه

4-7.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                    192 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه  

4-8..  خلاصه فصل                                                                                  194

فصل پنجم نتایج تحقیق

5-1.  مقدمه                                                                                            196

 5-2. مروری مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق                             196

5-3. تحلیل و تفسیر نتایج فرضیات تحقیق                                                       197

5-4.  نتیجه گیری کلی                                                                               200

5-5. محدودیت­های تحقیق                                                                         201

5-6. پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق                                             201

5-7. پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                   203

5-8. خلاصه فصل                                                                                   204

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی                                                                                    206

ب) منابع لاتین                                                                                        209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                   صفحه  

جدول شماره 2-1.  سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی                                              36

جدول شماره 2-2.  سازوکار راهبری شرکتی طبق آیین نامه نظام راهبری شرکتی                37

جدول شماره 2-3.  سیر تکامل سرمایه فکری (پتی و گاتری،1994)                               68

جدول شماره 2-4.  ارائه خلاصه­ای از سازه­ها مد نظر محققان سرمایه فکری                     105

جدول شماره 2-5.  چارچوب BSC به منظور تقویت مدیریت سرمایه ­های فکری             124

جدول شماره 4-1.  توصیف شاخص ­های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد مطالعه 180

جدول شماره 4-2.  نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف(ks)                                 181

جدول شماره 4-3.  ماتریس همبستگی پیرسون                                                       182

جدول شماره 4-4.  ماتریس همبستگی اسپیرمن                                                       183

جدول شماره 4-5.  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول                                                    185

جدول شماره 4-6.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ اول               185

جدول شماره 4-7.  نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم                                                    187

جدول شماره 4-8.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ دوم               187

جدول شماره 4-9.  نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم                                                   189

جدول شماره 4-10.  نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ سوم            189

جدول شماره 4-11.  نتایج آزمون فرضیه اصلی چهارم                                               191

جدول شماره 4-12. نتایج آزمون مقایسه میانگین­های دوجامعه برای فرضیه­ چهارم           191

جدول شماره 4-13.  خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ­های تحقیق                      193

 

 

 

 

ز

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                               صفحه  

شکل 2-1.  مدل نورما آجوما (Norma joma,2005)                                       83

شکل 2-2.  طرح ارزش اسکاندیا ارائه شده توسط ادوینسون و مالون                        83

شکل 2-3.  مدل سرمایه فکری بروکینگ                                                          95

شکل 2-4.  روس و همکاران، مدل شاخص سرمایه فکری                                     97    

شکل 2-5.  مدل سرمایه ­های فکری استیوارت                                                    98

شکل 2-6.  الگوی سرمایه ­های فکری سالیوان                                                    99  

شکل 2-7.  ارزش پویای سرمایه فکری بونفرر                                                   100      

شکل 2-8.  چارچوب 4 بعدی Ic- dval                                                         101

شکل 2-9.  مدل هانس و لاوندال 1997                                                          103

شکل 2-10.  مدل لاواندال1997                                                                    103  

شکل 2-11.  مدل اسکاندیا نویگیتور                                                               126

شکل2-12.  چارچوب ناظردارایی­ های نامشهود (اسویبی 1997)                              128

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 227

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159333]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری)

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری)

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 1392

چکیده

ارائه خدمات حسابرسی با کیفیت بالا و مطلوب ضمن ارائه تصویری مناسب از صحت و سقم ادعاهای مدیریت، در تعیین ریسک سرمایه گذاری در شرکت می تواند مؤثر واقع شود. هزینه حقوق صاحبان سهام، حداقل نرخ بازدهی است که سهامداران به تناسب میزان ریسک سرمایه گذاری از یک شرکت مطالبه می کنند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام (با تأکید بر اندازه مشتری) در ایران است. جهت تعیین کیفیت حسابرسی از سه شاخص شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس و به منظور محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش، تعداد 93 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1385 بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار های Eviews 7 و SPSS 16 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک ارتباط منفی بین شهرت حسابرس، دوره تصدی حسابرس و تخصص صنعت حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد؛ همچنین با وارد کردن متغیر کنترلی اندازه شرکت بر ارتباط بین شاخص های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام مشاهده می شود که اندازه شرکت بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس با هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر منفی دارد، ولی بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد.

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، دوره تصدی حسابرس، هزینه حقوق صاحبان سهام.

تقدیم به:

خدایی که آفرید؛

جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید؛

گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم

* تقدیم به پدر و مادرم *

که از نگاهشان صلابت؛

از رفتارشان محبت؛

و از صبرشان ایستادگی را آموختم

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را

گزاردن نتوانند

و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز

اینک بر خود لازم می دانم ، از استاد گرانقدر و ارجمندم جناب آقای «دکتر یونس بادآورنهندی» که با متانت و

صبوری راهنم ا و یار یگرم بوده اند چرا که بدون راهنماییهای ایشان تأمین این پایان نامه بسیار مشکل مینمود و از وجود پر فیضشان بهره ها بردم

و از جناب آقای دکتر رسول برادران حسن زاده که در به بار نشستن این پژوهش همراهی ام نمودند؛

همچنین از استاد محترم داور جناب آقای دکتر عسگر پاکمرام که زحمت قضاوت

پایان نامه را تقبل نمودند نهایت امتنان و سپاسگذاری را دارم.

«در نهایت از کلیه عزیزان و بزرگوارانی که در تعلیم و تعلم بنده تأثیرداشته اند نهایت تقدیر و سپاس را می نمایم.»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسأله 5

1-3. سؤالات اصلی پژوهش 9

1-4. اهداف پژوهش 9

1-5. دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش 10

1-6. فرضیه های پژوهش 11

1-7. نوآوری پژوهش 11

1-8. روش گردآوری اطلاعات 12

1-9. نوع و روش پژوهش 12

1-10. جامعه آماری و محدوده پژوهش 13

1-11. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 13

1-12. قلمرو پژوهش 14

1-13. تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش 14

1-14. ساختار پژوهش 18

1-15. خلاصه فصل 19

عنوان صفحه

فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه 21

2-2. گفتار اول: کیفیت حسابرسی 22

2-2-1. حسابرسی چیست؟ 22

2-2-2. چگونگی ایجاد فرایند حسابرسی مستقل (گذشته حسابرسی) 23

2-2-3. منشأ تردیدها درباره کیفیت حسابداری و حسابرسی 24

2-2-4. دیدگاه حسابرسی به عنوان کالا 26

2-2-5. جایگاه و تئوری های موجود در مورد حسابرسی 27

2-2-6. کیفیت حسابرسی و انواع تعاریف ارائه شده برای آن 29

2-2-7. مفاهیم اندازه گیری کیفیت حسابرسی 31

2-2-8. درک از کیفیت حسابرسی 33

2-2-9. تفاوت بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس 34

2-2-10. چارچوب کیفیت حسابرسی 36

2-2-11. مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی 39

2-2-12. تقاضا برای کیفیت حسابرسی 42

2-2-12-1. راهبردهای ریسک صاحبکار 42

2-2-12-2. تضادهای کارگزاری 46

2-2-13. عرضه کیفیت حسابرسی 47

عنوان صفحه

2-2-13-1. ملاحظات ریسک صاحبکار 48

2-2-13-2. محیط حقوقی 49

2-2-13-3. ساختار مؤسسه حسابرسی 49

2-2-13-4. حق الزحمه ی حسابرسی 50

2-2-14. اهمیت کیفیت حسابرسی در رابطه با دستیابی به اهداف آن 51

2-2-15. محصولات کیفیت حسابرسی 52

2-2-15-1. اعتبار اطلاعات 52

2-2-15-2. کیفیت اطلاعات 53

2-2-16. بررسی کیفیت حسابرسی در چند کشور 55

2-2-17. عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی 56

2-2-17-1. شهرت حسابرس 56

2-2-17-2. تخصص صنعت حسابرس 58

2-2-17-3. دوره تصدی حسابرس 62

2-3. گفتار دوم: هزینه حقوق صاحبان سهام 68

2-3-1. حقوق صاحبان سهام 68

2-3-1-1. نظریه‌های حسابداری پیرامون حقوق صاحبان سهام 69

2-3-2. طبقه بندی حقوق صاحبان سهام 74

2-3-3. هزینه سرمایه 75

عنوان صفحه

2-3-4. تئوری های مطرح شده در باب هزینه سرمایه 77

2-3-5. واژه و مفهوم هزینه سرمایه 79

2-3-6. تعاریف هزینه های سرمایه و دسته بندی هزینه سرمایه 79

2-3-7. هزینه حقوق صاحبان سهام 82

2-3-7-1. روش های برآورد هزینه حقوق صاحبان سهام 83

2-4. گفتار سوم: ارتباط نظری بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام 91

2-5. گفتار چهارم: پیشینه پژوهش 95

2-5-1. مروری بر پژوهش های خارجی 95

2-5-2. مروری بر پژوهش های داخلی 101

2-6. خلاصه فصل 103

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه 105

3-2. نوع و روش پژوهش 106

3-3. روش های گردآوری اطلاعات 106

3-4. ابزار گردآوری و تحلیل اطلاعات 107

3-5. جامعه و نمونه آماری 107

3-6. قلمرو پژوهش 108

3-6-1. قلمرو موضوعی 109

عنوان صفحه

3-6-2. قلمرو زمانی 109

3-6-3. قلمرو مکانی 109

3-7. فرضیه های پژوهش 109

3-7-1. فرضیه اصلی پژوهش 110

3-7-2. فرضیه های فرعی پژوهش 110

3-8. اهداف پژوهش 110

3-9. اهداف کاربردی پژوهش 111

3-10. تعریف عملیاتی متغیرها 111

3-10-1. ویژگی های کیفی حسابرسی 112

3-10-2. هزینه حقوق صاحبان سهام 113

3-10-3. متغیرهای کنترلی 114

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه 116

3-12. داده های ترکیبی 120

3-13. الگوی داده های تابلویی 120

3-14. انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون 121

3-15. روش تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه 122

3-15-1. آزمون کولموگروف – اسمیرنوف( k-s ) 122

3-15-2. آزمون همبستگی 122

عنوان صفحه

3-15-3. ضریب همبستگی 123

3-15-4. رگرسیون ساده خطی 123

3-15-5. آزمون دوربین- واتسون 124

3-15-6. رگرسیون چندگانه 125

3-16. خلاصه ی فصل 126

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. مقدمه 128

4-2. تحلیل توصیفی 129

4-3. بررسی نحوه توزیع متغیرهای پژوهش 132

4-4. جدول همبستگی بین متغیرها 133

4-5. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 135

4-5-1. نتایج آزمون فرضیه ی اول 135

4-5-2. نتایج آزمون فرضیه ی دوم 137

4-5-3. نتایج آزمون فرضیه ی سوم 139

4-5-4. نتایج آزمون فرضیه ی چهارم 141

4-5-5. نتایج آزمون فرضیه ی پنجم 143

4-5-6. نتایج آزمون فرضیه ی ششم 145

4-5-7. خلاصه آزمون فرضیه ها 147

عنوان صفحه

4-6. خلاصه فصل 147

فصل پنجم: تفسیر یافته ها و پیشنهادات

5-1. مقدمه 149

5-2. تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 149

5-2-1. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه اول 149

5-2-2. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه دوم 151

5-2-3. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه سوم 152

5-2-4. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه چهارم 154

5-2-5. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه پنجم 155

5-2-6. تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ششم 156

5-3. نتیجه گیری کلی 157

5-4. پیشنهادهای کاربردی و علمی 158

5-4-1. پیشنهادهای کاربردی 158

5-4-2. پیشنهادهای علمی برای پژوهش های آتی 160

5-5. محدودیت های پژوهش 160

خلاصه فصل 161

منابع و مأخذ 163

منابع فارسی 163

عنوان صفحه

منابع انگلیسی 168

فهرست جداول و نمودارها:

نمودار 2-1. چارچوب کیفیت حسابرسی 38

نمودار 2-2. چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی 41

جدول 3-1. خلاصه متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………118

نمودار 3-1. مدل شماتیک روابط بین متغیرها: 119

جدول 4-1. نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی داده های پژوهش 130

جدول 4-2. نتایج آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف 132

جدول 4-3. ماتریس همبستگی پیرسون 134

جدول 4-4. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی اول 135

جدول 4-5. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی دوم 137

جدول 4-6. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی سوم 139

جدول 4-7. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی چهارم 141

جدول 4-8. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی پنجم 143

جدول 4-9. نتایج آزمون رگرسیون فرضیه ی ششم 145

جدول 4-10. خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها 147

جدول 5-1. اسامی شرکت های مورد مطالعه 162

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1. مقدمه

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسأله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است (سجادی، 1382، 4).

حسابرسی، برای صورت های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب کار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. کیفیت خدمات حسابرسی در ارتباط با عوامل زیادی می باشد که هر یک از این عوامل می توانند اثرات متفاوتی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته باشند. در سال های اخیر توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن در سرلوحه اهداف مراجع حرفه ای بسیاری از کشورها قرار گرفته است (فاطمی، 1391، 5).

به نظر تیتمن و ترومن[1]، حسابرسی با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند. با توجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این شکل بیان کرد: کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت (نونهال نهر و همکاران، 1389، 2).

به عقیده هیأت کیفیت حسابرسی [2]، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است، گام بردارد. آنها تأکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است چند بعدی ولی نامشهود است، تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارآیی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است.

از سوی دیگر هزینه سرمایه از دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. از بعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزشیابی عملکرد شرکت مورد توجه قرار می گیرد. از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد (قلی نژاد، 1390، 9).

از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم- گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم نقش اساسی را در جهت به وجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی[3] نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات حسابرسی ارائه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول، نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل مجموعه صورت های مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند. آنها به دلیل عدم وابستگی به بنگاه اقتصادی، احتمال گزارش اشتباه کشف شده در صورت های مالی را بالا می برند. برای سرمایه گذارانی که پس اندازهای خود را از طریق خرید اوراق بهادار، از جمله سهام در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می- دهند، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. استفاده کنندگان از گزارش های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس شده در گزارش های مالی اتکا کنند که این گزارش حاوی اطلاعات شفاف و قابل اتکا باشد. حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا می باشد (شامی زاده، 1390، 8).

بیان مسأله

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).

در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).

دی آنجلو [5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).

پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.

همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).

از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).

پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

 1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟
 2. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
 3. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
 4. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟
 5. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟
 6. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

1-4. اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).

اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

 1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 2. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 3. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 4. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 5. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
 6. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

1-6. فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می گردد:

 1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 2. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 3. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
 4. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 5. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 6. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
 7.  

1-7. نوآوری پژوهش

تاکنون پژوهش های فراوانی در مورد کیفیت حسابرسی با دیگر متغیرها صورت گرفته است اما به رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته نشده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی (شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید این دو بر اندازه مشتری می پردازد و با توجه به اینکه تاکنون در کشور بین این دو متغیر با تأکید بر اندازه مشتری تحقیقی صورت نگرفته، نتایج این تحقیق می- تواند بر گسترش ادبیات حسابداری و حسابرسی و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه کمک نماید. محققان و دانشجویان می توانند بر پایه این پژوهش، تحقیقات جدیدی را در مورد تأثیر متغیرهای جدید بر هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دهند.

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با بهره گرفتن از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 116

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159068]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

عنوان : تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

 

عنوان                                                                                                                                            شماره صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

ضرورت و اهمیت موضوع …………………………………………………………………………………………………… 11

اهداف اصلی و جزئی ………………………………………………………………………………………………………….. 12

سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 13

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 14

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………….. 15

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-2-2) مبانی نظری متغیرها ………………………………………………………………………………………………… 18

1-2-2-1) حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-2-1-1) تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….. 22

1-2-2-1-2) تئوری هزینه معاملات …………………………………………………………………………………………. 25

1-2-2-2) حاکمیت شرکتی در حرفه حسابداری………………………………………………………………………… 26

1-2-2-3) حسابرس و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………………………… 28

1-2-2-4) اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی……………………………………………………… 31

1-2-2-5) طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………. 36

1-2-2-6) مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها  …………………………………………….40

1-2-2-7) اعضای هیات مدیره  و حاکمیت شرکتی …………………………………………………………………….. 41

1-2-2-8) نقش حسابرسی داخلی در شرکتهای ایرانی…………………………………………………………………… 45

1-2-2-9) حاکمیت شرکتی، خصوصی سازی و اثرات آن ……………………………………………………………..47

1-2-2-10) سهامداران نهادی …………………………………………………………………………………………………… 49

 2-2-2-11) تمرکز مالکیت …………………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-2-12)  عضویت یا عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره ………………………………………………………51

2-2-2-13) قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت ایران)………………………………………….. 52

2-2-2-14) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………… 54

2-2-2-14-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی …………………………………………… 54

2-2-2-14-2)  تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با حاکمیت شرکتی ………………………………………… 64

1-2-3-1)  ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………….. 69

1-2-3-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه……………………………………….. 70

1-2-3-1-1) تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 70

1-2-3-1-2)تحقیقات خارجی انجام یافته در ارتباط با ساختار سرمایه ………………………………………………… 79

1-2-4) اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………….. 79

 1-2-4-1)  تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت……………………………………… 81

 1-2-4-1-1)  تحقیقات داخلی انجام یافته در ارتباط با  اندازه شرکت………………………………………………… 82

1-2-5) سود قبل از بهره و مالیات ………………………………………………………………………………………………….. 83

1-2-6) نسبت Q-توبین ……………………………………………………………………………………………………………… 83

1-2-6-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام یافته در ارتباط با نسبت Q- توبین ……………………………………… 87

1-2-7)  جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه متغیر تحقیق ………………………………………….. 88

فصل دوم : روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

2-2) توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق ………………………………………………………………………………….. 91

2-3) آزمون فرضیه ها و سئوالات جامعه آماری ………………………………………………………………………………… 91

2-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………… 95

2-4) نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری) ……………………………………………………………………………. 95

2-5) ابزارهای گردآوری داده ها و چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای کار)  ……………………………. 96

2-6) شیوه های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم : نتایج و بحث

3-1-1) مقدمه ……………………………………………. ……………………………………………………………………………. 99

3-1-2) توصیف آمار ……………………………………………………………………………………………………………..  101

3-1- 3) بحث در مورد یافته ها …………………………………………………………………………………………………… 100

4-3 ) بررسی فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 102

3-1-4) بررسی نتایج حاصل از تحقیق در دو جامعه  ………………………………………………………………… 103

3-1-4-1) بررسی نتایج فرضیه در جامعه شیمیایی – سیمان و آهک، گچ ……………………………………………… 103

3-1-4-2) بررسی نتایج فرضیه در جامعه غذایی و دارویی ……………………………………………………… 121

3-1-4-3) مقایسه نتیجه حاصل شده از فرضیه ها  در دو جامعه شیمایی سیمان و آهک، گچ و غذایی و دارویی ….. 140

3-2 )  نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادها ( پیشنهادهای پژوهش و کاربردی) ………………………………….. 144

3-2-2)  مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش ………………………………………………………………………. 145

3-2-3) پیشنهادها ( پیشنهادی پژوهشی و کاربردی)  ……………………………………………………………………. 151

3-2-3-1) پیشنهادهای حاصل از پژوهش ………………………………………………………………………….. 151

3-2-3-2) پیشنهادهای موضوعی تحقیقات آتی …………………………………………………………………… 154

3-2-4) محدودیت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 156

منابع ………………………………………………………………………………………………….. 157

پیوست ……………………………………………………………………………………………………. 174

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-1) مقدمه

مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور،1389)

حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز، حیات بنگاه های اقتصادی در دراز مدت را، هدف قرارداده و در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمانها محافظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارتست از: الف) کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی. ب) بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی  و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرائی حاکمیت شرکتی به مجموع قوانین، مقررات،ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذینفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است. سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[1] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه بین می نماید: حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است. (ستایش،1390)

طبق تحقیقات انجام شده اگر شرکتها در جهت بهبود و ارتقای وضعیت حاکمیت شرکتی تلاش کنند این موضوع تاثیر مثبتی می تواند بر عملکرد و ارزش شرکت داشته باشد (پیتر لیداف، 2005) [2] به عنوان مثال در مورد وضعیت هیات مدیره از نظر تعداد اعضا، نسبت حضور مدیران غیر موظف به مدیران موظف، تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره از مدیر عامل و غیره و از نظر شفافبت اطلاعاتی و رعایت سهامداران اگر کیفیت گزارش دهی خود را افزایش و رعایت حقوق سهامداران را بهبود بخشند و کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی در شرکت داشته باشند، مسلما در بلندمدت می توانند شاهد خوشنامی شرکت، کاهش هزینه سرمایه و بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت باشند.

 

                           

1-1-2) بیان مسئله:

این پژوهش درصدد معرفی بیشتر و طرح موضوع کیفیت حاکمیت شرکتی در مباحث حسابداری بوده و به طور خاص به تبیین مساله اساسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه در نظام حسابداری ایران در جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به خاص به شرکتهای دارویی و غذایی، شیمیایی و سیمان و گچ، آهک می پردازد.

حاکمیت شرکتی شامل معیارهایی است که می تواند با افزایش عدم تمرکز در کنترل شرکتها، از قدرت مدیران در پیگیری منافع شخصی کاسته و باعث بهبود عملکرد شرکتها شود. (حساس یگانه، 1388)

 مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض اختیار کردند و بازارهای بورس اوراق بهاردار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازار اوراق بهادار می باشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذبور بوجود آید، تنها مساله اقتصادی نیست بلکه به مساله اجتماعی مبدل می شود که درآن منابع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد، برای حل و فصل مشکلات مذبور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. دو دیدگاه نظری عمده شامل تئوری نمایندگی و تئوری ذینفعان در این مورد مطرح است. هر یک از آنها به صورت متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی می نگردند.تئوری نمایندگی به مشکل کارگزار و کارگمار و تئوری ذینفعان به مشکل کارگزار و ذینفعان می نگرند. (احمدپور و دیگران، 1389)

حاکمیت شرکتی به مجموعه رسمها، فرایندها، سیاستها قوانین و نهاد ها گفته می شود که به روش یک شرکت از نظر اداره، راهبردی و یا کنترل تاثیر بگذارد همچنین حاکمیت شرکتی روابط بین کنش گران متعدد (ذی نفعان) و هدفهایی را که براساس آنها شرکت  اداره می شود در برمی گیرد کنشگران اصلی مدیریت عامل، سهامداران و هیات مدیره است و ذی نفعان عبارتند از: کارکنان، عرضه کنندگان کالا، مشتریان، بانکها و سایر وام دهندگان، قانونگذاران، محیط و به طورکلی جامعه است.سیستم حاکمیت شرکتی باید هدفهای اقتصادی را با درنظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران بهبود بخشد و حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، ارتقای حس رقابتی و در نهایت موجب بهبود رشد اقتصادی است. جیمز ولفنسان[3] رئیس سابق بانک جهانی در این زمینه می گوید: “حاکمیت شرکتها برای رشد اقتصاد جهانی از حاکمیت کشورها دارای اهمیت بیشتری است”.

همچنین ساختار سرمایه شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تامین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. اهمیت ساختار سرمایه از نظر (مودیلیانی و میلر،1958) [4] بیشتر مورد توجه قرار گرفت آنها بر این اعتقاد بودند که بین تامین مالی از طریق حقوق صاحیان سهام و بدهی با توجه به ارزش شرکت هیچ تفاوتی وجود ندارد و بعد از مطالعاتی در سال 1963 نیز نتایج جدیدی بدست آوردند و به اهمیت ساختار سرمایه بیش از پیش پی بردند. (اسدی، 1390).

 اصطلاح ” هزینه سرمایه ” در واقع ” نرخ بازده مورد انتظار ” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح ” بازده مورد انتظار” می باشد. تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کم‌ترین مقدار ممکن برساند. آنچه که موجب افزایش ثروت سهامداران می گردد انتخاب ساختار بهینه سرمایه و انتخاب انواع تامین مالی است (ملکیان و دیگران، 1390)، مطابق ادبیات تامین مالی، تعارضات نمایندگی به عنوان یکی از عوامل تایین کننده ساختار سرمایه شرکت محسوب می شود. (ستایش، 1390)

مدیران مالی همواره درگیر اتخاذ تصمیم در ارتباط با تامین مالی با نگرش تحلیل هزینه – منفعت هر روش و نیز تطبیق نرخ بازده سرمایه گذاری ها و نرخ بهره ی پرداختی می باشند. این پدیده به علت ظهور پارادیم نمایندگی و هم چنین تغییرات بازده ناشی از عملکرد تامین مالی شرکت ها، یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه بازارهای تامین سرمایه است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص را با توجه به مقتضیات محیط بیرون و نیز پدیده های غالب درون شرکتی تعیین می کند. (سینایی، 1384)

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارایی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تایید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.(سینایی، 1386)

بر اساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی)، هزینه های معاملاتی، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن شرکتها به تامین مالی از طریق ایجاد بدهی و شکل گیری ساختار سرمایه آنها به شمار می آید. به منظور تبیین عوامل مذکور تاکنون نظریه های گوناگون و الگوهای متعددی عرضه شده که مهم ترین آنها عبارت بوده اند از نظریه توازن و نظریه سلسله مراتب.
اهرم مالی، احتمال ورشکستگی را افزایش میدهد و انتظار میرود که شرکت های اهرمی برای کاهش ریسک مالی، وجه نقد بیشتری نگهداری کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نسبت اهرم مالی، خود به عنوان عاملی برای تعیین توانایی شرکت برای انتشار اوراق بدهی جدید به شمار میرود، اگر قدرت بازپرداخت هزینه های تأمین مالی توسط شرکتی بالا باشد، از انعطاف پذیری مالی بالاتری برخوردار است (رسائیان،1389)

1-1-3) ضرورت و  اهمیت موضوع:

منظور از این تحقیق، شناخت بیشتر ادبیات حاکمیت شرکتی و چگونگی تاثیر آن بر ساختار سرمایه می باشد همچنین محقق سعی دارد که اثر اهرم مالی و چگونگی جایگزین شدن بر حاکمیت شرکتی ضعیف را بررسی نماید. سازوکار حاکمیت شرکتی برای کاهش هزینه های نمایندگی و برطرف کردن تضاد بین سهامداران استقرار می یابد و امکان دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود را بیشتر از منافع سهامداران تعقیب کنند و همیشه به نفع کارگمار تصمیم گیری نکنند. در این حالت وجود اهرم مالی برای شرکت، می تواند در واقع رفتار مدیران را کنترل کرده تا جریانهای نقدی شرکت را در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه گذاری نماید تا منافع سهامداران و عملکرد شرکت آسیب نبیند.

به عبارتی اهرم مالی می تواند جایگزین حاکمیت شرکتی ضعیف باشد و مدیران را در جهت تصمیاتی که اخذ می نماید کنترل نماید.

–  سهامداران نهادی، می توانند نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی در شرکت باشد.زیرا سهامداران نهادی با            در نظر گرفتن تجربیات مفید در فکر بهترین راه کار می افتند و می توانند رفتار مدیران را به سمت سود سهامداران هدایت نمایند.

عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره، یک سازوکار قوی حاکمیت شرکتی است که می تواند نظارت بر هیات مدیره را حداکثر نماید.

تمرکز مالکیت با افزایش تعدد مالکیت موجب تقسیم مالکیت می گردد و همین عامل موجب افزایش کنترل و نظارت بر تصمیات مدیران می گردد.

اجرای قانون معامله با اشخاص وابسته (قانون 129 تجارت ایران) به عنوان توزیع عادلانه سود و همچنین نشان دهنده حاکمیت شرکتی قوی می باشد.

نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس و تاییدیه صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل به نوعی شفافیت و افشای  اطلاعات صحیح و صداقت و در نهایت حاکمیت شرکتی قوی را نشان می دهد

1-1-4) اهداف اصلی و جزئی:

این تحقیق دارای یک هدف اصلی و شش هدف فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

هدف اصلی :

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه.

اهداف جزئی:

1-  تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه.

2-  تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه .

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه .

4-تاثیر نوع گزارش حسابرس بر ساختار سرمایه.

5- تاثیر رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده 129 قانون تجارت) بر ساختار سرمایه.

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه.

که هدف اصلی را می توان یک هدف کاربردی و اهداف جزئی را جزو اهداف علمی تحقیق برشمرد.

1-1-5) سوالات  تحقیق:

این تحقیق دارای یک سئوال اصلی و شش سئوال فرعی در جامعه بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران چگونه است؟

1- تاثیر درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه چگونه است؟

2- تاثیر میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه چگونه است؟

3- تاثیر عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه چگونه است؟

4- تاثیر نوع گزارش و اظهارنظر حسابرس بر ساختار سرمایه چگونه است؟

5- تاثیر رعایت معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران) بر ساختار سرمایه چگونه است؟

6- تاثیر درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه چگونه است؟

1-1-6) فرضیه های تحقیق:

این تحقیق شامل 6  فرضیه می باشد در جامعه بورس اوراق بهادار تهران که با توجه به سوالات تحقیق تنظیم شده است :

فرضیه اصلی :

کیفیت حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

اهداف فرعی:

1- درصد سهامداران نهادی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

2-  میزان تمرکز مالکیت بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

3- عدم عضویت مدیرعامل در هیات مدیره بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

4- نوع گزارش حسابرس و اظهارنظر بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

5- رعایت قانون معامله با اشخاص وابسته (ماده قانون 129 قانون تجارت ایران)  بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

6- درصد اعضای غیر موظف بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.

 

[1]. James Wolfensohn

[2]. Peter lindelof

[3]. James Wolfensohn

[4]. Modigliani and Miller

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 185

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159328]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریتی و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

 

عنوان :

بررسی ارتباط بین بیش اعتمادی مدیریتی  و محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 1392

چکیده

 

یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران شرکت «کارگزاران» و سهامداران «کارگمار» تضاد منافع دارند و مدیران لزوما به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. با توجه به این فرضیه مدیران به دنبال این هستند که با بهره گرفتن از نفوذ نمایندگی خود منافع خود را حداکثر کنند. بنابراین این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق تعداد 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1390-1386 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شاخص بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد. همچنین شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ، حسابرسی می شود کمتر است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

کلمات کلیدی:

بیش اعتمادی مدیران، محافظه کاری، حسابرس بزرگ

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- تشریح و بیان مساله. 3

1-3- ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4- پرسش تحقیق. 7

1-5- اهداف تحقیق. 8

1-5-1- اهدف علمی تحقیق. 8

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق. 8

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق. 9

1-7- قلمرو تحقیق. 9

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق. 9

1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-8- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 10

1-9- ساختار کلی تحقیق. 12

1-10- خلاصه فصل. 12

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 15

2-2- تعاریف مختلف محافظه کاری.. 16

2-3- محـافظه کاری مشـروط و نامشـروط.. 19

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-3-1- ارتبـاط بین محافظـه کاری مشـروط و نامشـروط.. 20

2-4- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس… 28

2-4-1- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری.. 32

2-4-1-1-محافظه­کاری و قراردادهای بدهی.. 35

2-4-1-2-محافظه کاری و قراردادهای پاداش اجرایی.. 37

2-4-1-3- محافظه کاری وحاکمیت شرکتی.. 39

2-4-2- دلیل حقوقی تقاضا برای محافظه کاری.. 40

2-4-3- دلیل مالیاتی تقاضا برای محافظه کاری.. 41

2-4-4- دلیل قانونگذاری تقاضا برای محافظه کاری.. 41

2-5- دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه بال وشیواکومار. 42

2-6- روش های مختلف اندازه گیری محافظه کاری.. 46

2-6-1- معیار محافظه کاری مبتنی بر اقلام تعهدی بال و شیواکومار. 48

2-6-2- معیارمحافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 49

2-6-3- روش پنمن و ژانگ در اندازه گیری محافظه کاری.. 55

2-7-  اهرم بدهی و محافظه کاری.. 56

2-8- نقش محافظه کاری در کاهش تضادها بر سر سیاست تقسیم سود. 57

2-9- محافظه کاری و هزینه بدهی.. 58

2-10- حسابرسی چیست.. 60

2-11- شکل گیری نیاز حسابرسی در ایران. 61

2-12-حسابرس مستقل و کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیر. 62

2-13- هیات مدیره 66

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-14-اعتماد به مدیریت.. 67

2-15- خوش بینی در روانشناسی.. 68

2-16- قدرت، منشا خصوصیات رفتاری مدیریت.. 69

2-17- بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری.. 72

2-18- مدل مفهومی تحقیق. 74

2-19- پیشینه تحقیق. 75

2-19-1- پیشینه خارجی تحقیق. 75

2-19-2- پیشینه داخلی تحقیق. 77

2-20- نگاره ای از تحقیقات انجام شده 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 83

3-2- روش تحقیق. 84

3-3- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 85

3-3-1- روش نمونه گیری.. 85

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 86

3-5- مراحل عمومی آزمون فرض آماری.. 86

3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق. 88

3-7- قلمرو تحقیق. 89

3-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 89

3-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق. 89

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق. 89

عنوان                                                                                                                            صفحه

3-8- روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها 89

3-9- متغیرهای تحقیق و تعاریف عملیاتی آنها 89

3-9-1- متغیر وابسته. 90

3-9-2- متغیرهای مستقل. 92

3-9-3- نحوه محاسبه حسابرس بزرگ… 92

3-9-4- متغیرکنترلی.. 92

3-10- روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ­ها 95

3-10-1- آماره توصیفی.. 95

3-10-2- همبستگی بین متغیرها 95

3-10-3- تحلیل رگرسیون داده ­ها 95

فصل چهارم : تحلیل یافته ها

4-1- مقدمه. 97

4-2- آمار توصیفی داده ­ها 98

4-3- آزمون نرمال بودن داده ها 99

4-4- همبستگی بین متغیرها 100

4-4-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول. 103

4-4-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم. 105

4-5 خلاصه نتایج تحقیق. 108

4-6 خلاصه فصل. 109

فصل پنجم : نتیجه ­گیری، بحث و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 111

5-2- تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 112

عنوان                                                                                                                            صفحه

5-2-1- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه اول. 112

5-2-2- تحلیل و تفسیر نتایج فرضیه دوم. 112

5-3- بحث ونتیجه گیری کلی.. 113

5-4- نتایج جانبی حاصل از تحقیق. 114

5-5- پیشنهادات تحقیق. 115

5-5-1- پیشنهادات منتج از نتایج تحقیق. 115

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 116

5-6- محدودیتها و موانع تحقیق. 116

5-7- خلاصه فصل. 117

پیوست ها 118

منابع و ماخذ.. 132

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1: نگاره ای از تحقیقات انجام شده 80

جدول 3-1 علامت اختصاری و نام متغیرهای انتخابی درتحقیق. 94

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در شرکت های نمونه. 98

جدول 4-2 نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.. 100

جدول 4-3 ماتریس همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی تحقیق. 101

جدول 4-4 نتایج آزمون فرضیه اول. 103

جدول 4-5 نتایج آزمون فرضیه اول بدون متغیر کنترلی.. 104

جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه دوم. 106

جدول 4-7 نتایج آزمون فرضیه دوم بدون متغیر کنترلی.. 106

جدول4-8 خلاصه نتایج تحقیق. 108

 

1-1- مقدمه

یکی از رفتارهای فرصت جویانه مدیران شناسایی سریع تر سودها و به تأخیر انداختن زیان ها است، زیرا با این کار می توانند میزان پاداش هایی که به آنها تعلق می گیرد را افزایش دهند که از این موضوع در ادبیات تئوری های اثباتی از فرضیه پاداش مدیریت یاد می­ کنند(رحمانی،1388). بر همین اساس لافونـد و واتز[1](2008) محافظه کاری را عاملی بازدارنده برای مدیران بیش از حد خوش بین می دانند. ولک و همکاران[2](2004) در تعریف محافظه کاری بر عدم تقارن زمانی در شناسایی دارایی­ ها و سود ها توجه می کنند و محافظه کاری را چنین تعریف می نمایند: «محافظه کاری عبارت است از شناسایی هر چه زودتر زیان ها و ارزشیابی هر چه کمتر دارایی ها».

از سوی دیگر، بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند. بر این اساس به نظر می رسد که بیش اعتمادی مدیران یکی از عوامل تاثیر گذار بر محافظه کاری می باشد. بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.

1-2- تشریح و بیان مساله

مدیر اختیاراتی دارد و می تواند این اختیارات را به گونه ای اعمال کند که خروجی الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران را به دلخواه خود شکل دهد. بدین منظور، مدیریت می تواند تلاش کند که یکی از ورودی های مهم الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران یعنی سود را تحت تاثیر قرار دهد و به مدیریت آن بپردازد. مدیر واحد تجاری از اختیارات خود می تواند از دو طریق برای مدیریت سود به عنوان یکی از ورودی های الگو، تصمیم گیری سرمایه گذاران استفاده کند. در حالت اول، مدیر می تواند از اختیارات خود برای انتقال اطلاعات محرمانه درباره سود آوری آینده شرکت استفاده کند. این وضعیت براساس تعریف های ارائه شده ، مطابق با مدیریت موثر سود است. در این نوع از مدیریت سود ، اطلاع رسانی سود ها در تبادل اطلاعات محرمانه بهبود می یابد. در حالت دوم، مدیر می تواند از اختیارات خود حداکثر کردن مطلوبیت خود استفاده کنند و برای این کار ، سود ها را تحریف کند . این حالت نیز براساس تعریف های ارائه شده، مطابق با مدیریت فرصت طلبانه سود است. در این حالت، مدیر به منظور حداکثر کردن مطلوبیت خود به گزارش فرصت طلبانه سود ها اقدام                می کند(سابرامانیام ، 1996 و سایرگار و اوتاما، 2008).

بلیس(1924) معتقد است که از گذشته‌های بسیار دور این مفهوم در قالب این عبارت‌ بیان می‌شده است‌ “زیان‌ها را پیش‌بینی کنید ولی سودها را نه‌” این عبارت به این معنی‌ است که درآمدهایی که منشاء این سودها می‌باشند تا زمانیکه ادعای قابل اثباتی نسبت‌ به وصول آن ایجاد نشده باشد، نباید به عنوان درآمد شناسایی و در دفاتر ثبت شوند. بهاین ترتیب می‌توان دریافت که محافظه‌کاری در شناسایی درآمد بر وصول وجه نقد تاکید ندارد بلکه همین اندازه که درآمد قابل اثبات باشد، کافی است. باسو(1997 با توجه به تحقیقات تجربی نشان داد که حسابداران در شناسایی سود و زیان تمایل دارند که درجه تائید اخبارخوب(سود) نسبت به درجه تایید اخبار بد(زیان) بالاتر باشد. بر این اساس محافظه‌کاری را مخلوق عدم تقارن در تایید شرایط سود و زیان دانست.   راس و واتز(2002) محافظه‌کاری را به عنوان میزان تفاوت تاییدپذیری شرایط شناسایی سود در مقابل زیان بیان کردند. در این بیان تاکید بر درجه قابلیت تاییدپذیری‌ سود در مقابل زیان می‌باشد. تفاوت درجه تاییدپذیری سود در مقابل زیان منجر به عدم‌ تقارن در شناسایی سود و زیان می‌شود. عدم تقارن در شناسایی سود و زیان یا به‌ عبارتی اعمال محافظه‌کاری موجب، گزارش بیان کم‌ارزش خالص دارائی‌ها نسبت به‌ مبلغی واقعی می‌گردد. به این ترتیب گزارش خالص دارائی‌ها در دوره جاری به مبلغی‌ کمتر از مبلغ دوره‌های بعد خواهد گردید. مخالفین محافظه‌کاری معتقدند، این موضوع‌ با مفهوم محافظه‌کاری مغایرت دارد. با وجود انتقاد از محافظه‌کاری، نفوذ محافظه‌کاری‌ در حسابداری از نظر طول زمان و ارزش‌گذاری با اهمیت می‌باشد.

استرلینک(1970) محافظه‌کاری را به عنوان با نفوذترین اصل در ارزش‌گذاری معرفی می‌کند. پس به این‌ ترتیب می‌توان اذعان کرد که محافظه‌کاری به لحاظ پیشینه تاریخی طولانی و از نظر ارزش‌گذاری در حسابداری با اهمیت است. راس و واتز(2002) نشان دادند، علاوه بر سابقه طولانی محافظه‌کاری در حسابداری، در سی‌ سال اخیر بکارگیری آن افزایش‌ یافته است. با توجه به موضع منتقدین (تدوین‌کنندگان مقررات و استانداردها و دانشگاهیان) نتایج حاصل از بررسی راس و واتز(2002) از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا حیات طولانی محافظه‌کاری در حسابداری و افزایش آن در چند سال اخیر به‌طور قوی‌ این فکر را تقویت می‌کند که محافظه‌کاری منافع مهمی را دربردارد. محققین توجیهاتی‌ را برای محافظه‌کاری (1- انعقاد قرارداد 2- مالیات بر درآمد 3- دعاوی حقوقی‌4- مقررات نظارت)در گزارش‌گری مطرح کرده‌اند. همگی بر این باورند که بکارگیری‌ محافظه‌کاری در حسابداری برای استفاده‌ کنندگان گزارش‌های مالی مفید خواهد بود(ثقفی،1388).

همچنین در تحقیقات اخیر محافظه کاری به دو گروه تقسیم بندی شده است، نوع نخست، محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری مستقل از اخبار و محافظه کاری غیر شرطی نیز خوانده شده است . محافظه کاری پیش رویدادی از بکارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، می کاهند . برای مثال ، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات وتحقیق وتوسعه به عنوان هزینه ، حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد . نوع دیگر محافظه کاری ، محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار، محافظه کاری شرطی و عدم تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است . محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال ، قاعده ی اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، از این نوع هستند(بیور و رایان،2005)[3].

از طرفی دیگر بیش اعتمادی مدیران یکی از بحث های مهم در تئوری های مالی رفتاری است که اصل و اساس آن موضوعات روان شناختی می باشد با این اعتقاد که افراد در کل زیاد از حد اعتماد به نفس دارند در ادامه تحقیقات، این پیشینه روان شناختی مالی رفتاری را گسترش داده اند و مدیران را به عنوان یک گروه خاص نسبت به مردم عادی می دانند که می توانند بیش از دیگران خوش بینی باشند(لندیر و تسمار[4]،2009). به نظر وینستن[5](1980) بیش اعتمادی مدیران بر تصمیمات سرمایه گذاران بنگاه اثر می گذارد که این موضوع یک مساله مهم در پیشینه تامین مالی بنگاه بوده است(هوانگ و همکاران[6]،2010).

هیتن[7](2002) مدلی را در مورد بیش اعتمادی مدیران ارائه کرد که در این مدل او نشان داد که خوش بینی بیش از حد مدیران برمحافظه کاری تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین این تاثیر در شرکت هایی که هزینه تامین مالی بالایی دارند، بیشتر است. در ارتباط با همین موضوع مطالعات تجربی دریافتند که ویژگی های فردی مدیران به ویژه رفتارهای ناشی از بیش اعتمادی مدیران منجر به انحراف در تصمیمات سرمایه گذاری شده بنگاه شده و مدیران با خوش بینی بالا حساسیت سرمایه گذار را به جریانات نقدی افزوده(لین و همکاران[8]،2000 و مالمندیر و تیت[9]،2005). بنابراین با توجه به اهمیت بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری، به علت اینکه مانع افزایش فرصت طلبی برای مدیریت می شود، این پژوهش به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. 

1-3- ضرورت انجام تحقیق

ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:

در سالهای اخیر یکی از زمینه های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است. محافظه کاری یکی از ویژگیهای گزارشگری مالی است که در یک میثاق محدود کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر، نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش بینانه مدیران دارد. محافظه کاری یکی از ویژگیهای برجسته گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر به خاطر رسوایی های مالی  (در شرکت های مانند انرون ورلدکام) توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. همچنین در کشور ما نیز کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، محافظه کاری را به عنوان یکی از مولفه های خصوصیت کیفی قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را به کار نبرده است بلکه از واژه احتیاط به جای آن استفاده کرده است.

همچنین اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش ارزش شرکت شده و در نهایت باعث زیان سهامداران در آینده می شوند. تحقیقات نشان داده اند که میان اعتماد به نفس مدیران و محافظه کاری رابطه معنادار و منفی وجود دارد و مدیران با خوش بینی بالا از نفوذ نمایندگی خود استفاده نموده و موجب بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری می شوند و در ادامه منجر به عدم کارایی در سرمایه گذاری می شوند. به علاوه برای رسیدن به اهداف خود از رویکرد محافظه کارانه در گزارشگری نیز استفاده نمی کنند. بنابراین پژوهش حاضر در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران در مورد این موضوع است که آیا بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه دارد یا خیر؟

1-4- پرسش تحقیق        

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش های زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق هستیم:

1- بیش اعتمادی مدیران چه رابطه ای با محافظه کاری دارد؟

2- چه تفاوتی در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان حسابرسی نمی شود وجود دارد؟

1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق

هدف کلی این تحقیق این است که نشان دهد، در زمانی که مدیران، بیش اعتماد هستند آیا محافظه کاری کمتر می شود یا خیر؟ جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به هدف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

1- تبیین رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری

2- تبیین تفاوت در شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت های حسابرسی شده به  وسیله حسابرسان بزرگ و شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که مدیران آنها دارای بیش اعتمادی هستند، مفید واقع شود.

2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: محافظه کاری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیران بیش اعتماد هستند، حائز اهمیت است.

3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت بیش اعتمادی مدیران نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود. 

1-6- تبیین فرضیه های تحقیق

با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه زیر تدوین شده است:

1- بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری رابطه وجود دارد.

2- شدت رابطه بین بیش اعتمادی مدیران و محافظه کاری در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان بزرگ حسابرسی می شود متفاوت است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شود.

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیران با محافظه کاری می باشد.

1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 153

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159336]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه تاثیر کیفیت پیش ­بینی­ های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های بورس

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری(M.Sc)

 

عنوان:

 تاثیر کیفیت پیش ­بینی­ های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 92

 

 

 

فهرست  مطالب

شماره صفحه

عنوان

چکیده

 

چکیده…………………………………… 1

فصل اول………………………………. 2

کلیات تحقیق………………………….. 2

1-1 مقدمه……………………………… 3

1-2 بیان مسئله………………………. 3

1-3 اهداف تحقیق……………………. 5

1-4 سولات تحقیق……………………. 6

1-5-فرضیه های تحقیق……………… 7

1-6 تعیین جامعه آماری وحجم نمونه…………………………………………… 7

1-7 دوره های مالی مورد آزمون…. 8

1-8 متغیرهای پژوهش……………… 8

1-8-1 متغیرهای وابسته…………… 8

1-8-1-1 کیوتوبین………………….. 8

1-8-1-2ریسک بازار (بتا)………… 9

1-8-2 متغیرهای مستقل……………. 9

1-8-2-2 دقت پیش بینی سود…….. 9

1-8-3 متغیر کنترلی………………… 9

1-8-3-1 اندازه شرکت……………. 10

1-8-3-2 بدهی……………………… 10

1-9 روش پژوهش…………………. 10

1-10 کاربردهای تحقیق………….. 10

1-11 تعریف واژهها و اصطلاحات 11

ریسک شرکت: ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده……… 11

1-12 ساختار کلی پژوهش……….. 11

1-13 خلاصه فصل:……………….. 11

فصل دوم…………………………….. 12

مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. 12

2-1 مقدمه……………………………. 13

2-2 روش های پیش بینی سود…….. 13

2-2-1 مدل باکس- جنکینز……….. 14

2-2-1-1 مراحل عملی روش باکس- جنکینز………………………………… 15

2-2-2 مدل گامزدن تصادفی……… 15

2-3 هدف از پیشبینی سود و گزارش آن………………………………………. 16

2-4 کیفیت پیش بینی سود………… 17

2-4-1 اثر انتشار پیشبینی سود…. 17

2-4-2 اثر تکرار پیشبینی سود….. 18

2-4-3 دقت پیشبینی سود…………. 19

2-4-4 اثر نوع پیشبینی (سالانه یا فصلی)………………………………… 19

2-4-5اثر افق پیش بینی (بلند مدت یا کوتاه مدت)…………………………… 20

2-5 ماهیت ریسک…………………. 21

2-5-1 ریسک چیست؟……………. 21

2-5-2 انواع ریسک……………….. 21

نمودار (2-1) انواع ریسک……. 22

2-6 پیشینه تحقیق………………….. 23

2-6-1 پیشینه خارجی…………….. 23

2-6-2 تحقیقات انجام شده در داخل ایران…………………………………… 28

2-7 خلاصه فصل:………………….. 31

فصل سوم…………………………….. 32

روششناسی تحقیق…………………. 32

3-1 مقدمه……………………………. 33

3-2  روش تحقیق………………….. 33

3-3 تعیین جامعه آماری وحجم نمونه…………………………………………. 34

3-4  دوره های مالی مورد آزمون. 35

3-5 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها……………………….. 35

نمودار (4-1) مدل مفهومی تحقیق… 35

3-6  متغیر وابسته…………………. 36

متغیر وابسته…………………………. 36

3-6-1-2-2 ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک خاص شرکت:……………. 36

3-7 متغیرهای مستقل:……………… 37

3-7-1 تعداد پیشبینی سود………… 37

3-7-2 انتشار دقیق پیشبینی سود.. 37

3-8 متغیر کنترلی…………………… 38

3-8-1 اندازه شرکت……………….. 38

اندازه شرکت به وسیله لگاریتم ارزش بازار سرمایه شرکت در انتهای سال مالی……………………………………. 38

3-9 روش های جمعآوری و منابع داده های تحقیق……………………… 38

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها 39

3-10-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی……………….. 40

مراحل آزمون………………………… 42

3-11 خلاصه فصل:……………….. 45

تجزیه و تحلیل داده‌ها……………. 46

مقدمه‏4-1……………………………… 47

4-2 آمار توصیفی………………….. 47

جدول شماره 4-1 شاخصهای توصیف کننده متغیرهای تحقیق………………… 48

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها……….. 48

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها……………………………….. 49

جدول(4-2) نتایج آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق…………………………………….. 49

4-5 خلاصه تجزیه وتحلیلها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می‌شود………………………………… 50

4-5-1 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:………………….. 50

4-5-1-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیشبینی سود بر ارزش شرکت شرکت تاثیر دارد……………………………… 50

جدول (4-3): ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی و ارزش شرکت…………… 50

4-5-1-1-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 50

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول……………… 50

4-5-1-1-2 بررسی نرمال بودن خطاها :………………………………….. 52

4-5-1-1-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی:………. 52

جدول (4-5) جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی…….. 52

4-5-1-1-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیشبینی سود و ارزش شرکت (کیوی توبین)……………….. 53

جدول (4-6) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی اول  از اصلی اول….. 53

4-5-1-2تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی اول:……………………………………. 54

4-5-1-1-1 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیش بینی سود شرکت بر ارزش شرکت تاثیر دارد…………………….. 54

جدول (4-7): ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیشبینی سود و ارزش شرکت.. 54

4-5-1-1-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 55

جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم  از اصلی اول…………………………………………….. 55

4-5-1-1-3 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 55

4-5-1-1-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 56

جدول (4-9) آزمون تشخیص هم خطی…………………………………………….. 56

4-5-1-1-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر تعداد پیشبینی سود و ارزش شرکت (کیویتوبین)…………………. 56

جدول (4-10) ضرایب مدل رگرسیون چندگانه…………………………………… 56

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم:………………….. 57

4-5-2-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیشبینی سود بر ریسک بتا شرکت تاثیر دارد……………………………… 57

جدول (4-11) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی سود  و ریسک بتا…………. 57

4-5-2-1-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 58

جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرعی اول از اصلی دوم………………………………………… 58

4-5-2-1-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 58

4-5-2-1-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 59

جدول ( 4-13 ) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی اول از اصلی دوم………………………………………… 59

4-5-2-1-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیش بینی و ریسک شرکت (بتا)……………………………………. 59

جدول (4-14) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی اول از اصلی دوم…… 59

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم:………………….. 60

4-5-2-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیشبینی سود بر ریسک شرکت (بتا) تاثیر دارد……………………………… 60

جدول (4-15) ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیش بینی سود و ریسک شرکت (بتا)……………………………………….. 60

4-5-2-2-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 60

جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم از اصلی دوم……………………………….. 60

4-5-2-2-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 61

4-5-2-2-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 61

جدول (4-17) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………. 61

4-5-2-2-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر تعداد پیشبینی سود و ریسک شرکت (بتا)…………………………… 62

جدول (4-18) ضرایب رگرسیون مدل فرضیه……………………………………. 62

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :…………………. 62

4-5-2-3 فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم: تعداد پیشبینی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت تاثیر دارد……………………………………. 62

جدول (4-19) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیشبینی و ریسک غبر سیستماتیک……………………………… 62

4-5-2-3-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 63

جدول(4-20) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم……………………………….. 63

4-5-2-3-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 64

4-5-2-3-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 64

جدول (4-21) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی سوم  از اصلی دوم……………………………….. 64

4-5-2-3-4 برآورد رابطه خطی بین متغیرتعداد پیش بینی سود شرکت و ریسک غیر سیستماتیک…………… 65

جدول (4-22) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم….. 65

4-5- 2تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :…………………. 65

4-5-2-4 فرضیه فرعی چهارم: دقت کیفیت پیشبینی سود شرکت بر ریسک شرکت تاثیر دارد…………………….. 65

جدول (4-23) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی سود  و ریسک غیر سیستماتیک……………………………… 66

4-5-2-4-1بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 66

جدول(4-24) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم……………………………. 66

4-5-2-4-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 67

4-5-2-4-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 67

جدول (4-25) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم……………………………….. 67

4-5-2-4-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیش بینی سود و ریسک غیر سیستماتیک شرکت……………. 68

جدول (4-26) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم.. 68

فصل پنجم……………………………. 70

5-1 مقدمه…………………………… 71

5-2 ارزیابی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها……………………………… 71

5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول….. 71

5-2-1-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیشبینی سود شرکت بر ارزش شرکت تاثیر دارد……………………………… 72

5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیشبینی سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد……………………………………. 72

5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم….. 72

5-2-2-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیش بینی سود شرکت بر ریسک بتا تاثیر دارد……………………………… 72

5-2-2-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیشبینی سود بر ریسک بتا تاثیر دارد………………………………………….. 73

5-2-2-3 فرضیه فرعی سوم: تعداد پیشبینی سود شرکت بر ریسک غیر سیستماتیک تاثیر دارد……………… 73

5-2-2-4 فرضیه فرعی چهارم: دقت پیشبینی سود بر ریسک غیر سیستماتیک تاثیر دارد……………… 73

5-3 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج سایر تحقیقات:………………………. 74

5-4 نتیجهگیری کلی تحقیق:…….. 75

5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق:………………………………… 76

5-6 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:…………………………………………. 77

5-7 محدودیتهای تحقیق………….. 77

منابع و مآخذ…………………………. 78

 

 

 

 

 

 

چکیده

          با توجه به اهمیت افشاء برای افشا­کننده، مخاطب افشاء و برای کل جامعه، و با توجه به این که تصمیم­ گیری­ های بازیگران عرصه بازار سرمایه به ویژه سرمایه ­گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در محیطی انجام می­ شود که عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیازمند اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند منابع را به سمت سرمایه ­گذاری­های پر بازده و با ریسک منطقی هدایت کنند. در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود) که یکی از موارد افشاء در گزارش­های مدیریت می­باشد) بر ارزش شرکت و ریسک شرکت پرداخته شده است. از اینرو از بین کل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه ­ای به اندازه 130 شرکت برای یک بازه زمانی 6 ساله از 1385-1390 انتخاب شد و داده ­های مربوط به این شرکت­ها جمع­آوری و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور فرضیه­سازی و انجام آزمون­ها معیارهای کمی برای کیفیت پیش ­بینی سود همانند تعداد انتشار پیش­بینی­های سود و دقت در پیش ­بینی سود تعریف شدند هم چنین برای ارزیابی ارزش شرکت از معیار کیوی­توبین و برای ارزیابی ریسک شرکت از بتا و ریسک غیر سیستماتیک استفاده شده است. برای تعیین تاثیر مذکور از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است به طور کلی نتایج حاصل از مدل­های رگرسیونی بیانگر آن است که کیفیت پیش ­بینی سود مدیریت بر ارزیابی بلندمدت سرمایه­گذار از ریسک شرکت تاثیر می­گذارد.

در این پژوهش روابط منفی مهمی بین ریسک غیر سیستماتیک و کیفیت پیش ­بینی سود مدیریت مشاهده شده است. به طور کلی نتایج حاصل مدل­های رگرسیونی بیانگر این است که کیفیت پیش­بینی­های سود خود می ­تواند بر ریسک غیر سیتماتیک شرکت تاثیرگذار باشد نتایج تحقیق نشان می­دهد که دقت در پیش­بینی­های سود و مداومت در ارائه پیش ­بینی سود توسط مدیریت، دقیقا ریسک خاص شرکت را که نشات گرفته از رفتار و عملکرد خاص خود شرکت می­باشد، تحت تاثیر قرار می­دهد و با افزایش کیفیت پیش ­بینی سود ریسک غیر سیستماتیک شرکت کاهش می­یابد.

        

 فصل اول

          کلیات تحقیق

 

 

 

1-1 مقدمه

در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از آنجایی که سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در مورد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­ کنند، پیش­بینی­های مدیریت از سود شرکت نیز یکی از همین اطلاعات می­باشد که مورد توجه سرمایه ­گذاران و سهامداران است. در این راستا بررسی میزان تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود ارائه شده توسط مدیریت خود مبحثی جدا از تاثیر ارائه گزارش­ها شامل پیش­بینی­های سود می­باشد. لذا در فصل حاضر به بررسی همین موضوع با ارائه کلیات موضوع تحقیق، و مساله تحقیق آغاز شده و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان شده است و با ضرورت تحقیق، اهداف مربوط به آن و فرضیه ­های تحقیق که شامل دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است ادامه یافته است. در این فصل ساختار کلی پژوهش، متغیرها، فرضیه ­ها و اهداف کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسئله

بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی هر کشوری محسوب می­ شود زیرا به عنوان مرکزی برای جمع­آوری پس­اندازها و منابع راکد اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایت به سمت مراکز تولیدی و نهایتا در صورت هدایت درست این منابع به سمت تولیدات در حال رشد و سالم، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را سبب می­ شود. تحقیقات بسیاری بر پایه اطلاعات منتشر شده از بورس اوراق بهادار انجام گرفته است، که همه این آزمایشات و تحقیقات سعی در پیدا کردن روابط مجهول و ناشناخته­ای را در بین متغیرهای موجود داشته اند. پیدا کردن این روابط به منظور افزایش آگاهی بیشتر سرمایه ­گذاران از وضعیت شرکت­های حاضر در بورس صورت می­گیرد، که نتیجه این امر باعث شناخت بهتر سرمایه ­گذاران از اطلاعات منتشر شده از شرکت­های پذیرفته شده در بورس می­ شود و نهایتا شناخت بهتر از عملکرد شرکت و پیش­بینی­های دقیق­تر و با ریسک پایین­تری از آینده شرکت را موجب می­ شود. از سوی دیگر همین روابط کشف شده از طرف مدیریت شرکت­ها نیز جهت برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد آنان مورد استفاده قرار می­گیرد و می ­تواند باعث اصلاح رویه و تغییر روند و حتی شیوه مدیریت شود.

          سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در موارد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­ کنند. تحقیقات قبلی بر این امر تاکید دارند که فعالیت­های افشا­گرانه خوب با افزایش ارزش (دورنو و کیم[1] 2005) و کاهش هزینه سرمایه (لئوز و ورچیا [2] 2007، فرانسیس و همکاران [3] 2004، سنگوپتا [4] 1998، بوتوسون [5] 1997، اولوسون، نادا و فرانسیس [6] 2008) و کاهش در ریسک (فریر و لائوکس 2007) و (براون و هیلیگست 2007) در ارتباط هستند. یکی از همین اطلاعاتی که سرمایه ­گذاران به آن تکیه می­ کنند، پیش­بینی­های مدیریت از سود شرکت می­باشد. تحقیقات اخیر نشان می­دهد که میزان شرکت­هایی که بصورت داوطلبانه اقدام به انتشار پیش­بینی­های خود از سود می­ کنند در حال افزایش است (آنیلوسکی و اسکینر[7] 2007). چرا که مدیریت شرکت از این طریق می­خواهد تفاوت اطلاعاتی داخل شرکت را با استفاده­کنندگان برون سازمانی به حداقل برساند. تحقیقات قبلی نشان می­دهد که کیفیت انتشار پیش­بینی­های سود مانند استمرار پیش­بینی­ها و قابلیت اطمینان پیش­بینی­ها و انتشار دقیق پیش­بینی­ها و ویژگیهای دیگر خود تاثیر مضاعفی بر افزایش ارزش شرکت و کاهش انواع ریسک شرکت دارند. افزایش کیفیت پیش­بینی­های سود قابلیت اعتماد استفاده­کنندگان اطلاعات مالی را بیشتر می­ کند، و از طرفی اطلاعات نامتقارن را نیز کاهش می­دهد تمامی این عوامل دست به دست هم می­ دهند تا سرمایه گذاران نسبت به ارزش­گذاری بالای شرکت با ریسک کمتر مصمم شوند. لکن بررسی تاثیر کیفیت پیش‎بینی سود انتشار­یافته توسط مدیریت و تاثیر این کیفیت پیش ­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت در ایران یک موضوع بررسی نشده و جدیدی می­باشد.

تمام موارد فوق نهایتا به این سوال منجر می­شوند که کیفیت پیش­بینی­های سود، چه تاثیری می ­تواند بر ارزش شرکت و ریسک شرکت داشته باشد؟

در بین مطالعات داخل ایران مطالعات بیشتر بر نحوه پیش ­بینی سود و چند مورد نیز در مورد کیفیت پیش­بینی­های سود تحقیقاتی صورت گرفته است که در ذیل به آن­ها اشاره می­ شود:

سلیمانی و طاهری (1390) تحقیق را به بررسی اثردقت پیش ­بینی سود توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که نهایتا نتیجه ­گیری می­ شود: عدم ارائه دقیق پیش ­بینی سود، منجر به کاهش غیر واقعی در هزینه سرمایه محاسبه شده بر اساس اطلاعات پیش ­بینی می‏شود. هم چنین در تحقیقی دیگر توسط رحمانی، بشیری­منش، شاهرخی (1391) انجام شده است نتایج تجربی تحقیق نشان می­دهد اگر دفعات پیش ­بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی­ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان­ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف­شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد پیش ­بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­گذارد. هرچه دفعات پیش ­بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه ­گذاران بیشتر خواهد شد.

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش ­بینی سود توسط مدیریت نام تحقیق دیگری است که توسط خوش‏طینت و اکبری (1386) انجام شده به متغیرهایی که بر یکی از جنبه­ های کیفیت پیش ­بینی سود موثر است، پرداخته است که اولا” اعلام خبر منفی (سود پیش‌بینی‌شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجاد می کند به‌ عبارت دیگر میزان باور و اعتبار خبر منفی نزد کارگزاران بازار نسبت به خبر مثبت‌ بیشتر است. ثانیا” اندازه شرکت­ها در میزان باور و قبول سود پیش‌بینی شده، نزد سرمایه‌گذاران دارای تاثیر بیشتری است. ثالثا” صحت و تحقق پیش‌بینی‌های گذشته‌ بر باور پیش‌بینی‌های آینده موثر است. رابعا” پیش‌بینی‌های میان‌مدت نسبت به‌ پیش‌بینی‌های سالانه، واکنش بیشتری را در قیمت سهام ایجاد می کند و نهایتا” اینکه‌ وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش‌بینی‌ها بر باور و اعتبار پیش‌بینی‌های بعدی‌ تأثیرگذار نیست. به‌طور کلی تحقیق حاضر افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه‌ مدیران می‌توانند انتظارات خود از سودهای آتی را با بازار مرتبط سازند، موجب می‌گردد.

1-3 اهداف تحقیق

          نظر به اینکه تشویق به سرمایه ­گذاری و جذب سرمایه ­های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکت­های پذیرفته شده در بورس بیش از پیش صورت می­گیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه‏گذاران و هدایت سرمایه­ها در جهت صنایع و شرکت­های با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت و شفافیت بالا در اختیار سرمایه ­گذاران قرار بگیرد تا بتوان موارد مناسب جهت سرمایه ­گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه ­گذاران و استفاده­کنندگان گزارش­های مالی را فراهم کرد.

          در این پژوهش با بررسی تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود سعی داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه ­های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به کیفیت پیش­بینی­های ارائه شده از سوی مدیریت توجه ویژه­ای صورت گیرد، سرمایه ­گذاران نیز به کیفیت پیش­بینی­های سود توجه و علاقه نشان داده و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت پیش ­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته است تا به سئوالهای مربوط در این زمینه پاسخ قانع کننده ­ای ارائه دهد و پیشنهادهای موثری به استفاده‏کنندگان این اطلاعات فراهم آورد. بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتند از:

 • تعیین تاثیر کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت.
 • تعیین تاثیر کیفیت پیش بینی های سود بر ریسک شرکت.

1-4 سولات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق

سوال اصلی اول: کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال اصلی دوم: کیفیت پیش­بینی­های سود بر ریسک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

سوال فرعی اول از اصلی اول: دقت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی دوم از اصلی اول: تعداد پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی سوم از اصلی دوم: دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی چهارم از اصلی دوم: تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی پنجم از اصلی دوم: دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی ششم از اصلی دوم: تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

 

1-5-فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اصلی یک) کیفیت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی یک) دقت پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دو) تعداد پیش­بینی­های سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه اصلی دو) کیفیت پیش­بینی­های سود بر ریسک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی یک) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دو) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی سه) دقت پیش­بینی­های سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی چهار) تعداد پیش­بینی­های سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 104

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159338]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت با تأکید بر نوع صنعت

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

 

عنوان:

بررسی تأثیر فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت با تأکید بر نوع صنعت

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

زمستان 1391

چکیده

در این پژوهش تلاش شده است تأثیر فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی (شامل سیاست سرمایه‌گذاری، توزیع سود سهام و تامین مالی) بر ارزش شرکت بررسی شود. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389-1382 شامل پنج صنعت غذایی، سیمان، دارویی، شیمیایی و قطعات خودرو می‌باشد و برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از دو مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است، که در مدل اول سطح مناسب انباشت وجه نقد برای هر شرکت در هر سال مشخص و سپس در مدل  دوم تأثیر فزونی انباشت وجه نقد و اجزای تصمیمات مالی بر ارزش شرکت سنجیده می‌شود. جهت محاسبه و طبقه بندی داده‌ها ی پژوهش از نرم افزار Excel و به منظور تحلیل داده‌ها نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارد، درحالیکه سیاست سرمایه‌گذاری، توزیع سود سهام و تامین مالی بر ارزش شرکت بی‌تأثیر است.  از طرفی با لحاظ نمودن اثر فزونی انباشت وجه نقد سیاست توزیع سود سهام و تامین مالی دارای اثر مثبت بر ارزش شرکت می باشند ولی سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت بی تأثیر است.

واژگان کلیدی: فزونی انباشت وجه نقد، تصمیمات مالی، ارزش شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری، توزیع سود سهام ، تامین مالی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2  بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش… 8

1-4  اهداف پژوهش… 8

1-4-1 اهداف علمی پژوهش… 8

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش… 9

1-5  فرضیه‌های پژوهش… 9

1-6  روش‌شناسی پژوهش… 10

1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 10

1-6-2 روش گردآوری داده‌ها 11

1-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 12

1-7  تعریف متغیرها و واژگان اختصاصی.. 12

1-7-1 مدل مفهومی پژوهش… 12

1-7-2 متغیر وابسته. 13

1-7-3  متغیرهای مستقل.. 13

1-7-4 متغیرهای کنترل. 14

1-9  خلاصه فصل.. 16

فصل دوم: ادبیات ، چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

2-1  مقدمه. 18

2-2  ادبیات پژوهش… 19

2-2-1 مفاهیم مختلف ارزش… 19

2-2-2  وجه نقد و فزونی انباشت وجه نقد. 29

2-2-3 تصمیمات مالی.. 33

2-3  چارچوب نظری پژوهش… 46

2-3-1  ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت.. 46

2-3-2  ارتباط بین تصمیمات مالی و ارزش شرکت.. 50

2-3-2-1  ارتباط بین سیاست توزیع سود سهام و ارزش شرکت.. 53

2-3-2-2  ارتباط بین سیاست تامین مالی و ارزش شرکت.. 54

2-3-3  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست سرمایه‌گذاری.. 57

2-3-4  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تقسیم سود. 58

2-3-5  ارتباط بین فزونی انباشت وجه نقد و سیاست تامین مالی.. 59

2-4 پیشینه پژوهش… 60

2-4-1 پیشینه ی خارجی.. 60

2-4-2 پیشینه ی داخلی.. 65

2-5  خلاصه فصل.. 67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 69

3-2 روش پژوهش… 69

3-3 روش و ابزار گردآوری داده‌ها 70

3-4 فرضیه‌های پژوهش… 71

3-5 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 71

3-6  متغیرهای پژوهش… 73

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 76

3-7-1  استفاده از آمار توصیفی.. 77

3-7-2  استفاده از آمار استنباطی.. 78

3-7-3  اندازه گیری رابطه ی آماری و آزمون فرضیه‌ها 78

3-8  خلاصه فصل.. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها

4-1 مقدمه. 82

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی.. 83

4-3 بررسی نحوه‌ی توزیع داده ها 84

4-4 جدول همبستگی بین متغیرها 85

4-5 نتایج آزمون فرضیه‌ها 86

4-5-1 نتایج آزمون فرضیهی اول. 86

4-5-2 نتایج آزمون فرضیهی دوم. 88

4-6 خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها 90

4-7 خلاصه‌ی فصل.. 90

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 92

5-2  تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق.. 92

5-2-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی اول. 92

5-2-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ی دوم. 93

5-3  مقایسه با نتایج پژوهش‌های پیشین.. 94

5-4  نتیجه گیری کلی.. 94

5-5  پیشنهادهای کاربردی مرتبط با یافته‌های پژوهش… 95

5-6  پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی.. 96

5-7 محدودیت‌های  پژوهش… 96

5-8  خلاصه‌ی فصل.. 97

فهرست منابع و مآخذ. 98

الف‌ـ  منابع فارسی.. 98

ب‌ـ منابع غیر فارسی.. 100

پیوست‌ها

الف –  آمار توصیفی

ب-  جداول نتایج آزمون  همبستگی بین متغیرها

ج- جداول مربوط به آزمون فرضیات

ج- جدول تفصیلی شرکت‌های نمونه

 

 

فهرست جداول

جدول3-1 تعداد مشاهدات.. 72

جدول (4-1): تحلیل توصیفی داده‌های پژوهش… 83

جدول (4-2): فراوانی متغیرهای مصنوعی.. 83

جدول (4-3): نتایج آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف.. 84

جدول (4-4): ماتریس همبستگی پیرسون. 85

جدول (4-5): نتایج آزمون و مدل فرضیهی  اول. 86

 

 

1-1 مقدمه

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می‌باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله‌ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.

انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده ­اند. چنین محدودیت‌هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­ گیری­ های مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه ­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می ­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می‌تواند ارزش شرکت‌ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.

 

 

1-2  بیان مسئله

ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی‌های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می‌آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می‌شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می‌گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می‌گیرند.[1]

تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).

ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می‌تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می‌شود که می‌تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می‌آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن‌های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه‌بر باشد )لوزانو[2]،2011).

در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).

کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه‌ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.       

در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.

اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح‌هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه‌های سرمایه کاسته اند ایجاد می‌شود(جنسن، 1986).

مدیران اغلب سرمایه‌گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می‌کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه‌طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).

شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می‌تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه‌گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.

تحلیل ساختار سرمایه نشان می‌دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه‌های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می‌باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می‌شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح‌هایی با NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).

شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می‌کنند که در بخش‌های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می‌یابد.

ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در   طرح‌هایی با NPV منفی) و هزینه‌های بدهی (برای توقف سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می‌توان انتظار داشت شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم نسبت به شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می‌شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].

محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت‌ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.

با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می‌تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت‌ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت‌هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه‌گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.

میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی‌ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد نیست. حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت‌ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات‌ها بکار ببرند افزایش می‌دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.

هنگامی که شرکتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می‌شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می‌شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت‌هایی با سطوح بالای FCF و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ‌های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ‌های مورد استفاده سهامداران استفاده می‌کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می‌توان به تحقیقات‌هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه‌های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف‌های سرمایه‌گذاری شرکت اشاره کرد.

با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می‌شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.

از اینرو می‌توان این سوال را مطرح نمود که:

 چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

 

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش

  کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه‌گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می‌شود.

 نقدینگی هزینه‌های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می‌دهد در طرح‌های NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به ناکارآمدی‌های سازمانی منجر می‌شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است. 

 از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت‌ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می کند.

 

1-4  اهداف پژوهش

   در برداشت از پژوهش‌ها و موارد ذکر شده می‌توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:

1-4-1 اهداف علمی پژوهش 

1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.

2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.

تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:

2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت.

2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.

2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.

1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش

1- مدیران شرکت‌ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت‌ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.

2- سرمایه‌گذاران: می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت‌هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه‌گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

3- بستانکاران و بانک‌ها: می‌تواند به بستانکاران و بانک‌ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت‌ها یاری رساند.

4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش‌های مالی   شرکت‌ها اتکا می‌کنند می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.

 

1-5  فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های این پژوهش به دو دسته فرضیه‌های اصلی و فرعی تفکیک شده است.

فرضیه‌های اصلی:

1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

 فرضیه‌های فرعی: 

فرضیه‌های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:

2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2-2) تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

2-3) تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.

 

1-6  روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ موضوع در زمره ی پژوهش‌های بازار سرمایه قرار دارد، از لحاظ روش توصیفی-  همبستگی و از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است.

برای انجام پژوهش  فهرستی از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک پنج نوع صنعت: غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو برای سال‌های 1382 لغایت 1389 تهیه می‌شود. پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه در مرحله اول یک مدل آماری به منظور تعیین سطح انباشت وجه نقد توسط یک شرکت برای هر سال مورد استفاده قرار می گیرد و با در نظر گرفتن عامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی با فزونی انباشت نقد تعیین می گردند. در مرحله دوم از یک مدل آماری که در آن تصمیمات مالی (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام) ، سطح انباشت وجه نقد و تأثیر آنها بر ارزش شرکت تحلیل می‌شود، مورد استفاده قرار می گیرد.

1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایع غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو می باشند که طی سال‌های 1382 لغایت 1389 در فهرست شرکت‌های بورس قرار گرفته اند .

با بکارگیری روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های زیر شرکت‌های مورد نظر انتخاب می گردند:

1- شرکت‌های مورد نظر از ابتدی سال 1382 تا انتهای سال 1389 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران  باشند؛

2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد؛

3- در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛

4- در سال مورد بررسی معاملات سهام آنها بیش از چهار ماه توقف نداشته باشد؛

5- صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده باشد؛

6- صورت‌های مالی دو سال پیش از بررسی آنها در دسترس باشد؛

7- شرکت‌های مورد نظر در سال مورد بررسی سود ده باشند؛

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 118

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=159363]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود:شواهدی از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

[add_to_cart id=616252]دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته :

مدیریت دولتی

گرایش :

مالی

عنوان:

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت سود:شواهدی از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 91

 (نام نویسنده و استاد راهنما و… داخل فایل ورد موجود است)

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود در شرکتهای موجود در بازار بورس اواراق بهادار تهران انجام یافته است.روش تحقیق مورد استفاده مداخله ای (علی)است. تحقیق حاضراز نظر زمان انجام ، مقطعی بوده و همچنین از نظر نتایج ، کاربردی و از نظر فرایند اجرای پژوهش کمی می باشد.

هوش سازمانی بر اساس نظریه کارل البرخت در هفت بعد: بینش راهبردی ، هم سویی ساختارها وسیستم ها ، پذیرش بار مسئولیت ، بکارگیری دانش ،عشق به کار، سرنوشت مشترک ، بینش استراتژیک تعریف ودر این راستا یک فرضیه اصلی وهفت فرضیه فرعی تنظیم شده است.برای بدست آوردن داده های  هوش سازمانی از پرسش نامه هوش سازمانی استفاده شده است ،که پس ازسنجش روایی وپایایی ان در اختیارنمونه اماری قرارگرفت وهمچنین داده های مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز بدست آمده است. دراین تحقیق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان جایگزینی مناسب برای مدیریت سود درنظرگرفته شده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود  خالص، وجوه نقد حاصل می گردد، اقلام تعهدی سود نیزبه دوبخش اقلام تعهدی اختیاری، وغیر اختیاری تقسیم می شودکه اقلام تعهدی اختیاری بیشترمی تواند درمعرض مدیریت و دستکاری سود قرارگیرد. به منظورتخمین اقلام تعهدی اختیاری ازمدل تعدیل شده جونز(دچو ودیگران،1995)استفاده شده است.

شرکتهای بازاربورس اوراق بهادار تهران به تعداد 45شرکت بعنوان جامعه آماری درنظرگرفته شده است.حجم نمونه آماری طبق فرمول کوکران به تعداد 36 شرکت بدست آمد.بررسی نتایج حاصل از آمار توصیفی و بررسی فرضیات توسط آزمون رگرسیون ، نشان داد که دراین شرکتها بین هوش سازمانی ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد . ودرکل هوش سازمانی موجب بهبود وضعیت مدیریت سود می باشد.

 

واژگان کلیدی:هوش سازمانی ، مدیریت سود . هموارسازی سود،تئوری نمایندگی،عدم تقارن اطلاعاتی.

 

 

1-1مقدمه:

 

        فصل اول دربرگیرنده کلیات تحقیق است دراین فصل به تشریح بیان مسئله که شامل معرفی مسئله،بیان جنبه های مجهول وبیان متغییرهای مربوطه می باشدپرداخته شده سپس فوایدنظری وعملی تحقیق واینکه بررسی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود درسازمان بورس تهران بسیاراحساس          می شودذکرشده و اهداف کلی وارمانی تحقیق ،فرضیه های تحقیق ،تعریف هریک ازواژه ها واصطلاحات کلیدی به صورت مفهومی وعملیاتی وهمچنین دربخشهای پایانی فصل به جنبه های نواوری وقلمروتحقیق اشاره شده است.

 

1-2 بیان مسئله :

       حسابداران با انتقادات پیرامون شکست خود در هشدار به رفتارهای غیر اخلاقی مدیریت و رفتارهای غیراخلاقی خودشان از طریق مدارک ناقص و ایجاد موانعی رسواییهای اخیر شرکتها و ایجاد بحرانها، مد نظر قرار دادن فرهنگ و ارزشهای اخلاقی را در شرکتهای بزرگ مجدداً کانون توجه ساخته است. برای بررسی و تحقیق مواجه شده ­اند( اسریدهاران و دیکس کاینز[1]، 2002). این رفتارزمانی برجسته میشودکه حرفه حسابداری درسطح بین المللی توجه قابل ملاحظه ای را برموضوعات اخلاقی گذارده است.اخبار ورشکستی شرکتهای بزرگ دنیا (همچون انرون و ورلدکام در سال 2002)، منجر به بررسی­های کمسیون بورس اوراق بهادار در مورد بسیاری از شرکتهای بزرگ دیگر ( همچون زیراکس و تایسون فود) گشت. بررسی­های بعدی در مورد علل فروپاشی این شرکتها نشان داد که فعالیتهای مدیریت سود در ورشکستگی آنها دخیل بوده است(حسین اعتمادی و همکاران، 1389). اعمال مدیریت سود توسط برخی از حسابداران به عنوان اعمالی مشروع و درست(پارفت[2]، 2000) و توسط برخی دیگر به عنوان اعمالی نامشروع تلقی می شود.اگرچه،این توافق وجود داردکه مدیران بافشارقابل ملاحظه ای،ناشی ازتضاد منافع هستندواین که،این فشارموجب می شودتا برخی از انها بیش ازحددرمعرض رفتارغیراخلاقی قرارگیرند(الیاس[3]،2004).

 

           در چند دهه اخیر، مدیریت سود به عنوان یکی از مشکلات حرفه­ای حسابداری مطرح گردیده است. وزمانی رخ می دهدکه مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی استفاده می کنندومعاملات راطوری ترتیب میدهندکه گزارشات مالی موجب گمراهی برخی افرادذینفع می شودویانتایج توافقات مبتنی برارقام حسابداری تحت تاثیرقرارمی گیرد. مدیریت سود وضعیت مالی واقعی سازمانها را نشان نمی دهد و اطلاعات مربوطی را که سرمایه ­گذاران باید از آنها مطلع باشندراپنهان می کندزیانی جدی به همه ذی نفعان وارد می کند در نتیجه می تواند منجر به عدم اعتماد ذینفعان نسبت به گزارشهای مالی شرکتی گشته و باعت کاهش سرمایه گذاریها شود(پریست[4]،2002).

 

        امروزه هوش پیشوند بسیاری ازمفاهیم مدیریتی شده است واین نشان دهنده تغییرنگاه سازمانهاومتفکران سازمانی ازهوش تستی بررویکردهای نوین به مقوله هوش است.یکی ازانواع هوش،هوش سازمانی است.هوش سازمانی،مارابرای تصمیم گیری سازمانی توانمند می سازدوبه ایجادتنوع درمنابع مالی،تحلیل برنامه هاوعملکردها،توسعه چشم اندازها،بازتعریف ماموریتها و طراحی راهبردهای مناسب پرداخته وبه عنوان استعدادوظرفیت یک سازمان درایجادقدرت ذهنی وتمرکزبراین قدرت ذهنی درتحقق رسالت سازمان تلقی می شودوبا اطمینان کامل می توان ادعا کردکه شناسایی واستفاده ازهوش سازمانی واینکه اگرتک تک ابعاد هوش سازمانی درسازمان مورداندازه گیری،بررسی دوره ای وارزیابی مجددقرارگیرداین مسئله قدرت رقابت پذیری سازمان راافزایش داده وباعث ارتقای زیرسیستم هوش سازمانی می شودکه برای تبدیل شدن به یک سازمان باهوش سازمانی بالاموردنیازاست(  ابرزی،1385) . سازمان هایی که هوش سازمانی بالایی دارند پیشرفت وسوددهی بیشتری داشته اندهمچنین اطلاعات بیرونی را تسخیر می کنندواطمینان دارند که تصمیمات درستی درسازمان اتخاذ می کنند(مندلسون ووزیگلر[5]،2007)

        هوش سازمانی ابزاری مهم برای افزایش سود،کاهش هزینه ها ،افزایش عملکرد ودر نتیجه کاهش نیاز مدیریت برای تخلفات حسابداری ودستکاری سود محسوب می شود از طرفی هوش سازمانی کارکنان را در تشخیص تخلفات وبازخورد توانمندمی سازد وامکان دستکاری سود را میکاهد.لذا با توجه به اهمیت موضوع مدیریت سود برای شرکتها و آثار و تبعات آن در سرمایه گذاریها و اعتماد مردم مسئله اصلی تحقیق حاضراین است که ایا بین هوش سازمانی بامدیریت سود درشرکتهای موجوددربورس اوراق بهادارتهران        رابطه ای وجود دارد؟

                                         

1-3- ضرورت تحقیق:

        مدیریت سود عمل و فرایند گزارش مالی گمراه کننده به سهامداران خارجی است.. هوش سازمانی از طریق بررسی وارتقا چشم انداز استراتژیک ،سرنوشت مشترک،میل به تغییر ، روحیه اتحاد وتوافق ،کاربرد دانش وفشار عملکردابزاری مناسب برای پیشبرد افزایش عملکرد وسود واقعی وکاهش تخلفات برای مدیران وسازمان می تواندباشد .از اینرو بررسی تاثیر هوش سازمانی بر میزان استفاده مدیران از مدیریت سود ودستکاری سود ضروری است.مطالعه هوش سازمانی شرکتهااز چند طریق می تواند موجب کاهش تخلفات ناشی از مدیریت سود شود مثلااولا موجب افزایش تعهد مدیریت میشود ثانیا موجب افزایش سود واقعی ودرنتیجه کاهش استفاده از دستکاری سود میگرددوثالثا این اجازه را به کارکنان  می دهد که آگاهی های لازم را درزمینه وضعیت شرکت بدست آورده وبا ارائه بازخور لازم در سازمان از تخلفات دستکاری سود تا حدودی با این پدیده مقابله نمایند. از اینرو لازمست تحقیقاتی در زمینه تاثیر ابعاد هوش سازمانی بر مدیریت سود انجام شود.

        مطالعات خارجی نشان می دهد که مولفه های هوش سازمانی با رویکردهای گوناگون درمقابله با تخلفات دستکاری سود رابطه  داشته واز لزوم استفاده از مدیریت سودبه دلیل افزایش سود واقعی سازمان  می کاهد. بیشتر مطالعاتی خارجی که تاکنون انجام شده است در سطح بین المللی بوده و در آنها تاثیر چند مولفه از هوش بر مدیریت سود انجام شده است همچنین بیشتر مطالعات انجام شده پیرامون ارزیابی هوش سازمانی در داخل وخارج از کشور می باشد.(فقیهی ،1387).

لذابا توجه به اینکه  در مورد تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت سودواهمیت بکارگیری هوش سازمانی در مدیریت سود وبهبود عملکرد سازمانی کم کاری زیادی درکشورمان وجود دارد، این تحقیق سعی بر آن دارد که تاثیر ابعاد هوش سازمانی را بر مدیریت سود ارزیابی کند.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

1-4-1 اهداف اصلی:

شناسایی رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود درشرکتهای موجوددر بورس اوراق بهادارتهران.

1-4-2  اهداف فرعی:

1.شناسایی رابطه بین اشتیاق برای تغییربا مدیریت سود

 1. شناسایی رابطه بین ساختارهاوسیستم ها با مدیریت سود
 2. شناسایی رابطه بین بارمسئولیت با مدیریت سود
 3. شناسایی رابطه بین بکارگیری دانش با مدیریت سود
 4. شناسایی رابطه بین عشق به کاربا مدیریت سود
 5. شناسایی رابطه بین سرنوشت مشترک با مدیریت سود
 6. شناسایی رابطه بین بینش مشترک با مدیریت سود

 

1-5- فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1فرضیه  اصلی(کلی) تحقیق:

بین هوش سازمانی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.

1-5-2 فرضیه های فرعی(جزئی) تحقیق:

1-بین شاخص اشتیاق برای تغییر و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

2-بین شاخص هم سویی ساختارها وسیستم ها و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

3-بین شاخص پذیرش بار مسئولیت و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

4-بین شاخص بکارگیری دانش و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

5-بین شاخص عشق به کارو مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

6-بین شاخص سرنوشت مشترک ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

7-بین شاخص بینش استراتژیک ومدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغییرها:

 

 

هوش سازمانی

الف )تعریف مفهومی:

        هوش سازمانی فرایند یادگیری است که شامل توسعه رفتار انطبلقی به منظور استفاده از درک وحافظه سازمانی می باشد  (چو[6]،1995،257).همچنین به توانمندی تصمیم گیری سازمان در موقعیتهای عادی وغیر عادی،هوش سازمانی گفته می شود (ماسون،[7]1996،18).مینچ هوش سازمانی را به مثابه داشتن چهار ویژگی متقابل می داند:رفتارهای هدف محور،پایگاه اطلاعات سازمانی ودسترسی آسان به آن ،گزینش،اقدام صحیح واداره آن ، نظارت بر نتایج(مینچ[8]،1996،،79). به توانایی یک سازمان در شکل دادن به محیط براساس اهداف وتوانمندی هایش هوش سازمانی گفته می شود (وبر[9]،30،1996). از نظر وریارد[10] (2000)هوش سازمانی به مثابه مجموعه توانایی های سازمان هایی است که رفتار هوشمندانه از خود به نمایش می گذارند.

        به عقیده (ماتسون وماتسون [11] ،2001) شاخص عملکرد در سازمان های هوشمند در مقایسه با بهره هوشی سازمانی پایین تر ، تقریبا5برابر می باشد.به عقیده کارل  آلبرخت(آلبرشت)برای موفقیت در کسب وکار 3عامل مهم عبارتند از انسان هوشمند، تیم های هوشمند وسازمان های هوشمند .سیمچ (2005)  هوش سازمانی را این گونه تعریف می کند:  توانایی فکری یک سازمان به منظور حل مشکلات سازمانی از نظر وی هوش سازمانی دقیقا شامل مجموعه ای از اطلاعات ،تجربه ،دانش ودرک مسایل سازمانی است.  (ویلیام هلال [12] ،2006)معتقد است: هوش سازمانی ،ظرفیت یک سازمان درجهت خلق دانش وبکارگیری راهبردی آن به منظور هماهنگی وتطابق با محیط اطرافش می باشد. تی ماتسودا هوش سازمانی رامجموع یک سازمان را با مجموعه ای از فرایندهای فرعی فراهم می سازد ودارای ویژگی های تعامل اجماع همکاری یا تشریک مساعی است که خط مشی ترکیبی وطرح وراهنمایی توانایی های ذهنی یک سازمان می داند که ترکیبی از دوعامل هوش انسانی وهوش ماشینی است ودارای دو جزء است :هوش سازمانی به عنوان یک فرایند،که تجزیه وتحلیل نظری هایی برای طراحی سیستم اطلاعاتی برای سازمان ارائه می کند.البته این دوجزءاز یکدیگر جدا نیستندو به عنوان دو عامل وابسته به یکدیگر در سازمان عم می کنند(حیاتی،1385).

از نظر ریاضی ،هوش سازمانی عبارتست از:

 

 • سینتروپی+آنتروپی –مجموعIQ= هوش خالص

دراین فرمول سینتروپی عبارتست از افزایش نیروهای مغزی افراددر اثر هم افزایی(آلبرخت،2003).

 

 

دیدگاه کارل آلبرخت در مورد هوش سازمانی:

        از جامع ترین دیدگاه های هوش سازمانی قلمداد می شود.از نظر وی ،گنجایش وظرفیت یک سازمان جهت جمع آوری اطلاعات ودرک ماهیت محیط و تبدیل اطلاعات به دانش وراه حل هایی که توسط آن محیط ارزشمند قلمداد می شود.

        ابعاد هوش سازمانی از نظر آلبرخت عبارتند از:1-اشتیاق برای تغییر 2- همسویی ساختارها وسیستم ها 3-پذیرش بار مسولیت 4-بکارگیری دانش 5-عشق به کار 6-سرنوشت مشترک 7-بینش استراتژیک(آلبرخت،  2003).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 • فهرست مطالب:           صفحه

فصل اول:کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-3- ضرورت تحقیق: …………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1 اهداف اصلی: ……………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف فرعی: ………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-5- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-1فرضیه  اصلی(کلی) تحقیق:……………………………………………………………………………………………………6

1-5-2 فرضیه های فرعی(جزئی) تحقیق:……………………………………………………………………………………………6

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغییرها:………………………………………………………………………………………….7

1-7- جنبه نوآوری:…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-8-قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………13

قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………..13

قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………….13

قلمروزمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-9-مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-9-2تعاریف مدیریت سود:………………………………………………………………………………………………………..15

1-9-3تفاوت مدیریت سود با هموار سازی سود:……………………………………………………………………………….16

1-9-4انگیزه های مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………………….16

1-9-5حوزه های مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………………….22

1-9-6اندازه‏گیری مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………22

1-9-7دیدگاه های مثبت ومنفی درمورد مدیریت سود:……………………………………………………………………….25

1-9-8روش های انجام مدیریت سود:………………………………………………………………………………………………..25

1-9-9مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد:………………………………………………………………………….27

1-9-10تشخیص مدیریت سود:……………………………………………………………………………………………………..28

1-9-11انتخاب روش حسابداری و زمان بکار گیری آن:………………. …………………………………………………..29

1-9-12مدیریت سود واقعی در مقابل‌ مدیریت سود از طریق ارقام‌ حسابداری.:……………………………………….30

1-9-13تئوری نمایندگی ومدیریت سود :………………………………………………………………………………………..32

1-9-14-عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود………………………………………………………………………………….33

1-9-15راه های کاهش مدیریت سود:…………………………………………………………………………………………….34

1-10هوش سازمانی:…………………………………………………………………………………………………………………… 36

1-10-1مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………36

1-10-2تعاریف هوش سازمانی:…………………………………………………………………………………………………….39

1-10-3هوش سازمانی ازنظرکارل البرخت:……………………………………………………………………………………..40

1-10-4هوش سازمانی به عنوان یک محصول:………………………………………………………………………………….42

1-10-5هوش سازمانی به عنوان یک فرایند:…………………………………………………………………………………….43

1-10-6عناصر هوش سازمانی: ………………………………………………………………………………………………………44

1-10-7موانع مو جود برسرراه هوش سازمانی:………………………………………………………………………………….45

1-10-8چرا هوش سازمانی اهمیت دارد ؟ ……………………………………………………………………………………….46

1-10-9دلایل استفاده از هوش سازمانی در سازمان ها :………………………………………………………………………48

1-10-10پیش نیازهای ضروری جهت بهبود سطح هوش سازمانی:……………………………………………………….49

1-10-11شاخص های رهبران هوش سازمانی…………………………………………………………………………………..50

1-11رابطه بین هوش سازمانی ومدیریت سود……………………………………………………………………………………51

1-12پیشینه تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………54

1-12-1تحقیقات خارجی:…………………………………………………………………………………………………………….54

1-12-2تحقیقات داخلی :……………………………………………………………………………………………………………..57

فصل دوم: روش تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………..60

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………61

2-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….62

2-4- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………………………………………………………………………………………..64

2-5- روش  وابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………….65

2-6- روش های آماری قابل استفاده درتحقیق………………………………………………………………………………….66

2-6-1- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………….66

2-6-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………66

2-6-2-1- آزمون نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………………..66

2-6-2-2- آزمون رگرسیون چند گانه……………………………………………………………………………………………67

2-7- روایی وپایایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….68

2-7-1-روایی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………….68

2-7-2- پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………68

2-8 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..69

2-9تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..70

2-9-1آمار توصیفی،بررسی ویژگی های عمومی حجم نمونه:……………………………………………………………..70

2-9-1-1توزیع  فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب تحصیلات………………………………………………………..70

2-9-1-2توزیع  فراوانی نمونه آماری برحسب سمت…………………………………………………………………………71

2-9-1-3توزیع فراوانی نمونه آماری تحقیق برحسب سابقه خدمت……………………………………………………….72

2-9-2میانگین امتیاز شاخص هوش سازمانی  …………………………………………………………………………………..74

2-9-3آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از آمار استنباطی…………………………………………………………………………….75

2-9-3-1آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..75

2-9-3-2فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………….77

2-9-3-3فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………79

2-9-3-4فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………..80

2-9-3- 5فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………..82

2-9-3- 6فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………………….83

2-9-3-7 فرضیه ششم………………………………………………………………………………………………………………….84

2-9-3-8 فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………………………….85

2-9-4:بحث وتفسیر…………………………………………………………………………………………………………………….86

فصل سوم:بحث ونتایج………………………………………………………………………………………………………………….88

3-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-2- مروری برخطوط کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..89

3-3-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………….90

3-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………90

3-5- مروری بر یافته ها………………………………………………………………………………………………………………..91

بررسی فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-5-2-بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………91

3-5-3بررسی فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………..92

3-5-4 بررسی  فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………92

3-5-5 بررسی فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………………………..92

3-5-6-بررسی فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………………………….92

3-5-7-بررسی فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………..93

3-6-بحث وتفسیر……………………………………………………………………………………………………………………….93

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………….100

فهرست جدول ها                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1: سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی ……………………………………………………….65

جدول 2-2:آمار استنباطی به تفکیک فرضیه ها………………………………………………………………………………….67

جدول 2-3: محاسبه آلفای کرونباخ به تفکیک سوالات مرتبط با هریک از مولفه های هوش سازمانی…………69

جدول2-4:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب تحصیلات………………………………………………………70

جدول2-5:توزیع فراوانی نمونه آماری پژوهش برحسب سمت…………………………………………………………….72

جدول 2-6:توزیع فراوانی  پاسخ دهندگان برحسب وضعیت خدمت……………………………………………………..73

جدول2-7:میانگین امتیاز پرسش های مربوط به شاخص هوش سازمانی………………………………………………….74

جدول2-8:آزمون نرمال بودن توزیع داده های شاخص هوش سازمانی ومدیریت سود………………………………76

جدول2-9:نتایج آزمون رگرسیون برای بینش راهبردی –مدیریت…………………………………………………………78

جدول2-10:نتایج آزمون رگرسیون برای سرنوشت مشترک –مدیریت سود……………………………………………79

جدول2-11:نتایج آزمون رگرسیون برای تمایل به تغییر –مدیریت سود…………………………………………………81

جدول2-12:نتایج آزمون رگرسیون برای روحیه گروهی –مدیریت سود……………………………………………….82

جدول2-13:نتایج آزمون رگرسیون برای همسویی وتجانس –مدیریت سود…………………………………………..83

جدول2-14:نتایج آزمون رگرسیون برای کاربرددانش –مدیریت سود…………………………………………………..84

جدول2-15:نتایج آزمون رگرسیون برای فشار عملکرد –مدیریت سود………………………………………………….86

 

تعداد صفحه: 100

قیمت : 40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شذه به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

[add_to_cart id=158540]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com